Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Włoszczowa

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Włoszczowa >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

 

Wykaz Zarządzeń i Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Włoszczowa wydanych w 2017 r. 

 

 Zarządzenia

- Zarządzenie 1/2017 z dnia 09 stycznia 2017 r. znak: K.801.1.2017 w sprawie "Regulaminu prowadzenia sprzedaży detalicznej drewna i pozostałych produktów gospodarki leśnej oraz zasady ewidencji sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących w Nadleśnictwie Włoszczowa

-Zarządzenie nr 2/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. znak: Z.800.2.2017 w sprawie szczegółowych zasad zlecania i rozliczania zleconych prac zewnętrznym Wykonawcom z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Włoszczowa

-Zarządzenie 3/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. znak: Z.53.1.2017 w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na drewno średniowymiarowe opałowe pozyskane bez kosztów (PBK) - S4

-Zarządzenie 4/2017 z dnia 1 marca 2017 r. znak: ZG5.2300.1.2017 w sprawie dostaw i ewidencji kruszywa przeznaczonego na potrzeby zrywki drewna 

-Zarządzenie 5/2017 z dnia 14 marca 2017 r. znak: Z.800.2.2017 w sprawie szczegółowych zasad stosowania katalogów norm czasu dla prac leśnych w Nadleśnictwie Włoszczowa

-Zarządzenie 6/2017 z dnia 17 marca 2017 r. znak: ZG.2621.5.2017 w sprawie wprowadzenia dyżurów i innych działań związanych z ochroną ppoż. obszarów leśnych w 2017 r.

-Zarządzenie 7/2017 z dnia 24 marca 2017 r. znak: ZG.2621.8.2017 w sprawie wprowadzenia dyżurów i innych działań związanych z ochroną ppoż. obszarów leśnych w 2017 r.

-Zarządzenie 8/2017 z dnia 24 marca 2017 r. znak: NP.012.5.2017 w sprawie wdrożenia aplikacji wspomagającej obsługę wybranych procesów kadrowych (moduł "Absencje i delegacje")

-Zarządzenie 9/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. znak: Z.772.1.2017 w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego zasad stosowania szlaków operacyjnych w Nadleśnictwie Włoszczowa

-Zarządzenie 10/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. znak: NB.1301.1.2017 w sprawie określenia zasad zapewniania okularów korygujących wzrok pracownikom Nadleśnictwa Włoszczowa

-Zarządzenie 11/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. znak: Z.0210.1.2017 w sprawie określenia zasad tzw. "samowyrobu" sortymentów drzewnych

-Zarządzenie 12/2017 z dnia 05 maja 2017 r. znak: Z.800.3.2017 w sprawie zmiany szczegółowych zasad zlecania i rozliczania zleconych prac zewnętrznym Wykonawcom z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Włoszczowa

-Zarządzenie 13/2017 z dnia 09 maja 2017 r. znak: K.0300.1.2017 w sprawie wprowadzenia Planu Finansowo-Gospodarczego Nadleśnictwa Włoszczowa na 2017 r.

-Zarządzenie 14/2017 z dnia 15 maja 2017 r. znak: Z.0302.1.2017 w sprawie sposobu aktualizacji w SILP wybranych zdarzeń gospodarczych

-Zarządzenie 15/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. znak: Z.0210.4.2017 w sprawie zasad sprzedaży drewna dla zakładów usług leśnych

-Zarządzenie 16/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. znak: NP.1121.1.2017 w sprawie zasad przekazywania i przejmowania powierzonego majątku i dokumentów w komórkach organizacyjnych Nadleśnictwa Włoszczowa

-Zarządzenie 17/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. znak: NP.0210.1.2017 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Nadleśnictwie Włoszczowa

-Zarządzenie 18/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. znak: K.012.1.2017 zmieniającego Zarządzenie nr 20/2016 z dnia 30.12.2016 r - załącznik nr 2 - Schemat obiegu Dokumentów

