Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Włoszczowa

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Włoszczowa >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 

 


Włoszczowa, 14.04.2014r.

Zapytanie ofertowe.

wykonanie uproszczonej opinii oddziaływania na środowisko inwestycji drogowej

 

1.      Zamawiający:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Włoszczowa

ul. Kolejowa 23

29 – 100 Włoszczowa

tel. 41 394 27 19

fax. 41 394 21 37

 

2.      Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).

3.      Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), oraz postanowienia wszelkich innych obowiązujących przepisów prawa.

4.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uproszczonej opinii przyrodniczej oddziaływania na środowisko inwestycji drogowych: Przebudowa  drogi leśnej w leśnictwie Podlipie - droga leśna o dł. ok. 1,1 km, nr 163 wg docelowej sieci dróg.

5.      Termin realizacji zamówienia: do 15 maja 2014r.

6.      Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Sekretarz Nadleśnictwa Włoszczowa Dariusz Cuper tel. (41) 3942719

7.      W ofercie należy podać:

-        nazwę i adres firmy;

-        cenę netto, podatek VAT, cenę brutto, oddzielnie za każde zadanie.

8.      Zamawiający dopuszcza złożenie ofert za pomocą fax-u lub poczty elektronicznej.

9.      Oferty należy składać do dnia 17.04.2014r do godz. 1200. w siedzibie Zamawiającego określonej w pkt. 1 zapytania ofertowego.

10.  Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

Cena netto – 100%

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

W przypadku otrzymania kilku ofert z taką samą ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najbardziej korzystna zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.

11.  Zawarcie umowy po wyborze oferty nie wymaga dopełnienia żadnych dodatkowych formalności.   

12.  Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz bez prawa do protestów i odwołań.

 

                                                                           Podpisał: Nadleśniczy mgr inż. Artur Ratusznik

 

  

 Włoszczowa 12-10-2012r.

                                                                                                                                                 

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości gruntowej.

 

Nadleśnictwo Włoszczowa  informuje, że w 2013r. zamierza sprzedać grunty leśne  (Ls) własności Skarbu Państwa , w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Włoszczowa.

- położone w obrębie ewidencyjnym Krasocin, gmina Krasocin ,powiat włoszczowski , oznaczone numerami:

           działka nr  2716/1 - o pow. 2000  m2  .

           działka nr  2719/1 - o pow. 2100 m2.

Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości na miesiąc przed terminem przetargu w formie:

           umieszczenia na stronie internetowej Nadleśnictwa Włoszczowa :

                   www.wloszczowa radom.lasy.gov.pl

           wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa Włoszczowa, ul. Kolejowa 23 ,

           zamieszczenia w prasie o zasięgu lokalnym (obejmującym co najmniej powiat)

Osoba upoważniona do udzielania informacji: Włodzimierz Kowalczyk , 41 3942719  w. 27 w godzinach 8.00– 15.00 w dni robocze.

 

 

NADLEŚNICZY

/-/

Artur Ratusznik

 

Pliki do pobrania:
      Przetarg na nieruchomości leśne w obr.Krasocinie pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszczowa mgr inż. Artur Ratusznik
Data modyfikacji: 2014/04/14 15:33:01
Redaktor zatwierdzający: Małgorzata Krawczyk
Wprowadzający: Małgorzata Krawczyk