Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Włoszczowa

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Włoszczowa >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia


 

 

Włoszczowa, 15.09.2015r.

 

NP.1101.3.2015

 

OGŁOSZENIE

 

Nadleśnictwo Włoszczowa

z siedzibą przy ul. Kolejowej 23, 29-100 Włoszczowa

 ogłasza nabór na stanowisko Starszego Referenta

w Dziale Administracyjno – Gospodarczym

do prowadzenia spraw z zakresu zamówień publicznych

 

 

I. Wymiar etatu i rodzaj umowy:

 

1.    Praca w  pełnym wymiarze

2.    Umowa o pracę na 3 miesięczny okres próbny, z możliwością zatrudnienia na czas określony, a następnie na czas nieokreślony.

 

II. Miejsce wykonywania pracy: biuro Nadleśnictwa Włoszczowa.

 

III. Wymagania formalne - minimalne:

 

     Wykształcenie średnie i 3 lata stażu pracy lub wyższe i po stażu pracy.

 

IV. Wymagania dodatkowe – pożądane:

 

1.    wykształcenie wyższe,

2.    znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,

3.    znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych,

4.    znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office,

5.    komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole,

6.    umiejętność organizacji pracy,

7.    wysoka orientacja na jakość wykonywanych zadań,

8.    umiejętność myślenia analitycznego.

 

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

1.    udział w przygotowywaniu postępowań przetargowych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane dla nadleśnictwa,

2.    archiwizacja dokumentacji przetargowej z przeprowadzonych postępowań,

3.    prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych,

4.    wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem zamówień niepodlegających ustawie Prawo zamówień publicznych,

5.    udział w pracach związanych z pozyskaniem i obsługą środków zewnętrznych,

6.    prowadzenie całokształtu spraw związanych z zapewnieniem sprawności łączności telefonicznej,

7.    prowadzenie całokształtu spraw związanych z zaopatrzeniem pracowników Służby Leśnej w sorty mundurowe,

8.    wykonywanie czynności wspólnie z Administratorem sieci.

 

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia - obligatoryjne:

 

1.    List motywacyjny,

2.    CV zwierające opis  doświadczenia zawodowego, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,

3.    kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

4.    kserokopie świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie od obecnego pracodawcy o zatrudnieniu,

5.    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z późń. zm.).

VII. Informacje o etapach i metodach naboru:

 

Nabór jest trzy etapowy:

·         etap 1 – weryfikacja, analiza i ocena dokumentów aplikacyjnych,

·         etap 2 – test z wiedzy merytorycznej z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych,

·         etap 3 – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniane będą przede wszystkim kompetencje: komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole, umiejętność organizacji pracy, orientacja na jakość, myślenie analityczne.

 

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.

 

1.    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Starszego Referenta ds. zamówień publicznych” w terminie do 30 września 2015r do godz. 15.00 na adres: Nadleśnictwo Włoszczowa, ul. Kolejowa 23, 29-100 Włoszczowa - w lewym górnym rogu koperty należy zamieścić adres korespondencyjny kandydata.

2.    W przypadku nadesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu dokumentów do biura; dokumenty które wpłyną po podanym w ogłoszeniu terminie oraz dokumenty przesłane drogą elektroniczną - nie będą otwierane i rozpatrywane.

 

IX. Dodatkowe informacje.

 

1.     Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważnione jest stanowisko ds. pracowniczych pok. nr 3, nr telefonu 41 39 42 719 w. 38.

2.     Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną jedynie z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na bezpośrednie rozmowy oraz prawo do powiadamiania wyłącznie wybranego kandydata o podjęciu decyzji w sprawie zatrudnienia na stanowisku Starszego Referenta.

3.     Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną zobowiązani są przedłożyć  do wglądu oryginały dokumentów aplikacyjnych.

4.     Nadleśnictwo nie odsyła złożonych dokumentów, dokumenty można będzie odebrać w ciągu 30 dni po przeprowadzonej rekrutacji – po tym terminie nie odebrane dokumenty zostaną zniszczone.