-Zarządzenie 19/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. znak: NB.1301.2.2017 w sprawie zmiany zasad zapewniania okularów korygujących wzrok pracownikom Nadleśnictwa Włoszczowa

-Zarządzenie 20/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. znak: K.371.2.2017 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych (w leśnictwach oraz w siedzibie Nadleśnictwa Włoszczowa) 

-Zarządzenie 21/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. znak: K.801.2.2017 w sprawie "Regulaminu prowadzenia sprzedaży detalicznej drewna i pozostałych produktów gospodarki leśnej oraz zasad ewidencji sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących w Nadleśnictwie Włoszczowa"

-Zarządzenie 22/2017 z dnia 05 września 2017 r. znak: Z.0210.2.2017 w sprawie określenia zasad  tzw. "samowyrobu" sortymentów drzewnych

-Zarządzenie 23/2017 z dnia 05 września 2017 r. znak: NB.1301.1.2017, NB.1302.1.2017 w sprawie oceny ryzyka w pracy oraz świadczeń  z zakresu BHP

-Zarządzenie 24/2017 z dnia 14 września 2017 r. znak: Z.720.4.2017 w sprawie działań mających na celu zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej środowiska leśnego w Nadleśnictwie Włoszczowa

-Zarządzenie 25/2017 z dnia 31 października 2017 r. znak: K.0300.27.2017 w sprawie wprowadzenia Planu Finansowo-Gospodarczego Nadleśnictwa Włoszczowa na 2018 r.

 

 

 

 

Decyzje

 - Decyzja nr 1/2017 z dnia 09 stycznia 2017r. znak: Z.233.1.2017  w sprawie aktualizacji zasad ujednolicenia nazewnictwa magazynów

 - Decyzja nr 2/2017 z dnia 09 stycznia 2017r. znak: ZG.0210.2.2017 w sprawie złożonego odwołania przez PP-U-H "MODRZEW"  Andrzej Krzyżanowski

 - Decyzja nr 3/2017 z dnia 12 stycznia 2017r. znak: ZG.0210.3.2017 w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na surowiec drzewny

 - Decyzja nr 4/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. znak: NP.4001.1.2017 w sprawie  ustalenia limitu kilometrów za używanie własnych środków transportu do celów służbowych dla pracowników Służby Leśnej w Nadleśnictwie Włoszczowa na 2017 rok

- Decyzja nr 5/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. znak: Z.1310.1.2017 w sprawie powołania zespołu powypadkowego

-Decyzja nr 6/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. znak: Z.1310.2.2017 w sprawie powołania zespołu powypadkowego

-Decyzja nr 7/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. znak: ZG.0210.7.2017 w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na surowiec drzewny

-Decyzja nr 8/2017 z dnia 01 marca 2017 r. znak SA.270.3.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Przebudowa istniejącego budynku gospodarczego wraz z podjazdem w miejscowości Lasocin"

-Decyzja nr 9/2017 z dnia 10 marca 2017 r. znak: ZG.7030.13.2017 w sprawie ustalenia cennika na materiał sadzeniowy

-Decyzja nr 10/2017 z dnia 10 marca 2017 r. znak: ZG.7030.14.2017 w sprawie ustalenia cennika detalicznego na materiał sadzeniowy

-Decyzja nr 11/2017 z dnia 17 marca 2017 r. znak: ZG.0210.2.2017 w sprawie wprowadzenia norm pracochłonności dla prac nieobjętych katalogiem pracochłonności stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 99 DGLP z dnia 21 listopada 2003 r.

