Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Kozienice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Kozienice >> Ochrona przyrody

bip_logo_pl
odstep

 

Formy ochrony przyrody na terenie Nadleśnictwa Kozienice to:

·         9 rezerwatów częściowych o łącznej powierzchni 529,81 ha,

·          165 pomników przyrody,

·          62 użytki ekologiczne o łącznej powierzchni 136,58 ha,

·          5 stref ochrony ostoi miejsc rozrodu i regularnego przebywania gatunków chronionych: bocian czarny,

·          Kozienicki Park Krajobrazowy - łączna powierzchnia 10.909,84 ha,

·          Obszary NATURA 2000 tj.:

·                    OSO - "Ostoja Kozienicka" - łączna powierzchnia 14.650,69 ha,

·                    OZW - "Puszcza Kozienicka" - łączna powierzchnia 12.515,00 ha.

·          Rośliny podlegające ochronie gatunkowej,

·          Zwierzęta podlegające ochronie gatunkowej.

 

REZERWATY PRZYRODY to obszary objęte ochroną, której przedmiotem jest całość lub część przyrody na danym terenie albo poszczególne jej składniki należące do świata roślinnego, zwierzęcego lub przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych, krajobrazowych. Na terenie Nadleśnictwa Kozienice znajduje się dziewięć rezerwatów przyrody (leśnych), w których obowiązuje ochrona częściowa. Są to:

"Ponty” im. Teodora Zielińskiego – o powierzchni 36,61 ha, utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego nr 33, poz. 126 z dn. 21.10.1978 r. Celem ochrony jest zachowanie drzewostanów jodłowo-dębowych o charakterze naturalnym, z jodłą na północnej granicy jej zasięgu. Zachodzi tu bujny rozwój nalotu i podrostu jodły oraz dęba, zamieranie starszych egzemplarzy jodły.

"Ponty-Dęby” – o powierzchni 50,40 ha, utworzony na mocy Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Dz. U. nr 166 poz. 1231 z dn. 23.12.1998 r.). Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnych różnowiekowych drzewostanów dębowych z domieszką jodły i świerka. Zachodzi tu intensywny rozwój podrostu jodły i dęba.

"Pionki” – o powierzchni 81,50 ha utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego nr 10 poz. 74 z dn. 06.04.1982 r. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu Puszczy Kozienickiej z naturalnym wielogatunkowym drzewostanem sosnowo-jodłowo-dębowym z licznymi drzewami pomnikowymi. Zachodzi tu rozwój podrostu jodłowo-dębowego z domieszką buka, sosny, jaworu, zamieranie starszych egzemplarzy jodły.

"Załamanek” – o powierzchni 77,96 ha utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego nr 10 poz. 74 z dn. 06.04.1982 r. Celem ochrony jest zachowanie rzadkich na terenie Puszczy Kozienickiej naturalnych zbiorowisk łegowych, bogatych siedlisk lasowych i bagiennych.

"Leniwa” - o powierzchni 27,29 ha utworzony na mocy Rozporządzenia nr 105 Wojewody Mazowieckiego (Dz. U. Woj. Maz. Nr 75, poz. 747 z dn. 26.06.2000 r.). Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych oraz odtworzenie siedlisk i zespołów łęgów jesionowo-olszowych.

"Zagożdżon” – o powierzchni 66,58 ha utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego nr 30 poz.138 z dn.31.01.1962 r. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i turystycznych fragmentu lasu mieszanego z udziałem jodły, charakterystycznego dla dawnej Puszczy Kozienickiej. Zachodzi tu rozwój podrostów dębowo-jodłowych z domieszką buka i jaworu.

"Brzeźniczka” – o powierzchni 92,14 ha utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego nr 17 poz. 119 z dn. 10.05.1989 r. Celem ochrony jest zachowanie kompleksu wielogatunkowych, naturalnych zespołów leśnych charakterystycznych dla Puszczy Kozienickiej.

"Źródło Królewskie” – o powierzchni 29,69 ha utworzony na mocy Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego nr 103 (Dz. U. Woj. Maz. Nr 75 poz. 745 z dn. 26.06.2000 r.). Celem ochrony jest zachowanie rzadkich na terenie Puszczy Kozienickiej grądów wysokich ze starodrzewem dębowym i łęgów olszowo-jesionowych z bagnami nad rzeką Zagożdżonką.