5.     Nadleśnictwo nie zwraca kandydatom kosztów związanych z naborem.

6.     Nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszczowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.

 

 

Nadleśniczy

       /-/

Artur Ratusznik

 

 

 

 

 

 


 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

Nadleśnictwo Włoszczowa

 

                Zgodnie z ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie zamian dokonywanych na podstawie art. 38 e ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U.2014,
poz. 1153), Nadleśnictwo Włoszczowa informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany,
na którą 5 czerwca 2015 r. otrzymało zgodę Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu (znak sprawy: ZS.2261.3.2015).

data zgody na zamianę

nieruchomość zbywana przez LP

adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia (w ha)

wartość         (w tyś zł)

05.06.2015

16-16-1-06-257 s-00            16-16-1-06-257 r-00

26-13-022-0011-2716/1 26-13-022-0011-2719/1

Ls

0,4100

31,129

 

 

 

 

 

 

 

nieruchomość nabywana przez LP

właściciel

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia (w ha)

wartość           (w tyś. zł)

Gmina Krasocin

26-13-022-0005-222

L VI-1,6400

1,9100

32,340

R IVa-0,0400

R V 0,2300

                 

 

Włoszczowa, 12  czerwca 2015 r.                                             Nadleśniczy Nadleśnictwa  Włoszczowa

                                                                                                                             Artur Ratusznik

 


 

 

                                                                                     Włoszczowa 23-04-2015 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Nadleśnictwo Włoszczowa  z siedzibą we Włoszczowie  przy ul. Kolejowej 23, ogłasza nieograniczony  przetarg ofertowy  na dzierżawę następujących  gruntów rolnych .

Lp.

Adres leśny

Pow.

w ha

Rodzaj użytku

Klasa

Gmina

Obręb ew.

Nr działki

1

16-16-1-05-239 -n -00

część

0,04

R

IV b

Włoszczowa

09 Włoszczowa

5096/55

2

16-16-1-07-373 -c -00

część

0,42

R

VI

Włoszczowa

Gościencin

1392

3

16-16-1-07-374 -a -00

część

0,61

R

V

Włoszczowa

 

Gościencin

1393

4

16-16-1-07-374 -b -00

część

0,49

R

IV b

Włoszczowa

 

Gościencin

1393

 

 

1.    Cel dzierżawy – wyłącznie  produkcja  rolna.

2.    Stawka wywoławcza wynosi:

·         215,00 zł., co stanowi  równoważnik 3,5 q żyta   ( według ceny 1 q  żyta  do podatku rolnego) dla gruntów klasy  V i VI.

·         307,00 zł., co stanowi  równoważnik 5,0 q żyta   ( według ceny 1 q  żyta  do podatku rolnego) dla gruntów klasy  IV

3.    Zaoferowana    stawka  jest  stawką  roczną   za 1ha powierzchni.

4.    Oferty należy składać do dnia 30-04-2015 r. godz. 9.30, otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.00. w siedzibie Nadleśnictwa.

5.    Oferta  musi zawierać   dane  oferenta  i  stawkę dzierżawy, ma być złożona  w zaklejonej kopercie, oznaczonej adresem oferenta i będzie posiadała oznaczenie – „ Przetarg – grunty rolne”.

6.    Termin związania ofertą – 30 dni od daty upływu składania ofert.

7.    O wyborze oferty  decyduje  najwyższa zaoferowana przez przyszłego dzierżawcę  stawka dzierżawy  i z nim  zostanie zawarta umowa dzierżawy wg. wzoru  Nadleśnictwa.

8.    Szczegółowe informacje  można uzyskać  w pokoju nr 7 oraz pod numerem telefonu 41 3942719  wew. 27

9.    Nadleśnictwo Włoszczowa  zastrzega sobie prawo do:

-         odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 

                                                                                                     Nadleśniczy

                                                                                                  Artur  Ratusznik

                                                                                      

 


 

 

 

 

Włoszczowa 21.10.2014r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Nadleśnictwo Włoszczowa oferuje do sprzedaży

siatkę leśną z rozbiórki ogrodzeń.

