Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Stąporków

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Stąporków >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

 

 Treść zarządzeń i decyzji dostępna jest na wniosek

Wykaz obowiązujących Zarządzeń

Zarządzenie

w sprawie

Numer zarządzenia

Znak sprawy

Data wydania zarządzenia

1995 rok

Instrukcja Służbowa Leśniczego, podleśniczego i gajowego

3/95

 

14.02.1995

Wydawanie i realizacja  zarządzeń pokontrolnych dot. kontroli planowych wykonywanych w Nadleśnictwie

7a/95

 

24.03.1995

Nadanie symboli komórkom organizacyjnym Nadleśnictwa Stąporków

12/95

Ns-1/95

12.04.1995

Legalizacja drewna pochodzącego z lasów Państwowych

14/95

N-77-4/95

22.05.1995

Szkolenia BHP na stanowiskach roboczych

20/95

N-1301-12/95

29.12.1995

1996 rok

Wprowadzanie „Ramowego programu działań Nadleśnictwa Stąporków w zakresie polityki informacyjnej LP”

1/96

N-0600-1/96

09.01.1996

Zakaz palenia wyrobów tytoniowych  biurze Nadleśnictwa Stąporków

3/96

N-175-3/96

06.05.1996

Prowadzenie przeglądów osad leśnych, ich otoczenia oraz miejsc rekreacji i urządzeń turystycznych

4/96

N-2220-4/96

01.06.1996

 

1998 rok

 

 

Wprowadzenie do użytkowania programu finansowo-księgowego SILP

1/98

N-420-1/98

05.01.1998

1999 rok

Utworzenie Posterunku straży leśnej

1/99

N-021-1/99

22.05.1999

Numerowanie surowca drzewnego – nadanie podległym leśnictwom kodów cyfrowych

5/99

N-81-5/99

06.12.1999

 

2001 rok

 

 

Lokalizacja, powierzchnia oraz zasady wydzierżawiania poletek łowieckich dla kół łowieckich

7/01

N-7533-7/2001

11.10.2001

 

2002 rok

 

 

Powołanie komisji BHP w Nadleśnictwie

1/2002

N-130-1/02

14.01.2002

 

2003 rok

 

 

Zasady wyznaczania koordynatora do spraw BHP

1/03

N-130-1/03

23.06.2003

Planowa kontrola wewnętrzna

8/2003

N-093-8/03

15.12.2003

 

2004 rok

 

 

Zasady postępowania z dokumentacją przechowywaną w biurze Nadleśnictwa

2/04

N-080-2/04

16.02.2004

Zasady przekazywania i przyjmowania powierzonego majątku i dokumentów

3/04

N-013-3/04

04.05.2004

Likwidacja leśnictwa Borki oraz wprowadzenie zmian w powierzchni leśnictw: Stąporków i Odrowąż

9/2004

N-2141-9/04

02.12.2004

 

2005 rok

 

 

Powołanie komisji do przeglądu osad mieszkalnych oraz dróg leśnych przewidzianych do remontu

4/05

N-200-4/05

23.05.2005

Wprowadzanie metod wyceny aktywów i pasywów, zasad ustalania wyniku finansowego oraz stosowania uproszczeń w ewidencji

10/05

N-3500-10/05

28.12.2005

W sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych LP Nadleśnictwa Stąporków

11/05

N-362-11/05

30.12.2005

 

2006 rok

 

 

Serwis strony internetowej Nadleśnictwa

4/2006

N-013-4/06

28.02.2006

Przesyłanie danych sprawozdawczych

6/2006

N-514-6/06

28.02.2006

Działania organizacyjne i informacyjne dotyczące możliwości wystąpienia na terenie Nadleśnictwa Stąporków ptasiej grypy

7/06

N-752-7/06

16.03.2006

 

2008 rok

 

 

Zasady ewidencji, kontroli i rozliczania czasu pracy pracowników zatrudnionych w terenie

6/08

N-160-6/08

25.04.2008

Stosowanie aplikacji rejestratora leśniczego Notatnik oraz interfejsu NOTATNIK – LAS

10/2008

N-042-10/08

31.10.2008

Zakładowy plan kont

12/08

N-3500-12/08

05.11.2008

 

2009 rok

 

 

Wprowadzenie do stosowania do transmisji danych pomiędzy rejestratorem leśniczego a SILP

