Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Włoszczowa

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Włoszczowa >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 

Włoszczowa 29.06.2016r.

S.234.1.2016

 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

1.   Nazwa (firma) oraz adres Sprzedającego:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włoszczowa

ul. Kolejowa 23, 29-100 Włoszczowa

2.    Tryb sprzedaży:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ofertowego nieograniczonego zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Włoszczowa

3.    Opis przedmiotu sprzedaży

Samochód osobowy TOYOTA COROLLA (nadwozie Kombi), numer rejestracyjny TLW L184, nr inw. 741/779Opis pojazdu: rok produkcji 2004, pojemność silnika 1398 ccm/63 KW, przebieg 205 tys. km, kolor zielony metalizowany, liczba miejsc 5, opony zimowe i komplet opon letnich.

4.    Cena wywoławcza

Cena wywoławcza za ruchomość wraz ze wszystkimi akcesoriami wynosi 3900,00 zł brutto  (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych). Cena zawiera podatek VAT w obowiązującej wysokości

5.    Pisemna oferta składana przez oferentów musi zawierać :

-        Imię, nazwisko, adres i nr telefonu, gdy oferentem jest firma – nazwę i adres firmy;

-        Datę sporządzenia oferty;

-        Oferowaną cenę nabycia (cyfrowo i słownie);

-        Oświadczenie kupującego, że dokonał oględzin pojazdu i zapoznał się z jego stanem faktycznym do którego nie wnosi zastrzeżeń;

-        Nr rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium;

-        Czytelny podpis składającego ofertę;

-        Dowód wpłaty wadium

6.    Data i miejsce składania ofert:

Oferty w zaklejonej kopercie należy składać w siedzibie Nadleśnictwa Włoszczowa, ul. Kolejowej 23, w sekretariacie do dnia 8 lipca 2016. do godziny 1000 z opisem „Przetarg na samochód” oraz nazwą i adresem oferenta.

7.    Otwarcie ofert:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2016r. o godz. 1015 w pokoju nr 10
w siedzibie Nadleśnictwa.

8.    Wadium:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 390,00 zł (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt złotych).

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść w kasie Nadleśnictwa lub przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

       PKO Bank Polski nr konta  49 1020 2733 0000 2902 0002 7920

z adnotacją „Wadium na zakup samochodu”. Za termin dokonania wpłaty uważa się uznanie na rachunku Nadleśnictwa nie później niż do 8 lipca 2016r., do godziny 930.

Wadium przepada na rzecz Nadleśnictwa, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta - zostanie zarachowane na poczet ceny.

9.    Wybór ofert:

Najwyższa zaoferowana cena za pojazd. W przypadku otrzymania kilku ofert z taką samą ceną, Nadleśnictwu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub ewentualne przeprowadzenie dodatkowej licytacji.

10.  Nabycie samochodu:

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawiadomienia oferenta o przyjęciu jego oferty. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Nadleśnictwa.  Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie traci prawa wynikające z wyboru ofert oraz złożone wadium.

11.  Informacje dodatkowe dotyczące sprzedaży pojazdu i przetargu:

Pojazd można oglądać w siedzibie Nadleśnictwa Włoszczowa w dniu 6 lipca 2016r. w godzinach 900 – 1400 na placu Nadleśnictwa Włoszczowa, ul. Kolejowa 23

 

Nadleśnictwo Włoszczowa nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanego pojazdu.

 


Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

                       Nadleśniczy

mgr inż. Artur Ratusznik

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 


 

 

                                               

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszczowa mgr inż. Artur Ratusznik
Data modyfikacji: 2016/07/01 13:45:22
Redaktor zatwierdzający: Małgorzata Krawczyk
Wprowadzający: Beata Rudzisz