 

 

 

Cena netto za metr bieżący: 1,40 zł (1072 mb)

 

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

 

 

Informacje na temat sprzedaży w Dziale Administracji:

Jan Kozłowski - nr tel. (41) 394 27 19 wew. 32.

 

       

Oferty na zakup siatki z podaną ceną zakupu netto należy składać
w sekretariacie Nadleśnictwa, Włoszczowa ul. Kolejowa 23.


 

 

 

 

 

 

 

 

Włoszczowa 23 września 2014r.

 

OGŁOSZENIE O PRZEZNACZENIU LOKALU MIESZKALNEGO DO SPRZEDAŻY

 

Nadleśnictwo Włoszczowa z siedzibą we Włoszczowie przy ul. Kolejowej 23, 29-100 Włoszczowa informuje, że przeznacza do sprzedaży lokal mieszkalny - pustostan w budynku dwurodzinnym), położony w miejscowości Wola Świdzińska 2/2, gmina Krasocina, dz. ew. nr 288/1 w obr. ew. Wola Świdzińska o pow. 965 m2. Nieruchomość posiada KW nr KI1W/00049705/3 prowadzoną przez SR w Jędrzejowie. Udział w sprzedawanej nieruchomości wynosi 5704/10904. Budynek jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków pod nr 938.

Sprzedaż pustostanu odbędzie się zgodnie z postanowieniami art.40a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2014r .poz. 1153 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013r. (Dz.U. z 2013 r. poz.1206).

Wnioski o zamiarze nabycia nieruchomości mogą składać pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o przysługującym pierwszeństwie wraz z dokumentami:

-         dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach, o których mowa w art. 40a ust. 6 ustawy,

-         propozycję sposobu spłaty należności, a w szczególności ilość rat, w jakich zostanie spłacona należność.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszczowa

 


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż sprzętu elektronicznego.

 

Pełna treść ogłoszenia i wzór formularza ofertowego dostępne do pobrania na końcu strony.

 

 


 

Nadleśnictwo Włoszczowa w związku z przeprowadzaną procedurą wyłączania powierzchni leśnych z użytkowania oczekuje na uwagi i opinie w powyższej sprawie do dnia 25 czerwca 2014 roku. Zgodnie z treścią „Procedury  identyfikacji i wyłączenia z użytkowania powierzchni leśnych” zatwierdzonej w dniu 11 maja 2007 roku  przez Dyrektora RDLP w Radomiu (znak ZZ-7019-13/07) powierzchnie takie podlegają konsultacji z organizacjami rządowymi i pozarządowymi. Szczegółowa lokalizacja wskazanych powierzchni znajduje się poniżej.   

 

Lp.

Leśnictwo

Adres leśny

Pow.[ha]

STL

Wskazówki   gospodarcze

Powód wyłączenia

Uwagi

1

Lasocin

16-16-1-01-16     -c   -00

1,17

LMw

CP, CP-P

Teren zasiedlony przez bobry, okresowo zatapiany. Wyłączenie dotyczy  części wydzieleń wzdłuż cieku wodnego, po zmianie granic wyłączyć zgodnie z mapą l-czego

 

2

16-16-1-01-16     -f   -00

0,21

LMw

CP

 

3

16-16-1-01-16     -g  -00

0,07

BMw

TPP

0,07ha z całości 0,86ha

4

16-16-1-01-16    -k   -00

0,86

OL

TWP

0,86ha z całości 2,65ha

5

16-16-1-01-16    -l   -00

0,17

BMw

TWP

0,17ha z całości 2,65ha

6

16-16-1-01-16    -j   -00

0,46

LMśw

TPP, CW

 

7

16-16-1-01-16    -n  -00

0,14

LMśw

IV AU, CP

0,14ha z całości 1,63ha

8

16-16-1-01-16    -i   -00

0,03

BMw

TPP

 

9

Zabrody

16-16-1-02-61  -p  - 00

0,63

OL

TWP

Teren zasiedlony przez bobry, okresowo zatapiany

 

10

Wola Świdzińska

16-16-1-03-67-c-00

1,95

Ol

CW,CP

Unikatowe drzewostany olchowe, ich siedlisko i naturalny charakter. Sąsiedztwo  Rezerwatu ''Oleszno II" 

