Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 

  Ogłoszenie o naborze na staż


        Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, stosownie do Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07.09.2012 r. w sprawie stażu absolwentów  w Lasach Państwowych, znak: GK-1103-20/12 podaje zasady postępowania przy przyjmowaniu absolwentów na  staż w jednostkach  RDLP w Szczecinie.

1. Na staż przyjmowani są absolwenci szkół średnich  i wyższych leśnych.
2. Absolwenci wyższych szkół leśnych  ubiegający się o przyjęcie na staż składają:
- podanie o przyjęcie na staż z podaniem proponowanego miejsca odbywania stażu, (w tym: adres do korespondencji, e-mail, numer telefonu).
- kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu,
3. Absolwenci średnich szkół leśnych ubiegający się o przyjęcie na staż składają:
- podanie o przyjęcie na staż z podaniem proponowanego miejsca odbywania stażu (w tym: adres do korespondencji, e-mail, numer telefonu).
- kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
- kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,
4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na staż dołączają do dokumentów:
- oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity-Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
- oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości,
- oświadczenie, że absolwent ubiega się o przyjęcie na staż tylko w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
5.  Kserokopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3 winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem lub należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów.
Absolwenci szkół wyższych innych niż leśne mogą być przyjęci na staż w przypadku wystąpienia potrzeb kadrowych na absolwentów  z określonym wykształceniem.
6. Dokumenty należy składać bezpośrednio w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, bądź za pośrednictwem poczty na adres ul. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin do 15.09.2017r.
W przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów szkół leśnych przekraczającej limit miejsc, zostanie przeprowadzony dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż. Informacja o ewentualnym terminie egzaminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej RDLP w Szczecinie do dnia 15.09.2017 r. W sprawie egzaminu nie będzie prowadzona korespondencja indywidualna. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać w RDLP w Szczecinie (Wydział Organizacji i Kadr –  tel. 91 432 87 51).
7. Zainteresowani zostaną poinformowani o miejscu odbywania stażu.

 

 

 


 

  Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
informuje o:

 


 1.  Możliwości zapoznania się z „Założeniami do sporządzenia projektów Planów Urządzenia Lasu wraz z Programami Ochrony Przyrody i Prognozami Oddziaływania na Środowisko” tych planów, zawartymi w protokołach z posiedzeń Komisji Założeń Planu dla Nadleśnictwa Nowogard oraz Nadleśnictwa Rokita. Protokoły dostępne są  w dni robocze, w godz. od 8.00 do 14.00 w siedzibie RDLP w Szczecinie, przy ul. Słowackiego 2, w pokoju 406, od dnia 19.07.2017 r. do dnia 10.08.2017 r. oraz na stronie BIP RDLP w Szczecinie
 1. Uwagi i wnioski w formie pisemnej należy przesyłać, przez cały okres wyłożenia dokumentu, na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, ul. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin lub na adres: rdlp@szczecin.lasy.gov.pl .
 2. Właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

 


 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
informuje o:

 1.  Możliwości zapoznania się z „Założeniami do sporządzenia projektu Planu Urządzenia Lasu wraz z Programem Ochrony Przyrody i Prognozą Oddziaływania na Środowisko tego planu”, zawartymi w protokole z posiedzenia Komisji Założeń Planu dla Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie. Protokół dostępny będzie w dni robocze, w godz. od 8.00 do 14.00, w siedzibie RDLP w Szczecinie, przy ul. Słowackiego 2, w pokoju 406, w dniach 17.07.2017 r. - 08.08.2017 r. oraz na stronie BIP RDLP w Szczecinie.
 2. Uwagi i wnioski w formie pisemnej należy przesyłać, przez w/w okres wyłożenia dokumentu, na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, ul. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin lub na adres: rdlp@szczecin.lasy.gov.pl .
 3. Właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

 


 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:

 1. Zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska, pismem z dnia 13 czerwca, znak spr. DL-l.611.39.2017 Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Trzebież na lata 2017-2026.
 2. Zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska, pismem z dnia 13 czerwca, znak spr. DL-l.611.40.2017 Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gryfino na lata 2017-2026.
 3. Możliwości zapoznania się na stronach BIP właściwych nadleśnictw:

-  z  treścią w/w pism,

- z podsumowaniami, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- z opisami ogólnymi w/w nadleśnictw wraz z Programami Ochrony Przyrody.

 


 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o :

 1. Zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska, pismem z dnia 2 czerwca 2017 r., zn. spr. DL-l.611.36.2017, Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Trzciel na lata 2017-2026.
 2. Możliwości zapoznania się na stronie BIP Nadleśnictwa Trzciel:

- z  treścią w/w pisma,

- z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- z  opisem ogólnym w/w nadleśnictwa wraz z Programem Ochrony Przyrody.

 

 


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

 

zawiadamia o :

 1. Zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska, pismem z dnia 26 maja 2017 r., zn. spr. DL-l.611.31.2017, Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Goleniów na lata 2017-2026.
 2. Możliwości zapoznania się na stronie BIP Nadleśnictwa Goleniów:

- z  treścią w/w pisma,

- z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- z  opisem ogólnym w/w nadleśnictwa wraz z Programem Ochrony Przyrody.


 

Zmiany kadrowe

Z dniem 29.04.2017 r. Dyrektor RDLP w Szczecinie odwołał ze stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju Panią Marię Brzozowską.
 

 


 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:

1.     Przystąpieniu do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie na lata 2020 – 2030 wraz Programem Ochrony Przyrody i Prognozą Oddziaływania tego planu na Środowisko.

2.     Zwołaniu w dniu 13.06.2017 r., o godz. 9.00, w siedzibie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie, ul. Gorzowska 17, 66-500 Strzelce Krajeńskie – posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP).

3.     Możliwości udziału społeczeństwa w obradach KZP.

4.     Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa na posiedzenie KZP.

5.     Celem KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.

Ze względów organizacyjnych prosimy zainteresowanych  o potwierdzenie uczestnictwa (telefonicznie pod numerem 0-95 763-10-60 lub pocztą elektroniczną na adres strzelcekrajenskie.szczecin.lasy.gov.pl) w w/w posiedzeniu, nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem KZP.

 

 


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:

1.     Przystąpieniu do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Rokita na lata 2020 – 2030 wraz Programem Ochrony Przyrody i Prognozą Oddziaływania tego planu na Środowisko.

2.     Zwołaniu w dniu 08.06.2017 r., o godz. 9.00, w siedzibie Nadleśnictwa Rokita, Rokita 2, 72-110 Przybiernów – posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP).

3.     Możliwości udziału społeczeństwa w obradach KZP.

4.     Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa na posiedzenie KZP.

5.     Celem KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.

Ze względów organizacyjnych prosimy zainteresowanych  o potwierdzenie uczestnictwa (telefonicznie pod numerem 091 418 65 81,lub pocztą elektroniczną na adres rokita@szczecin.lasy.gov.pl) w w/w posiedzeniu, nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem KZP.

 

 


 

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:

1.     Przystąpieniu do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Nowogard na lata 2020 – 2030 wraz Programem Ochrony Przyrody i Prognozą Oddziaływania tego planu na Środowisko.

2.     Zwołaniu w dniu 30.05.2017 r., o godz. 9.00, w siedzibie Nadleśnictwa Nowogard, ul. Radosława 11, 72-200 Nowogard – posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP).

3.     Możliwości udziału społeczeństwa w obradach KZP.

4.     Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa na posiedzenie KZP.

5.     Celem KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.

Ze względów organizacyjnych prosimy zainteresowanych  o potwierdzenie uczestnictwa (telefonicznie pod numerem 091 392-06-40 lub pocztą elektroniczną na adres nowogard@szczecin.lasy.gov.pl) w w/w posiedzeniu, nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem KZP.  


 

Informacja

Biuro Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w dniu 2 maja 2017r. będzie nieczynne.

 

Wykaz jednostek objętych badaniem rocznych sprawozdań finansowych za 2017 rok


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie informuje, że badaniu podlegają sprawozdania finansowe za 2017 rok następujących jednostek: Nadleśnictwa Bogdaniec, Nadleśnictwa Dębno, Nadleśnictwa Głusko, Nadleśnictwa Goleniów, Nadleśnictwa Gryfice, Nadleśnictwa Karwin, Nadleśnictwa Kliniska, Nadleśnictwa Mieszkowice, Nadleśnictwa Międzychód, Nadleśnictwa Międzyrzecz, Nadleśnictwa Myślibórz, Nadleśnictwa Nowogard, Nadleśnictwa Resko, Nadleśnictwa Rokita, Nadleśnictwa Rzepin, Nadleśnictwa Trzciel, Nadleśnictwa Trzebież, ZSLP Stargard, OTL Gorzów Wlkp., biura RDLP w Szczecinie oraz bilans łączny RDLP w Szczecinie.

                                                                                                                                                                                                                      

 

Zmiany kadrowe

Z dniem 1 marca 2017 r. Pan Jacek Gid został powołany na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Choszczno.

 


  

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:

 1. Zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska, pismem z dnia 9 lutego, znak spr. DL-l.611.4.2017 Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Chojna na lata 2016-2025.
 2. Możliwości zapoznania się na stronie BIP Nadleśnictwa Chojna:

-  z  treścią w/w pisma,

- z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

-  z  opisem ogólnym w/w nadleśnictwa wraz z Programem Ochrony Przyrody.

 

 


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

 

Na podstawie art.  79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z późn. zmianami):

                                                         informuję     

że, zebrano dowody i materiały do wydania decyzji Dyrektora RDLP w Szczecinie
o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu o powierzchni 0,1391 ha (cała powierzchnia użytku Ls w działce) na użytek rolny na działce nr 470/2, obręb ewidencyjny Łośno, Gmina Kłodawa, powiat gorzowski, województwo lubuskie.

Z zebranymi materiałami można się zapoznać w terminie 21 dni licząc od daty niniejszego pisma w siedzibie tut. RDLP w Szczecinie, ul. Słowackiego 2 p. 304
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00, osoba prowadząca sprawę: Mariusz Wypchło tel. 091 4328726.

Jednocześnie w ww. terminie możliwe jest składanie uwag i wniosków do sprawy na piśmie w sekretariacie Dyrektora RDLP w Szczecinie.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor RDLP w Szczecinie.

(Pismo ZS.2215.1.2016 - załącznik do pobrania poniżej)


 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:

1.     Zwołaniu w dniu 08.03.2017 r., o godz. 9.00, w siedzibie Nadleśnictwa Trzebież, Zalesie 1, 72-004 Tanowo – posiedzenia Komisji Projektu Planu (KPP) w sprawie projektu Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Trzebież na lata 2017-2026 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko tego planu.

2.     Zwołaniu w dniu 09.03.2017 r. o godz. 9.00, w Zajeździe „Saga" przy ul. Gryfińskiej 4 w Pniewie, 74-105 Nowe Czarnowo – posiedzenia Komisji Projektu Planu (KPP) w sprawie projektu Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Gryfino na lata 2017-2026 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko tego planu.

3.     Obrady z udziałem społeczeństwa mającą charakter debaty publicznej, w której udział mogą wziąć wszystkie zainteresowane osoby fizyczne, prawne oraz instytucje.

4.    Celem KPP jest omówienie opinii i wniosków zebranych w trakcie procesu konsultacji społecznych oraz sformułowanie uzasadnienia, w jakim zakresie zostały one uwzględnione w omawianym projekcie planu urządzenia lasu, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko art.42 pkt.2.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy zainteresowanych o potwierdzenie uczestnictwa we właściwym nadleśnictwie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną), nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem KPP.

