Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Pińczów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Pińczów >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

      ZARZĄDZENIA  NADLEŚNICZEGO 2017

 

Nr

Zarządzenia

Data

wydania

W sprawie

(znak sprawy)

Uwagi

1

04.01.2017

w sprawie regulaminu sprzedaży drewna

ZG.800.1.2017

 

 

2

09.01.2017

zmieniające Zarządzenie Nr 28 Nadleśniczego Nadleśnictwa Pińczów
z dnia 08.08.2016 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej
do likwidacji składników majątkowych Nadleśnictwa Pińczów

SA.234.1.2017

 

3

20.01.2017

w sprawie służbowych samochodów osobowych i osobowo- terenowych oraz zasad wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych wraz z przypisanym limitem kilometrów na leśnictwo (leśniczy, podleśniczy) i pracowników nadleśnictwa dla zaspokojenia potrzeb transportowych. SA.4001.2.2017

 

4

23.01.2017

zmieniające Zarządzenie Nr 22 Nadleśniczego Nadleśnictwa Pińczów  z dnia

08 maja 2014 r. w sprawie regulaminu używania pojazdów samochodów osobowych wykorzystywanych wyłącznie do celów służbowych

SA.4001.3.2017

 

5

27.01.2017

w sprawie powołania Zakładowej Komisji Socjalnej w Nadleśnictwie Pińczów

NK.160.2.2017

 

6

20.02.2017

w sprawie sposobu postępowania przy planowaniu, realizacji i rozliczaniu planu cięć

ZG.7603.1.2017

 

7

08.03.2017

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników

majątkowych w leśnictwie Włochy

KF.371.1.1.2017

 

8

15.03.2017

w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za budynki i lokale mieszkalne, gospodarcze i garaże oraz stawki czynszu od przynależnych nieruchomości gruntowych, będących w zasobach Nadleśnictwa Pińczów.

SA.2130.2.2017

 

9

17.03.2017

w sprawie wprowadzenia dyżurów i innych działań ratowniczych

związanych z ochroną przeciwpożarową obszarów leśnych w 2017 roku

ZG.2621.3.2017

 

10

17.03.2017

w sprawie obsługi Punktu  Alarmowo – Dyspozycyjnego Nadleśnictwa, pełnienia dyżurów i wynagrodzenia za dyżury  w czasie trwania akcji bezpośredniej zagrożenia pożarowego lasu

ZG.2621.4.2017

 

11

21.03.2017

w sprawie

przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników

majątkowych w leśnictwie Włochy

KF.371.1.2.2017

 

12

03.04.2017

w sprawie warunków technicznych na drewno średniowymiarowe opałowe S4 pozyskane bez kosztów (PBK)

ZG.801.3.2017

 

13

07.04.2017

w sprawie powołania Komisji do spraw brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.

SA.0192.1.2017

 

14

07.04.2017

zmieniające Zarządzenie Nr 10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Pińczów z dnia 17 marca 2017 w sprawie obsługi Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa, pełnienia dyżurów i wynagrodzenia za dyżury w czasie trwania akcji bezpośredniej zagrożenia pożarowego

ZG.2621.6.2017

 

15

07.04.2017

w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Nadleśnictwie Pińczów

NK.012.3.2017

 

16

19.04.2017

zmieniające Zarządzenie Nr 10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Pińczów z dnia 17 marca 2017 w sprawie obsługi Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa, pełnienia dyżurów i wynagrodzenia za dyżury w czasie trwania akcji bezpośredniej zagrożenia pożarowego

ZG.2621.6.2017

 

17

21.04.2017

w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży oraz przydziału  napojów i posiłków regeneracyjnych

ZG.1302.1.2017

 

18

08.05.2017

w sprawie

przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników

majątkowych w leśnictwie Włochy

KF.371.1.3.2017

 

19

15.05.2017

w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego

Nadleśnictwa Pińczów

K.0210.1.1.2017

 

20

15.05.2017

w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2018-2021

Nadleśnictwa Pińczów

K.0210.1.2.2017

 

21

23.05.2017

w sprawie organizacji udostępniania informacji
przez Nadleśnictwo Pińczów

ZG.0172.2.2017

 

22

01.06.2017

zmieniające Zarządzenie Nr 10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Pińczów z dnia 17 marca 2017 w sprawie obsługi Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa, pełnienia dyżurów i wynagrodzenia za dyżury w czasie trwania akcji bezpośredniej zagrożenia pożarowego