-Decyzja nr 12/2017 z dnia 27 marca 2017 r. znak: NP.021.1.2017 w sprawie ustalenia kosztów utrzymania kancelarii w leśnictwach Nadleśnictwa

-Decyzja nr 13/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. znak: NP.166.1.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na organizację wycieczki do Portugalii

-Decyzja nr 14/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. znak: Z.0210.2.2017 w sprawie weryfikacji danych w raportach z akcji kontrolnej "Drewno -16"

-Decyzja nr 15/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. znak: ZG.7030.14.1.2017 w sprawie zmiany cennika detalicznego na materiał sadzeniowy

-Decyzja nr 16/2017 z dnia 09 maja 2017 r. znak: K.0300.2.2017 w sprawie wprowadzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na okres 4 letni ( 2018-2021)

-Decyzja nr 17/2017 z dnia 05 czerwca 2017 r. znak: Z.720.3.2017 w sprawie aktualizacji lokalizacji  drzewostanów czasowo wyłączonych z użytkowania głównego w Nadleśnictwie Włoszczowa

-Decyzja 18/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. znak: SA.270.5.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n."Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji na przebudowę dostrzegalni przeciw pożarowej na terenie Leśnictwa Wola Świdzińska oddz.103 B oraz na terenie Leśnictwa  Czarnca oddz. 553 A" 

-Decyzja 19/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. znak: NP.1150.7.2017 w sprawie powołania Komisji w celu rozpatrzenia wniosków pracowników o uznanie nabycia uprawnień do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem przepisów wprowadzonych Protokołem Dodatkowym nr 26 do PUZP

-Decyzja 20/2017 z dnia 07 sierpnia 2017 r. znak: NP.166.7.2017  w sprawie organizacji imprezy pracowniczej pod nazwą 'Dzień leśnika w plenerze" dla pracowników i uprawnionych członków rodzin organizowanej przez Komisję Socjalną Nadleśnictwa Włoszczowa oraz Dział Administracyjno Gospodarczy

-Decyzja 21/2017 z dnia 05 października 2017 r. znak: Z.1310.3.2017 w sprawie powołania zespołu powypadkowego

-Decyzja 22/2017 z dnia 09 października 2017 r. znak: ZG.7030.75.2017 w sprawie ustalenia cennika na materiał sadzeniowy

-Decyzja 23/2017 z dnia 09 października 2017 r. znak: ZG.7030.76.2017 w sprawie ustalenia cennika detalicznego na materiał sadzeniowy

-Decyzja 24/2017 z dnia 20 października 2017 r. znak: ZG.7030.75.1.2017 w sprawie zmiany cennika na materiał sadzeniowy

-Decyzja 25/2017 z dnia 31 października 2017 r. znak: K.0300.28.2017  w sprawie wprowadzenia prowizorium średniookresowego planu nakładów na środki trwałe wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na okres 4 letni (2019-2022).

-Decyzja 26/2017 z dnia 02 listopada 2017 r. znak: ZG.7030.75.2.2017 w sprawie zmiany cennika na materiał sadzeniowy

-Decyzja 27/2017 z dnia 02 listopada 2017 r. znak: ZG.7030.76.1.2017 w sprawie ustalenia cennika detalicznego na materiał sadzeniowy


Pliki do pobrania:
      Wykaz Zarządzeń i Decyzji wydanych w 2016 r. pobierz
      Wykaz Zarządzeń i Decyzji wydanych w 2015 r. pobierz
      Wykaz zarządzeń i decyzji wydanych w 2014 r. pobierz
      Wykaz Zarządzeń i Decyzji wydanych w 2013 r. pobierz
      Wykaz zarządzeń i decyzji wydanych w 2012 r. pobierz
      Wykaz zarządzeń i decyzji wydanych w 2011 r. pobierz
      Wykaz zarządzeń i decyzji wydanych w 2010 r. pobierz
      Wykaz zarządzeń i decyzji wydanych w 2009 r. pobierz
      Wykaz zarządzeń i decyzji wydanych w 2008 r. pobierz
      Wykaz zarządzeń i decyzji wydanych w 2007 r. pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszczowa mgr inż. Artur Ratusznik
Data modyfikacji: 2017/11/03 15:18:02
Redaktor zatwierdzający: Małgorzata Krawczyk
Wprowadzający: Beata Rudzisz