 

 


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o :

1.    Zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska, pismem z dnia 17 stycznia 2017 r., zn. spr. DL-l.611.1.2017, planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Skwierzyna na lata 2016-2025.
2.    Możliwości zapoznania się na stronie BIP Nadleśnictwa Skwierzyna:
- z  treścią w/w pisma,
- z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- z  opisem ogólnym w/w nadleśnictwa wraz z Programem Ochrony Przyrody

 


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

 

zawiadamia, że:

1. W dniach od 05.01.2017r. do 27.01.2017 r. wyłożona będzie, do publicznego wglądu, końcowa redakcja projektu Planu Urządzenia Lasu (PUL)  dla Nadleśnictwa Trzciel na lata 2017-2026 wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko.

2. Projekt udostępniony będzie w siedzibie Nadleśnictwa Trzciel, przy ul. Świerczewskiego 18, 66-320 Trzciel, w dniach urzędowania biura nadleśnictwa, w godzinach 8.00-14.00.

Celem wyłożenia jest szeroka konsultacja, zawartych w PUL, zadań z zakresu ochrony przyrody i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. W okresie wyłożenia PUL do publicznego wglądu, w nadleśnictwie upoważniona osoba udzielała będzie informacji w sprawie planowania urządzeniowego. Każdy ma prawo wpisać, do specjalnie przygotowanego tomu tego planu, swoją opinię/uwagę na temat projektowanych działań z zakresu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz zadań wynikających z programu ochrony przyrody.

    3. Właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.  Jeżeli uwaga będzie miała charakter zastrzeżenia do ustaleń zawartych w projekcie PUL, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie - udzieli stosownej odpowiedzi na zastrzeżenia w terminie 14 dni od zakończenia okresu wyłożenia planu. Rozstrzygnięcia zawarte w odpowiedzi będą ostateczne dla sporządzenia planu urządzenia lasu.

 

 

 

4. W miesiącu marcu 2017 r. przewidywane jest ewentualne zwołanie posiedzenia Komisji Projektu Planu (KPP) mającej charakter debaty publicznej nad w/w projektem Planu Urządzenia Lasu.

 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia, że:

1. W dniach od 30.12.2016r. do 20.01.2017r. wyłożone będą, do publicznego wglądu, końcowe redakcje projektów Planów Urządzenia Lasu (PUL)  dla Nadleśnictw: Goleniów, Gryfino oraz Trzebież na lata 2017-2026 wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko.

2. Projekt PUL dla Nadleśnictwa Goleniów, udostępniony będzie w siedzibie Nadleśnictwa Goleniów, przy  ul. Parkowej 1, 72-100 Goleniów, w dniach urzędowania biura nadleśnictwa, w godzinach 8.00-14.00.

3. Projekt PUL dla Nadleśnictwa Gryfino, udostępniony będzie w siedzibie Nadleśnictwa Gryfino, przy  ul. 1 Maja 4, 74-100 Gryfino, w dniach urzędowania biura nadleśnictwa, w godzinach 8.00-14.00.

4. Projekt PUL dla Nadleśnictwa Trzebież, udostępniony będzie w siedzibie Nadleśnictw Trzebież, przy ul. Zalesie 1, 72-004 Tanowo, w dniach urzędowania biura nadleśnictwa, w godzinach 8.00-14.00.

Celem wyłożenia jest szeroka konsultacja, zawartych w Planach Urządzenia Lasu, zadań z zakresu ochrony przyrody i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. W okresie wyłożenia projektu PUL do publicznego wglądu, w przedmiotowym nadleśnictwie upoważniona osoba udzielała będzie informacji w sprawie planowania urządzeniowego. Każdy ma prawo wpisać, do specjalnie przygotowanego tomu tego planu, swoją opinię/uwagę na temat projektowanych działań z zakresu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz zadań wynikających z programu ochrony przyrody.

5. Właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Jeżeli uwaga będzie miała charakter zastrzeżenia do ustaleń zawartych w projekcie PUL, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie - udzieli stosownej odpowiedzi na zastrzeżenia w terminie 14 dni od zakończenia okresu wyłożenia planu. Rozstrzygnięcia zawarte w odpowiedzi będą ostateczne dla sporządzenia Planu Urządzenia Lasu.

    6. W miesiącu marcu 2017 r., przewidywane jest ewentualne zwołanie posiedzenia Komisji Projektu Planu (KPP) mającej charakter debaty publicznej nad projektami w/w Planów Urządzenia Lasu.

 


 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH
w Szczecinie przy ul. Słowackiego 2
ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego :

Marka : CITROËN
Model : C 5 II 2.0 HDI FAP
Wersja : Exlusive Aut.
Rok prod.: 2009
Nr rej. : ZS 1726S
Cena wywoławcza : 13.860 zł. brutto (w tym 23% VAT)
Przebieg ok – 386 500 km.

Wyposażenie:
•    ABS+EBD+ESP+ASR,
•    czujniki parkowania przód + tył,
•    fotel kierowcy z funkcją masażu i pamięcią położenia,
•    fotele przednie podgrzewane i regulowane elektr.,
•    hamulec postojowy elektryczny,
•    immobilizer,
•    klimatyzacja automatyczna 2 strefowa,
•    7 poduszek powietrznych + kurtyny powietrzne boczne,
•    lusterka zewnętrzne podgrzewane, składane i regulowane elektr.,
•    radioodtwarzacz CD + MP3,
•    nawigacja,
•    reflektory bi-ksenonowe + spryskiwacze,
•    doświetlanie zakrętów,
•    rolety przeciwsłoneczne tylne i boczne,
•    multimedialna kierownica obszyta skórą,
•    tapicerka z elementami skórzanymi,
•    światła do jazdy dziennej i p/mgielne,
•    tempomat z ogranicznikiem prędkości,
•    wycieraczki z czujnikiem deszczu,
•    zawieszenie hydrauliczne Hydractive 3+
•    dodatkowy komplet opon letnich


Samochód można oglądać w  dniach 21-30.12.2016 r., przy ulicy Słowackiego 2 w godzinach od 9-13 oraz w dniu 30.12.2016 r. do godz. 9.00.
Pisemne oferty należy składać do dnia 30.12.2016  r. do godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2016 r. o godz.10.30 w siedzibie RDLP w Szczecinie, ul. Słowackiego 2, pok. 102 (świetlica)

Wadium, w wysokości 10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić do RDLP do dnia 30.12.2016 r. do godz. 10.00  na rachunek bankowy (BGŻ):
47 2030 0045 1110 0000 0054 5660.
Terminem wpłaty jest data wpływu środków na konto RDLP.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli żaden z oferentów nie zadeklaruje ceny wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zdjęcia w plikach do pobrania na dole strony.

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH
w Szczecinie przy ul. Słowackiego 2

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego :

Marka : CITROËN
Model : C 5 II 2.0 HDI FAP
Wersja : Exlusive Aut.
Rok prod.: 2009
Nr rej. : ZS 1726S
Cena wywoławcza : 19.800 zł. brutto (w tym 23% VAT)
Przebieg ok – 386 500 km.

Wyposażenie:
•    ABS+EBD+ESP+ASR,
•    czujniki parkowania przód + tył,
•    fotel kierowcy z funkcją masażu i pamięcią położenia,
•    fotele przednie podgrzewane i regulowane elektr.,
•    hamulec postojowy elektryczny,
•    immobilizer,
•    klimatyzacja automatyczna 2 strefowa,
•    7 poduszek powietrznych + kurtyny powietrzne boczne,
•    lusterka zewnętrzne podgrzewane, składane i regulowane elektr.,
•    radioodtwarzacz CD + MP3,
•    nawigacja,
•    reflektory bi-ksenonowe + spryskiwacze,
•    doświetlanie zakrętów,
•    rolety przeciwsłoneczne tylne i boczne,
•    multimedialna kierownica obszyta skórą,
•    tapicerka z elementami skórzanymi,
•    światła do jazdy dziennej i p/mgielne,
•    tempomat z ogranicznikiem prędkości,
•    wycieraczki z czujnikiem deszczu,
•    zawieszenie hydrauliczne Hydractive 3+,
•    dodatkowy komplet opon letnich

Samochód można oglądać w  dniach 8-16.12.2016 r., przy ulicy Słowackiego 2 w godzinach od 9-13 oraz w dniu 19.12.2016 r. do godz. 9.00.
Pisemne oferty należy składać do dnia 19.12.2016  r. do godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2016 r. o godz.10.30 w siedzibie RDLP w Szczecinie, ul. Słowackiego 2, pok. 102 (świetlica)

Wadium, w wysokości 10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić do RDLP do dnia 19.12.2016 r. do godz. 10.00  na rachunek bankowy (BGŻ):
47 2030 0045 1110 0000 0054 5660.
Terminem wpłaty jest data wpływu środków na konto RDLP.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli żaden z oferentów nie zadeklaruje ceny wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zdjęcia w plikach do pobrania na dole strony.

 


Materiały prezentowane na spotkaniu z odbiorcami surowca drzewnego, jakie odbyło się w Kliniskach w dn. 14.11.2016 r. 

Plik do pobrania w formacie PDF znajduje się u dołu strony.

 

 


 

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

zawiadamia o:

 

 1. Zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska, pismem z dnia 20 września 2016 r., znak spr. DL-l.611.1.2016 Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Różańsko na lata 2016-2025.
 2. Możliwości zapoznania się na stronie BIP Nadleśnictwa Różańsko:

 - z treścią w/w pisma,

- z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska.

-  z  opisem ogólnym w/w nadleśnictwa wraz z Programem Ochrony Przyrody. 

 


 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:

1.  Zwołaniu Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG), dla Nadleśnictwa Trzciel, w dniu 03.11.2016 r., o godz. 9.00, w siedzibie Nadleśnictwa Trzciel, ul. Świerczewskiego 18, 66 - 320 Trzciel.

2.   Możliwości udziału społeczeństwa w obradach NTG.

Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa na posiedzenie NTG.

Celem NTG jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu” oraz akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.

Ze względów organizacyjnych prosimy uczestników o potwierdzenie udziału (nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem NTG)  telefonicznie (numer telefonu 95 742 86 12) lub pocztą elektroniczną na adres trzciel@szczecin.lasy.gov.pl.

 


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:

1.  Zwołaniu Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG), dla Nadleśnictwa Trzebież, w dniu 25.10.2016 r., o godz. 9.00, w siedzibie Nadleśnictwa Trzebież, Zalesie 1, 72-004 Tanowo.

2.  Zwołaniu Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG), dla Nadleśnictwa Gryfino, w dniu 26.10.2016 r., o godz. 9.00, w Centrum Konferencyjno-Gastronomicznym „Wodnik”, ul. 1-go Maja 5, 74-100 Gryfino.

3.  Możliwości udziału społeczeństwa w obradach NTG.

Na posiedzenia NTG zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych, organizacji oraz wszystkich zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach w/w nadleśnictw.

Celem NTG jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu” oraz akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.

Ze względów organizacyjnych prosimy o poinformowanie, właściwego nadleśnictwa, o zamierzonym udziale,  telefonicznie  lub pocztą elektroniczną (nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem NTG). 


 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:

1.  Zwołaniu Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG), dla Nadleśnictwa Goleniów, w dniu 20.10.2016 r., o godz. 9.00, w siedzibie Nadleśnictwa Goleniów, ul. Parkowa 1, 72-100 Goleniów.

2.  Możliwości udziału społeczeństwa w obradach NTG.

Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa na posiedzenie NTG.

Celem NTG jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu” oraz akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.