4/2009

N-0421-4/09

03.02.2009

„Program oszczędnościowy w Nadleśnictwie Stąporków”

6/2009

N-30-6/09

10.02.2009

Aneks nr 1 do Zarządzenie 11/05 Do Regulaminu Świadczeń Socjalnych LP Nadleśnictwa Stąporków

11/05

N-362-11/05

14.04.2009

Ochrona informacji niejawnych w Nadleśnictwie

13/2009

N-021-13/09

07.09.2009

Zarządzenie pokontrolne związane z manipulacją drewna

17/09

N-80-17/09

16.11.2009

Pokontrolne dotyczące przestrzegania czasu jaki musi upłynąć od zaprzychodowania drewna do jego rozchodu

18/09

N-80-19/09

16.11.2009

 

2010 rok

 

 

Wprowadzanie regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na trenach nizinnych”

4/2010

N-27-4/10

01.02.2010

Ustalenie regulaminu pracy Nadleśnictwa

18/2010

N-102-18/2010

01.06.2010

 

2011 rok

 

 

Przygotowanie oraz przeprowadzanie narad gospodarczych z leśniczymi

3/11

N-006-3/11

13.01.2011

Zasady sprzedaży detalicznej produktów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych

4/11

N-911-4/11

12.01.2011

Aneks nr 1 do zarządzenia nr 4/11 z dnia 12.01.2011

4/11

N-911-4/11

10.03.2011

Zasady funkcjonowania i zasady bezpieczeństwa systemu informatycznego w Nadleśnictwie

6/11

N-021-6/11

07.03.2011

 

2012 rok

 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych z użyciem kamer w ramach monitoringu leśnego, stosowanego przez Nadleśnictwo

4/2012

N-043-4/2012

07.03.2012

Zasady zatrudniania nowych pracowników na stanowiskach nie robotniczych w Nadleśnictwie

10/2012

N-110-10/12

15.06.2012

Aneks nr 1 do zarządzenia nr 3/11 z dnia 13.01.2011

3/11

N-006-3/11

15.09.2012

Ustalenie zasad i trybu udostępniania informacji przez Nadleśnictwo

14/2012

N-013-14/12

27.09.2012

Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i alarmowania o zdarzeniach niebezpiecznych

21/12

 

17.12.2012

 

2013 rok

 

 

Obsługa systemu zabezpieczeń przed manipulacjami nadanych w programie Leśnik „OBSERWATOR”

2/13

 

2.01.2013

Wyłączenie powierzchni leśnych z użytkowania

14/2013

 

26.02.2013

Ustanowienie dojazdu pożarowego

19/13

 

26.02.2013

Wytyczne do sporządzenia oceny potencjalnego wpływu zabiegów gospodarczych na bioróżnorodność środowiska leśnego

20/2013

 

12.03.2013

Tworzenie i funkcjonowanie systemu stałych dyżurów w Nadleśnictwie Stąporków w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

24/13

N-021-24/13

20.03.2013

Zasady udzielania pomocy finansowej pracownikom Nadleśnictwa Stąporków w nabywaniu samochodów prywatnych używanych również do celów służbowych

28/13

N-021-28/13

16.04.2013

Zatwierdzenie docelowej sieci dróg leśnych

36/13

N-200-36/13

27.05.2013

Udostępnianie zasobów baz danych SILP pracownikom Nadleśnictwa

46/2013

N-0151-46/13

15.07.2013

Ustanowienie dojazdu pożarowego

47/13

 

09.08.2013

Prowadzanie serwisu strony internetowej Nadleśnictwa

50/2013

N-013-50/13

30.08.2013

Powołanie stałej komisji do prowadzenia egzaminów stażowych

53/2013

N-146-53/13

10.10.2013

Zmiana rodzaju powierzchni gruntu

64/2013

N-7013-64/2013

19.11.2013

Druki ścisłego zarachowania dopuszczonych do stosowania w Nadleśnictwie

65/2013

N-021-65/13

22.11.2013

Zasady sprzedaży detalicznej stroiszu i choinek

66/2013

ZG-906-66/2013

05.12.2013

Naliczanie odsetek ustawowych

73/13

N-021-73/13

31.12.2013

 

2014 rok

 

 

Powołanie komisji do przeprowadzenia negocjacji dot. dzierżawy gruntu pod budowę odcinka regionalnej sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”

