Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Włoszczowa

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Włoszczowa >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 

Włoszczowa 29.07.2014r.

 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

1.   Nazwa (firma) oraz adres Sprzedającego:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włoszczowa

ul. Kolejowa 23, 29-100 Włoszczowa

tel.: 41 3942719

fax: 41 3942137

2.    Tryb sprzedaży:

2.1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ofertowego nieograniczonego.

2.2.Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy:

-        Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 45 z 2005 r., poz. 435 , z późn. zm.)

-        Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)

-        Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5.10.1993r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97 poz. 443)

-        postanowienia wszelkich innych obowiązujących przepisów prawa.

3.    Wykaz środków do sprzedaży, cena wywoławcza:

Lp

Nazwa środka

Nr inwentarzowy

Rok nabycia

Cena wywoławcza netto

Kwota wadium

1

Drukarka Epson LX 300-rejestra

491/751

2000

20

10

2

Drukarka Epson LX 300-rejestra

491/754

2000

20

10

3

Drukarka Epson LX 300-rejestra

491/757

2000

20

10

4

Drukarka Epson LX 300-rejestra

491/759

2000

20

10

5

Drukarka Epson LX 300-rejestra

491/763

2000

20

10

6

Drukarka HP LJ 2420 n

491/798

2005

30

10

7

Drukarka Epson LX300+

491/851

2010

80

10

8

Drukarka laserowa HP LJ P3005n

B329/53/I

2008

100

10

9

Drukarka laserowa HP LJ P1505

B329/52/I

2008

50

10

10

Drukarka termiczna MEFA

B329/16/I

2004

20

10

11

Drukarka termiczna MEFA

B329/12/I

2004

20

10

12

Drukarka termiczna MEFA

B329/06/I

2004

20

10

13

Palmtop Juno SB              

491/1000

2011

900

100

14

Komputery/rejestratory/      

491/833

2008

400

40

15

drukarka Minolta 1400W

B329/25/I

2006

50

10

16

drukarka Minolta 1400W

B329/26/I

2006

50

10

17

Drukarka atram. HP OfficeK5400

B329/50/I

2008

30

10

18

Drukarka Epson LX 300+

B/490/298/I

2008

50

10

19

Komputery/rejestratory/      

491/835    

2008

400

40

20

Komputery/rejestratory/      

491/836    

2008

400

40

21

Komputery/rejestratory/      

491/838     

2008

400

40

22

Komputery/rejestratory/      

491/839    

2008

400

40

 

 

 

4.    Pisemna oferta (formularz ofertowy - załącznik nr 1) składana przez oferentów musi zawierać :

-             Imię, nazwisko, adres, NIP oferenta (w przypadku firm);

-             Datę sporządzenia oferty;

-             Numer inwentarzowy i nazwę środka

-             Oferowaną cenę nabycia (cyfrowo i słownie);

-             Oświadczenie kupującego, że zapoznał się ze stanem technicznym sprzętu i nie wnosi zastrzeżeń;

-             Nr rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium;

-             Czytelny podpis składającego ofertę

 

5.    Data i miejsce składania ofert:

Oferty w zaklejonej kopercie należy składać w siedzibie Nadleśnictwa Włoszczowa,
ul. Kolejowej 23, w sekretariacie do dnia 5 sierpnia 2014r. do godziny 1000

6.    Otwarcie ofert:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2014r. o godz. 1015 w pokoju nr 10
w siedzibie Nadleśnictwa.

7.    Wadium:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości określonej w tabeli w pkt. 3.

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść kasie Nadleśnictwa lub przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

       PKO Bank Polski nr konta  49 1020 2733 0000 2902 0002 7920

z adnotacją „ Wadium - zakup środków”, do dnia 15.02.2013r. Za termin dokonania wpłaty uważa się uznanie na rachunku Nadleśnictwa nie później niż do 5 sierpnia 2014r do godz. 1000.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentom, których oferta zostanie przyjęta  zostanie zarachowane na poczet ceny. Wpłacone wadium zostanie zatrzymane na rzecz Nadleśnictwa Włoszczowa w przypadku gdy nabywca, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zakupu w terminie 7 dni od wyboru oferty.

8.    Wybór ofert:

Najwyższa zaoferowana cena za środek. W przypadku otrzymania kilku ofert z taką samą ceną, Nadleśnictwu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub ewentualne przeprowadzenie dodatkowej licytacji. Oferty z ceną niższą od wywoławczej zostaną odrzucone.

