Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Stąporków

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Stąporków >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

W sprawach skarg i wniosków

Nadleśniczy lub Z-ca Nadleśniczego przyjmuje w każdy wtorek

w godz. od 11ºº do 14ºº

 

 


 

 

Stąporków, 15.11.2017 r.

SA.234.5.2017

Ogłoszenie

Nadleśnictwo Stąporków ogłasza przetarg pisemny nieograniczony w formie wyboru ofert na sprzedaż zbędnych telefonów komórkowych, sprzętu komputerowego i mebli jn.:

 

Lp

Nr inwentarzowy

Nazwa

IMEI / SN

Opis

Data nabycia

Cena wywoławcza (PLN)

 

TELEFONY KOMÓRKOWE

 

1

629/146

Sony Xperia M2 Aqua

355101067303294

Telefony komórkowe użytkowane w różnych warunkach środowiskowych, porysowane szybki lcd, słabe akumulatory

23.07.2015

52,50

 

2

629/147

Sony Xperia M2 Aqua

355101067301348

23.07.2015

52,50

 

LAPTOPY

 

 

3

491-0921-130

Asus AS5742Z-P612G

LXR4P0C0080336B13616

Słaba bateria, widoczne ślady użytkowania, bez dysku twardego i systemu operacyjnego

31.08.2011

105,00

 

MEBLE

 

 

Lp.

Nr inwentarzowy

Nazwa

Opis

Data nabycia

Cena

 

4

808-067-17

Lodówka POLAR TS-136

Wys. 80 cm, ułamana klamka otwierania, porysowana obudowa i środek

19.08.1993

21 zł

 

5

808-067-16

Kuchenka elektryczna AMICA SE160

4-palnikowa, z piekarnikiem, porysowana obudowa,

zużyte palniki

06.09.1993

21 zł

 

6

B40-769

Taboret biały

1 szt.

26.08.1993

5 zł

 

7

B41-476

Chlebak drewniany

1 szt.

26.08.1993

5 zł

                               

 

1.    Podane ceny wywoławcze są cenami brutto.

2.    Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty lub terminie nie dłuższym niż 5 dni od wyboru oferty.

3.    Forma zapłaty: przelew na rachunek Nadleśnictwa Stąporków, nr konta bankowego: 65 1240 4416 1111 0000 4964 8791 lub gotówką w kasie Nadleśnictwa Stąporków.

4.    Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Nadleśnictwa.

5.    Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie określonym w punkcie 3 traci prawa wynikające z wyboru oferty.

6.    Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z opisem: „Przetarg – sprzedaż sprzętu” oraz „Nie otwierać przed dniem 28.11.2017 r. godz. 12.15”, należy składać w siedzibie Nadleśnictwa Stąporków, ul. Niekłańska 15, 26-220 Stąporków (sekretariat) do dnia 28.11.2017 r. do godz. 12.00.

7.    Wybór ofert odbędzie się w dniu 28.11.2017 r. w biurze Nadleśnictwa Stąporków, ul. Niekłańska 15 o godz. 12:15, pokój nr 205.

8.    Oferta winna zawierać imię i nazwisko oraz nr telefonu oferenta, numer pozycji z powyższego wykazu, oraz nazwę wybranego sprzętu z ogłoszenia, proponowaną cenę brutto zakupu danego sprzętu.

9.    Najniższą ceną jest cena wywoławcza. W przypadku ofert z proponowaną ceną niższą niż wywoławcza, oferta zostanie odrzucona.

10. Jedynym kryterium wyboru jest oferowana cena brutto zakupu sprzętu

11. Brak jednego z elementów oferty może spowodować jej odrzucenie lub żądanie uzupełnienia w określonym terminie, a po niespełnieniu warunku oferta zostanie odrzucona.

12. Nadleśnictwo Stąporków zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

13. Nadleśnictwo nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte sprzętu przeznaczonego do sprzedaży.

14. Nadleśnictwu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę lub ewentualnie przeprowadzenie dodatkowej licytacji.

Bliższych informacji o ww. sprzęcie można uzyskać w Nadleśnictwie Stąporków tel. 41 374 17 83 w dni robocze od godz. 7 30 do godz. 15 30 – osoba upoważniona do kontaktu: Katarzyna Młodawska, tel. 508 657 268.

 

Podpisał Nadleśniczy

Nadleśnictwa Stąporków

                                                                                          Zbigniew Wijas

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Zbigniew Wijas - Nadleśniczy
Data modyfikacji: 2017/11/15 15:17:34
Redaktor zatwierdzający: Katarzyna Młodawska
Wprowadzający: Katarzyna Młodawska