 

11

16-16-1-03-67   -d   -00

8,24

OLJ

IB, TPP

 

12

16-16-1-03-67  -f  - 00

0,84

OL

brak wskazówek

 

13

16-16-1-03-68-b-00

1,78

Ol

CP

 

14

16-16-1-03-68   -c  -01

1,88

OL

IB

 

15

16-16-1-03-68   -c  -99

6,87

OL

IB, TPP

 

16

16-16-1-03-70  -a   -99

5,48

OL

IB, TPP

 

17

16-16-1-03-70   -b   -00

13,89

OL

IB, TPP

 

18

16-16-1-03-70   -c   -00

0,74

OL

TPP

 

19

Motyczno

16-16-1-04-144   -i   -00

1,44

OL

TPP

W przeważającej części silne podtopienia

 

20

16-16-1-04-149   -i   -00

1,14

BMw

TPP

Bagienny charakter siedliska

 

21

16-16-1-04-149   -l   -00

1,15

BMw

IB, TPP

Teren silnie uwilgotniony

 

22

16-16-1-04-158   -n   -00

0,27

BMw

TPP

Teren zasiedlony przez bobry, okresowo zatapiany

 

23

16-16-1-04-166   -c   -00

1,98

OL

TWP

 

24

16-16-1-04-166   -j   -00  (0,90ha z  1,68ha w części pd i pd-zach.)

0,90

OL

TWP

 

25

16-16-1-04-126    -i   -00

3,42

BMw

TPP

Siedlisko o cechach BMb

 

26

16-16-1-04-128    -j   -00

1,62

BMw

CP, CP-P

Teren podtapiany przez bobry

 

27

16-16-1-04-129    -f   -00

1,80

BMw

IB, TPP

Silne podtopienia, wypadanie drzewostanu

 

28

16-16-1-04-160    -m   -00

1,47

BMw

CP, CP-P

Bagienny charakter siedliska

 

29

16-16-1-04-125    -n   -00

0,51

OL

TPP

Teren silnie podmokły, drzewostan wysychający

 

30

16-16-1-04-132    -g   -00

3,04

Bw

TPP

Strefa przejściowa przy stawie, silnie uwilgotniona

 

31

Belina

16-16-1-05-172    -f   -00

0,80

LMw

TWP

Teren zasiedlony przez bobry, okresowo zatapiany

 

32

16-16-1-05-237    -c   -00

0,88

OL

CP, CP-P, TWP

D-stan porolny, wydzielanie się posuszu

 

33

16-16-1-05-238    -a   -00

0,89

OL

CP, CP-P, TWP

 

34

Kurzelów

16-16-2-07-80    -n   -00

0,46

OLJ

CP, CP-P

Teren zasiedlony przez bobry, okresowo zatapiany

 

35

16-16-2-07-80    -k   -00

1,56

OLJ

TPP

 

36

16-16-2-07-56    -j   -00

2,19

LMw

brak wskazówek

 

37

16-16-2-07-26    -a   -00

0,65

Ol

brak wskazówek

 

38

16-16-2-07-26    -b   -00

0,24

BMw

CW

 

39

16-16-2-07-26    -i   -00

0,51

OL

TWP

 

40

16-16-2-07-28    -d  -00 (część północna wydzielenia) - wyodrębniono podczas taksacji  przy tworzeniu nowego p.u.l.)

1,72

BMw

CP

 

41

Pękowiec

16-16-2-09-75    -h   -00     (wydzielono część podczas taksacji przy tworzeniu nowego p.u.l.)