9.    Informacje dodatkowe dotyczące przetargu:

-        Środki trwałe można oglądać w siedzibie Nadleśnictwa Włoszczowa w dniu 4 sierpnia
w godzinach 900 – 1400 w siedzibie Nadleśnictwa Włoszczowa, ul. Kolejowa 23

-        Nadleśnictwo Włoszczowa nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanego sprzętu.

 

Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Nadleśniczy

mgr inż. Artur Ratusznik

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

                                                                   ……………………………….

                                                                                                          (miejscowość i data)   

 

FORMULARZ OFERTOWY – OFERTA

 

Imię i Nazwisko..……………………………………………………………………………….

Adres……………………………………………………….…………………..…………………

Nr telefonu/faks …………………………………………………………………………………..

nr NIP …………………………………………………………………………………………….

 

Składam ofertę na zakup następujących środków:

Nazwa środka

Nr inwentarzowy

Cena netto

VAT  (23%)

Cena brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym sprzętu (środków) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;

 

Nr rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium:

 

……………………………………………………………………………………………………

 

 

...........……………………………………

(podpis oferenta)

  

 

 

Włoszczowa 24-07-2014r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Nadleśnictwo Włoszczowa  z siedzibą we Włoszczowie  przy ul. Kolejowej 23, ogłasza nieograniczony  przetarg ofertowy  na dzierżawę następujących  gruntów rolnych .

 

Lp.

Adres leśny

Pow. w ha

Rodzaj użytku

Klasa

Gmina

Obręb

Nr działki

1

16-16-1-04-143-j

1,02

R

IV

Krasocin

Chotów

1093/7

2

16-16-1-04-143-k

0,23

Ł

IV

Krasocin

Chotów

1093/7

3

16-16-1-04-143-m,n

0,59

R

IV

Krasocin

Chotów

15

4

16-16-1-04-143-o

0,25

S

IV

Krasocin

Chotów

1093/7

5

16-16-1-05-218-c

0,99

Ps

VI

Krasocin

Ostrów

956

 

1.    Cel dzierżawy – wyłącznie  produkcja  rolna.

2.    Stawki  wywoławcze  wynoszą :

·         3 q żyta - dla  gruntów klasy VI ( według ceny 1 q jak do podatku rolnego, co stanowi  wartość 207,84 zł.

·         3,5 q żyta - dla  gruntów klasy IV ( według ceny 1 q jak do podatku rolnego, co stanowi  wartość 242,48 zł.

3.    Zaoferowana    stawka  jest  stawką  roczną   za 1ha powierzchni.

4.    Oferty należy składać do dnia 31-07-2014 r. godz. 9.30, otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.00. w siedzibie Nadleśnictwa.

5.    Oferta  musi zawierać   dane  oferenta, stawkę dzierżawy ,musi być złożona  w zabezpieczonej i zaklejonej kopercie, która  będzie zaadresowana do ogłaszającego oraz  będzie posiadała oznaczenie – „ Przetarg – grunty rolne”.

6.    Termin związania ofertą – 30 dni od daty upływu składania ofert.

7.    O wyborze oferty  decyduje  najwyższa zaoferowana przez przyszłego dzierżawcę  stawka dzierżawy  i z nim  zostanie zawarta umowa dzierżawy wg. wzoru  Nadleśnictwa.

8.    Szczegółowe informacje  można uzyskać  w pokoju nr 7 oraz pod numerem telefonu 41 3942719.

9.    Nadleśnictwo Włoszczowa  zastrzega sobie prawo do:

   -    odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 

  Nadleśniczy

       /-/

Artur Ratusznik


Nadleśnictwo Włoszczowa w związku z przeprowadzaną procedurą wyłączania powierzchni leśnych z użytkowania oczekuje na uwagi i opinie w powyższej sprawie do dnia 25 czerwca 2014 roku. Zgodnie z treścią „Procedury  identyfikacji i wyłączenia z użytkowania powierzchni leśnych” zatwierdzonej w dniu 11 maja 2007 roku  przez Dyrektora RDLP w Radomiu (znak ZZ-7019-13/07) powierzchnie takie podlegają konsultacji z organizacjami rządowymi i pozarządowymi. Szczegółowa lokalizacja wskazanych powierzchni znajduje się poniżej.   


Lp.

