Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie ul. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na łączną sprzedaż nw. nieruchomości niezabudowanych.


Przedmiotem sprzedaży są następujące działki ewidencyjne:
1. nr 258/25 o pow. 0,0822ha i nr 258/27 o pow. 0,3310ha, obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina: Miasto Szczecin, symbol użytku – dr (drogi), dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1S/00133182/2. W dziale III KW wpisano nieodpłatną służebność przechodu i przejazdu przez ww. działki na rzecz każdoczesnych właścicieli działek o numerach: 258/20, 258/18, 258/16, 258/15, 258/28, 258/12, 258/11, 258/31, 258/19, 258/29, 258/21, 258/17, 258/10, 258/13, 258/22, 258/23, 258/30, 258/7, 258/9, 258/8.
2. nr 258/14 o pow. 0,0894ha obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina Miasto Szczecin, symbol użytku – Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane), dla której – w Sądzie Rejonowym jw. – prowadzona jest księga wieczysta Nr SZ1S/00123264/8.
3. nr 258/24 o pow. 0,2374ha obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina Miasto Szczecin, symbol użytku – Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane), dla której – w Sądzie Rejonowym jw. – prowadzona jest księga wieczysta Nr SZ1S/00123264/8.
Szczegóły przetargudo pobrania jako załącznik.

 

 

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:

 


1.   Zwołaniu Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG), dla Nadleśnictwa Głusko, w dniu 23.05.2014 r., o godz. 9.00, w Budynku Wielofunkcyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Dobiegniewie przy ul. Staszica 9.
2.    Możliwości udziału społeczeństwa w obradach NTG.
      Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa na posiedzenie NTG.
      Celem NTG jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu” oraz akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.
      Ze względów organizacyjnych prosimy uczestników o potwierdzenie udziału (nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem NTG)  telefonicznie  (nr tel. 95 761 19 14)  lub pocztą elektroniczną na adres glusko@szczecin.lasy.gov.pl .

 


 

 

Zmiany kadrowe 

Z dniem 14.04.2014r. na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Goleniów powołany został Pan mgr inż. Leszek Budkowski, dotychczas pełniący obowiązki nadleśniczego. 


 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:

1.     Przystąpieniu do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Trzebież  na lata 2017 – 2026 wraz Programem Ochrony Przyrody i Prognozą Oddziaływania tego planu na Środowisko.

2.     Zwołaniu w dniu 21.05.2014 r., o godz. 9.00, w siedzibie Nadleśnictwa Trzebież, Zalesie 1, 72-004 Tanowo – posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP).

3.     Możliwości udziału społeczeństwa w obradach KZP.

4.     Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa na posiedzenie KZP.

5.     Celem KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.

 

 

       Ze względów organizacyjnych prosimy zainteresowanych  o potwierdzenie uczestnictwa (telefonicznie pod numerem  91 312 69 83 lub pocztą elektroniczną na adres trzebiez@szczecin.lasy.gov.pl) w w/w posiedzeniu, nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem KZP.

 


 

 

 Nabór na stanowisko leśniczego ds. łowieckich w Nadleśnictwie Kliniska

Szczegóły naboru do pobrania jako załącznik.

Zmiany kadrowe 

Z dniem 31.03.2014 cofa się powierzenie obowiązków  nadleśniczego Nadleśnictwa Ośno Panu mgr inż. Zbigniewowi Cukrasowi.

Z dniem 01.04.2014r. na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Ośno powołany został  Pan  inż. Artur Tutka


Zmiany kadrowe 

 
Z dniem 21.03.2014r. Pan inż. Ryszard Brygman odwołany został ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska.
 
Z dniem 21.03.2014r. Pan inż. Piotr Kmet odwołany został ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Goleniów, a z dniem 22.03.2014r. powołany został na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska.
 
Od dnia 22.03.2014r. Pan mgr inż. Leszek Budkowski pełni obowiązki nadleśniczego Nadleśnictwa Goleniów.

  Informacja o wyniku przetargu

 ustnego nieograniczonego na łączną  sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy
ul. Polanka i Leśników w Szczecinie.

W dniu 07.03.2014r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji LP w Szczecinie, ul. Słowackiego 2 przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony.

