Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie
71-434 Szczecin, ul. Słowackiego 2
tel. centrala: (+48 )91 4 328 700, fax.: (+48 ) 91 4 225 313
e-mail: rdlp@szczecin.lasy.gov.pl

  Nr wew.  Nr pokoju  e-mail  zakres działania komórki
Dyrektor RDLP w Szczecinie
Sławomir Wencel
 713  102    
Z-ca Dyrektora ds. Gospodarki  Leśnej
Krzysztof Sielecki
 
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Jacek Więckowski
 

Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju     

Oktawian Dudziak

 
 Komórki organizacyjne biura RDLP w Szczecinie
Wydział Organizacji i Kadr
Naczelnik Sławomir Kucal
 718 6   kadry, organizacja, sprawy socjalne i bytowe, szkolenia
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Naczelnik Wojciech Dąbkiewicz
 760  305    kontrola jednostek organizacyjnych,

Wydział Ochrony Mienia, Obronności i BHP
Naczelnik Andrzej Kubler

 732  315   nadzorowanie zwalczania szkodnictwa leśnego, bhp, ochrona informacji niejawnych
i spraw obronnych
Wydział Gospodarki Leśnej
Naczelnik Bernard Piecyk
 741  201   selekcja, nasiennictwo, szkółkarstwo, zadrzewienia, technika hodowli lasu, nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, użytkowanie uboczne lasu
Wydział Ochrony Lasu
Naczelnik Mieczysław Zachaś
 758  407   ochrona lasu, ochrona przyrody, gospodarka łowiecka
Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi
Naczelnik Dariusz Jaczewski
 777  301   stan posiadania, wyłączenia gruntów leśnych z produkcji, gospodarka łąkowo-rolna
Wydział Urządzania Lasu i Geoinformatyki
Naczelnik Grzegorz Majchrzak
 719 404   urządzanie lasu, system informacji przestrzennej (SIP), informacja o środowisku, regulacja rozmiaru głównego użytkowania lasu
Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej
Główny Specjalista Maciej Lipka
 770 354   ochrona przeciwpożarowa obszarów leśnych, zarządzanie kryzysowe oraz system łączności radiowej na terenie RDLP w Szczecinie
Wydział Księgowości
Główny Księgowy Ewa Kaczmarek
 780  309   prowadzenie rachunkowości, rozliczeń finansowych i podatkowych oraz wspieranie, koordynowanie i nadzorowanie jednostek organizacyjnych w zakresie ewidencji księgowej, sprawozdawczości, finansowania i kredytowania
Wydział Analiz i Planowania
Naczelnik Hubert Kowalczyk
 782  204   koordynacja i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi w zakresie sporządzania planu finansowo- gospodarczego, sprawozdawczości i hurtowni danych, sprawy z zakresu funkcjonowania i zasad organizowania zamówień publicznych dot. usług leśnych w jednostkach terenowych oraz koordynowanie działań związanych z wykonastwem usług leśnych i współpraca w niezbędnym zakresie z Zakładmi Usług Leśnych
Wydział Marketingu 
Naczelnik Stanisław Bieniaś
 717  13   nadzorowanie i prowadzenie koordynacji działalności jednostek organizacyjnych w zakresie zasad sprzedaży drewna, polityki cenowej i handlowej oraz działalności marketingowej
Wydział Administracji
Naczelnik Mariusz Kaczmarek
 738  7   sprawy dot. gospodarki lokalowej, zabezpieczenie potrzeb gospodarczych i obsługa kancelaryjna biura RDLP, nadzór i koordynowanie spraw dotyczących ruchomego sprzętu technicznego oraz środków transportowych w jednostkach organizacyjnych
Wydział Użytkowania Lasu
Naczelnik Arnold Haręźlak
 533  3   nadzorowanie i prowadzenie koordynacji działalności jednostek organizacyjnych w zakresie użytkowania lasu (głównego i ubocznego) w tym pozyskiwania surowca drzewnego z zachowaniem zasad racjonalnego jego wykorzystania, prowadzenie analizy funkcjonujących systemów wykonawstwa prac pozyskaniowych oraz sprawy związanych z brakarstwem, normalizacją i certyfikacją prac z zakresu użytkowania lasu
Wydział Infrastruktury Leśnej
Naczelnik Zofia Węgrzyn
 771  306   budownictwo ogólne, drogowe, wodne, postęp techniczno-technologiczny, transport, zamówienia publiczne w zakresie dostaw i robót budowlanych
Wydział Projektów Rozwojowych i Programów Pomocowych
Naczelnik Arleta Siarkiewicz-Hoszowska
 214 404 całokształt spraw dot. leśnych kompleksów promocyjnych, programów pomocowych i projektów rozwojowych
Wydział Informatyki
Naczelnik Tomasz Mańkowski
 725  209   organizacja i nadzór nad wdrażaniem SILP na terenie działania RDLP oraz zapewnienie funkcjonowania systemu w biurze RDLP
Wydział Promocji i Mediów
Naczelnik; Rzecznik
Jolanta Sojka
 757  207   promocja, komunikacja, BIP, strona korporacyjna, zagospodarowanie turystyczne lasu, edukacja leśna,

Pliki do pobrania:
      Dane teleadresowe nadleśnictw i zakładów RDLP w Szczecinie pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Sławomir Wencel - Dyrektor RDLP w Szczecinie
Data modyfikacji: 2018/04/13 08:09:01
Redaktor zatwierdzający: Jolanta, Gaczyńska
Wprowadzający: Marcin Gibert