Leśnictwo

Adres leśny

Pow.[ha]

STL

Wskazówki   gospodarcze

Powód wyłączenia

Uwagi

1

Lasocin

16-16-1-01-16     -c   -00

1,17

LMw

CP, CP-P

Teren zasiedlony przez bobry, okresowo zatapiany. Wyłączenie dotyczy  części wydzieleń wzdłuż cieku wodnego, po zmianie granic wyłączyć zgodnie z mapą l-czego

 

2

16-16-1-01-16     -f   -00

0,21

LMw

CP

 

3

16-16-1-01-16     -g  -00

0,07

BMw

TPP

0,07ha z całości 0,86ha

4

16-16-1-01-16    -k   -00

0,86

OL

TWP

0,86ha z całości 2,65ha

5

16-16-1-01-16    -l   -00

0,17

BMw

TWP

0,17ha z całości 2,65ha

6

16-16-1-01-16    -j   -00

0,46

LMśw

TPP, CW

 

7

16-16-1-01-16    -n  -00

0,14

LMśw

IV AU, CP

0,14ha z całości 1,63ha

8

16-16-1-01-16    -i   -00

0,03

BMw

TPP

 

9

Zabrody

16-16-1-02-61  -p  - 00

0,63

OL

TWP

Teren zasiedlony przez bobry, okresowo zatapiany

 

10

Wola Świdzińska

16-16-1-03-67-c-00

1,95

Ol

CW,CP

Unikatowe drzewostany olchowe, ich siedlisko i naturalny charakter. Sąsiedztwo  Rezerwatu ''Oleszno II" 

 

11

16-16-1-03-67   -d   -00

8,24

OLJ

IB, TPP

 

12

16-16-1-03-67  -f  - 00

0,84

OL

brak wskazówek

 

13

16-16-1-03-68-b-00

1,78

Ol

CP

 

14

16-16-1-03-68   -c  -01

1,88

OL

IB

 

15

16-16-1-03-68   -c  -99

6,87

OL

IB, TPP

 

16

16-16-1-03-70  -a   -99

5,48

OL

IB, TPP

 

17

16-16-1-03-70   -b   -00

13,89

OL

IB, TPP

 

18

16-16-1-03-70   -c   -00

0,74

OL

TPP

 

19

Motyczno

16-16-1-04-144   -i   -00

1,44

OL

TPP

W przeważającej części silne podtopienia

 

20

16-16-1-04-149   -i   -00

1,14

BMw

TPP

Bagienny charakter siedliska

 

21

16-16-1-04-149   -l   -00

1,15

BMw

IB, TPP

Teren silnie uwilgotniony

 

22

16-16-1-04-158   -n   -00

0,27

BMw

TPP

Teren zasiedlony przez bobry, okresowo zatapiany

 

23

16-16-1-04-166   -c   -00

1,98

OL

TWP

 

24

16-16-1-04-166   -j   -00  (0,90ha z  1,68ha w części pd i pd-zach.)

0,90

OL

TWP

 

25

16-16-1-04-126    -i   -00

3,42

BMw

TPP

Siedlisko o cechach BMb

 

26

16-16-1-04-128    -j   -00

1,62

BMw

CP, CP-P

Teren podtapiany przez bobry

 

27

16-16-1-04-129    -f   -00

1,80

BMw

IB, TPP

Silne podtopienia, wypadanie drzewostanu

 

28

16-16-1-04-160    -m   -00

1,47

BMw

CP, CP-P

Bagienny charakter siedliska

 

29

16-16-1-04-125    -n   -00

0,51

OL

TPP

Teren silnie podmokły, drzewostan wysychający

 

30

16-16-1-04-132    -g   -00

3,04

Bw

TPP

Strefa przejściowa przy stawie, silnie uwilgotniona

 

31

Belina

16-16-1-05-172    -f   -00

0,80

LMw

TWP

Teren zasiedlony przez bobry, okresowo zatapiany

 

32

16-16-1-05-237    -c   -00

0,88

OL

CP, CP-P, TWP

D-stan porolny, wydzielanie się posuszu

 

33

16-16-1-05-238    -a   -00

0,89

OL

CP, CP-P, TWP

 

34

Kurzelów

16-16-2-07-80    -n   -00

0,46

OLJ

CP, CP-P

Teren zasiedlony przez bobry, okresowo zatapiany

 

35

16-16-2-07-80    -k   -00

1,56

OLJ

TPP

 

36

16-16-2-07-56    -j   -00

2,19

LMw

brak wskazówek

 

37

16-16-2-07-26    -a   -00

0,65

Ol

brak wskazówek

 

38

16-16-2-07-26    -b   -00

0,24

BMw

CW

 

39

16-16-2-07-26    -i   -00

0,51

OL

TWP

 

40

16-16-2-07-28    -d  -00 (część północna wydzielenia) - wyodrębniono podczas taksacji  przy tworzeniu nowego p.u.l.)

