Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Staszów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Staszów >> Informacja o kontrolach

bip_logo_pl
odstep
Wyniki kontroli

Poniżej znajdują się informacje dotyczące kontroli w Nadleśnictwie Staszów:

  • zewnętrznych, prowadzonych przez uprawnione podmioty
  • wewnętrznych, prowadzonych przez jednostki nadrzędne

  Informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. treść protokołów kontroli, jest udostępniana na wniosek


 

KONTROLE 2018 rok

1. Termin: 30.01.2018r, Kontrolujący: Sylwia Siekierska: młodszy asystent, TEMAT:kontrola sanitarna przestrzegania przepisów higieny pracy i warunków zdrowotnych środowisk pracy

2. Termin: 18.04.2018, Kontrolujący: kpt. mgr inż. Żal Michał - Naczelnik Wydziału Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczego KP PSP w Staszowie, mł. asp. inż. Łukasz Kruk - modszy specjalista Wydziału Operacyjno-Kontroln-Rozpoznawczego KP PSP w Staszowie, TEMAT: czynności kontrolno-rozpoznawcze kompleksów leśnych leśnictw Nadlenictwa Staszów, położonych w granicach administracyjnych powiatu staszowskiego.

3. Termin: 17-18.04.2018, Kontrolujący: st.kpt. Tomasz Chmielewski - starszy specjalista, TEMAT: przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych przestrzegania przepisów przeciwpożarowych Leśniczówki i leśnictwa Zawidza oraz Leśniczówki i leśnictwa Kleczanów.

4.  Termin: 13-16.04.2018, Kontrolujący: Magdalena Dziewięcka - st. inspektor, Maria Piaskowska - kierownik, TEMAT: kontrola zdrowotności roślin, produktów roślinnych i przedmiotów

 KONTROLE 2017 rok

 1. Termin: 18.01.2017r, Kontrolujący: Anna Kos, Sylwia Siekierska - Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy, TEMAT: Kontrola przestrzegania przepiosów higieny pracy i warunków zdrowotnych środowiska pracy

2.  Termin: 16.02.107, Kontrolujący: Mł bryg. mgr Janusz Juszczak, TEMAT: kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

3.  Termin: 04-06.04.2017, Kontrolujący: Maria Piaskowska, Magdalena Dziewięcka, TEMAT: pobranie prób roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów

4.  Termin: 19-21.04.2017, Kontrolujący: mł. bryg. mgr Janusz Juszczak - Naczelnik Wydziału Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczego KP PSP w Staszowie, mł. asp. inż. Łukasz Kruk - starszy Inspektor Wydziału Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczego KP PSP w Staszowie, Temat: czynności kontrolno-rozpoznawcze kompleksów leśnych leśnictw Nadleśnictwa Staszów położonych w granicach administracyjnych powiatu staszowskiego.

5. Termin: 09-11.05.2017, Kontrolujący: Magdalena Dziewięcka, Maria Piaskowska, TEMAT: obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym.

5a.  Termin: 24-28.04.2017, Kontrolujący: st. kpt. Chmielewski Tomasz - starszy specjalista, TEMAT: kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

6.  Termin: od 16.05 do nadal, Kontrolujący: Łukasz Bojarski - st. specjalista wydziału gospodarki drewnem RDLP Radom, TEMAT: kontrola sporządzania szacunków brakarskich oraz wykonawstwo prac pozyskaniowych.

7.  Termin: od 22.05-14.06.2017 roku, Kontrolujący: Robert Osman - st. specjalista Wydziału Kontroli Audytu Wewnętrznego i Ochrony Mienia, Daria Wójcik - starszy referent ds. zamówień publicznych RDLP Radom, Jan Urban kierownik zespołu ds  zamówień publicznych RDLP Radom, TEMAT: kontrola instytucjonanlna w zakresie usług podprogowych zamawianych przez jednostki LP.

8.  Termin: 25.05.2017, Kontrolujący: Tomasz Krawczyk - Naczelnik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami, Iwona Janusz - st. specjalista Wydziału Gospodarowania Ekosystemami, TEMAT: kontrola funkcjonalna gospodarki szkółkarskiej i obrotu sadzonkami.

9.  Termin: 06.07-14.07.2017 roku, Kontrolujący:  Katarzyna Harabin Radecka-st. specj. SL wydziału zarządzania zasobami lenymi, TEMAT: wydzierżawianie gruntów leśnych - umowy 2014-2016.