Ze względów organizacyjnych prosimy uczestników o potwierdzenie udziału (nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem NTG)  telefonicznie  (numer telefonu 91 418 28 56) lub pocztą elektroniczną na adres goleniów@szczecin.lasy.gov.pl.

 

 


 

 

 

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:

 1. Zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska, pismem z dnia 11 sierpnia 2016 r., znak spr. DLP-l.611.71.2016 planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Międzyzdroje na lata 2016-2025.
 2. Możliwości zapoznania się na stronie BIP Nadleśnictwa Międzyzdroje:

- z treścią w/w pisma,

- z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

- z opisem ogólnym w/w nadleśnictwa wraz z Programem Ochrony Przyrody.

 

 


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o :

 1. Zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska, pismem z dnia 20 lipca 2016 r., zn. spr. DLP-l.611.52.2016, planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Myślibórz na lata 2016-2025.
 2. Możliwości zapoznania się na stronie BIP Nadleśnictwa Myślibórz:

- z  treścią w/w pisma,

- z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- z  opisem ogólnym w/w nadleśnictwa wraz z Programem Ochrony Przyrody

 

 


 

 

 

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o :

 1. Zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska, pismem z dnia 19 lipca 2016 r., zn. spr. DLP-l.611.49.2016, planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Bolewice na lata 2016-2025.
 2. Możliwości zapoznania się na stronie BIP Nadleśnictwa Bolewice:

- z  treścią w/w pisma,

- z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- z  opisem ogólnym w/w nadleśnictwa wraz z Programem Ochrony Przyrody

 

 


 

 

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
informuje o:

1. Możliwości zapoznania się z „Założeniami do sporządzenia projektu Planu Urządzenia Lasu wraz z Programem Ochrony Przyrody i Prognozą oddziaływania na środowisko tego planu”, zawartymi w protokole z posiedzenia Komisji Założeń Planu dla Nadleśnictwa Gryfice – w dni robocze, w godz. 8.00 - 14.00 w siedzibie RDLP w Szczecinie, przy ul. Słowackiego 2, w pokoju 406, od dnia 09.08.2016 r. do dnia 30.08.2016 r.

2. Uwagi i wnioski w formie pisemnej należy przesyłać przez cały okres wyłożenia na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, ul. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin lub: rdlp@szczecin.lasy.gov.pl.

3. Właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor RDLP w Szczecinie.

 

 


 

 

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
informuje o:

 1. Możliwości zapoznania się z „Założeniami do sporządzenia projektu Planu Urządzenia Lasu wraz z Programem Ochrony Przyrody i Prognozą Oddziaływania na Środowisko tego planu”, zawartymi w protokole z posiedzenia Komisji Założeń Planu dla Nadleśnictwa Międzyrzecz – w dni robocze, w godz. od 8.00 do 14.00 w siedzibie RDLP w Szczecinie, przy ul. Słowackiego 2, w pokoju 406, od dnia 08.08.2016 r. do dnia 29.08.2016 r.
 2. Uwagi i wnioski w formie pisemnej należy przesyłać, przez cały okres wyłożenia dokumentu, na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, ul. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin lub na adres: rdlp@szczecin.lasy.gov.pl
 3. Właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
 

 


Ogłoszenie o naborze na staż w roku 2016/2017

Załącznik do pobrania: ogłoszenie o naborze na staż w roku 2016/2017

 


 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia, że:

1. W dniach od 04.08.2016 r. do 25.08.2016 r. wyłożona będzie, do publicznego wglądu, końcowa redakcja projektu Planu Urządzenia Lasu (PUL)  dla Nadleśnictwa Skwierzyna na lata 2016-2025 wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko.

2. Projekt udostępniony będzie w siedzibie Nadleśnictwa Skwierzyna, przy ul. 2–go Lutego 2, 66-440 Skwierzyna, w dniach urzędowania biura nadleśnictwa, w godzinach 8.00 -14.00. Celem wyłożenia jest szeroka konsultacja, zawartych w PUL, zadań z zakresu ochrony przyrody i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. W okresie wyłożenia PUL do publicznego wglądu, w nadleśnictwie upoważniona osoba udzielała będzie informacji w sprawie planowania urządzeniowego. Każdy ma prawo wpisać, do specjalnie przygotowanego tomu tego planu, swoją opinię/uwagę na temat projektowanych działań z zakresu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz zadań wynikających z programu ochrony przyrody.

    3. Właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.  Jeżeli uwaga będzie miała charakter zastrzeżenia do ustaleń zawartych w projekcie PUL, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie - udzieli stosownej odpowiedzi na zastrzeżenia w terminie 14 dni od zakończenia okresu wyłożenia planu. Rozstrzygnięcia zawarte w odpowiedzi będą ostateczne dla sporządzenia planu urządzenia lasu.

4. W miesiącu październiku 2016 r. przewidywane jest ewentualne zwołanie posiedzenia Komisji Projektu Planu (KPP) mającej charakter debaty publicznej nad w/w projektem Planu Urządzenia Lasu.

 


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia, że:

1. W dniach od 11.07.2016 r. do 01.08.2016 r. wyłożona będzie,do publicznego wglądu, końcowa redakcja projektu Planu Urządzenia Lasu (PUL)  dla Nadleśnictwa Chojna na lata 2016-2025 wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko.

2. Projekt udostępniony będzie w siedzibie Nadleśnictwa Chojna, przy ul. Szczecińska 36, 74-500 Chojna, w dniach urzędowania biura nadleśnictwa, w godzinach 8.00-14.00. Celem wyłożenia jest szeroka konsultacja, zawartych w PUL, zadań z zakresu ochrony przyrody i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. W okresie wyłożenia PUL do publicznego wglądu, w nadleśnictwie upoważniona osoba udzielała będzie informacji w sprawie planowania urządzeniowego. Każdy ma prawo wpisać, do specjalnie przygotowanego tomu tego planu, swoją opinię/uwagę na temat projektowanych działań z zakresu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz zadań wynikających z programu ochrony przyrody.

3. Właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.  Jeżeli uwaga będzie miała charakter zastrzeżenia do ustaleń zawartych w projekcie PUL, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie - udzieli stosownej odpowiedzi na zastrzeżeniaw terminie 14 dni od zakończenia okresu wyłożenia planu. Rozstrzygnięcia zawarte w odpowiedzi będą ostateczne dla sporządzenia planu urządzenia lasu.

4. W miesiącu wrześniu 2016 r. przewidywane jest ewentualne zwołanie posiedzenia Komisji Projektu Planu (KPP) mającej charakter debaty publicznej nad w/w projektem Planu Urządzenia Lasu.

 


 

 

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:

1. Przystąpieniu do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gryfice na lata 2019 – 2028 wraz Programem Ochrony Przyrody i Prognozą Oddziaływania tego planu na Środowisko.

2. Zwołaniu w dniu 05.07.2016 r., o godz. 9.00, w siedzibie Nadleśnictwa Gryfice, Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice – posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP).

3. Możliwości udziału społeczeństwa w obradach KZP.

4. Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa na posiedzenie KZP.

5. Celem KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.

Ze względów organizacyjnych prosimy zainteresowanych o potwierdzenie uczestnictwa (telefonicznie pod numerem  91 384 33 21 lub pocztą elektroniczną na adres gryfice@szczecin.lasy.gov.pl) w w/w posiedzeniu, nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem KZP.

Zmiany kadrowe

Z dniem 31 maja 2016 r. Pan Artur Tutka został odwołany ze stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Ośno Lubuskie.

Z dniem 1 czerwca 2016 r. Pan Sławomir Borzyszkowski został powołany na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Ośno Lubuskie.


 

W dniu 13 maja 2016 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Naczelnika Wydziału Ochrony Mienia, Obronności i BHP.

Od dnia 13 maja 2016 r. obowiązki Naczelnika Wydziału Ochrony Mienia, Obronności i BHP zostały powierzone Panu Andrzejowi Kublerowi.


  Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

zawiadamia o:

1. Przystąpieniu do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Międzyrzecz na lata 2019 – 2028 wraz Programem Ochrony Przyrody i Prognozą Oddziaływania tego planu na Środowisko.
2. Zwołaniu w dniu 21.06.2016 r., o godz. 9.00, w Hotelu Restauracji Tequila Międzyrzecz, ul. Stoczniowców Gdańskich 1970 nr 1, 66-300 Międzyrzecz – posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP).
3. Możliwości udziału społeczeństwa w obradach KZP.
4. Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa na posiedzenie KZP.
5. Celem KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.
Ze względów organizacyjnych prosimy zainteresowanych  o potwierdzenie uczestnictwa (telefonicznie pod numerem 095-741-23-66 lub pocztą elektroniczną na adres miedzyrzecz@szczecin.lasy.gov.pl) w w/w posiedzeniu, nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem KZP.

 


 

Wykaz jednostek objętych badaniem rocznych sprawozdań finansowych za 2016 rok


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie informuje, że badaniu podlegają sprawozdania finansowe za 2016 rok następujących jednostek: Nadleśnictwa Drawno, Nadleśnictwa Głusko, Nadleśnictwa Gryfino, Nadleśnictwa Łobez, Nadleśnictwa Międzyzdroje, Nadleśnictwa Ośno Lubuskie, Nadleśnictwa Smolarz, Nadleśnictwa Trzciel, Nadleśnictwa Choszczno, Nadleśnictwa Lubniewice, Nadleśnictwa Sulęcin, Nadleśnictwa Różańsko, Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie, ZSLP Stargard, OTL Gorzów Wlkp., biura RDLP w Szczecinie oraz bilans łączny RDLP w Szczecinie.


Informacja

Biuro Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w dniu 2 maja 2016 r. będzie nieczynne.


Zmiany kadrowe

Z dniem 03 kwietnia 2016 r. został odwołany ze stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino Pan Jan Grzyś.

Z dniem 03 kwietnia 2016 r. przestał pełnić obowiązki Nadleśniczego Nadleśnictwa Mieszkowice Pan Zbigniew Majda.

Od dnia 04 kwietnia 2016 r. Pan Jan Grzyś został powołany na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Mieszkowice.

Od dnia 04 kwietnia 2016 r. Pan Ryszard Brygman został powołany na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino.


  

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

zawiadamia o:


1. Zwołaniu Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG), dla Nadleśnictwa Skwierzyna, w dniu 10.05.2016 r., o godz. 9.00, w restauracji "Dom nad Rzeką", ul. Mostowa 3, 66-440 Skwierzyna.

2. Możliwości udziału społeczeństwa w obradach NTG.
Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa na posiedzenie NTG.
Celem NTG jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu” oraz akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.
Ze względów organizacyjnych prosimy uczestników o potwierdzenie udziału (nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem NTG) telefonicznie (nr tel. (95) 728 69 40) lub pocztą elektroniczną na adres skwierzyna@szczecin.lasy.gov.pl.
 

 


 

 

Zmiany kadrowe

Z dniem 22 marca 2016 r. zostaje odwołana ze stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Mieszkowice Pani Iwona Główka-Kamyszek.

Od dnia 22 marca 2016 r. obowiązki Nadleśniczego Nadleśnictwa Mieszkowice będzie pełnić Pan Zbigniew Majda.


 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

zawiadamia o: 

 

1. Zwołaniu Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG), dla Nadleśnictwa Chojna, w dniu 06.04.2016 r., o godz. 9.00, w siedzibie Nadleśnictwa Chojna, ul. Szczecińska 36, 74-500 Chojna.
2. Możliwości udziału społeczeństwa w obradach NTG.
Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa na posiedzenie NTG.
Celem NTG jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu” oraz akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.
Ze względów organizacyjnych prosimy uczestników o potwierdzenie udziału (nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem NTG) telefonicznie (nr tel. 91 414 10 77) lub pocztą elektroniczną na adres chojna@szczecin.lasy.gov.pl.