"Guść” – o powierzchni 87,09 ha utworzony na mocy Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego nr 79 (Dz. U. Woj. Maz. Nr 242 poz. 6182 z dn. 11.09.2002 r. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych siedlisk o charakterze świeżych borów sosnowych, borów mieszanych wilgotnych oraz odtworzenie łęgów olszowo-jesionowych.

POMNIKI PRZYRODY - zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniające je spośród innych. Zaliczamy do nich drzewa, grupy i aleje drzew, głazy, skałki, odsłonięcia geologiczne i inne.

UŻYTKAMI EKOLOGICZNYMI są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne "oczka wodne", bagna, torfowiska, starorzecza, wychodnie skał, itp. Powierzchnia użytków ekologicznych Nadleśnictwa Kozienice wynosi 136,58 ha, na co składają się 62 obiekty, które tworzy 130 wydzieleń. Wśród użytków ekologicznych wyróżnić tutaj można: ługi (bagna śródleśne), łąki i pastwiska śródleśne i położone w dolinach cieków wodnych.

STREFY OCHRONNE GATUNKÓW PRAWNIE CHRONIONYCH - na mocy Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 29 z dn. 25.05.2001 r. utworzono strefę rozrodu i regularnego przebywania bociana czarnego oraz ustalono przebieg granic strefy.

Na mocy Decyzji Wojewody Mazowieckiego z dn. 04.08.2005 r. utworzono 8 kolejnych stref ochrony bociana czarnego i 1 strefę ochrony kraski.

Na mocy Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 lipca 2011 r. zlikwidowano 1 strefę ochrony bociana czarnego w leśnictwie Stanisławice.

Na mocy Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2013 r. zlikwidowano strefę ochrony kraski.

Na terenie Nadleśnictwa Kozienice występuje również wiele innych gatunków prawnie chronionych, takich jak: biegacze, tęczniki, mieniak strużnik, paź królowej; traszka grzebieniasta, rzekotka drzewna, kumak nizinny, ropucha paskówka; żółw błotny, jaszczurka żyworodna, zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata; błotniak łąkowy, orlik krzykliwy, żuraw, lelek kozodój; 17 gatunków nietoperzy, orzesznica, popielica, gronostaj.

OBSZARY NATURA 2000

Na terenie Nadleśnictwa Kozienice wyznaczono następujące obszary w ramach sieci Natura 2000:

OSO Ostoja Kozienicka PLB140013 – Obszar został utworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra środowiska z dn.05.09.2007 roku, zmieniającego rozporządzenie   w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. Nr 179 z 2007r. poz. 1275). Na terenie obszaru wyszczególniono 28 gatunków ptaków   wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, stanowiących przedmioty ochrony w Ostoi Kozienickiej. 

                 

OZW Puszcza Kozienicka PLH140035 – Obszar zatwierdzony przez Komisję Europejską. Na terenie obszaru wyszczególniono 6 gatunków ssaków, 3 gatunki płazów i gadów, 4 gatunki ryb, 8 gatunków bezkręgowców oraz 1 gatunek rośliny. Wśród siedlisk przyrodniczych wyszczególniono 7 typów zbiorowisk leśnych, które zajmują ok.16% powierzchni SOO.

 

SIEDLISKA PRZYRODNICZE CHRONIONE W NADLEŚNICTWIE KOZIENICE

 

Lp.

Rodzaj siedliska

Kod siedliska

Powierzchnia (ha)

1.

Grąd środkowoeuropejski

i subkontynentalny

 

9170

 

1 866,35

2.

Pomorski kwaśny las

brzozowo-dębowy

„Dąbrowa acidofilna”

 

9190

 

7,93

3.

Bory i lasy bagienne

91D0

10,29

4.

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe

 

91E0

 

208,10

5.

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe

 

91F0

 

5,25

6.

Ciepłolubne dąbrowy

91I0

11,51

7.

Jodłowy bór świętokrzyski

91P0

257,15

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice mgr inż. Tomasz Sot
Data modyfikacji: 2016/11/21 11:44:01
Redaktor zatwierdzający: Artur Mazur
Wprowadzający: Monika Spyra