Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice >> Zamówienia publiczne >> Konserwacja (odmulenie) istniejących rowów melioracyjnych i remont przepustów poprzez wymianę celem odprowadzenia wody opadowej z terenów leśnych Nadleśnictwa Starachowice, leśnictwo Gadka, Bugaj, Majówka, Lipie.

bip_logo_pl
odstep
Konserwacja (odmulenie) istniejących rowów melioracyjnych i remont przepustów poprzez wymianę celem odprowadzenia wody opadowej z terenów leśnych Nadleśnictwa Starachowice, leśnictwo Gadka, Bugaj, Majówka, Lipie.

Data opublikowania: 2017/08/25
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2017/09/11

Pliki do pobrania:
      Ogłoszenie pobierz
      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz
      Dokumentacja projektowa - Załącznik nr 1 do SIWZ pobierz
      Przedmiar robót - Załącznik nr 2 do SIWZ pobierz
      Specyfikacja techniczna - Załącznik nr 3 do SIWZ pobierz
      Formularz Oferty - Załącznik nr 4 do SIWZ pobierz
      Wzór Umowy wraz z załącznikami– załącznik nr 5 do SIWZ pobierz
      Karta gwarancyjna - załącznik nr 6 do wzoru umowy pobierz
      Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 6 do SIWZ pobierz
      Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SIWZ pobierz
      Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia– załącznik nr 8 do SIWZ. pobierz
      Protokół z otwarcia ofert pobierz
      informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Ryszard Bis
Data modyfikacji: 2017/09/26 16:15:45
Redaktor zatwierdzający: mgr inż. Grzegorz Wachnicki
Wprowadzający: Radosław Kwiatkowski