4/2014

N-2621-4/2014

09.01.2014

Zasady dofinansowania o zakupu okularów korygujących wzrok, przeznaczonych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

11/2014

N-1740-11/14

11.02.2014

Wprowadzenie do stosowania procedury „Dokumentowanie Procedury Kontroli Pochodzenia Produktu dla wspólnego certyfikatu FM/CoC”

16/2014

 

27.02.2014

Wprowadzenie do stosowania instrukcji kasowej

17/14

N-310-17/14

28.02.2014

Uznawanie, ewidencjonowanie i ocena odnowień naturalnych

21/2014

N-7120-21/14

17.03.2014

Powołanie komisji do sprzedaży nieruchomości

23/2014

N-2201-23/14

19.03.2014

Regulamin używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej

25/14

 

28.03.2014

Regulamin używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej dla użytkowników niebędących pracownikami

26/14

 

28.03.2014

Zarządzanie zmieniające zarządzenie nr 18/2010 z dnia 01.06.2010

29/2014

N-102-29/14

02.04.2014

Powołanie komisji przetargowej

30/2014

N-270-1/14

09.04.2014

Powołanie stałej komisji do przeprowadzania oględzin zgłaszanych awarii oraz ustalenia niezbędnych napraw

34/2014

S-20-10/14

09.04.2014

Powołanie komisji  do odbioru rozplantowanego kruszywa na szlakach zrywkowych/drogach leśnych

37/2014

S-24-1/14

17.04.2014

Ujawnianie rzeczowych aktywów majątku trwałego oraz powołania komisji ds. ujawniania środków trwałych i określenia jej sposobu postępowania

39/2014

S-325-2/14

30.04.2014

Realizacja wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro

43/2014

S-270-5/14

11.06.2014

Ochrona lasów przed szkodnictwem leśnym

46/2014

NS-727-1/14

23.06.2014

Wprowadzenie do stosowania instrukcji inwentaryzacyjnej w Nadleśnictwie

47/2014

K-371-4/2014

24.06.2014

Zasady ustalenia kosztów prac związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w prowizorium planu finansowo – gospodarczego

50/2014

ZG-0181-1/2014

31.07.2014

Zasady przekazywania i przejmowania majątku i dokumentów oraz w sprawie odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie w komórkach organizacyjnych Nadleśnictwa

51/2014

K-013-1/14

21.08.2014

Zasady ustalania wysokości stawek czynszu za użytkowanie budynków nadleśnictwa

54/2014

SA-224-6/14

24.09.2014

Zasady ustalania wysokości opłat związanych z użytkowaniem budynków mieszkalnych nadleśnictwa

55/2014

SA-224-7/14

24.09.2014

Zasady korzystania z posiłków posiłków profilaktycznych oraz napojów

57/2014

ZG-1740-1/14

24.10.2014

Procedury kontroli drzewostanu z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia

58/2014

ZG-80-2/2014

27.10.2014

Wprowadzenie instrukcji kancelaryjnej, Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt w Nadleśnictwie

61/2014

SA-080-1/14

31.12.2014

Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 25/14 z dnia 28.03.2014

62/14

KF-4020-1/14

31.12.2014

Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 26/14 z dnia 28.03.2014

63/14

KF-4020-2/14

31.12.2014

 

2015 rok

 

 

Zasady ustalania ekwiwalentów za utrzymanie pomieszczeń służbowych na osadach leśnych

5/2015

SA.330.1.2015

28.01.2015

Zasady przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego, ustalenia grup zabrudzenia i przydziału do nich poszczególnych stanowisk pracy wypłaty ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej oraz zasad przydziału środków higieny osobistej

6/2015

ZG.1302.1.2015

02.02.2015

Regulamin organizacyjny Nadleśnictwa

7/2015

SA.012.1..2015

02.02.2015

Wprowadzenie instrukcji obiegu dokumentów w Nadleśnictwie

9/2015

KF.012.1.2015

02.02.2015

Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 39/2014 z dnia 30.04.2014

12/2015

SA.234.2.2015

02.02.2015

Ustanowienie dojazdu pożarowego

13/2015

ZG.2126.2.2015

10.02.2015

Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 30/2014 z dnia 09.04.2014

17/2015

SA.270.5.2015

16.03.2015

Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 51/2014 z dnia 21.08.2014

22/2015

FK-0186-1/15

27.04.2015

Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 4/2012 z dnia 07.03.2012

27/2015

NS.0171.1.2015

28.05.2015

Wprowadzanie zasad ewidencji kosztów przerobu poprzez konto 312

32/2015

KF.300.2.2015

20.07.2015

Regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych i stacjonarnych Nadleśnictwa Stąporków