ZG.2621.6.2017

 

23

01.06.2017

w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących działań mających na celu zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej środowiska leśnego

ZG.720.4.2017

 

24

01.06.2017

zmieniające Zarządzenie Nr 28 Nadleśniczego Nadleśnictwa Pińczów
z dnia 08.08.2016 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej
do likwidacji składników majątkowych Nadleśnictwa Pińczów

SA.234.5.2017

 

25

22.06.2017

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych (w leśnictwach oraz w siedzibie Nadleśnictwa Pińczów)

Zn. spr.: K.371.2.1.2017

 

26

28.08.2017

zmieniające Zarządzenia Nr 4 Nadleśniczego Nadleśnictwa Pińczów z dnia 09.02.2011 roku w sprawie druków ścisłego zarachowania obowiązujących w Nadleśnictwie Pińczów.

K.0184.1.2017

 

27

30.06.2017

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Pińczów

NK.012.4.2017

 

28

03.07.2017

w sprawie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych

w zakresie rozliczeń dotacji zewnętrznych

K.080.1.1.2017

 

29

13.07.2017

w sprawie stawek za korzystanie z wiat w miejscowościach: Grochowiska, Kozubów, Michałów.

ZG.715.18.2017

 

30

24.07.2017

w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Nadleśnictwie Pińczów

NK.012.5.2017

 

31

28.08.2017

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników

majątkowych w leśnictwie Góry

KF.371.1.4.2017

 

 

32

29.08.2017

w sprawie powierzania zastępstw w Nadleśnictwie

Pińczów

NK.012.7.2017

 

33

21.09.2017

w sprawie wprowadzenia procedury kontroli produktu (CoC)

ZG.0152.29.2017

 

34

17.10.2017

zmieniające Zarządzenie Nr 19 z dnia 8 października 2015 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Pińczów sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu stażowego sprawdzającego poziom wiedzy i umiejętności nabytych w czasie stażu pracy przez stażystów- absolwentów szkół- w Nadleśnictwie Pińczów

NK.1125.7.2017

 

35

19.10.2017

w sprawie pozyskiwania i wyrobu drewna przeznaczonego na cele opałowe

kosztem i staraniem nabywcy (samowyrobem)

w Nadleśnictwie Pińczów

ZG.7610.11.2017

 

36

20.10.2017

w sprawie

zmiany zasad sporządzania i kontroli szkiców zrębowych i odnowieniowych

ZG.7603.12.2017

 

37

24.10.2017

w sprawie

zmiany Zarządzenia 27 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki Bezpieczeństwa Nadleśnictwa Pińczów” oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych w Nadleśnictwie Pińczów”.

Z.0171.3.2017

 

38

31.10.2017

w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego

Nadleśnictwa Pińczów

K.0210.1.3.2017

 

39

31.10.2017

w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe , wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2019-2022

Nadleśnictwa Pińczów

K.0210.1.4.2017

 

40

31.10.2017

zmieniające zarządzenie nr 25 z dnia 22 czerwca 2017 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych
(w leśnictwach oraz w siedzibie Nadleśnictwa Pińczów)

K.371.2.2.2017.

 

41

16.11.2017

zmieniające Zarządzenie nr 42 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Nadleśnictwie Pińczów

K.300.1.1.2017

 

 

DECYZJE  NADLEŚNICZEGO 2017

 

 

Nr

Decyzji

Data

wydania

W sprawie

(znak sprawy)

Uwagi

 

1

09.01.2017

w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na surowiec drzewny

ZG.805.1.2017

 

 

2

10.01.2017

w sprawie usunięcia nieprawidłowości  w bazie SILP w podsystemie Gospodarka Towarowa
w Nadleśnictwie Pińczów

NK.092.1.2017

 

 

3

 

18.01.2017

w sprawie powołania komisji do wyliczenia  miesięcznego limitu kilometrów

na jazdy lokalne pracowników Służby Leśnej Nadleśnictwa Pińczów w 2017 r.

SA.4001.1.2017

 

4

20.01.2017

w sprawie ustalenia limitu kilometrów na rozjazdy dla pracowników Służby Leśnej Nadleśnictwa Pińczów w 2017 roku

SA.4001.1.2017

 

5

02.02.2017

w sprawie powołania Komisji do jednostronnego przekazania Leśnictwa Góry.