 


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

zawiadamia, że:

 

1. W dniach od 16.02.2016 r. do 08.03.2016 r. wyłożone będą, do publicznego wglądu, końcowe redakcje projektów Planów Urządzenia Lasu (PUL) dla Nadleśnictw Myślibórz oraz Różańsko, na lata 2016-2025 wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko.

2. Projekt PUL dla Nadleśnictwa Myślibórz udostępniony będzie w siedzibie Nadleśnictwa Myślibórz, przy  ul. Dworcowej 2, 74-300 Myślibórz, w dniach urzędowania biura nadleśnictwa, w godzinach 8.00-14.00.

3. Projekt PUL dla Nadleśnictwa Różańsko udostępniony będzie w siedzibie Nadleśnictwa Różańsko, Różańsko 75a, 74-311 Różańsko, w dniach urzędowania biura nadleśnictwa, w godzinach 8.00-14.00.

Celem wyłożenia jest szeroka konsultacja, zawartych w PUL, zadań z zakresu ochrony przyrody i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. W okresie wyłożenia PUL do publicznego wglądu, w nadleśnictwie upoważniania osoba udzielała będzie informacji w sprawie planowania urządzeniowego. Każdy ma prawo wpisać, do specjalnie przygotowanego tomu planu, swoją opinię/uwagę na temat projektowanych działań z zakresu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz zadań wynikających z programu ochrony przyrody.

4. Właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.  Jeżeli uwaga będzie miała charakter zastrzeżenia do ustaleń zawartych w projekcie PUL, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie - udzieli stosownej odpowiedzi na zastrzeżenia w terminie 14 dni od zakończenia okresu wyłożenia planu. Rozstrzygnięcia zawarte w odpowiedzi będą ostateczne dla sporządzenia planu urządzenia lasu.

5. W miesiącu kwietniu 2016 r. przewidywane jest ewentualne zwołanie posiedzeń Komisji Projektu Planu (KPP) mającej charakter debaty publicznej nad w/w projektami Planów Urządzenia Lasu.

 


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

zawiadamia, że:

1. W dniach od 08.02.2016 r. do 29.02.2016 r. wyłożona będzie, do publicznego wglądu, końcowa redakcja projektu Planu Urządzenia Lasu (PUL)  dla Nadleśnictwa Bolewice na lata 2016-2025 wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko.

2. Projekt udostępniony będzie w siedzibie Nadleśnictwa Bolewice, przy ul. Świebodzińskiej 9, 64-305 Bolewice, w dniach urzędowania biura nadleśnictwa, w godzinach 8.00-14.00.

Celem wyłożenia jest szeroka konsultacja, zawartych w PUL, zadań z zakresu ochrony przyrody i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. W okresie wyłożenia PUL do publicznego wglądu, w nadleśnictwie upoważniania osoba udzielała będzie informacji w sprawie planowania urządzeniowego. Każdy ma prawo wpisać, do specjalnie przygotowanego tomu tego planu, swoją opinię/uwagę na temat projektowanych działań z zakresu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz zadań wynikających z programu ochrony przyrody.

3. Właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.  Jeżeli uwaga będzie miała charakter zastrzeżenia do ustaleń zawartych w projekcie PUL, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie - udzieli stosownej odpowiedzi na zastrzeżenia w terminie 14 dni od zakończenia okresu wyłożenia planu. Rozstrzygnięcia zawarte w odpowiedzi będą ostateczne dla sporządzenia planu urządzenia lasu.

4. W miesiącu marcu 2016 r. przewidywane jest ewentualne zwołanie posiedzenia Komisji Projektu Planu (KPP) mającej charakter debaty publicznej nad w/w projektem Planu Urządzenia Lasu.


 

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

zawiadamia, że:

 

1. W dniach od 08.02.2016 r. do 29.02.2016 r. wyłożona będzie, do publicznego wglądu, końcowa redakcja projektu Planu Urządzenia Lasu (PUL)  dla Nadleśnictwa Międzyzdroje na lata 2016-2025 wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko.

2. Projekt udostępniony będzie w siedzibie Nadleśnictwa Międzyzdroje, przy ul. Niepodległości 35, 72-500 Międzyzdroje, w dniach urzędowania biura nadleśnictwa, w godzinach 8.00-14.00.

Celem wyłożenia jest szeroka konsultacja, zawartych w PUL, zadań z zakresu ochrony przyrody i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. W okresie wyłożenia PUL do publicznego wglądu, w nadleśnictwie upoważniania osoba udzielała będzie informacji w sprawie planowania urządzeniowego. Każdy ma prawo wpisać, do specjalnie przygotowanego tomu tego planu, swoją opinię/uwagę na temat projektowanych działań z zakresu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz zadań wynikających z programu ochrony przyrody.

3. Właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.  Jeżeli uwaga będzie miała charakter zastrzeżenia do ustaleń zawartych w projekcie PUL, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie - udzieli stosownej odpowiedzi na zastrzeżenia
w terminie 14 dni od zakończenia okresu wyłożenia planu. Rozstrzygnięcia zawarte w odpowiedzi będą ostateczne dla sporządzenia planu urządzenia lasu.

4. W miesiącu marcu 2016 r. przewidywane jest ewentualne zwołanie posiedzenia Komisji Projektu Planu (KPP) mającej charakter debaty publicznej nad w/w projektem Planu Urządzenia Lasu. 

 


Zmiany kadrowe

Z dniem 31 stycznia 2016 r. Pan Piotr Górecki przestał pełnić obowiązki Nadleśniczego Nadleśnictwa Głusko.

Z dniem 01 lutego 2016 r. Pan Wojciech Grochala został powołany na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Głusko.

 

Zmiany kadrowe


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
Zmiany kadrowe
 
 

 

Z dniem 08 stycznia 2016r. Pan Henryk Ostrowski został odwołany ze stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Głusko.
Od dnia 08 stycznia 2016r. obowiązki Nadleśniczego Nadleśnictwa Głusko zostały powierzone Panu Piotrowi Góreckiemu.

 

 

Zmiany kadrowe

Od dnia 01 stycznia 2016r. Pan Andrzej Szelążek objął stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Myślibórz.
Od dnia 01 stycznia 2016r. Pan Grzegorz Jankowski objął stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie.


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

zawiadamia o:

1. Zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska, pismem z dnia 7 grudnia 2015 r., znak spr. DLP-l-611.18.2015.LP, planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Ośno Lubuskie na lata 2015-2024.

2. Możliwości zapoznania się na stronie BIP Nadleśnictwa Ośno Lubuskie:

- z treścią w/w pisma,

- z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- z opisem ogólnym w/w nadleśnictwa wraz z Programem Ochrony Przyrody.

 

 

 


 

 

 

 

Informacja dot. pracy biura RDLP w Szczecinie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie informuje, że w dniu 24.12.2015 r. biuro dyrekcji będzie nieczynne.

 


 

 


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

zawiadamia o:

1. Zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska, pismem z dnia 16 listopada 2015 r., znak spr. DLP-l-611.13.2015.LP, planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Sulęcin na lata 2015-2024.

2. Możliwości zapoznania się na stronie BIP Nadleśnictwa Sulęcin:

- z treścią w/w pisma,

- z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- z opisem ogólnym w/w nadleśnictwa wraz z Programem Ochrony Przyrody.

 

 


 

 

 

Zmiany kadrowe

Z dniem 1 grudnia 2015 r. pełnienie obowiązków Nadleśniczego Nadleśnictwa Myślibórz powierzono Pani Ewelinie Rybarskiej, zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Myślibórz.

 


 

 

Z dniem 1.12.2015 r. na stanowisko Zastępcy dyrektora ds. strategii i rozwoju powołana została Pani Maria Brzozowska.


Z dniem 26.11.2015 r. na stanowisko Zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych powołany został Pan Jacek Więckowski.


Z dniem 26.11.2015 r. na stanowisko Zastępcy dyrektora ds. gospodarki leśnej powołany został Pan Krzysztof Sielecki.


 Z dniem 23.11.2015 r. ze stanowiska Zastępcy dyrektora ds. gospodarki leśnej odwołany został Leszek Ankudo.


Z dniem 23.11.2015 r. ze stanowiska Zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych odwołany został Krzysztof Wróbel.


Z dniem 19.11.2015 r. pełnienie obowiązków nadleśniczego Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie powierzono Panu Grzegorzowi Jankowskiemu, zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie.


Z dniem 19.11.2015 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych powołał Sławomira Wencla na stanowisko Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, jednocześnie z tym dniem odwołał z tego stanowiska Witolda Kossa.
Witold Koss z dniem 20.11.2015 r. został powołany na stanowisko Nadleśniczego w Nadleśnictwie Skwierzyna.


 

Informacja o wyniku negocjacji cenowej

na łączną  sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy

ul. Polanka i Leśników w Szczecinie

 

W dniu 28.10.2015r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji LP w Szczecinie, ul. Słowackiego 2 przeprowadzono negocjacje cenowe.

Przedmiotem negocjacji były cztery działki ewidencyjne:

 1. Nr 258/25 o pow. 0,0822ha i nr 258/27 o pow. 0,3310ha, obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina: Miasto Szczecin, symbol użytku – dr (drogi), dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1S/00133182/2.
 2. Nr 258/14 o pow. 0,0894ha i nr 258/24 o pow. 0,2374ha, obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina: Miasto Szczecin, symbol użytku – Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane), dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1S/00123264/8.

Do negocjacji nie przystąpił żaden oferent.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 410 000,00 zł (słownie złotych: czterysta dziesięć tysięcy 00/100 złotych).

Nie ustalono nabywcy nieruchomości ze względu na brak uczestników negocjacji.

 


REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH

w Szczecinie przy ul. Słowackiego 2

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż uszkodzonego samochodu osobowego :

Marka  :            SUBARU

Model   :           LEGACY OUTBACK 2.0 TD MR’10

Wersja :            Active

Rok prod. :       2010

Nr rej. :            ZS 3184U.

Cena wywoławcza: 26.900 zł. brutto (w tym 23% VAT)

Przebieg w dniu wyceny – 213 724 km.

Samochód uszkodzony – zatarty silnik.

 

Samochód można oglądać w serwisie SUBARU :

Ustowo 52 (Rondo Hakena), 70-001 Szczecin,

/ Po wcześniejszym kontakcie z biurem RDLP 91-432-87-38 lub 91-432-87-45 /

 w dniach 19 - 28.10.2015 r. w godzinach od 10.00 - 12.00.

Pisemne oferty należy składać do dnia 28.10.2015 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2015 r. o godz. 12.30.

 

Wadium, w wysokości 10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić do RDLP do dnia 28.10.2015 r. do godz. 12.00  na rachunek bankowy (BGŻ):

47 2030 0045 1110 0000 0054 5660.

Terminem wpłaty jest data wpływu środków na konto RDLP.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli żaden z oferentów nie zadeklaruje ceny wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zdjęcia pojazdu w plikach do pobrania

 


 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:

 

 1. Zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska, pismem z dnia 21 września 2015 r., znak spr. DLP-l-611-70/35776/15/ŁP, planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Międzychód na lata 2015-2024.
 2. Możliwości zapoznania się na stronie BIP Nadleśnictwa Międzychód:

- z treścią w/w pisma,

- z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- z opisem ogólnym w/w nadleśnictwa wraz z Programem Ochrony Przyrody.