1,50

BMw

CP, CP-P

Podtopienie przez bobry

1,50 haz całości 3,13ha

42

16-16-2-09-99    -d   -00

3,00

OL

TPP

Podtopienie przez bobry, wyodrębnione w czasie taksacji 3,00 ha

 

43

16-16-2-09-69    -a   -00

0,90

OL

TWP

Część pow. podtapiana przez bobry ok. 0,90 ha

 

44

16-16-2-09-140   -c   -00

2,56

OL

brak wskazówek

Teren silnie podtapiany przez bobry

 

45

16-16-2-09-140   -d   -00

2,42

OL

brak wskazówek

 

46

16-16-2-09-147    -g   -00

0,47

OL

CP

 

47

Podlipie

16-16-2-10-189   -p   -00

0,25

OLJ

CP, CP-P

D-stan na siedlisku silnie podmokłym (wydzielający się posusz)

 

48

16-16-2-10-205   -o   -00

0,32

BMw

TPP

Otulina bagna - siedlisko o cechach BMb

 

49

16-16-2-10-213   -b   -00

0,71

OL

brak wskazówek

Podtopienie przez bobry

 

50

16-16-2-10-176   -j   -00

1,23

OL

TPP

 

51

Konieczno

16-16-2-11-220-i   -00

0,97

BMw

TPP

D-stan na siedlisku silnie podmokłym (wydzielający się posusz)

 

52

16-16-2-11-318   -h   -00

1,71

BMw

brak wskazówek

D-stan na siedlisku o cechach BMb

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O  II  PRZETARGU PISEMNYM  NIEOGRANICZONYM

Nadleśnictwo Włoszczowa, z siedzibą we Włoszczowie przy ul. Kolejowej 23,  ogłasza II przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż - w trybie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. Nr 45 z 2005 roku poz. 435) - nieruchomości gruntowej, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Włoszczowa, położonej w miejscowości Krasocin w gminie Krasocin, stanowiącej  działki ewidencyjne oznaczone numerami: 2716/1 - o pow. 2000  m2  i  2719/1 - o pow. 2100 m2. Przetarg przeprowadzany jest zgodnie
z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych

Nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży stanowi grunt leśny (Ls) o pow. 4100 m2 , niezabudowany, pokryty w części drzewostanem sosnowym w wieku  27 lat. Nieruchomość ma urządzoną Księgę Wieczystą nr KI1W/00053687/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy we  Włoszczowie. Działki o nr ew. 2716/1 i 2719/1 w obrębie ewidencyjnym  Krasocin nie są objęte aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. W  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Krasocin  , zatwierdzonym  Uchwałą  Nr VIII/48/2011 Rady  Gminy w  Krasocinie  z dnia 13 maja 2011 r. działki w/w stanowią tereny  lasów  oraz  w części projektowany zbiornik  wód  powierzchniowych. W nieobowiązującym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Krasocin ( Uchwała Nr 38/V/94 Rady gminy Krasocin  z dnia 10.11.1994 r. ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Kieleckiego  Nr 11 poz. 129 z dnia 14.12.1994r.) działki te  stanowiły tereny leśne  oraz  w części projektowany zbiornik małej  retencji z projektowanym  wykorzystaniem dla  rekreacji. Brak obciążeń i zobowiązań w stosunku do wyżej wymienionej nieruchomości. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi 27060,00 PLN (słownie: dwadzieścia siedem    tysięcy sześćdziesiąt  złotych 00/100) w tym podatek VAT- 5060,00  zł.(słownie: pięć tysięcy  sześćdziesiąt złotych 00/100).  Do zaoferowanej przez uczestnika ceny zostaną doliczone  koszty związane  
z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj. ok. 6200,00 PLN (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych ), które w całości pokrywa nabywca, na podstawie odrębnej faktury. Nabywca pokrywa również koszty związane z przeniesieniem prawa własności.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1.Złożenie w siedzibie Nadleśnictwa Włoszczowa prawidłowej oferty w zamkniętej  kopercie
z dopiskiem „PRZETARG NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA - KRASOCIN" najpóźniej w dniu przetargu, tj.
w dniu 17 czerwca 2014r. do godz. 10°°, osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Nadleśnictwo Włoszczowa, ul. Kolejowa 23, 29-100  Włoszczowa, liczy  się data wpływu do nadleśnictwa.

2.Wniesienie wadium w formie pieniężnej - w wysokości 2700,00 PLN (w kasie Nadleśnictwa  lub na  rachunek bankowy Nadleśnictwa prowadzony przez PKO BP Włoszczowa - numer  rachunku   
49 1020 2733 0000 2902 0002 7920) lub w formie gwarancji bankowej na kwotę 2700,00 PLN,  
w terminie do dnia 16  czerwca   2014 do godziny 12°°.

