Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice >> Ochrona przyrody

bip_logo_pl
odstep

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH W NADLEŚNICTWIE STARACHOWICE FORM OCHRONY PRZYRODY

 

Nazwa

Nr

Powierzchnia na terenie Nadleśnictwa Starachowice [ha]

lokalizacja

Podstawa prawna

Rezerwat "Rosochacz"

R-061

30,44

Gmina Brody, Miejscowość Lubienia

(Leśnictwo Lubienia)

Zarządzenie MOŚZNiL z 25.07.1997 r. (MP Nr 51 z 1997, poz. 485). Obwieszczenie Woj. Święt. z 15.10.2001 r. (Dz.Urz.Woj. Święt. Nr 107 poz. 1270)

Rezerwat "Skały pod Adamowem"

R-059

8,98

Gmina Brody, Miejscowość Adamów

(Leśnictwo Lubienia)

Zarządzenie MOŚZNiL z 27.06.1995 r. (MP Nr 33 z 1995, poz. 407). Obwieszczenie Woj. Święt. z 15.10.2001 r. (Dz.Urz.Woj. Święt. Nr 107 poz. 1270

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej

nd

13527,44

Leśnictwa wszystkie

Rozporządzenie Nr 89/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz.Urz. Woj.Świętokrz. Nr 156, poz. 1950 z dnia 20 lipca 2005 r.); Rozporządzenie Nr 9/2008 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 189, poz. 2515); Rozporządzenie Nr 17/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 42, poz. 629, Dz. Urz. Woj. Święt. z 2009 r. Nr 92, poz. 1057)

Sieradowicki Obszar Chronionego Krajobrazu

nd

487,94

Leśnictwa: Majówka, Bugaj, Gadka

Rozporządzenie Nr 81/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz.Urz. Woj.Świętokrz. Nr 156, poz. 1942 z dnia 20 lipca 2005 r.); Rozporządzenie Nr 11/2009 Wojewody Świętokrzyskiego  z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz.Urz. Woj.Świętokrz. Nr 42, poz. 623 z dnia 23 lutego 2009 r.)

Specjalny Obszar Ochrony (SOO) "Uroczyska lasów starachowickich"

PLH260038

2236,99

Leśnictwa Kutery, Lubienia, Klepacze, Lipie, Majówka, Bugaj

Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej z 16.11.2012 r. w sprawie przyjęcia szóstego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny - 2013/23/UE (Dz. U. UE L 2013 Nr 24 poz. 58)

Rezerwat archeologiczny "Rydno" (wpisany do rejestru zabytków)

511/514

35,92

Leśnictwo Gadka

wpisany został do rejestru zabytków pod numerem 511/514 dział Aa na podstawie decyzji z dnia 3 listopada 1986 r. (odnowienie decyzji z 24 września 1957 r.)

Strefa ochrony bociana czarnego

BC-32

53,43

X

decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.10.2006 nr ŚR.IV.6631-77/06

Pomnik przyrody: Grupa drzew - cztery buki

379

X

Leśnictwo Lubienia, oddz. 78d

Rozporządzenie Nr 21/97 Wojewody Kieleckiego z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody. Dz.Urz.Woj.Kieleckiego Nr 41, poz. 168, z dn.05.12.1997 r.

Pomnik przyrody - dąb szypułkowy "Dąb Maciek"

767

X

Leśnictwo Klepacze, oddz. 91f

Rozporządzenie Nr 9/2006 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody. Dz.Urz.Woj.Świętokrzyskiego Nr 137, poz. 1616, z dn. 02.06.2006 r.

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

nd

 X

 leśnictwa wszystkie

Rozporządzenia wydane na podstawie art. 48 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.)

Stwierdzenie roślin, zwierząt i grzybów podlegających ochronie gatunkowej (nie ujętych w Planie urządzania lasu i planie ochrony przyrody) można zgłaszać do Nadleśnictwa Starachowice  w celu uwzględnienia w Planie ochrony przyrody na załączonym formularzu

Pliki do pobrania:
      Karta występowania roślin, zwierząt i siedlisk podlegających ochronie, pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Ryszard Bis
Data modyfikacji: 2017/02/06 21:09:56
Redaktor zatwierdzający: mgr inż. Grzegorz Wachnicki
Wprowadzający: Rafał Adamczyk