Przedmiotem przetargu były cztery działki ewidencyjne:
  1. Nr 258/25 o pow. 0,0822ha i nr 258/27 o pow. 0,3310ha, obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina: Miasto Szczecin, symbol użytku – dr (drogi), dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1S/00133182/2.
  2. Nr 258/14 o pow. 0,0894ha i nr 258/24 o pow. 0,2374ha, obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina: Miasto Szczecin, symbol użytku – Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane), dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1S/00123264/8.  
Do przetargu nie przystąpił żaden oferent.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 410 000,00 zł (słownie złotych: czterysta dziesięć tysięcy 00/100 złotych).
Nie ustalono nabywcy nieruchomości ze względu na brak uczestników przetargu.
 

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie przy ul. Słowackiego 2

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż

samochodu marki CITROEN JUMPER 30 L1H1 120 KOMBI+, nr rej. ZS 6224J rocznik 2007,kabina przeszklona, drzwi tylne dzielone.

Cena wywoławcza: 24.000zł. brutto (w tym VAT stawka zwolniony)
Przebieg w dniu wyceny – 129.000 km
Samochód można oglądać w dniach 18.03. – 20.03.2014 r. przy ul. Słowackiego 2
w godzinach od 10.00 – 12.00.

Pisemne oferty należy składać do dnia 20.03.2014 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2014 r. o godz. 12.30.

Wadium, w wysokości 10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić do RDLP do dnia 20.03.2014 r. do godz. 12.00  na rachunek bankowy (BGŻ):
47 2030 0045 1110 0000 0054 5660.
Terminem wpłaty jest data wpływu środków na konto RDLP.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli żaden z oferentów nie zadeklaruje ceny wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zdjęcia samochodu do pobrania: Pobierz.


 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:

1.    Zwołaniu Narad Techniczno-Gospodarczych (NTG) dla Nadleśnictwa Mieszkowice w dniu 31.03.2014 r., o godz. 9.00   e-mail: mieszkowice@szczecin.lasy.gov.pl, w siedzibie Nadleśnictwa ul. Moryńska 1, 74-505 Mieszkowice, tel. 91 431 26 45,

2.    Możliwości udziału społeczeństwa w obradach NTG.

Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa na posiedzenie NTG. Celem NTG jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu” oraz akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.

Ze względów organizacyjnych prosimy uczestników o potwierdzenie udziału (nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem NTG) telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 


  

Pliki do pobrania:
      Ogłoszenie - drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości. pobierz
      Nabór na stanowisko leśniczego ds. łowieckich w Nadleśnictwie Kliniska pobierz
      zdjęcia do przetargu na sprzedaż samochodu CITROEN JUMPER pobierz
      2014_02_05_konkurs_na_stanowisko_nadlesniczego_nadlesnictwa_osno_lubuskie.pdf pobierz
      2014_02_04_koncowa_redakcja_projektu_planu_urzadzenia_lasu__pul__dla_nadlesnictwa_bogdaniec_do_publicznego_wgladu.pdf pobierz
      2014_02_04___powolanie_nadlesniczego_rzepin.pdf pobierz
      2014_01_24_ustny_przetarg_nieograniczony_na_laczna_sprzedaz_nw._nieruchomosci_niezabudowanych.pdf pobierz
      2014_01_23_zatwierdzeniu_przez_ministra_srodowiska_planu_urzadzenia_lasu_dla_nadlesnictwa_smolarz.pdf pobierz
      2014_01_23_lasy_hcvf___konsultacje_spoleczne.pdf pobierz
      2014_01_17_informacja_o_wyniku_drugiego_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomosci_niezabudowanych.pdf pobierz
      2014_01_14__submisja_drewna_cennego_i_tartacznego_w_rdlp_w_szczecinie.pdf pobierz
      archiwum_do_konca_2013_roku___wystapienia__komunikaty_i_ogloszenia.pdf pobierz
      Informacja o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne 258/25 i 258/27, obręb ewid. 4444 Dąbie 444. pobierz
      Sprzedaż nieruchomości działki ewid. 258/25 i 258/27, obręb ewid. 4444 Dąbie 444 pobierz
      Zestawienie drewna na submisję 24.01.2013 r. pobierz
      Protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu w sprawie opracowania planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Bogdaniec pobierz
      Protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu w sprawie opracowania planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Głusko pobierz
      Protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu w sprawie opracowania planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Bierzwnik pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Witold Koss - Dyrektor RDLP w Szczecinie
Data modyfikacji: 2014/04/18 13:22:41
Redaktor zatwierdzający: Marcin Gibert
Wprowadzający: Marcin Gibert