10.  Termin 18.07-25.07.2017 roku, Kontrolujący:  Katarzyna Harabin Radecka -st. specj. SL wydziału zarzdzania zasobami leśnymi, TEMAT: dzierżawa i najem gruntów nieleśnych oraz lokali- umowy 2015-2016.

11.  Termin: 28.07.2017, Kontrolujący: Jadwiga Mazur, Tatiana Skowron, TEMAT: ocena stanu sanitarnego miejsca postojowego.

12.  Termin: 01.08-11.08.2017, Kontrolujący: Magdalena Dziewięcka - st. inspektor WIORiN Kielce o/Staszów, Marcin Gawroński - st. inspektor WIORiN Kielce o/Staszów, TEMAT: kontrola zdrowotności roślin, produktów roślinnych i przedmiotów oraz pobieranie prób roślin, produktów roślinnych i przedmiotów.

13. Termin: 11.08.2017, Kontrolujący: Marcin Zegan-Naczelnik Wydziału Inspekcji i Kontroli, Piotr Sztechman- ekspert nadzoru budowlanego, TEMAT: kontrola utrzymania zbiornika retencyjnego "Rybnica I".

14.  Termin: od 23.08.2017 do nadal, Kontrolujący: Paweł Roguś- Naczenik Wydziału Administracji, Agnieszka Głowacka-st.referent TEMAT: kontrola funkcjonalna w zakresie poprawności procesu likwidacji rzeczowych aktywów trwałych poza obiektami budowlanymi i maszynami.

15.  Termin: 25.08.2017, Kontrolujący: Karol Podsiadło - Wydział Kontroli Ekosystemów specjalista d/s p.poż, TEMAT: sprawdzenie poprawności działania MPP.

16.  Termin: 04.09-05.09.2017, Kontrolujący: Maria Piaskowska-kierownik, Magdalena Dziewięcka-starszy inspektor, TEMAT: kontrola zdrowotności roślin i przedmiotów oraz pobieranie prób rolin, produktów roślinnych i przedmiotów.

17.  Termin: 12.10.2017, Kontrolujący:  Maria Piaskowska-kierownik, Magdalena Dziewięcka-starszy inspektor, TEMAT: kontrola zdrowotności roślin.

18.  Termin: 12.10.2017,  Kontrolujący: Maria Piaskowska-kierownik, Magdalena Dziewięcka-starszy inspektor, TEMAT: kontrola stosowania środków ochrony roślin.

 19.  Termin: 12.10.2017, Kontrolujący: Marcin Zegan-naczelnik, Piotr Sztechman- ekspert nadzoru budowlanego TEMAT: kontrola utrzymania zbiorników wodnych Kaczy Smug i Zajedle gm. Osiek.

20.  Termin: 12.10.2017, Kontrolujący: Piotr Roguś -naczelnik wydziału administracji, Agnieszka Głowacka-starszy referent TEMAT: prowadzenie gospodarki transportowej oraz zasad udzielania pożyczek na zakup samochodów prywatnych używanych do celów służbowych, przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej w zakresie ewidencji, znakowania, gromadzenia i archiwizacji przez nadleśnictwa RDLP w Radomiu.

21.  Termin: 16-17.10.2017, Kontrolujący: Paweł Bukowski -dyrektor Biura Nasiennictwa Leśnego, TEMAT: kontrola bazy nasiennej Nadlesnictwa, dokumentacji dotyczącej obiektu LMR.

22.  Termin: 19.10.2017, Kontrolujący: Wioletta Wilk-st.specj. d/s infrastruktury, Barbara Kosowska-Naczelnik Wydziału księgowośći, TEMAT: kontrola likwidacji środka trwałego dot. budynków mieszkalnych.

23.  Termin: 07.11.2017 Kontrolujący: Maria Bartko-Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr, Emilia Mirkowska - st. specj. Wydziału Księgowości, TEMAT: Organizacja Nadleśnictwa.

24.  Termin: 14.11.2017 Kontrolujący:  Aneta Czubak-specjalista Wydziału Gospodarki Drewnem, Małgorzata Karaśkiewicz- st. specjalista Wydziału Gospodarki Drewnem, Łukasz Bojarski - st. specjalista Wydziału Gospodarki DrewnemTEMAT: kontrola funkcjonalna - sprzedaż drewna w 2017r.

