Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Zwoleń

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Zwoleń >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

Nadleśnictwo Zwoleń
Miodne Leśniczówka 107/1
26-700 Zwoleń
tel./fax: (48) 676-20-21 (22)
e-mail: zwolen@radom.lasy.gov.pl
adres strony internetowej: www.radom.lasy.gov.pl/zwolen

Dane teleadresowe kierownictwa Nadleśnictwa Zwoleń:

Dział/kierownik działu

Imię i nazwisko kierownika działu

Zadania działu

Telefon/adres e-mail/numer pokoju

Nadleśniczy

 dr inż. Sławomir Robert Okoń

- Nadleśniczy prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną w nadleśnictwie na podstawie planu urządzenia lasu oraz odpowiada za stan lasu kierując Nadleśnictwem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa,
zadania Nadleśniczego określa ustawa z dnia 28.09.1991 r. o lasach i Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiący załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18.05 1994 r. 

48 676-20-21 (22), 

slawomir.okon@radom.lasy.gov.pl

Dział gospodarki leśnej/Zastępca Nadleśniczego mgr inż. Renata Ewa Stępień-Choroś - prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie: użytkowania lasu, hodowli lasu, nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody, łowiectwa, edukacji leśnej oraz innych spraw z zakresu zagospodarowania lasu i użytkowania lasu,
- prowadzenie procedur sprzedaży drewna i użytków ubocznych wg zasad określonych odrębnymi zarządzeniami,
- prowadzenie spraw związanych z obsługą map numerycznych,
- obsługiwanie modułów funkcjonalnych SILP w zakresie merytorycznego działania komórki organizacyjnej,
- prowadzenie spraw związanych ze stanem posiadania i ewidencją gruntów, udostępnianiem lasu oraz z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa - w zakresie powierzonym przez Starostę,
- upublicznianie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Zwoleń.

 

48 676-20-21 (22), ewa.stepien@radom.lasy.gov.pl, nr pok. 5

Dział finansowo-księgowy/Główny Księgowy

mgr Renata Jakubowska

- prowadzenie ewidencji i formalno-rachunkowej kontroli dokumentów, sporządzanie planów finansowych, analiz
i sprawozdawczości, rozliczanie działalności gospodarczej i administracyjnej oraz terminowe egzekwowanie wszelkich należności i regulowanie zobowiązań.
48 676-20-21 (22), renata.jakubowska@radom.lasy.gov.pl, nr pok. 9

Dział administaracyjno-gospodarczy/Sekretarz

mgr inż. Łukasz Nowicki

- prowadzenie spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa oraz prowadzenie spraw inwestycyjno-remontowych oraz mechanizacyjno-transportowych,
- prowadzenie całokształtu spraw gwarantujących pełną realizację zadań wynikających ze stosowania ustawy „Prawo zamówień publicznych”, oraz doradztwo i instruktaż w zakresie stosowania ustawy „Prawo zamówień publicznych” dla wszystkich pracowników nadleśnictwa,
- prowadzenie biblioteki i archiwum zakładowego zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
- administrowanie stroną Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Zwoleń.
48 676-20-21 (22), lukasz.nowicki@radom.lasy.gov.pl, nr pok. 14

Stanowisko ds. pracowniczych

mgr Kamila Szymczyk - całokształt spraw kadrowych i obsługi socjalnej pracowników,
- nadzorowanie przestrzegania prawa pracy,
- przechowywanie dokumentacji osobowej pracowników, odpowiadanie za bezpieczeństwo danych osobowych,
- tworzenie i aktualizowanie strony wyodrębnionej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Zwoleń w odniesieniu do treści merytorycznych wytwarzanych na tym stanowisku oraz odpowiedzialność za treść informacji podlegających upublicznieniu.

48 676-20-21 (22), kamila.szymczyk@radom.lasy.gov.pl, nr pok. 11

Posterunek straży leśnej/Komendant posterunku Jacek Wołczyński - udzielanie leśniczym pomocy w ochronie lasu przed szkodnictwem leśnym i w zwalczaniu szkodnictwa leśnego,
- prowadzenie działań prewencyjnych i edukacyjnych mających na celu ochronę lasów przed szkodnictwem.
48 676-20-21 (22), jacek.wolczynski@radom.lasy.gov.pl, nr pok. 13

Inżynier nadzoru

mgr inż. Aneta Sahajdak

- sprawowanie kontroli instytucjonalnej poprzez kontrolę prawidłowości wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie, w oparciu o obowiązujące zasady dokonywania kontroli zawarte w regulaminie kontroli wewnętrznej nadleśnictwa, w tym wydaje zalecenia w trybie ustalonym przez nadleśniczego – Leśnictwa: Podgóra, Patków, Sucha, Struga, Dziurków, Jawor, Gospodarstwo Szkółkarskie. 48 676-20-21 (22), aneta.sahajdak@radom.lasy.gov.pl, nr pok. 18
Inżynier nadzoru mgr inż. Stanisław Gałązkiewicz
- sprawowanie kontroli instytucjonalnej poprzez kontrolę prawidłowości wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie, w oparciu o obowiązujące zasady dokonywania kontroli zawarte w regulaminie kontroli wewnętrznej nadleśnictwa, w tym wydaje zalecenia w trybie ustalonym przez nadleśniczego – Leśnictwa: Molendy, Dąbrowa, Garbatka, Policzna, Motorzyny,  Słowiki.
48 676-20-21 (22), stanislaw.galazkiewicz@radom.lasy.gov.pl, nr pok. 18

Dane teleadresowe leśnictw Nadleśnictwa Zwoleń:

Leśnictwo

Leśniczy

Adres

Telefon

 Molendy

mgr inż. Tomasz Molenda

ul. Kolejowa 23

26-930 Garbatka Letnisko

48 621-00-88

668-110-925

 Dąbrowa

Andrzej Kępka

Januszno 201

26-670 Pionki

668-110-972

 Garbatka

 

inż. Jakub Mucha

ul. Jaworskiego 7

26-930 Garbatka Letnisko

48 621-01-33

668-110-914

 Słowiki

Wincenty Deja

Molendy 1

26-930 Garbatka Letnisko

48  621-01-20

668-110-970

 Policzna

inż. Waldemar Misztal

ul. Leśna 1

26-720 Policzna

48 677-00-17

668-110-962

 Motorzyny

inż. Zbigniew Rek

Motorzyny 23

26-700 Zwoleń

48 676-25-94

668-111-661

 Sucha

 inż. Mirosław Bukowski

Bieliny 23

26-670 Pionki

668-110-918

 Podgóra

inż. Wojciech Oleksiewicz

Miodne Leśniczówka 105

26-700 Zwoleń

668-587-678

 Patków

Grzegorz Krakowiak

Suskowola 208

26-670 Pionki

 


668-110-955

 Struga

mgr  inż. Tomasz Pietras

Drezno 18

27-310 Ciepielów

48 378-00-55

668-110-916

 Dziurków

mgr inż. Tomasz Sobczyk

Papiernia 1

27-320 Solec

48 378-00-24

668-453-426

 Jawor

mgr inż. Marian Kustra

Jawor Solecki 116

27-350 Sienno

48 377-10-54

668-110-961

Gospodarstwo Szkółkarskie

inż. Zbigniew Grzybowski

Kijanka

27-312 Chotcza

668-110-964

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Zwoleń
dr inż. Sławomir Robert Okoń
Data modyfikacji: 2018/01/04 13:59:55
Redaktor zatwierdzający: Kamila Szymczyk
Wprowadzający: Kamila Szymczyk