Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Przysucha

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Przysucha >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

                                                                     OGŁOSZENIE

Nadleśnictwo Przysucha informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych identyfikacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych – HCVF (High Conservation Value Forestrs), zgodnie ze standardami FSC adaptowanymi do warunków polskich. Poszczególne kategorie lasów HCVF opisane są w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Wykaz lasów HCVF umieszczony jest na stronie internetowej Nadleśnictwa -http://www.przysucha.radom.lasy.gov.pl/certyfikaty.
Konsultacje społeczne i naukowe dotyczą wyłączne tylko tych obszarów zakwalifikowanych jako HCVF, które nie pokrywają z formami ochrony przyrody wyznaczonymi wcześniej przez właściwy organ ochrony przyrody (np. rezerwaty, obszary Natura 2000, wyłączone strefy ochronne gatunków roślin i zwierząt, użytki ekologiczne, itp.) oraz lasami ochronnymi ustalonymi w trakcie rewizji planu urządzania lasu.
Uwagi i propozycje w ramach konsultacji prosimy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: przysucha@radom.lasy.gov.pl z dopiskiem HCVF, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia w terminie do dnia 18.06.2017 r.
Załączniki do ogłoszenia zostały umieszczone na dole strony w zakładce pliki do pobrania.

 Przysucha dn. 17.05.2017 r.

Zastępca Nadleśniczego
mgr inż. Marek Nowicki

 

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NA PROWADZENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOWĄ BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO - LEŚNICZÓWKI LEŚNICTWA PROMIEŃ ORAZ BUDYNKU GOSPODARCZO - GARAŻOWEGO Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
 
Nadleśnictwo Przysucha ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego - leśniczówki leśnictwa Promień oraz budynku gospodarczo - garażowego z zagospodarowaniem terenu.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówień, których wartość nie przekracza równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30.000 €, bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania, ogłoszenie z załącznikami zamieszczone zostało na dole strony, w zakładce pliki do pobrania.

Przysucha dn. 02.08.2016r.
 

                                                                                                                                                                                                         Nadleśniczy Nadleśnictwa Przysucha
                                                                                                                                                                                                                                mgr inż. Czesław Korycki

 

 


 

 

Sprzedaż detaliczna drewna i użytków ubocznych prowadzona jest:

- w biurze nadleśnictwa – w dni robocze w godz.: 730 - 1530

- we wszystkich kancelariach leśnictw we wtorki w godz. 730 - 1000

 CENNIK NA SUROWIEC DRZEWNY można zobaczyć / pobrać na dole niniejszej strony

 Wywóz z lasu drewna zakupionego przez odbiorców detalicznych:

- odbywa się w terminie do 5 dni od daty wystawienia dokumentu sprzedaży (asygnaty), w każdy roboczy wtorek i piątek.


 OGŁOSZENIE O WYNIKACH NEGOCJACJI CENOWEJ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, obr. ewid. DRZEWICA dz. 32/2.

 

Nadleśnictwo Przysucha, ul. Targowa 87, 26-400 Przysucha, zwane dalej Sprzedającym informuje że w dniu 05.12.2016 roku, o godz. 1100 odbyły się negocjacje cenowe na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gm. Drzewica, obr. ewid. Drzewica Miasto:

1. Dz. ewid. 32/2 o pow. 0,0172 ha   - cena wywoławcza brutto 1722,00 zł

Po dokonaniu otwarcia Sprzedający przystąpił do badania i oceny oferty, oraz przeprowadził negocjacje cenowe które zakończono w dniu 05.12.2016 roku..

 

Sprzedający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, wygrała oferta:

Numer oferty

Nazwa i adres Oferenta

Numer działki

Cena brutto oferty

1

Zofia Witkowska

ul. Słowackiego 31, 26-340 Drzewica

32/2

1730,00

tysiąc siedemset trzydzieści złotych 00/100).

 Do oferowanej wyżej ceny zakupu działki, nabywca powinien doliczyć kwotę 2542,41 zł stanowiącą koszty przygotowania ww. nieruchomości do sprzedaży tj.; koszty wyceny działki, wypisu z rejestru gruntów, oraz koszty ogłoszeń w prasie.

Zaoferowaną cenę działki + koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży należy wpłacić na konto Nadleśnictwa w dniu spisania notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, w tytule przelewu należy wpisać: „wpłata za działkę nr. 32/2 plus koszty” Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości

 Informuję, że notarialna warunkowa umowa sprzedaży zostanie podpisana w dniu 22.12.2016 roku o godz. 1300, w Kancelarii Notarialnej Ewa Dumin-Święcicka, przy ulicy Iwo Odrowąża 16, 26-200 Końskie.

 

 

Przysucha dn. 20.12.2016r.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Przysucha

mgr inż. Czesław Korycki

 


 

 

Przysucha, 20.10.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

W związku z przygotowywaniem postępowania przetargowego na realizację zadania, pn. „Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Przysucha w 2017 roku” oraz w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych w dniu 28 lipca 2016 r. Nadleśnictwo Przysucha zaprasza wszystkich potencjalnych Wykonawców na spotkanie informacyjne, na którym zostaną omówione zmiany wprowadzone w/w nowelizacją.  Spotkanie odbędzie się w dniu  21.10.2016 roku, o godz. 9:00, w Sali konferencyjnej Nadleśnictwa Przysucha, ul. Targowa 87, 26-400 Przysucha.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Przysucha

mgr inż. Czesław Korycki

 

  

 

 

Pliki do pobrania:
      Ogłoszenie Drzewica dz. 32/2 pobierz
      Cennik na surowiec drzewny, stroisz i choinki pobierz
      Obwieszczenie - NATURA 2000 pobierz
      nadzór inwestorski L. Promień pobierz
      lasy_hcvf__zal._nr_1_.pdf pobierz
      lasy_hcvf__zal._nr_2_.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Przysucha mgr inż. Czesław Korycki
Data modyfikacji: 2018/01/15 16:30:02
Redaktor zatwierdzający: Marek, Nowicki
Wprowadzający: Robert Kozieł