33/2015

SA.401.2.2015

24.07.2015

Realizacja wniosków pokontrolnych wynikających z kontroli okresowej przeprowadzonej w Nadleśnictwie

34/2015

N.092.1.2015

20.08.2015

Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 9/2015 z dnia 02.02.2015

35/2015

KF.012.1.2015

21.08.2015

Zmieniające Zarządzenie nr 30/2014 z dnia 01.09.2015 r.

36/2015

SA.270.5.2015

01.09.2015

W sprawie zbywania rzeczowych aktywów majątku oraz powołania Komisji likwidacyjnej i określenia sposobu jej postępowania

37/2015

SA.234.5.2015

01.09.2015

Powołanie komisji ds. sprzedaży drewna

38/015

ZG.800.13.2015

05.10.2015

Zmiana regulaminu organizacyjnego Nadleśnictwa

40/2015

SA.012.1.2015

26.10.2015

Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 9/2015 z dnia 02.02.2015

41/2015

KF.012.1.2015

26.10.2015

Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

42/2015

NK.050.1.2015

26.10.2015

Wprowadzenie planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Nadleśnictwa

43/2015

SA.2130.10.2015

27.10.2015

Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 30/2015 z dnia 15.06.2015

46/2015

KF.0210.1.2015

02.11.2015

Regulamin kontroli wewnętrznej

49/2015

KF.092.1.2015

05.11.2015

W sprawie sporządzania szacunków brakarskich.

51/2015

ZG.7600.8.2015

23.11.2015

W sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej choinki w Nadleśnictwie Stąporków

52/2015

ZG.7623.5.2015

29.12.2015

Zmieniające Zarządzenie nr 39/2014 z dnia 30.04.2014 r. w sprawie ujawniania rzeczowych aktywów majątku trwałego oraz powołania Komisji ds. ujawniania środków trwałych i określenia jej sposobu postępowania

53/2015

SA.234.2.2015

29.12.2015

 

2016 rok

 

 

W sprawie zasad gospodarowania taborem samochodów osobowych i osobowo terenowych w Nadleśnictwie Stąporków

1/2016

SA.4000.1.2016

04.01.2016

W sprawie prowadzenia sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Stąporków

2/2016

ZG.800.1.2016

07.01.2016

W sprawie obsługi systemu zabezpieczeń przed manipulacjami na danych w programie Leśnik ,,OBSERWATOR”

4/2016

ZG.0413.1.2016

12.02.2016

W sprawie cen na materiał do odnowień i zalesień stosowanych do rozliczeń wewnętrznych i przy sprzedaży dla jednostek Lasów Państwowych

5/2016

ZG.805.3.2016

17.02.2016

W sprawie cen na materiał do odnowień i zalesień stosowanych do rozliczeń zewnętrznych.

6/2016

ZG.805.4.2016

17.02.2016

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Stąporków

9/2016

SA.012.1.2015

29.03.2016

Zmieniające Zarządzenie nr 7/2015 z dnia 02.02.2015 r.

10/2016

SA.012.1.2015

12.04.2016

W sprawie cechowania i numerowania surowca drzewnego oraz zasad płytkami do numeracji surowca drzewnego

11/2016

ZG.7603.5.2016

04.05.2016

W sprawie anulowania Zarządzenia nr 28/2015 Nadleśniczego nadleśnictwa Stąporków z dnia 12.06.2015r. W sprawie zasad przeprowadzania naboru nowych pracowników w Nadleśnictwie Stąporków.

14/2016

NK.0210.1.2016

06.05.2016

W sprawie ustanowienia dojazdu pożarowego

15/2016

ZG.2621.3.2016

17.05.2016

W sprawie powołania Komisji Konkursowej w Nadleśnictwie Stąporków

16/2016

ZG.7161.18.2016

18.06.2016

W sprawie wprowadzenia „Polityki Bezpieczeństwa w Nadleśnictwie Stąporków” oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Nadleśnictwie Stąporków

17/2016

ZN.0171.2.2016

24.05.2016

W sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych

18/2016

KF.0210.1.2016

03.06.2016

Zmieniające Zarządzenie nr 9/2015 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów

19/2016

KF.012.1.2015

28.06.2016

Zmieniające zarządzenie 7/2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego

20/2016

SA.012.1.2015

28.06.2016

Zmieniające Zarządzenie nr 49/2015 w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej

22/2016

KF.092.1.2015

01.07.2016

W sprawie powołania stałej Komisji do odbioru robót budowlanych

23/2016

SA.092.1.2015

11.07.2016

Zmieniające Zarządzenie nr 37/2015 w sprawie zbywania rzeczowych aktywów majątku oraz powołanie stałej Komisji likwidacyjnej

24/2016

SA.234.5.2016

11.07.2016

Zmieniające Zarządzenie nr 39/2014 w sprawie ujawniania rzeczowych aktywów majątku trwałego oraz powołania Komisji ds. ujawniania środków trwałych

25/2016

SA.234.2.2015

11.07.2016

W sprawie wprowadzenia „Zasad udostępniania drzewostanów siecią szlaków operacyjnych oraz tworzenia tymczasowych składnic technologicznych”

26/2016

ZG.7610.11.2016

12.08.2016

W sprawie odwołania działań związanych z ochroną pożarową w roku 2016

27/2016

ZG.2621.2.2016

29.09.2016

Zmieniające Zarządzenie nr 9/2015 z dnia 02.02.2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów

28/2016

KF.012.1.2015

29.09.2016

Zmieniające Zarządzenie nr 49/2015 z dnia 05.11.2015 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej

29/2016

KF.092.1.2015

29.09.2016

Zmieniające Zarządzenie nr 30/2014 z dnia 09.04.2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej zgodnie z Ustawą „Prawo zamówień publicznych” oraz wprowadzenia „Regulaminu pracy Komisji przetargowej”

30/2016

SA.270.5.2015

05.10.2016

W sprawie powołania stałej Komisji ds. przyjmowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z określeniem sposobu jej postępowania

31/2016

SA.234.2.2016

05.10.2016

Zmieniające zarządzenie nr 23/2016 z dnia 11.07.2016 r.

32/2016

SA.20.6.2016

05.10.2016

W sprawie szczegółowych zasad posiadania broni i środków przymusu bezpośredniego przez Straż Leśną

34/2016

NS.2500.1.2016

24.10.2016

W sprawie prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Nadleśnictwa Stąporków na 2017 rok

35/2016

KF.0301.3.2016

27.10.2016

W sprawie prowizorium średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje w Nadleśnictwie Stąporków na lata 2017-2020

36/2016

KF.0301.4.2016

27.10.2016

Zmieniające Zarządzenie nr 1/2016 z dn. 27.10.2016 r.

37/2016

SA.4000.1.2016

27.10.2016

Zmieniające zarządzenie nr 51/2015 z dn. 23.11.2015 r.

38/2016

ZG.7600.8.2016

09.11.2016

W sprawie ustanowienia dojazdu pożarowego

39/2016

ZG.2621.4.2016

10.11.2016

Zmieniające zarządzenie nr 66/2013 z dnia 05.12.2013 r.

40/2016

ZG.801.2.2016

25.11.2016

W sprawie powołania Komisji ds. ustalenia zasad przyznawania limitów kilometrów na jazdy lokalne dla leśniczych i podleśniczych

41/2016

SA.4000.6.2016

16.12.2016

W sprawie ustalenia zasad przyznawania limitów kilometrów na jazdy lokalne dla leśniczych i podleśniczych

42/2016

SA.4000.6.2016

19.12.2016

Zmieniające zarządzenie nr 37/2015 z dnia 01.09.2015 r.

43/2016

SA.234.5.2015

19.12.2016

 

Wykaz obowiązujących Decyzji

 

Decyzja w sprawie

Numer decyzji

Znak sprawy

Data wydania decyzji

 

1994 rok

 

 

Nadzór ppoż w  lasach nadzorowanych

11/94

 

22.02.1994

Praca w godzinach nadliczbowych

19/94

 

02.03.1994

 

1996 rok

 

 