1,72

BMw

CP

 

41

Pękowiec

16-16-2-09-75    -h   -00     (wydzielono część podczas taksacji przy tworzeniu nowego p.u.l.)

1,50

BMw

CP, CP-P

Podtopienie przez bobry

1,50 haz całości 3,13ha

42

16-16-2-09-99    -d   -00

3,00

OL

TPP

Podtopienie przez bobry, wyodrębnione w czasie taksacji 3,00 ha

 

43

16-16-2-09-69    -a   -00

0,90

OL

TWP

Część pow. podtapiana przez bobry ok. 0,90 ha

 

44

16-16-2-09-140   -c   -00

2,56

OL

brak wskazówek

Teren silnie podtapiany przez bobry

 

45

16-16-2-09-140   -d   -00

2,42

OL

brak wskazówek

 

46

16-16-2-09-147    -g   -00

0,47

OL

CP

 

47

Podlipie

16-16-2-10-189   -p   -00

0,25

OLJ

CP, CP-P

D-stan na siedlisku silnie podmokłym (wydzielający się posusz)

 

48

16-16-2-10-205   -o   -00

0,32

BMw

TPP

Otulina bagna - siedlisko o cechach BMb

 

49

16-16-2-10-213   -b   -00

0,71

OL

brak wskazówek

Podtopienie przez bobry

 

50

16-16-2-10-176   -j   -00

1,23

OL

TPP

 

51

Konieczno

16-16-2-11-220-i   -00

0,97

BMw

TPP

D-stan na siedlisku silnie podmokłym (wydzielający się posusz)

 

52

16-16-2-11-318   -h   -00

1,71

BMw

brak wskazówek

D-stan na siedlisku o cechach BMb

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O  II  PRZETARGU PISEMNYM  NIEOGRANICZONYM

Nadleśnictwo Włoszczowa, z siedzibą we Włoszczowie przy ul. Kolejowej 23,  ogłasza II przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż - w trybie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. Nr 45 z 2005 roku poz. 435) - nieruchomości gruntowej, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Włoszczowa, położonej w miejscowości Krasocin w gminie Krasocin, stanowiącej  działki ewidencyjne oznaczone numerami: 2716/1 - o pow. 2000  m2  i  2719/1 - o pow. 2100 m2. Przetarg przeprowadzany jest zgodnie
z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych

Nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży stanowi grunt leśny (Ls) o pow. 4100 m2 , niezabudowany, pokryty w części drzewostanem sosnowym w wieku  27 lat. Nieruchomość ma urządzoną Księgę Wieczystą nr KI1W/00053687/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy we  Włoszczowie. Działki o nr ew. 2716/1 i 2719/1 w obrębie ewidencyjnym  Krasocin nie są objęte aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. W  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Krasocin  , zatwierdzonym  Uchwałą  Nr VIII/48/2011 Rady  Gminy w  Krasocinie  z dnia 13 maja 2011 r. działki w/w stanowią tereny  lasów  oraz  w części projektowany zbiornik  wód  powierzchniowych. W nieobowiązującym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Krasocin ( Uchwała Nr 38/V/94 Rady gminy Krasocin  z dnia 10.11.1994 r. ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Kieleckiego  Nr 11 poz. 129 z dnia 14.12.1994r.) działki te  stanowiły tereny leśne  oraz  w części projektowany zbiornik małej  retencji z projektowanym  wykorzystaniem dla  rekreacji. Brak obciążeń i zobowiązań w stosunku do wyżej wymienionej nieruchomości. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi 27060,00 PLN (słownie: dwadzieścia siedem    tysięcy sześćdziesiąt  złotych 00/100) w tym podatek VAT- 5060,00  zł.(słownie: pięć tysięcy  sześćdziesiąt złotych 00/100).  Do zaoferowanej przez uczestnika ceny zostaną doliczone  koszty związane  
z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj. ok. 6200,00 PLN (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych ), które w całości pokrywa nabywca, na podstawie odrębnej faktury. Nabywca pokrywa również koszty związane z przeniesieniem prawa własności.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1.Złożenie w siedzibie Nadleśnictwa Włoszczowa prawidłowej oferty w zamkniętej  kopercie
z dopiskiem „PRZETARG NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA - KRASOCIN" najpóźniej w dniu przetargu, tj.
w dniu 17 czerwca 2014r. do godz. 10°°, osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Nadleśnictwo Włoszczowa, ul. Kolejowa 23, 29-100  Włoszczowa, liczy  się data wpływu do nadleśnictwa.