 

 

 

 


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:

 1. Zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska, pismem z dnia 21 września 2015 r., znak spr. DLP-l-611-71/35778/15/ŁP, planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Karwin na lata 2015-2024.
 2. Możliwości zapoznania się na stronie BIP Nadleśnictwa Karwin:

- z treścią w/w pisma,

- z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- z opisem ogólnym w/w nadleśnictwa wraz z Programem Ochrony Przyrody.

 


 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:

 

1.  Zwołaniu Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG), dla Nadleśnictwa Różańsko, w dniu 09.11.2015 r., o godz. 9.00, w Pensjonacie „W SAM LAS”, Barnówko 13, 74-311 Różańsko.

2.  Możliwości udziału społeczeństwa w obradach NTG.

      Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa na posiedzenie NTG.

      Celem NTG jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu” oraz akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.

      Ze względów organizacyjnych prosimy uczestników o potwierdzenie udziału (nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem NTG)  telefonicznie  (numer tel. 95 760-18-14) lub pocztą elektroniczną na adres rozansko@szczecin.lasy.gov.pl

 

 


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:

1.    Zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska, pismem z dnia 26 sierpnia  2015 r.,
zn. spr. DLP-l-611-64/32172//15/ŁP, planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Rzepin na lata 2015-2024.
2.    Możliwości zapoznania się na stronie BIP Nadleśnictwa Rzepin:
-  z  treścią w/w pisma,
- z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
-  z  opisem ogólnym w/w nadleśnictwa wraz z Programem Ochrony Przyrody.

 


 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:

1.    Zwołaniu Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG), dla Nadleśnictwa Myślibórz, w dniu 26.10.2015 r., o godz. 9.00, w siedzibie Nadleśnictwa Myślibórz, ul. Dworcowa 2, 74-300  Myślibórz.
2.    Możliwości udziału społeczeństwa w obradach NTG.
    Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa na posiedzenie NTG.
    Celem NTG jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu” oraz akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania tego planu
na środowisko i na obszary Natura 2000”.
    Ze względów organizacyjnych prosimy uczestników o potwierdzenie udziału (nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem NTG)  telefonicznie  
(numer tel. 95  747 23 81) lub pocztą elektroniczną na adres mysliborz@szczecin.lasy.gov.pl.

 


 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

ul. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin

ogłasza negocjacje cenowe na łączną sprzedaż nw. nieruchomości niezabudowanych

 

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące działki ewidencyjne:

 1. nr 258/25 o pow. 0,0822ha i nr 258/27 o pow. 0,3310ha, obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina: Miasto Szczecin, symbol użytku – dr (drogi), dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1S/00133182/2.

W dziale III KW wpisano nieodpłatną służebność przechodu i przejazdu przez ww. działki na rzecz każdoczesnych właścicieli działek o numerach: 258/20, 258/18, 258/16, 258/15, 258/28, 258/12, 258/11, 258/31, 258/19, 258/29, 258/21, 258/17, 258/10, 258/13, 258/22, 258/23, 258/30, 258/7, 258/9, 258/8.

 1. nr 258/14 o pow. 0,0894ha obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina Miasto Szczecin, symbol użytku – Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane), dla której – w Sądzie Rejonowym jw. – prowadzona jest księga wieczysta Nr SZ1S/00123264/8.
 1. nr 258/24 o pow. 0,2374ha obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina Miasto Szczecin, symbol użytku – Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane), dla której – w Sądzie Rejonowym jw. – prowadzona jest księga wieczysta Nr SZ1S/00123264/8.
  Cała treść ogłoszenia (link)

 


 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

zawiadamia o:


1. Zwołaniu Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG), dla Nadleśnictwa Bolewice, w dniu 09.10.2015 r., o godz. 9.00, w siedzibie Nadleśnictwa Bolewice, ul. Świebodzińska 9, 64-305 Bolewice.
2. Możliwości udziału społeczeństwa w obradach NTG.
Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa na posiedzenie NTG.
Celem NTG jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu” oraz akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.
Ze względów organizacyjnych prosimy uczestników o potwierdzenie udziału (nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem NTG) telefonicznie (nr tel. 61 441 17 66) lub pocztą elektroniczną na adres bolewice@szczecin.lasy.gov.pl.

 

 

 

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

 

zawiadamia o:

 


 

1. Zwołaniu Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG), dla Nadleśnictwa Międzyzdroje, w dniu 06.10.2015 r., o godz. 9.00, w Sali Konferencyjnej Wolińskiego Parku Narodowego, ul. Niepodległości 3a, 72-500 Międzyzdroje.
2. Możliwości udziału społeczeństwa w obradach NTG. Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa na posiedzenie NTG.
Celem NTG jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu” oraz akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.
Ze względów organizacyjnych prosimy uczestników o potwierdzenie udziału (nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem NTG) telefonicznie (nr tel. 91 32-80-057) lub pocztą elektroniczną na adres miedzyzdroje@szczecin.lasy.gov.pl.

 

 

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

 

informuje o:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 1. Możliwości zapoznania się z „Założeniami do sporządzenia projektu Planu Urządzenia Lasu wraz z Programem Ochrony Przyrody i Prognozą Oddziaływania na Środowisko tego planu”, zawartymi w protokole
  z posiedzenia Komisji Założeń Planu dla Nadleśnictwa Kliniska – w dni robocze, w godz. od 8.00 do 14.00 w siedzibie RDLP w Szczecinie, przy
  ul. Słowackiego 2, w pokoju 406, od dnia 02.09.2015 r. do dnia 24.09.2015 r.
 2. Uwagi i wnioski w formie pisemnej należy przesyłać, przez cały okres wyłożenia dokumentu, na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
  w Szczecinie, ul. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin lub na adres:
  rdlp@szczecin.lasy.gov.pl
 3. Właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

zawiadamia o:

1. Możliwości zapoznania się z „Założeniami do sporządzenia projektu Planu Urządzenia Lasu wraz z Programem Ochrony Przyrody i Prognozą Oddziaływania na Środowisko tego planu”, zawartymi w protokole z posiedzenia Komisji Założeń Planu dla Nadleśnictwa Resko – w dni robocze, w godz. od 8.00 do 14.00 w siedzibie RDLP w Szczecinie, przy ul. Słowackiego 2, w pokoju 406, od dnia 10.08.2015 r. do dnia 31.08.2015 r.
2. Uwagi i wnioski w formie pisemnej należy przesyłać, przez cały okres wyłożenia dokumentu, na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, ul. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin lub na adres: rdlp@szczecin.lasy.gov.pl.
3. Właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o wyniku drugiego przetargu

ustnego nieograniczonego na łączną  sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy
ul. Polanka i Leśników w Szczecinie.

W dniu 29.07.2015r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji LP w Szczecinie, ul. Słowackiego 2 przeprowadzono drugi przetarg ustny nieograniczony.

Przedmiotem przetargu były cztery działki ewidencyjne:

 1. Nr 258/25 o pow. 0,0822ha i nr 258/27 o pow. 0,3310ha, obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina: Miasto Szczecin, symbol użytku – dr (drogi), dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1S/00133182/2.
 2. Nr 258/14 o pow. 0,0894ha i nr 258/24 o pow. 0,2374ha, obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina: Miasto Szczecin, symbol użytku – Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane), dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1S/00123264/8.

Do przetargu nie przystąpił żaden oferent.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 274 000,00 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące 00/100 złotych).

Nie ustalono nabywcy nieruchomości ze względu na brak uczestników przetargu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

zawiadamia, że:

1. W dniach od 06.08.2015 r. do 27.08.2015 r. wyłożona będzie, do publicznego wglądu, końcowa redakcja projektu Planu Urządzenia Lasu (PUL)  dla Nadleśnictwa Ośno Lubuskie na lata 2015-2024 wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko.
2. Projekt wyłożony będzie w siedzibie Nadleśnictwa Ośno Lubuskie, przy ul. Rzepińskiej 11, 69-220 Ośno Lubuskie, w dniach urzędowania biura nadleśnictwa, w godzinach 8.00-14.00.
Celem wyłożenia jest szeroka konsultacja, zawartych w PUL, zadań z zakresu ochrony przyrody i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. W okresie wyłożenia PUL do publicznego wglądu, w nadleśnictwie upoważniania osoba udzielała będzie informacji w sprawie planowania urządzeniowego. Każdy ma prawo wpisać, do specjalnie przygotowanego tomu tego planu, swoją opinię/uwagę na temat projektowanych działań z zakresu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz zadań wynikających z programu ochrony przyrody.
3. Właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.  Jeżeli uwaga będzie miała charakter zastrzeżenia do ustaleń zawartych w projekcie PUL, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie - udzieli stosownej odpowiedzi na zastrzeżenia w terminie 14 dni od zakończenia okresu wyłożenia planu. Rozstrzygnięcia zawarte w odpowiedzi będą ostateczne dla sporządzenia planu urządzenia lasu.
4. W miesiącu wrześniu 2015 r. przewidywane jest ewentualne zwołanie posiedzenia Komisji Projektu Planu (KPP) mającej charakter debaty publicznej nad w/w projektem Planu Urządzenia Lasu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Informacja dot. pracy biura RDLP w Szczecinie

W dniu 14 sierpnia 2015r. biuro Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie będzie nieczynne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ogłoszenie o naborze na staż w roku 2015/2016

Załącznik do pobrania: ogłoszenie o naborze na staż w roku 2015/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

zawiadamia o:
1. Zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska, pismem z dnia 12 czerwca 2015 r., zn. spr. DLP-l-611-39/22116/15/ŁP, planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Lubniewice na lata 2015-2024.
2. Możliwości zapoznania się na stronie BIP Nadleśnictwa Lubniewice:
- z treścią w/w pisma,
- z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- z opisem ogólnym w/w nadleśnictwa wraz z Programem Ochrony Przyrody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zmiany kadrowe

Z dniem 26.06.2015r. Pan Tadeusz Przybyłka – dotychczasowy Nadleśniczy Nadleśnictwa Skwierzyna przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.
Od dnia 27.06.2015r. Pan Jan Piecyk pełni obowiązki Nadleśniczego Nadleśnictwa Skwierzyna.
 


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie 

ul. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na łączną sprzedaż nw. nieruchomości niezabudowanych.

 Przedmiotem sprzedaży są następujące działki ewidencyjne:

 1. nr 258/25 o pow. 0,0822ha i  nr 258/27 o pow. 0,3310ha, obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina: Miasto Szczecin, symbol użytku – dr (drogi), dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1S/00133182/2.

W dziale III KW wpisano nieodpłatną służebność przechodu i przejazdu przez ww. działki na rzecz każdoczesnych właścicieli działek o numerach: 258/20, 258/18, 258/16, 258/15, 258/28, 258/12, 258/11, 258/31, 258/19, 258/29, 258/21, 258/17, 258/10, 258/13, 258/22, 258/23, 258/30, 258/7, 258/9, 258/8.

 1. nr 258/14 o pow. 0,0894ha obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina Miasto Szczecin, symbol użytku – Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane),

dla której – w Sądzie Rejonowym jw. – prowadzona jest księga wieczysta Nr SZ1S/00123264/8.

 1. nr  258/24 o pow. 0,2374ha obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina Miasto Szczecin, symbol użytku – Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane), dla której – w Sądzie Rejonowym jw. – prowadzona jest księga wieczysta Nr SZ1S/00123264/8.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2015r., w świetlicy biura Regionalnej Dyrekcji LP w Szczecinie, ul. Słowackiego 2 (I piętro), o godz. 10.00.