25.  Termin: 15-16.11.2017, Kontrolujący:  Sławomir Nyga, Alicja Krasa,TEMAT: kontrola funkcjonalna z zakresu usług leśnych.

26. Termin: 17.11.2017, Kontrolujący:  Daniel Sahajdak,  TEMAT: Prawidłowość sporządzania deklaracji podatkowych,

27.  Termin: 17.11.2017, Kontrolujący:  Żal Michał -p.o NaczelnikWydziału Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczego KP PSP Staszów, Łukasz Kruk-st. inspektor, Bednarczyk Bernard -zastpca Dowódcy JRG Staszów, TEMAT: kontrola stosowania przepisów p.pożarowych.

28. Termin:23.11.2017, Kontrolujący: Jerzy Zawadzki, TEMAT: Kontrola wybranych form ochrony przyrody w latach 2015-2017.

29.  Termin: 30.11.2017, Kontrolujący: Edyta Nowicka , Temat: kontrola w zakresie sprawdzania prawidłowości funkcjonowania BIP i udostępniania informacji publicznej oraz funkcjonowanie strony internetowej.

 

KONTROLE 2015r

1.  Termin: 03-06.0.2015 i 24.03.2015r, Kontrolujący: Michał Tkaczyk: starszy inspektor pracy - gł. specjalista, TEMAT: kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy i bhp oraz współdziałania z ZUL-ami

2. Termin: 25.06.2015, Kontrolujący: Daniel Sahajdak - specjalista SL Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP Radom TEMAT: kontrola funkcjonalna ewidencji gruntów

3. Termin: 26.08.2015, Kontrolujący: Jerzy Bernyś  TEMAT: kontrola realizacji porozumienia obsługi lasów niepaństwowych

4. Termin: 15.10.2015 , Kontrolujący: Waldemar Guz TEMAT: ubezpieczenia społeczne

 

KONTROLE 2014r

 1.  Termin: 30.06.2014 do 21.07.2014r, Kontrolujący: Domagała Iwona, Olszewska Ewa, Sońta Anna, TEMAT: audyt gospodarowania środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  nazwa projektu: Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych

2. Termin: 29.08.2014, Kontrolujący: Jerzy Bernyś, TEMAT: Kontrola realizacji porozumienia obsługi lasów chłopskich

3.  Termin: 21.10.2014 do 05.11.2014r., Kontrolujący: Katarzyna Harabin - Radecka, TEMAT: kontrola funkcjonalna z dzierżaw gruntów skarbu państwa pod eksploatację kopalinXpx_kontrola_3_z_2014.docx#]

4. Termin:  27.10.2014 do 28.10.2014r., Kontrolujący: Marcin Gawroński - inspektor WIORiN Kielce, TEMAT: kontrola prawidłowości stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin.

5.  Termin:  08.12.2014r., Kontrolujący: Iwona Sałuda - specjalista działu organizacji i kadr RDLP Radom,  TEMAT: kontrola podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników

6.  Termin: 10.12.2014r., Kontrolujący:  Jerzy Zawadzki - główny specjalista w wydziale ochrony ekosystemów RDLP Radom, TEMAT: ochrona przyrody i ochrona pożytecznej fauny leśnej

 

KONTROLE 2013r

1. Termin: 09.07.2013r, Kontrolujący: Jerzy Bernyś, TEMAT: kontrola realizacji porozumienia obsługi lasów niepaństwowych.

2.  Termin: od 18.11-06.12.2013r, Kontrolujący: Jerzy Wysocki inspektor LP, Janusz Janiak inspektor LP, TEMAT: kontrola gospodarowania inwestycyjnymi środkami funduszu leśnego w latach 2011-2012

 

 

KONTROLE 2012r

1.  Termin: 26.01.2012 do 17.02.2012r, Kontrolujący: Jan Dąbrowski, Marek Mółka, TEMAT: prawidłowość tworznia planów urządzenia lasu w PGLL

2.  Termin: 25.06.2012, Kontrolujący: Jerzy Bernyś, TEMAT: Kontrola problemowa realizacji porozumienia obsługi lasów chłopskich

3.  Termin: od 12.09 do 25.10.2012r, Kontrolujący: Grzegorz Radecki, TEMAT: Rekontrola kontroli

KONTROLE 2011r

1. Termin: 02.02.2011, Kontrolujący: Robert Grzeszczyk, TEMAT: lustracja LMP w lesnictwie Przyjmy

2.  Termin: od 07.03.2011r do nadal:, Kontrolujacy: Marek Mółka, Danuta Pietrzak, Dąbrowski Jan, Zbigniew Czarski, TEMAT: Kontrola kompleksowa

