Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice >> Finanse i majątek >> Publiczne środki zewnętrzne

bip_logo_pl
odstep
Publiczne środki zewnętrzne

                                               

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”  - II oś priorytetowa,  działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (70 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (114 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (16 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (11 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

Realizacja projektu przyczyni się między innymi do:

 • zwiększenia odporności lasów na klęski żywiołowe takie jak pożary, którymi zagrożenie wzrasta wraz z ocieplaniem się klimatu,
   
 • podniesienia efektywności systemu wczesnego ostrzegania o pożarach w Lasach Państwowych,
   
 • zwiększenia powierzchni leśnych objętych monitoringiem oraz skrócenia czasu wykrycia zagrożenia i reagowania
   
 • ograniczenia zasięgu pożarów i negatywnych skutków z nimi związanych (np. zubożenie gleby, zniszczenie ekosystemu i zamieszkujących go organizmów, straty materialne),
   
 • poprawy ochrony przeciwpożarowej na obszarach sąsiadujących z terenami administrowanymi przez LP, np. parków narodowych czy terenach zamieszkanych (wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i turystów),
   
 • ograniczenie emisji CO₂ w wyniku zmniejszenia liczby oraz zasięgu pożarów.

 Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43 096 737,50 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 30 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 25 500 000,00 zł

 Najważniejsze działania podejmowane w Nadleśnictwie Starachowice:

W ramach realizacji Projektu nadleśnictwo wybuduje dwie dostrzegalnie przeciwpożarowe, zakupi sprzęt do lokalizacji pożarów oraz samochód patrolowo-gaśniczy.

 Projekty dofinansowane przez WFOŚiGW w Kielcach

W 2017 roku Nadleśnictwo zorganizowało interdyscyplinarny konkurs „CO NAM DAJE LAS?". Nagrody w konkursie były dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na poziomie 50%.

W 2016 roku Nadleśnictwo zorganizowało interdyscyplinarny konkurs "NATURA 2000".  Nagrody w konkursie były dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na poziomie 85%

 


Projekty dofinansowane przez PROW w ramach działania 226, "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych"

 

Przebudowa dojazdu pożarowego będącego drogą leśną pożarową nr 2 w Leśnictwie Zawały Obręb Lubienia Nadleśnictwa Starachowice o dł. 4,57 km została sfinansowana ze środków PROW w ramach działania 226, "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych".

Cel operacji: Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów poprzez przebudowę dojazdu pożarowego będącego drogą leśną pożarową nr 2 w leśnictwie Zawały obręb Lubienia Nadleśnictwie Starachowice.
Dofinansowanie inwestycji zgodnie z podpisaną umową wynosi 817 329,00 PLN netto (100% kosztów kwalifikowalnych).
Termin zakończenia operacji: 03.11.2011r.
 
Przebudowa dojazdu pożarowego będącego drogą leśną pożarową nr 1 w Obrębie Lubienia Nadleśnictwa Starachowice o dł. 12,27 km jest finansowana ze środków PROW w ramach działania 226, "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych".

Cel operacji: Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów poprzez przebudowę dojazdu pożarowego będącego drogą leśną pożarową nr 1 w obrębie Lubienia Nadleśnictwie Starachowice.

Dofinansowanie inwestycji zgodnie z podpisaną umową wynosi 3.453.554,00 PLN netto (100% kosztów kwalifikowalnych).

Termin zakończenia operacji: 17.12.2012r.

 

Budowa drogi wewnętrznej leśnej o nr I-B i I-8;137 (wg ewidencji Nadleśnictwa Starachowice)  o dł. 7,64 km jest finansowana ze środków PROW w ramach działania 226, "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych".

Cel operacji: Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów poprzez budowę drogi wewnętrznej leśnej o nr I-B i I-8;137 (wg ewidencji Nadleśnictwa Starachowice) w obrębie Lubienia Nadleśnictwie Starachowice.

Dofinansowanie inwestycji zgodnie z podpisaną umową wynosi 3.944.000,00 PLN netto (100% kosztów kwalifikowalnych).

Planowany termin zakończenia operacji: 30.05.2014r.

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Ryszard Bis
Data modyfikacji: 2017/09/14 14:21:15
Redaktor zatwierdzający: mgr inż. Grzegorz Wachnicki
Wprowadzający: Rafał Adamczyk