 

Treść ogłoszenia do pobrania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
ogłasza
:

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż wyeksploatowanych i zbędnych środków trwałych i wyposażenia

 

Załącznik do pobrania:

Treść ogłoszenia o przetargu

 

 

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:

1.     Przystąpieniu do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Kliniska na lata 2018 – 2027 wraz Programem Ochrony Przyrody i Prognozą Oddziaływania tego planu na Środowisko.

2.     Zwołaniu w dniu 29.06.2015r., o godz. 9.00, w siedzibie Nadleśnictwa Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie – posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP).

3.     Możliwości udziału społeczeństwa w obradach KZP.

4.     Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody
w lasach nadleśnictwa na posiedzenie KZP.

5.     Celem KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu
na środowisko i na obszary Natura 2000”.

Ze względów organizacyjnych prosimy zainteresowanych  o potwierdzenie uczestnictwa (telefonicznie pod numerem  91 418 14 70  lub pocztą elektroniczną na adres kliniska@szczecin.lasy.gov.pl) w w/w posiedzeniu, nie później niż

na trzy dni przed planowanym terminem KZP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dot. pracy biura RDLP w Szczecinie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie informuje, że w dniu 05.06.2015r. biuro dyrekcji będzie nieczynne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wykaz jednostek objętych badaniem rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie informuje, że badaniu podlegają sprawozdania finansowe za 2015 rok następujących jednostek: Barlinek, Bierzwnik, Bolewice, Chojna, Dobrzany, Głusko, Gryfice, Gryfino, Kłodawa, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie, Rzepin, Skwierzyna, Smolarz, Trzciel, ZSLP Stargard Szczeciński, OTL Gorzów, biuro RDLP w Szczecinie i bilans łączny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:

1. Przystąpieniu do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Resko na lata 2018 – 2027 wraz Programem Ochrony Przyrody i Prognozą Oddziaływania tego planu na Środowisko.
2. Zwołaniu w dniu 10.06.2015r., o godz. 9.00, w siedzibie Nadleśnictwa Resko, ul. Chopina 12, 72-315 Resko – posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP).

3. Możliwości udziału społeczeństwa w obradach KZP.
4. Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa na posiedzenie KZP.
5. Celem KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.
Ze względów organizacyjnych prosimy zainteresowanych o potwierdzenie uczestnictwa (telefonicznie pod numerem 91 395 14 00 lub pocztą elektroniczną na adres resko@szczecin.lasy.gov.pl) w w/w posiedzeniu, nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem KZP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o :
 1. Zwołaniu Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG), dla Nadleśnictwa Ośno Lubuskie, w dniu 29.05.2015 r., o godz. 9.00, w siedzibie Nadleśnictwa Ośno Lubuskie, ul. Rzepińska 11, 69-220 Ośno Lubuskie.
 2. Możliwości udziału społeczeństwa w obradach NTG.
Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa na posiedzenie NTG. Celem NTG jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu” oraz akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.
Ze względów organizacyjnych prosimy uczestników o potwierdzenie udziału (nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem NTG) telefonicznie (nr tel. 95 7577400) lub pocztą elektroniczną na adres: osno@szczecin.lasy.gov.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zmiany kadrowe

Z dniem 01.04.2015r. Pan Jan Grzyś  został powołany na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino, równocześnie z dniem 01.04.2015r. Pan Tomasz Kulesza przestał pełnić obowiązki Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino.


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o :
 1. Zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska, pismem z dnia 10 lutego 2015 r., zn. spr. DLP-l-611-5/5649/15/ŁP, planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Głusko na lata 2014-2023.
 2. Możliwości zapoznania się na stronie BIP Nadleśnictwa Głusko:
 • z  treścią w/w pisma,
 • z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • z  opisem ogólnym w/w nadleśnictwa wraz z Programem Ochrony Przyrody.

 


 

  

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o :

Ogłoszeniu konkursu na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino.

Załącznik do pobrania:

1. Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko Nadleśniczego Gryfino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o :
 1. Zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska, pismem z dnia 9 stycznia 2015 r., zn. spr. DLP-l-611-1/1041/15/ŁP, planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Mieszkowice na lata 2014-2023.
 2. Możliwości zapoznania się na stronie BIP Nadleśnictwa Mieszkowice:
 • z  treścią w/w pisma,
 • z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • z  opisem ogólnym w/w nadleśnictwa wraz z Programem Ochrony Przyrody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zmiany kadrowe

Z dniem 30.01.2015r. Pan Robert Wójcik  został odwołany ze stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino.

Od dnia 31.01.2015r. Pan Tomasz Kulesza pełni obowiązki Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia, że:

1. W dniach od 22.01.2015 r. do 12.02.2015 r. wyłożone będą, do publicznego wglądu, końcowe redakcje projektów Planów Urządzenia Lasu (PUL)  na lata 2015-2024 (wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko)  dla Nadleśnictw: Karwin, Lubniewice, Międzychód, Rzepin, Sulęcin. 

2. Projekty wyłożone będą w siedzibach właściwych nadleśnictw, w dniach urzędowania biur nadleśnictw, w godzinach 8.00-14.00. Celem wyłożenia jest szeroka konsultacja, zawartych w PUL, zadań z zakresu ochrony przyrody i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. W okresie wyłożenia PUL do publicznego wglądu - w nadleśnictwach upoważniania osoba udzielała będzie informacji w sprawie planowania urządzeniowego. Każdy ma prawo wpisać, do specjalnie przygotowanego tomu tego planu, swoją opinię/uwagę na temat projektowanych przedsięwzięć z zakresu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz zadań wynikających z programu ochrony przyrody.

3. Właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.  Jeżeli uwaga będzie miała charakter zastrzeżenia do ustaleń zawartych w projekcie PUL, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, udzieli stosownej odpowiedzi na zastrzeżenia, w terminie 14 dni od zakończenia okresu wyłożenia planu. Rozstrzygnięcia zawarte w odpowiedzi będą ostateczne dla sporządzenia planu urządzenia lasu.

4. W miesiącach marzec – kwiecień 2015 r. przewidywane jest ewentualne zwołanie posiedzeń Komisji Projektu Planu mającej charakter debaty publicznej nad w/w projektami Planów Urządzenia Lasu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zmiany kadrowe

Z dniem 16 stycznia 2015 r. na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzyzdroje powołany został Pan Jacek Szczepaniak, dotychczasowy zastępca nadleśniczego w tym nadleśnictwie. Pan Józef Ciechanowicz – dotychczasowy Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyzdroje, z dniem 15 stycznia 2015 r. przeszedł na emeryturę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informacja o wyniku przetargu 

ustnego nieograniczonego na łączną  sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy
ul. Polanka i Leśników w Szczecinie.

 W dniu 18.12.2014r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji LP w Szczecinie, ul. Słowackiego 2 przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony.

 Przedmiotem przetargu były cztery działki ewidencyjne:

 Nr 258/25 o pow. 0,0822ha i nr 258/27 o pow. 0,3310ha, obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina: Miasto Szczecin, symbol użytku – dr (drogi), dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1S/00133182/2.
Nr 258/14 o pow. 0,0894ha i nr 258/24 o pow. 0,2374ha, obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina: Miasto Szczecin, symbol użytku – Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane), dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1S/00123264/8.
Do przetargu nie przystąpił żaden oferent.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 410 000,00 zł (słownie złotych: czterysta dziesięć tysięcy 00/100 złotych).

Nie ustalono nabywcy nieruchomości ze względu na brak uczestników przetargu.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

ul. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin

 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na łączną sprzedaż nw. nieruchomości niezabudowanych.

 Przedmiotem sprzedaży są następujące działki ewidencyjne:

 1. nr 258/25 o pow. 0,0822ha i  nr 258/27 o pow. 0,3310ha, obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina: Miasto Szczecin, symbol użytku – dr (drogi), dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1S/00133182/2.

W dziale III KW wpisano nieodpłatną służebność przechodu i przejazdu przez ww. działki na rzecz każdoczesnych właścicieli działek o numerach: 258/20, 258/18, 258/16, 258/15, 258/28, 258/12, 258/11, 258/31, 258/19, 258/29, 258/21, 258/17, 258/10, 258/13, 258/22, 258/23, 258/30, 258/7, 258/9, 258/8.

 1. nr 258/14 o pow. 0,0894ha obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina Miasto Szczecin, symbol użytku – Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane),

dla której – w Sądzie Rejonowym jw. – prowadzona jest księga wieczysta Nr SZ1S/00123264/8.

 1. nr  258/24 o pow. 0,2374ha obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina Miasto Szczecin, symbol użytku – Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane), dla której – w Sądzie Rejonowym jw. – prowadzona jest księga wieczysta Nr SZ1S/00123264/8.

 

Nieruchomość opisana w punkcie 1. jest wolna od innych – niż wymieniona służebność - obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Nieruchomość stanowią drogi o nawierzchni asfaltowej z chodnikami i oświetleniem.

Nieruchomość opisana jako działka nr 258/14  od kilku lat jest nieużytkowana. Teren płaski o nieregularnym kształcie.

Działka jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Nieruchomość opisana jako działka nr 258/24 użytkowana jest, na podstawie umowy dzierżawy, jako ogród przydomowy z prawem utrzymania istniejących na gruncie szklarni oraz frontowego ogrodzenia działki. Działka o kształcie nieregularnym, o zróżnicowaniu poziomów, ze spadkiem w kierunku ulicy Polanka. Część działki to skarpa porośnięta drzewami.

Poza ww. dzierżawą działka wolna jest od innych obciążeń i zobowiązań.

Na działkach nr 258/14 i nr 258/24 dostępne są sieci: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.

Działki nr 258/14 i nr 258/24 posiadają dostęp do drogi publicznej przez działki nr 258/25 i nr 258/27 opisane w pkcie 1.

Nieruchomości nie są wpisana do rejestru zabytków.

Miasto Szczecin nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym położone są opisywane nieruchomości. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego powyższe działki znajdują się w obszarze, dla którego funkcją dominującą jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności.

 

Opisywane nieruchomości położone są w granicach administracyjnych Miasta Szczecin, stąd Gminie Miasto Szczecin służy prawo pierwokupu (art. 38 ust. 5 nw. ustawy o lasach).

Cena wywoławcza  nieruchomości (łącznie dla działek 258/25, 258/27, 258/14, 258/24) wynosi: 410 000 zł (słownie złotych: czterysta dziesięć tysięcy 00/100).

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz wszelkie inne koszty związane z umową ponosi nabywca nieruchomości.

Sprzedający zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, przed którym zostanie zawarta umowa kupna – sprzedaży.

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie biura Regionalnej Dyrekcji LP w każdy poniedziałek w godzinach: 8.00 – 14.00, pokój nr 304/305 lub 302 albo telefonicznie – nr tel. (091) 43-28-721,  43-28-777 lub  (091) 43-28-738.     .

Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2014r., w świetlicy biura Regionalnej Dyrekcji LP w Szczecinie, ul. Słowackiego 2 (I piętro), o godz. 10.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 21 000zł. (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy 00/100 ). Wadium może być wniesione w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej. W przypadku wadium w formie gwarancji bankowej, oryginał gwarancji bankowej należy złożyć w sekretariacie biura RDLP w terminie do dnia 17 grudnia 2014r. Złożenie w tym dniu oryginału gwarancji bankowej rozumie się jako wniesienie wadium w terminie.

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać na następujący rachunek bankowy Regionalnej Dyrekcji LP: Nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 5660 w BGŻ S.A. Oddział w Szczecinie.