NK.1121.2.2017

 

6

08.03.2017

w sprawie powołania Komisji do jednostronnego przekazania Leśnictwa Włochy

NK.1121.3.2017

 

7

17.03.2017

w sprawie ustalenia cennika na sadzonki na 2017 r.

ZG.805.2.2017

 

8

23.03.2017

w sprawie postępowania przy obrocie sadzonkami

ZG.7030.11.2017

 

9

23.03.2017

w sprawie zwiększenia limitu kilometrów leśniczemu Leśnictwa Bogucice
w związku z zastępowaniem leśniczego Leśnictwa Włochy powyżej 30 dni

SA.4001.4.2017

 

10

06.04.2017

w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno średniowymiarowe opałowe S4 pozyskane bez kosztów (PBK)

ZG.805.5.2017

 

11

20.04.2017

w sprawie powołania komisji do sprawdzenia wykonania zalesień z programu PROW w 2017 r.

ZG.752.3.2017

 

12

10.05.2017

w sprawie powołania Zespołu do dokonania weryfikacji danych w Raportach z akcji „Drewno-16”

NK.092.17.2017

 

13

29.05.2017

w sprawie powołania Komisji do jednostronnego przekazania Leśnictwa Michałów

NK.1121.10.2017

 

14

29.05.2017

w sprawie powołania komisji do wyliczenia  miesięcznego limitu kilometrów

na jazdy lokalne dla inżynierów nadzoru w  Nadleśnictwie Pińczów w 2017 r.

SA.4001.1.2017

 

15

30.05.2017

zmieniająca Decyzję Nr 4 Nadleśniczego Nadleśnictwa Pińczów z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia limitu kilometrów na rozjazdy dla pracowników Służby Leśnej Nadleśnictwa Pińczów w 2017 roku

SA.4001.1.2017

 

16

01.06.2017

w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo pracownika Nadleśnictwa Pińczów w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

NK.166.7.2017

 

17

05.06.2017

w sprawie powołania Komisji do jednostronnego przekazania Leśnictwa Teresów

NK.1121.11.2017

 

18

06.06.2017

w sprawie powołania Komisji do jednostronnego przekazania Leśnictwa Bogucice

NK.1121.12.2017

 

19

12.06.2017

w sprawie powołania Komisji do uznania okresu studiów lub/i okresu zatrudnienia uprawniających nabycia prawa do nagrody jubileuszowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym LP na podstawie unormowań zawartych w Protokole dodatkowym Nr 26 do PUZP przez pracowników Nadleśnictwa Pińczów

NK.1150.6.2017

 

20

22.08.2017

w sprawie korekty podziału powierzchniowego oddziału leśnego nr 304 Leśnictwa Michałów
ZG.6005.2.2017

 

21

22.08.2017

w sprawie korzystania w SILPweb z modułu „Absencje i delegacje”.

NK.012.6.2017

 

22

12.09.2017

w sprawie wyrażenia zgody na organizację wyjazdu dla pracowników i emerytów Nadleśnictwa Pińczów  na XXI Ogólnopolską Pielgrzymkę Leśników na Jasną Górę.

NK.166.12.2017

 

23

20.09.2017

w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo pracownika Nadleśnictwa Pińczów w X Mistrzostwach Polski Leśników w Piłce Siatkowej na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu w 2017 r.

NK.166.1.2017

 

24

02.10.2017

w sprawie powołania Komisji do jednostronnego przekazania Leśnictwa Bogucice.

NK.1121.34.2017

 

 

Pliki do pobrania:
      Wykaz zarządzeń 2016 pobierz
      Wykaz decyzji 2016 pobierz
      Wykaz zarządzeń 2015 pobierz
      Wykaz decyzji 2015 pobierz
      Wykaz zarządzeń 2014 pobierz
      Wykaz decyzji 2014 pobierz
      Wykaz zarządzeń 2013 pobierz
      Wykaz decyzji 2013 pobierz
      Wykaz zarzadzeń i decyzji 2012r. pobierz
      wykaz zarządzeń i decyzji 2011r. pobierz
      wykaz zarządzeń i decyzji 2010r pobierz
      wykaz_zarzadzen1_2009.pdf pobierz
      wykaz_decyzji1_2009.pdf pobierz
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Pińczów mgr inż. Andrzej Wójciak
Data modyfikacji: 2017/11/17 14:10:40
Redaktor zatwierdzający: Lech Drożdzowski
Wprowadzający: Grzegorz Markowski