2.Wniesienie wadium w formie pieniężnej - w wysokości 2700,00 PLN (w kasie Nadleśnictwa  lub na  rachunek bankowy Nadleśnictwa prowadzony przez PKO BP Włoszczowa - numer  rachunku   
49 1020 2733 0000 2902 0002 7920) lub w formie gwarancji bankowej na kwotę 2700,00 PLN,  
w terminie do dnia 16  czerwca   2014 do godziny 12°°.

Wadium wniesione przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu  zostanie zwrócone
w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który  wygrał przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika , który  wygrał przetarg , zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu aktu notarialnego.

W przypadku gdy uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od podpisania umowy sprzedaży nieruchomości kwota wadium przepada na rzecz Nadleśnictwa Włoszczowa.   

Pisemna oferta powinna zawierać:

 

1.            Imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres oferenta.

2.            Numery PESEL, NIP i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania.

3.            Numer rachunku bankowego oferenta.

4.            Datę sporządzenia oferty.

5.            Proponowaną cenę brutto (z uwzględnieniem podatku VAT).

6.            Sposób zapłaty ceny.

7.            Sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości gruntowej.

8.            Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez    

              zastrzeżeń.

9.            Oświadczenie  o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych  osobowych na potrzeby  

              przeprowadzenia przetargu.

 Do pisemnej oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.

 Kryteria oceny ofert: cena - 100%. ( Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą  ceną)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli spełniają warunki zawarte w ogłoszeniu.

Nieruchomość nie może być sprzedana, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej nieruchomości.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 czerwca 2014 roku o godz. 11°° w siedzibie Nadleśnictwa Włoszczowa  w pokoju nr 10  (świetlica).

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do zapłaty ceny nabycia nieruchomości oraz kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży (według faktury wystawionej przez nadleśnictwo) do kasy nadleśnictwa lub na podany wyżej rachunek bankowy nadleśnictwa,  najpóźniej na 2 dni przed  podpisaniem aktu  notarialnego.

Sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, w przypadku kiedy oferent, którego oferta została przyjęta w przetargu nie stawi się bez uzasadnionej przyczyny w miejscu i terminie podanym przez Sprzedającego w celu podpisania umowy notarialnej.

Sprzedający może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu oraz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Włoszczowa   w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 - 15.00 lub telefonicznie pod nr telefonu (041) 3942719.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest P.  Włodzimierz Kowalczyk.

 


 

 

 

 Włoszczowa 12-10-2012r.

                                                                                                                                                 

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości gruntowej.

 

Nadleśnictwo Włoszczowa  informuje, że w 2013r. zamierza sprzedać grunty leśne  (Ls) własności Skarbu Państwa , w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Włoszczowa.

- położone w obrębie ewidencyjnym Krasocin, gmina Krasocin ,powiat włoszczowski , oznaczone numerami:

           działka nr  2716/1 - o pow. 2000  m2  .

           działka nr  2719/1 - o pow. 2100 m2.

Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości na miesiąc przed terminem przetargu w formie:

           umieszczenia na stronie internetowej Nadleśnictwa Włoszczowa :

                   www.wloszczowa radom.lasy.gov.pl

           wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa Włoszczowa, ul. Kolejowa 23 ,

           zamieszczenia w prasie o zasięgu lokalnym (obejmującym co najmniej powiat)

Osoba upoważniona do udzielania informacji: Włodzimierz Kowalczyk , 41 3942719  w. 27 w godzinach 8.00– 15.00 w dni robocze.

 

 

NADLEŚNICZY

/-/

Artur Ratusznik

 

Pliki do pobrania:
      Przetarg na nieruchomości leśne w obr.Krasocinie pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszczowa mgr inż. Artur Ratusznik
Data modyfikacji: 2014/07/30 22:31:45
Redaktor zatwierdzający: Małgorzata Krawczyk
Wprowadzający: Małgorzata Krawczyk