Przez wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się potwierdzenie przez bank ww. kwoty na rachunku bankowym RDLP najpóźniej w dniu  17 grudnia 2014r.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą obowiązany jest on zapłacić.

Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygrał, zostanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

a.     w przypadku osób fizycznych -  ważny dowód osobisty lub paszport,

b.      w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,

c.     w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, umowę spółki,

d.     numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium w przypadku nie wygrania przetargu.

Osoba, która wygra przetarg winna dokonać zapłaty całej ustalonej w wyniku przetargu ceny, najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży, na podany wyżej rachunek bankowy RDLP. Potwierdzenie wpłaty należy przedłożyć przy zawieraniu umowy  sprzedaży nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w pisemnym zawiadomieniu sprzedającego, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.

Podstawa prawna: art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2014r.  poz. 1153) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:

1.    Zwołaniu Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG) dla:

-  Nadleśnictwa Lubniewice, w dniu 07.11.2014 r., o godz. 9.00, w siedzibie Nadleśnictwa, ul.Jana Pawła II 34, 69-210 Lubniewice,

- Nadleśnictwa Międzychód w dniu 17.11.2014 r., o godz. 9.00, w siedzibie Nadleśnictwa, Przylesie 12, 64-400  Międzychód,

- Nadleśnictwa Sulęcin w dniu 21.11.2014 r., o godz. 9.00, w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego  w Gliśnie.  

2.    Możliwości udziału społeczeństwa w obradach NTG.

     Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa na posiedzenie NTG. Celem NTG jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu” oraz akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.

     Ze względów organizacyjnych prosimy uczestników o potwierdzenie udziału (nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem NTG),  telefonicznie lub pocztą elektroniczną, na adres właściwego nadleśnictwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie zawiadamia o: 

1. Zwołaniu Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG) dla:

- Nadleśnictwa Karwin, w dniu 24.10.2014 r., o godz. 9.00, w siedzibie Nadleśnictwa Karwin, ul. I Brygady 18, 66-530 Drezdenko,

- Nadleśnictwa Rzepin w dniu 03.11.2014 r., o godz. 9.00, w siedzibie Nadleśnictwa Rzepin, ul. Świerczewskiego 11, 69-110 Rzepin.

2. Możliwości udziału społeczeństwa w obradach NTG.

Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa na posiedzenie NTG. Celem NTG jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu” oraz akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.

Ze względów organizacyjnych prosimy uczestników o potwierdzenie udziału (nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem NTG) telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres właściwego nadleśnictwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 21.08.2014r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji LP w Szczecinie, ul. Słowackiego 2 przeprowadzono negocjacje cenowe. Przedmiotem negocjacji były cztery działki ewidencyjne: 1. Nr 258/25 o pow. 0,0822ha i nr 258/27 o pow. 0,3310ha, obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina: Miasto Szczecin, symbol użytku – dr (drogi), dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1S/00133182/2. 2. Nr 258/14 o pow. 0,0894ha i nr 258/24 o pow. 0,2374ha, obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina: Miasto Szczecin, symbol użytku – Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane), dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1S/00123264/8. Do negocjacji nie przystąpił żaden oferent. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 410 000,00 zł (słownie złotych: czterysta dziesięć tysięcy 00/100 złotych). Nie ustalono nabywcy nieruchomości ze względu na brak uczestników negocjacji.

  


  

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
informuje o:
 
1. Możliwości zapoznania się z „Założeniami do sporządzenia projektów Planów Urządzenia Lasu wraz z Programami Ochrony Przyrody i Prognozami oddziaływania na środowisko tych planów” dla Nadleśnictw: Goleniów, Gryfino, Trzebież i Trzciel, zawartymi w protokołach z posiedzeń Komisji Założeń Planu – w dni robocze, w godz. 8.00 - 14.00 w siedzibie RDLP w Szczecinie, przy ul. Słowackiego 2, w pokoju 407, od dnia 25.08.2014 r. do dnia 15.09.2014 r.
2. Uwagi i wnioski w formie pisemnej należy przesyłać przez cały okres wyłożenia na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, ul. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin lub: rdlp@szczecin.lasy.gov.pl.
3. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor RDLP w Szczecinie.

 


 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o :

1. Zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska, decyzją z dnia 12 czerwca 2014 r., zn. spr. DLP-l-611-36/24053/14/ŁP, planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Bierzwnik na lata 2014-2023.
2. Zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska, decyzją z dnia 12 czerwca 2014 r., zn. spr. DLP-l-611-37/24055/14/ŁP, planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Bogdaniec na lata 2014-2023.
3. Możliwości zapoznania się na stronach BIP Nadleśnictw: Bierzwnik i Bogdaniec:
- z  treścią w/w decyzji,
- z podsumowaniami, o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- z  opisami ogólnymi w/w nadleśnictw wraz z Programami Ochrony Przyrody.  

 


  

O G Ł O S Z E N I E
 
        Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, stosownie do Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07.09.2012 r. w sprawie stażu absolwentów  w Lasach Państwowych, znak: GK-1103-20/12 podaje zasady postępowania przy przyjmowaniu absolwentów na staż w jednostkach  RDLP w Szczecinie.
1.     Na staż przyjmowani są absolwenci szkół średnich  i wyższych leśnych.
2.     Absolwenci wyższych szkół leśnych ubiegający się o przyjęcie na staż składają:
-        podanie o przyjęcie na staż z podaniem proponowanego miejsca odbywania stażu, (w tym: adres do korespondencji, e-mail, numer telefonu).
-        odpis dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu,
3.     Absolwenci średnich szkół leśnych ubiegający się o przyjęcie na staż składają:
-        podanie o przyjęcie na staż z podaniem proponowanego miejsca odbywania stażu (w tym: adres do korespondencji, e-mail, numer telefonu).
-        potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
-        potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,
4.     Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na staż dołączają do dokumentów:
- oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity-Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
- oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości.
Zgodnie z zarządzeniem absolwenci składają dokumenty do jednej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Absolwenci szkół wyższych innych niż leśne mogą być przyjęci na staż w przypadku wystąpienia potrzeb kadrowych na absolwentów z określonym wykształceniem.
5.     Dokumenty należy składać w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, ul. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin do 10.09.2014. W przypadku, gdy ilość kandydatów na staż przekroczy limit miejsc, RDLP
w Szczecinie przeprowadzi dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż. Informacja o ewentualnym terminie egzaminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej RDLP w Szczecinie do dnia 15.09.2014 r. W sprawie egzaminu nie będzie prowadzona korespondencja indywidualna. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać w RDLP w Szczecinie (Wydział Organizacji i Kadr –  tel. 091 432 87 51).
6.     Zainteresowani zostaną poinformowani o miejscu odbywania stażu.
 
 
                                                                                          DYREKTOR
                                                                                           RDLP w Szczecinie
                                                                                           mgr inż. Witold Koss
 
Szczecin, dn.18.07.2014 r.
 

 


  

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie  

ul. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin

ogłasza negocjacje cenowe na łączną sprzedaż nw. nieruchomości niezabudowanych.

Przedmiotem sprzedaży są następujące działki ewidencyjne:

 1. nr 258/25 o pow. 0,0822ha i  nr 258/27 o pow. 0,3310ha, obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina: Miasto Szczecin, symbol użytku – dr (drogi), dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1S/00133182/2. W dziale III KW wpisano nieodpłatną służebność przechodu i przejazdu przez ww. działki na rzecz każdoczesnych właścicieli działek o numerach: 258/20, 258/18, 258/16, 258/15, 258/28, 258/12, 258/11, 258/31, 258/19, 258/29, 258/21, 258/17, 258/10, 258/13, 258/22, 258/23, 258/30, 258/7, 258/9, 258/8.
 1. nr 258/14 o pow. 0,0894ha obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina Miasto Szczecin, symbol użytku – Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane),dla której – w Sądzie Rejonowym jw. – prowadzona jest księga wieczysta Nr SZ1S/00123264/8.
 1. nr  258/24 o pow. 0,2374ha obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina Miasto Szczecin, symbol użytku – Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane), dla której – w Sądzie Rejonowym jw. – prowadzona jest księga wieczysta Nr SZ1S/00123264/8.

Załącznik: treść ogłoszenia o  negocjacjach cenowych do pobrania

 


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia, że:

 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie
1. W dniach od 17.07.2014 r. do 07.08.2014 r. wyłożona będzie, do publicznego wglądu, końcowa redakcja projektu Planu Urządzenia Lasu (PUL)  dla Nadleśnictwa Głusko na lata 2014-2023 wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko.

2. Projekt wyłożony będzie w siedzibie Nadleśnictwa Głusko, Głusko 19 66-520 Dobiegniew, w dniach urzędowania biura nadleśnictwa, w godzinach 8.00-14.00. Celem wyłożenia jest szeroka konsultacja, zawartych w PUL, zadań z zakresu ochrony przyrody i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. W okresie wyłożenia PUL do publicznego wglądu - w nadleśnictwie upoważniania osoba udzielała będzie informacji w sprawie planowania urządzeniowego. Każdy ma prawo wpisać, do specjalnie przygotowanego tomu tego planu, swoją opinię/uwagę na temat projektowanych przedsięwzięć z zakresu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz zadań wynikających z programu ochrony przyrody.

3. Właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.  Jeżeli uwaga będzie miała charakter zastrzeżenia do ustaleń zawartych w projekcie PUL, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie - udzieli stosownej odpowiedzi na zastrzeżenia
w terminie 14 dni od zakończenia okresu wyłożenia planu. Rozstrzygnięcia zawarte w odpowiedzi będą ostateczne dla sporządzenia planu urządzenia lasu.

4. W dniu 29.08.2014 r. przewidywane jest ewentualne zwołanie posiedzenia Komisji Projektu Planu mającej charakter debaty publicznej nad w/w projektem Planu Urządzenia Lasu.

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia, że:

1. W dniach od16.06.2014 r. do 07.07.2014 r. wyłożona będzie, do publicznego wglądu, końcowa redakcja projektu Planu Urządzenia Lasu (PUL) dla Nadleśnictwa Mieszkowice na lata 2014-2023 wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko.
2. Projekt wyłożony będzie w siedzibie Nadleśnictwa Mieszkowice, przy  ul. Moryńskiej 1, 74-505 Mieszkowice w dniach urzędowania biura nadleśnictwa, w godzinach 8.00-14.00. Celem wyłożenia jest szeroka konsultacja, zawartych w PUL, zadań z zakresu ochrony przyrody i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. W okresie wyłożenia PUL do publicznego wglądu - w nadleśnictwie upoważniania osoba udzielała będzie informacji w sprawie planowania urządzeniowego. Każdy ma prawo wpisać, do specjalnie przygotowanego tomu tego planu, swoją opinię/uwagę na temat projektowanych przedsięwzięć z zakresu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz zadań wynikających z programu ochrony przyrody.
    3. Właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Jeżeli uwaga będzie miała charakter zastrzeżenia do ustaleń zawartych w projekcie PUL, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie - udzieli stosownej odpowiedzi na zastrzeżenia w terminie 14 dni od zakończenia okresu wyłożenia planu. Rozstrzygnięcia zawarte w odpowiedzi będą ostateczne dla sporządzenia planu urządzenia lasu.
4. W dniach 29.08.2014 r. przewidywane jest ewentualne zwołanie posiedzenia Komisji Projektu Planu (KPP) mającej charakter debaty publicznej nad w/w projektem Planu Urządzenia Lasu.

