Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice >> Zamówienia publiczne >> Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Starachowice w roku 2018

bip_logo_pl
odstep
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Starachowice w roku 2018

Data opublikowania: 2017/11/07
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2017/12/14

                                                                                                          Starachowice, dn.16 .11.2017 r.
ZG.270.1.7.2017

 

Na podstawie art. 38 ust 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późno zm.), Nadleśnictwo Starachowice zwołuje zebranie w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Starachowice w roku 2018".


Zebranie odbędzie się w dniu 01.12.2017 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej w Restauracji "Pod Sosnami", ul. Jadwigi Kaczyńskiej 9a w Starachowicach. Nadleśnictwo Starachowice zaprasza uprzejmie wszystkich Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

treść pisma

 

 

Pliki do pobrania:
      Ogłoszenie pobierz
      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz
      Załącznik nr 1 do siwz – Oferta pobierz
      Załącznik nr 2.I do 2.IV do siwz – Kosztorys Ofertowy pobierz
      Załącznik nr 3.I do 3.IV do siwz – Opis Przedmiotu Zamówienia pobierz
      Załącznik nr 3.1.I do 3.1.IV do siwz – Szczegółowy rozmiar prac według czynności i lokalizacji pobierz
      Załącznik nr 4 do siwz - Wykaz sprzętu do dzierżawy pobierz
      Załącznik nr 5 do siwz – Wzór umowy dzierżawy pobierz
      Załącznik nr 6 do siwz - Wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) pobierz
      Załącznik nr 6 do siwz - Wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)- wersja edytowalna pobierz
      Załącznik nr 7 do siwz – Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia pobierz
      Załącznik nr 8 do siwz – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności grupy kapitałowej pobierz
      Załącznik nr 9 do siwz – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 – 8 PZP pobierz
      Załącznik nr 10 do siwz – Wzór umowy wraz z załącznikami pobierz
      Informacja o zebraniu w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Ryszard Bis
Data modyfikacji: 2017/11/16 15:28:11
Redaktor zatwierdzający: mgr inż. Grzegorz Wachnicki
Wprowadzający: Rafał Adamczyk