3.  Termin: 12.04-30.05.2011r: Kontrolujący: Grzegorz Radecki, Lilija Kowal, Grzegorz Lewandowski, TEMAT: ocena stanu technicznego, zagospodarowania infrastruktury po zlikwidowanych zakładach i zapleczach technicznych oraz lokali i budynków zaliczonych do inwestycji w nieruchomości

4. Termin: 16.05.2011r, Kontrolujący: Mółka Maek, Dąbrowski Jan, TEMAT: realizacja projektów indywidualnych retencji nizinnej

5.  Termin: od 09.06.2011 do 10.06.2011r, Kontrolujący: Mółka Marek, Dąbrowski Jan TEMAT: korekty historii zakupów drewna w bazach danych SILP, dokonanych od 01.10.2009 do 30.09.2010r 

6.  Termin: 09-14.11.2011r, Kontrolujący: Michał Tkaczyk, TEMAT: kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy w tym BHP

 KONTROLE 2010

1.  Termin: 04.02.2010r, Kontrolujący: Mirosława Janowska, Dorota Wojnarowska, TEMAT: ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki

 2.  Termin: 16.03.2010, Kontrolujący: Jerzy Pawlik, TEMAT: sprawowany nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa za lata 2008-2009.

3.  Termin: 20-28.07.2010, Kontrolujący: Beata Wiewiór, TEMAT: księgowość

4. Termin: 14-30.07.2011, Kontrolujący: Matysiak Andrzej, TEMAT: użytkowanie główne i kwalifikacja cięć.

5.  Termin: 08.11.2010, Konrolujący: Mółka Marek, TEMAT: poprawność sporządzania wykazów zbędnej substancji mieszkaniowej

6. Termin: 15.11.2010, Kontrolujący: Zawadzki Jerzy, TEMAT: ochrona p.poż

7.  Termin: 23.11.2010r, Kontrolujący: Maria Bartko, Stanisław Szczególski, TEMAT: Organizacja Nadleśnictwa, archiwum zakładowe

 8.  Termin: 08.12.2010, Kontrolujący: Jaszczyk Leszek, Nyga Sławomir, TEMAT: sprzedaż drewna

9. Termin: 09.12.2010, Kontrolujący: Bartko Michal, TEMAT: kwalifikacja mieszkań do sprzedaży

KONTROLE   2009

1.  Termin: 24.02.2009, Kontrolujący: Mółka Marek,  TEMAT: Gospodarowanie srodkami Funduszu Leśnego w 2008r

2.  Termin: 15.04-10.05.2009r, Kontrolujący: Radecki Grzegorz, TEMAT: wydzierżawienie gruntów pod wydobycie kopalin

3. Termin: 19-22.05.2009r, Kontrolujący: Czarski Zbigniew, TEMAT: stosowanie bonifikat na drewno w umowach na pierwsze półrocze 2009r

4.  Termin: 12.05.-15.06.2009r, Kontrolujący: Jerzy Pawlik, TEMAT: prawidłowość wykonania zalesień i odnowień w 2009 roku

5. Termin: 18.05.09-15.06.2009r, Kontrolujący: Paweł Kopeć, TEMAT: kontrola spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych.

6.  Termin: 28.07-17.08.2009r, Kontrolujący: Pawlik Jerzy, TEMAT: kontrola z zakresu pielęgnowania lasu

7.  Termin: 06-09.10.2009r, Kontrolujący: Jerzy Pawlik, TEMAT: kontrola oceny udatności upraw

8. Termin: 13.10.2009r, Kontrolujący: J. Nagrodzki, J.Pawlik, A.Szczepanek, TEMAT: kontrola kasy zapomogowo-pożyczkowej.

9.  Termin: 19-23.10.2009r, Kontrolujący: Jerzy Wajgner, TEMAT: kontrola prawidłowości kwalifikacji przeprowadzanych inwestycji i remontów w 2009 roku

10.  Termin: 22-30.10.2009r, Kontrolujący: Adam Jamka, TEMAT: działalność posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Staszów

 

 

KONTROLE 2008

1. Termin: 19.05.2008 Kontrolujący: Sakowicz Aleksander: TEMAT: ustalenie załozeń przedprojektowych budowy podleśniczówki Bukowa