Ramowe wytyczne zagospodarowania łowieckiego w Nadleśnictwie

1/96

N-75-1/96

10.01.1996

Ustalenie pogotowia kasowego

18/96

N-3100-20/96

17.05.1996

Wyznaczenie dróg pożarowych

20/96

 N-251-22/96

01.04.1996

Włączenie gruntów wsi Niełkań Wielki do leśnictwa Bieliny

25/96

N-212-27/96

26.07.1996

Włączenie gruntów wsi Cisownik do leśnictwa Królewiec

26/96

N-212-28/96

26.07.1996

Włączenie gruntów wsi Wólka Smolana do leśnictwa Kawęczyn

41/96

N-212-45/96

31.12.1996

Włączenie gruntów wsi Przyłogi do leśnictwa Królewiec

 42/96

N-212-46/96

31.12.1996

Włączenie gruntów wsi Matyniów do leśnictwa Królewiec

43/96

N-212-47/96

31.12.1996

Włączenie gruntów wsi Błaszków do leśnictwa Odrowąż

44/96

N-212-48/96

31.12.1996

Włączenie gruntów wsi Niekłań Wielki do leśnictwa Mościska

45/96

N-212-49/96

31.12.1996

Włączenie gruntów wsi Niekłań Wielki do leśnictwa Czarny Las

46/96

N-212-50/96

31.12.1996

Włączenie gruntów wsi Niekłań Wielki do leśnictwa Stąporków

47/96

N-212-51/96

31.12.1996

Włączenie gruntów wsi Niekłań Mały do leśnictwa Stąporków

48/96

N-212-52/96

31.12.1996

Włączenie gruntów m. Stąporków   do leśnictwa Stąporków

49/96

N-212-53/96

31.12.1996

 

1997 rok

 

 

Włączenie gruntów wsi Gosań do leśnictwa Krasna

17/97

N-212-17/97

31.08.1997

Włączenie gruntów wsi Komorów do leśnictwa Krasna

18/97

N-212-18/97

 31.08.1997

Włączenie gruntów wsi Komorów do leśnictwa Krasna

19/97

N-212-19-97

31.08.1997

Włącznie gruntów wsi Antoniów do leśnictwa Mościska

20/97

N-212-20/97

31.08.1997

 

1999 rok

 

 

Zasady organizacji łączności radiowej

 19/99

N-251-19/99

08.12.1999

 

2005 rok

 

 

Ustalenie dodatków funkcyjnych dla pracowników na stanowiskach kierowniczych oraz leśniczych

5/2005

N-1043-5/2005

28.01.2005

 

2007 rok

 

 

Opracowanie planu pracy dla Posterunku Straży Leśnej

8/07

N-2501-08/07

23.03.2007

Regulamin podziału nagród i premii w Nadleśnictwie

22/2007

N-1031-22/07

10.10.2007

Plan remontów dróg na lata 2008- 2017

25/07

N-200-25/07

29.10.2007

Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”

30/2007

N-312-30/07

31.12.2007

 

2009 rok

 

 

 

2010 rok

 

 

Zmiany dodatków funkcyjnych  dla leśniczych

24/2010

N-1043-24/10

12.10.2010

 

2011 rok

 

 

Ustalenie stawki za pobyt dzienny w pokoju gościnnym Nadleśnictwa

10/11

N-354-10/11

01.03.2011

Ustanowienie dojazdu pożarowego

17/11

N-251-17/2011

24.08.2011

 

2012 rok

 

 

Przekazanie leśnictwa Bieliny

5/2012

N-0182-5/2012

10.01.2012

Finansowanie dostępu do internetu w osadach służbowych leśnictw z zamontowanym stanowiskiem biurko leśniczego

13/2012

N-405-13/12

26.03.2012

Powołanie pełnomocników Nadleśniczego

14/12

N-251-14/2012

28.03.2012

Zasady przechowywania kluczy do pomieszczeń siedziby Nadleśnictwa

20/2012

N-250-20/12

26.06.2012

Ochrona siedziby nadleśnictwa w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania

23/2012

N-013-23/2012

09.07.2012

Wprowadzenie do stosowania Zakładowej Normy Czasu dla Prac Leśnych

35/2012

N-26-35/12

05.11.2012

Komisja ds. świadczeń socjalnych

38/12

N-17-38/12

21.11.2012

 

2014 rok

 

 

Powołanie stałej komisji do przeprowadzenia postępowań na dzierżawę gruntów na cele rolnicze i łowieckie

4/2014

ZG-2126-12/14

10.06.2014

 

2015 rok

 

 

Lokalizacja stałych partii kontrolnych jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny

2/2015

ZG.7100.1.2015

13.01.2015

Powołanie komisji do ustalenia sposobów wypłacania i wysokości ekwiwalentów za utrzymanie pomieszczeń służbowych na osadach leśnych

3/2015

SA.330.1.2015

20.01.2015

Sposób monitoringu liczebności szkodników wtórnych sosny

10/2015

ZG.7102.2.2015

22.06.2015

Powołanie stałej komisji do przeprowadzenia negocjacji dot. dzierżawy gruntów pod podziemne wyłączenia liniowe

11/2015

ZG.2217.19.2015

22.06.2015

Zmiana rodzaju rębni

13/2015

ZG.7014.1.2015

13.08.2015

W sprawie powołania Komisji do wyliczenia stawki czynszu dzierżawnego dla maszyn leśnych będących w posiadaniu nadleśnictwa.

16/2015

SA.410.2.2015

26.10.2015

 

2016 rok

 

 

W sprawie cen detalicznych na drewno stroisz oraz choinki obowiązujące od dnia 11.01.2016 r.

1/2016

ZG.805.1.2016

11.01.2016

W sprawie opłat za dostarczenie wody i odbiór nieczystości płynnych w użytkowanych lokalach mieszkalnych

2/2016

SA.322.1.2016

11.01.2016

W sprawie określenia wysokości ekwiwalentów za utrzymanie pomieszczeń służbowych na osadach leśnych  w Nadleśnictwie Stąporków w roku 2016

4/2016

SA.330.1.2016

01.02.2016

W sprawie wypłaty równoważnika pieniężnego w przypadku niedostarczenia mieszkania bezpłatnego pracownikom którym ww. mieszkanie przysługuje

6/2016

SA.330.2.2016

16.02.2016

W sprawie opłat za najem/użytkowanie lokali budynków mieszkalnych oraz budynków gospodarczych

8/2016

SA.2130.2.2016

31.03.2016

Zmieniająca decyzję nr 18/2015 z dnia 18.12.2015 r.

9/2016

NK.151.1.2016

18.04.2016

W sprawie powołania Komisji ds. oceny przydatności gruntu leśnego do prowadzenia gospodarki leśnej

10/2016

ZG.2280.2.2016

20.06.2016

W sprawie wyłączenia powierzchni leśnych z użytkowania

13/2016

ZG.601.1.2015

23.08.2016

W sprawie wykazu powierzchni z dopuszczonym maszynowym pozyskaniem drewna na 2017 r.

14/2016

ZG.7600.11.2016

24.08.2016

W sprawie wyłączenia powierzchni leśnych z użytkowania

16/2016

ZG.601.1.2016

08.11.2016

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzania negocjacji dot. udostępnienia powierzchni leśnej

17/2016

ZG.763.2.2016

14.11.2016

W sprawie powołania Komisji ds. oceny punktowej walorów przyrodniczo-hodowlanych podległych obwodów łowieckich

18/2016

ZG.7301.1.2016

17.11.2016

W sprawie wprowadzenia cen odmowy, cen proponowanych i cen górnych do procedury sprzedaży drewna w PL-D 2017 na rynku podstawowym oraz dla rynku dla rozwoju w Nadleśnictwie Stąporków

19/2016

ZG.805.6.2016

18.11.2016

Zmieniająca decyzję nr 2/2016 z dnia 11.01.2016 r.

21/2016

SA.322.1.2016

01.12.2016

Zmieniająca decyzję nr 8/2016 z dnia 31.03.2016 r.

22/2016

SA.2130.2.2016

01.12.2016

Zmieniająca decyzję nr 4/2016 z dnia 01.02.2016 r.

23/2016

SA.330.1.2016

01.12.2016

Wprowadzająca standard wyposażenia kancelarii leśnictwa w Nadleśnictwie Stąporków

24/2016

ZG.012.1.2016

12.12.2016

W sprawie zmiany rodzaju rębni

25/2016

ZG.7014.1.2016

13.12.2016

W sprawie ustalenia dni pracy w 2017 roku

26/2016

NK.151.1.2016

22.12.2016

W sprawie akcji kontrolnej Straży Leśnej pod kryptonimem „Drewno-16”

28/2016

NS.0210.1.2016

28.12.2016

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
      wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Zbigniew Wijas - Nadleśniczy
Data modyfikacji: 2017/01/10 15:34:44
Redaktor zatwierdzający: Katarzyna Młodawska
Wprowadzający: Katarzyna Młodawska