Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Włoszczowa

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Włoszczowa >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 

 

 

Włoszczowa, 20.10.2016r.

NP.1101.7.2016

OGŁOSZENIE

 

Nadleśnictwo Włoszczowa

z siedzibą przy ul. Kolejowej 23, 29-100 Włoszczowa

 ogłasza nabór na stanowisko pracy

PODLEŚNICZY

w Nadleśnictwie Włoszczowa

 

I. Forma zatrudnienia:

1.    Praca w  pełnym wymiarze.

2.    Umowa na okres próbny nieprzekraczający 3 miesięcy, z możliwością zatrudnienia na czas określony, a następnie na czas nieokreślony.

II. Wymagania formalne:

1.    Wykształcenie minimum średnie leśne.

2.    Spełnienie wymogów określonych w art. 45 ust. 2  Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1153, z późn. zm.)

III. Wymagania dodatkowe:

1.    Ukończony staż zawodowy w jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych.

2.    Znajomość systemu informatycznego Lasów Państwowych, na poziomie leśnictwa.

3.    Posiadanie prawa jazdy kat. B.

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1.    Wykonywanie czynności techniczno – gospodarczych w zakresie hodowli, ochrony i użytkowania lasu oraz ochrony przyrody zgodnie z instrukcjami i zasadami obowiązującymi w Lasach Państwowych.

2.    Ochrona powierzonego mienia i zwalczanie szkodnictwa leśnego.

3.    Udział w organizacji oraz nadzór nad pozyskaniem i zrywką drewna.

4.    Dokonywanie obmiaru robót i odbiórki drewna, wydawanie drewna z lasu oraz sporządzanie dokumentacji.

 

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia - obligatoryjne:

1.    List motywacyjny;

2.    CV zwierające opis doświadczenia zawodowego, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;

3.    Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

4.    Kserokopia  prawa  jazdy.

5.    Kserokopie świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie od obecnego pracodawcy o zatrudnieniu;

6.    Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i posiadanych uprawnieniach;

7.    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z późń. zm;  

8.    Oświadczenie kandydata, że nie był karany sądownie za przestępstwo z chęci zysku lub innych niskich pobudek oraz oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i pełni praw cywilnych i obywatelskich;

9.    Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisko podleśniczego;

10.   Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego kandydatury (oferty) nie będzie pozostawał w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków służbowych w wymiarze pełnego etatu;

VI. Informacja o etapach i metodach naboru:

1.    Ogłoszenie naboru i przyjmowanie dokumentów;

2.    Ocena formalna i merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych;

3.    Zakwalifikowanie i zaproszenie wybranych najwyżej ocenionych maksymalnie pięciu kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej;

4.    Rozmowa kwalifikacyjna;

5.    Podsumowanie wyników naboru i wytypowanie trzech kandydatów do zatrudnienia.

 

VII. Termin i miejsce składania ofert

1.    Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Sekretariacie Nadleśnictwa Włoszczowa lub przesłać pocztą w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko podleśniczego w Nadleśnictwie Włoszczowa”,  na adres: Nadleśnictwo Włoszczowa, ul. Kolejowa 23, 29-100 Włoszczowa w terminie do dnia 2 listopada 2016r. – w lewym górnym rogu koperty należy zamieścić adres korespondencyjny kandydata.

2.    W przypadku nadesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Sekretariatu; dokumenty które wpłyną po terminie – nie będą rozpatrywane.

3.    Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.

 

VIII. Dodatkowe informacje

1.    Do udzielania Informacji w sprawie naboru upoważnione jest stanowisko ds. pracowniczych pok. nr 3, nr telefonu 41 39 42 719 w. 38.

2.    Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami (do 5 osób), którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Głównym tematem pytań w rozmowie kwalifikacyjnej będzie znajomość zagadnień z zakresu zasad prowadzenia gospodarki leśnej.

3.    Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną zobowiązani są przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów aplikacyjnych oraz dowód potwierdzający tożsamość.

4.    Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do powiadamiania wyłącznie wybranego kandydata o podjęciu decyzji w sprawie zatrudnienia na stanowisku podleśniczego.

5.    W przypadku  wyboru do zatrudnienia kandydata, który nie posiada zdanego egzaminu do Służby Leśnej, Nadleśniczy kieruje go na egzamin do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Umowa o pracę zostanie podpisana po zdaniu egzaminu warunkującego nadanie po raz pierwszy stopnia służbowego w Służbie Leśnej.

6.    W przypadku niezakwalifikowania się do Służby Leśnej, umowa o pracę zostanie zawarta z kolejnym wytypowanym kandydatem do zatrudnienia, po zdaniu egzaminu do Służby Leśnej – bez przeprowadzania kolejnego procesu naboru.

7.    Nadleśnictwo nie odsyła złożonych dokumentów, dokumenty można będzie odebrać w ciągu 30 dni po przeprowadzonej rekrutacji – po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

8.    Nadleśnictwo nie zwraca kandydatom kosztów związanych z naborem; nadleśnictwo nie zapewnia mieszkania służbowego.

9.    Nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszczowa może unieważnić nabór na w/w stanowisko bez podania przyczyny na każdym etapie naboru.

 

 

Nadleśniczy

 

mgr inż. Artur Ratusznik

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 


 

 

                                               

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszczowa mgr inż. Artur Ratusznik
Data modyfikacji: 2016/10/20 13:07:21
Redaktor zatwierdzający: Małgorzata Krawczyk
Wprowadzający: Małgorzata Krawczyk