2.  Termin: 25.06-25.07.2008r  KONTROLIJĄCY: Grzegorz Radecki TEMAT: rekontrola po kontroli problemowej gospodarki nieruchomościami

3.  Termin: 25.06-25.07.2008r Kontrolujący: Radecki Grzegorz TEMAT: rekontrola po kontroli kompleksowej

4. Termin: 25.07.2008r Kontrolujący: Bernyś Jerzy TEMAT: kontrola lasów niepaństwowych

5.  Termin: 29.07.2008r Kontrolujący: Bogusławski Stanisław TEMAT: zalesienia porolne

6.  Termin: 21.10-22.10.2008r Kontrolujący: Mółka Marek, Zbigniew Czarski TEMAT poprawność sprzedaży drewna

7.  Termin: 21.10-31.10.2008r Kontrolujący: Sobolewski Leopold TEMAT: kontrola sprawdzająca-zamówienia publiczne

8.  Termin: 04-06.11.2008r Kontrolujący: Gołębiowski Andrzej TEMAT: sprawy BHP - kontrola problemowa

9.  Termin: 4.11-28.11.2008, Kontrolujący Michał Tkaczyk, Temat: kontrola tematyczna dot. BHP przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej

10. [#Termin: 30.11.2008, Kontrolujący: Jerzy Zawadzki: Temat: inwentaryzacja uszkodzeń od zwierzyny płowej

 

 

KONTROLE 2007

1. Termin 04.01.2007r Kontrolujący: Jerzy Zawadzki TEMAT: kontrola dot. Ochrony Lasu za 2006r.

2. Termin 04.01.2007r Kontrolujący: Jerzy Zawadzki TEMAT: kontrola dot. ochrony p.poż. za 2006r.

3. Termin 09.01.2007r Kontrolujący: Stefan Krejmer TEMAT: badanie skargi

4. Termin: 24.04.2007r Kontrolujący: Sakowicz Aleksander TEMAT: Odbiór I etapu przebudowy drogi leśnej w leśnictwie Pliskowola

5. Termin: 14.02-16.02.2007 Kontrolujący: Henryk Majcher TEMAT: sprzedaż drewna w IV kw. 2006r

6. Termin: 16.04-17.04.2007r Kontrolujący: Fąfara Iwona, Bogusławski Stanisław TEMAT: kontrola doraźna z zakresu odnowień, zalesień i poprawek

7. Termin: 26.06.2007r Kontrolujący: Barbara Stala-Spes TEMAT: likwidacja środków trwałych: leśnictwo Przyjmy, Kleczanów

8. Termin: 26.07-27.07.2007r Kontrolujący: Tkaczyk Michał TEMAT: kontrola przepisów prawa pracy oraz kontrola ZUL-i

9. Termin: 01.09-30.09.2007r Kontrolujący: Jamróz Ilona, Radecki Grzegorz TEMAT: poprawność zawierania umów dzierżawy, najmu, użyczenia, zamiaru zabezpieczenia interesu SP

10. Termin: 01.10-30.10.2007r Kontrolujący: Radecki Grzegorz TEMAT: rekontrola kontroli problemowej (KRI LP kontrola 2006r)

11. Termin: 30.10.2007r Kontrolujący: Walendzik Mirosława, Szostak Zbigniew, TEMAT: kontrola systemów informatycznych

12. Termin: 23.11.2007r Kontrolujący: Walendzik Mirosława, Szostak Zbigniew TEMAT: kontrola systemów informatycznych

13. Termin: 04.12-14.12.2007r Kontrolujący: Mółka Marek, Czarski Zbigniew TEMAT: wykonastwo prac przez ZUL w jednostkach organizacyjnych LP za okres 2007r

 

KONTROLE 2001 - 2007

Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Staszów w okresie 11.04.2001-09.01.2007r zostało przeprowadzone na podstawie wpisów w "Książce Kontroli" zamieszczono w załączniku.

 

 

 

Pliki do pobrania:
      kontrola_20a_2017.docx pobierz
      kontrola_28_2017.docx pobierz
      kontrola_29_2017.docx pobierz
      kontrola_4_2018.docx pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Staszów mgr inż. Adam Lubera
Data modyfikacji: 2018/04/18 06:56:55
Redaktor zatwierdzający: Joanna Drożdżowska
Wprowadzający: Małgorzata Dąbrowska