Wadium wniesione przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu  zostanie zwrócone
w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który  wygrał przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika , który  wygrał przetarg , zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu aktu notarialnego.

W przypadku gdy uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od podpisania umowy sprzedaży nieruchomości kwota wadium przepada na rzecz Nadleśnictwa Włoszczowa.   

Pisemna oferta powinna zawierać:

 

1.            Imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres oferenta.

2.            Numery PESEL, NIP i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania.

3.            Numer rachunku bankowego oferenta.

4.            Datę sporządzenia oferty.

5.            Proponowaną cenę brutto (z uwzględnieniem podatku VAT).

6.            Sposób zapłaty ceny.

7.            Sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości gruntowej.

8.            Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez    

              zastrzeżeń.

9.            Oświadczenie  o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych  osobowych na potrzeby  

              przeprowadzenia przetargu.

 Do pisemnej oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.

 Kryteria oceny ofert: cena - 100%. ( Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą  ceną)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli spełniają warunki zawarte w ogłoszeniu.

Nieruchomość nie może być sprzedana, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej nieruchomości.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 czerwca 2014 roku o godz. 11°° w siedzibie Nadleśnictwa Włoszczowa  w pokoju nr 10  (świetlica).

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do zapłaty ceny nabycia nieruchomości oraz kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży (według faktury wystawionej przez nadleśnictwo) do kasy nadleśnictwa lub na podany wyżej rachunek bankowy nadleśnictwa,  najpóźniej na 2 dni przed  podpisaniem aktu  notarialnego.

Sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, w przypadku kiedy oferent, którego oferta została przyjęta w przetargu nie stawi się bez uzasadnionej przyczyny w miejscu i terminie podanym przez Sprzedającego w celu podpisania umowy notarialnej.

Sprzedający może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu oraz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Włoszczowa   w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 - 15.00 lub telefonicznie pod nr telefonu (041) 3942719.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest P.  Włodzimierz Kowalczyk.

 


 

 

 

 Włoszczowa 12-10-2012r.

                                                                                                                                                 

 

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości gruntowej.

 

Nadleśnictwo Włoszczowa  informuje, że w 2013r. zamierza sprzedać grunty leśne  (Ls) własności Skarbu Państwa , w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Włoszczowa.

- położone w obrębie ewidencyjnym Krasocin, gmina Krasocin ,powiat włoszczowski , oznaczone numerami:

           działka nr  2716/1 - o pow. 2000  m2  .

           działka nr  2719/1 - o pow. 2100 m2.

Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości na miesiąc przed terminem przetargu w formie:

           umieszczenia na stronie internetowej Nadleśnictwa Włoszczowa :

                   www.wloszczowa radom.lasy.gov.pl

           wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa Włoszczowa, ul. Kolejowa 23 ,

           zamieszczenia w prasie o zasięgu lokalnym (obejmującym co najmniej powiat)

Osoba upoważniona do udzielania informacji: Włodzimierz Kowalczyk , 41 3942719  w. 27 w godzinach 8.00– 15.00 w dni robocze.

 

 

NADLEŚNICZY

/-/

Artur Ratusznik

        

                                                                              

 

Pliki do pobrania:
      Zał. Nr 1 i Zał. Nr 2 do Regulaminu naboru nowych pracowników Nadleśnictwa Włoszczowa pobierz
      Regulamin naboru nowych pracowników Nadleśnictwa Włoszczowa pobierz
      Zarządzenie Nr 23/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Włoszczowa z dnia 30 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru nowych pracowników Nadleśnictwa Włoszczowa pobierz
      Przetarg na nieruchomości leśne w obr.Krasocinie pobierz
      Przetarg na sprzedaż sprzętu elektronicznego pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszczowa mgr inż. Artur Ratusznik
Data modyfikacji: 2015/09/15 14:50:56
Redaktor zatwierdzający: Małgorzata Krawczyk
Wprowadzający: Małgorzata Krawczyk