 

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko sekretarza w Nadleśnictwie Trzciel

Dokumentację aplikacyjną należy składać osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Trzciel, Trzciel ul. Świerczewskiego 18, 66-320 Trzciel w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku, lub przesłać pocztą tradycyjną na w/w adres w terminie do 30 czerwca 2014r.

Szczegółowe warunku naboru: ogłoszenie do pobrania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na łączną sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Polanka i Leśników w Szczecinie.
W dniu 28.05.2014r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji LP w Szczecinie, ul. Słowackiego 2 przeprowadzono drugi przetarg ustny nieograniczony.
Przedmiotem przetargu były cztery działki ewidencyjne:
1. Nr 258/25 o pow. 0,0822ha i nr 258/27 o pow. 0,3310ha, obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina: Miasto Szczecin, symbol użytku – dr (drogi), dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1S/00133182/2.
2. Nr 258/14 o pow. 0,0894ha i nr 258/24 o pow. 0,2374ha, obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina: Miasto Szczecin, symbol użytku – Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane), dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1S/00123264/8.
Do przetargu nie przystąpił żaden oferent.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 274 000,00 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące 00/100 złotych).
Nie ustalono nabywcy nieruchomości ze względu na brak uczestników przetargu.

  

Wykaz jednostek objętych badaniem rocznych sprawozdań finansowych za 2014 rok.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie informuje, że badaniu podlegają sprawozdania finansowe za 2014 rok następujących jednostek: Barlinek, Bierzwnik, Bogdaniec, Bolewice, Chojna, Dębno, Dobrzany, Drawno, Głusko, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Karwin, Kliniska, Kłodawa, Łobez, Mieszkowice, Międzychód, Międzyrzecz, Myślibórz, Nowogard, Resko, Rokita, Rzepin, Smolarz, Trzebież, Choszczno, Lubniewice, Sulęcin, Różańsko, Strzelce Krajeńskie, ZSLP Stargard Szczeciński, OTL Gorzów, biuro RDLP w Szczecinie i bilans łączny.

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
ogłasza:

 

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż wyeksploatowanych i zbędnych środków trwałych i wyposażenia: 

Do pobrania: lista sprzedawanych środków trwałych i wyposażenia

 

WADIUM NIE JEST WYMAGANE

Sprzęt można oglądać w dniach 09 -11.06.2014r. w RDLP w Szczecinie, ul. Słowackiego 2, w godz. 10.00 -14.00 .

Oferty należy składać w kancelarii RDLP w Szczecinie, ul. Słowackiego 2 pok.1 w terminie do dnia   12.06.2014r. do godziny 10.00

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2014r. o godzinie 10.30 w świetlicy biura RDLP pok.102

Oferty poniżej cen wywoławczych nie będą rozpatrywane.

W przypadku wpłynięcia jednakowych ofert maksymalnych na ten sam przedmiot, bezpośrednio po sesji otwarcia, zostanie przeprowadzona licytacja ustna.

Nabywca na zakupiony towar otrzyma fakturę na kwotę wylicytowaną, która będzie kwotą brutto.

RDLP zastrzega możliwość unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyny.

 


  

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:

1.     Przystąpieniu do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gryfino  na lata 2017 – 2026 wraz Programem Ochrony Przyrody i Prognozą Oddziaływania tego planu na Środowisko.
2.     Zwołaniu w dniu 26.06.2014 r., o godz. 9.00, wZajeździe "Saga", ul. Gryfińska 4, Pniewo koło Gryfina – posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP).
3.     Możliwości udziału społeczeństwa w obradach KZP.
4.     Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody
w lasach nadleśnictwa na posiedzenie KZP.
5.     Celem KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu
na środowisko i na obszary Natura 2000.
 
Ze względów organizacyjnych prosimy zainteresowanych  o potwierdzenie uczestnictwa (telefonicznie pod numerem  91 416 20 71lub pocztą elektroniczną na adres gryfino@szczecin.lasy.gov.pl) w w/w posiedzeniu, nie później niż
na trzy dni przed planowanym terminem KZP.  

 


 

 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:

1.     Przystąpieniu do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Trzciel  na lata 2017 – 2026 wraz Programem Ochrony Przyrody i Prognozą Oddziaływania tego planu na Środowisko.

2.     Zwołaniu w dniu 23.06.2014 r., o godz. 9.00, w siedzibie Nadleśnictwa Trzciel, ul. Świerczewskiego 18,  66-320 Trzciel – posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP).

3.     Możliwości udziału społeczeństwa w obradach KZP.

4.     Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa na posiedzenie KZP.

5.     Celem KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000.

Ze względów organizacyjnych prosimy zainteresowanych  o potwierdzenie uczestnictwa (telefonicznie pod numerem  95 742 86 11lub pocztą elektroniczną na adres trzciel@szczecin.lasy.gov.pl) w w/w posiedzeniu, nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem KZP.


 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:

1. Przystąpieniu do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Goleniów na lata 2017 – 2026 wraz Programem Ochrony Przyrody i Prognozą Oddziaływania tego planu na Środowisko.
2. Zwołaniu w dniu 11.06.2014 r., o godz. 9.00, w siedzibie Nadleśnictwa Goleniów, ul. Parkowa 1, 72-100 Goleniów– posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP).
3. Możliwości udziału społeczeństwa w obradach KZP.
4. Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa na posiedzenie KZP.
5. Celem KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.

Ze względów organizacyjnych prosimy zainteresowanych o potwierdzenie uczestnictwa (telefonicznie pod numerem 91 418 28 56 lub pocztą elektroniczną na adres goleniow@szczecin.lasy.gov.pl) w w/w posiedzeniu, nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem KZP.


 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie ul. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na łączną sprzedaż nw. nieruchomości niezabudowanych.


Przedmiotem sprzedaży są następujące działki ewidencyjne:
1. nr 258/25 o pow. 0,0822ha i nr 258/27 o pow. 0,3310ha, obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina: Miasto Szczecin, symbol użytku – dr (drogi), dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1S/00133182/2. W dziale III KW wpisano nieodpłatną służebność przechodu i przejazdu przez ww. działki na rzecz każdoczesnych właścicieli działek o numerach: 258/20, 258/18, 258/16, 258/15, 258/28, 258/12, 258/11, 258/31, 258/19, 258/29, 258/21, 258/17, 258/10, 258/13, 258/22, 258/23, 258/30, 258/7, 258/9, 258/8.
2. nr 258/14 o pow. 0,0894ha obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina Miasto Szczecin, symbol użytku – Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane), dla której – w Sądzie Rejonowym jw. – prowadzona jest księga wieczysta Nr SZ1S/00123264/8.
3. nr 258/24 o pow. 0,2374ha obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina Miasto Szczecin, symbol użytku – Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane), dla której – w Sądzie Rejonowym jw. – prowadzona jest księga wieczysta Nr SZ1S/00123264/8.
Szczegóły przetargu
do pobrania jako załącznik.

  


 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:

1.   Zwołaniu Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG), dla Nadleśnictwa Głusko, w dniu 23.05.2014 r., o godz. 9.00, w Budynku Wielofunkcyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Dobiegniewie przy ul. Staszica 9.
2.    Możliwości udziału społeczeństwa w obradach NTG.
      Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa na posiedzenie NTG.
      Celem NTG jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu” oraz akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.
      Ze względów organizacyjnych prosimy uczestników o potwierdzenie udziału (nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem NTG)  telefonicznie  (nr tel. 95 761 19 14)  lub pocztą elektroniczną na adres glusko@szczecin.lasy.gov.pl .

 


 

Zmiany kadrowe 

Z dniem 14.04.2014r. na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Goleniów powołany został Pan mgr inż. Leszek Budkowski, dotychczas pełniący obowiązki nadleśniczego. 


 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:

1.     Przystąpieniu do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Trzebież  na lata 2017 – 2026 wraz Programem Ochrony Przyrody i Prognozą Oddziaływania tego planu na Środowisko.

2.     Zwołaniu w dniu 21.05.2014 r., o godz. 9.00, w siedzibie Nadleśnictwa Trzebież, Zalesie 1, 72-004 Tanowo – posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP).

3.     Możliwości udziału społeczeństwa w obradach KZP.

4.     Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa na posiedzenie KZP.

5.     Celem KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.

 

 

       Ze względów organizacyjnych prosimy zainteresowanych  o potwierdzenie uczestnictwa (telefonicznie pod numerem  91 312 69 83 lub pocztą elektroniczną na adres trzebiez@szczecin.lasy.gov.pl) w w/w posiedzeniu, nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem KZP.

Szczegóły naboru do pobrania jako załącznik.

 


 Zmiany kadrowe 

Z dniem 31.03.2014 cofa się powierzenie obowiązków  nadleśniczego Nadleśnictwa Ośno Panu mgr inż. Zbigniewowi Cukrasowi.

Z dniem 01.04.2014r. na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Ośno powołany został  Pan  inż. Artur Tutka

 


 

Zmiany kadrowe 

 
Z dniem 21.03.2014r. Pan inż. Ryszard Brygman odwołany został ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska.
 
Z dniem 21.03.2014r. Pan inż. Piotr Kmet odwołany został ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Goleniów, a z dniem 22.03.2014r. powołany został na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska.
 
Od dnia 22.03.2014r. Pan mgr inż. Leszek Budkowski pełni obowiązki nadleśniczego Nadleśnictwa Goleniów.

 


 

  Informacja o wyniku przetargu

 ustnego nieograniczonego na łączną  sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy
ul. Polanka i Leśników w Szczecinie.

 

W dniu 07.03.2014r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji LP w Szczecinie, ul. Słowackiego 2 przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony.

Przedmiotem przetargu były cztery działki ewidencyjne:
 1. Nr 258/25 o pow. 0,0822ha i nr 258/27 o pow. 0,3310ha, obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina: Miasto Szczecin, symbol użytku – dr (drogi), dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1S/00133182/2.
 2. Nr 258/14 o pow. 0,0894ha i nr 258/24 o pow. 0,2374ha, obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina: Miasto Szczecin, symbol użytku – Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane), dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1S/00123264/8.  
Do przetargu nie przystąpił żaden oferent.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 410 000,00 zł (słownie złotych: czterysta dziesięć tysięcy 00/100 złotych).
Nie ustalono nabywcy nieruchomości ze względu na brak uczestników przetargu.
 

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie przy ul. Słowackiego 2

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż

samochodu marki CITROEN JUMPER 30 L1H1 120 KOMBI+, nr rej. ZS 6224J rocznik 2007,kabina przeszklona, drzwi tylne dzielone.

Cena wywoławcza: 24.000zł. brutto (w tym VAT stawka zwolniony)
Przebieg w dniu wyceny – 129.000 km
Samochód można oglądać w dniach 18.03. – 20.03.2014 r. przy ul. Słowackiego 2
w godzinach od 10.00 – 12.00.

Pisemne oferty należy składać do dnia 20.03.2014 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2014 r. o godz. 12.30.

Wadium, w wysokości 10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić do RDLP do dnia 20.03.2014 r. do godz. 12.00  na rachunek bankowy (BGŻ):
47 2030 0045 1110 0000 0054 5660.
Terminem wpłaty jest data wpływu środków na konto RDLP.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli żaden z oferentów nie zadeklaruje ceny wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zdjęcia samochodu do pobrania: Pobierz.


 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:

1.    Zwołaniu Narad Techniczno-Gospodarczych (NTG) dla Nadleśnictwa Mieszkowice w dniu 31.03.2014 r., o godz. 9.00   e-mail: mieszkowice@szczecin.lasy.gov.pl, w siedzibie Nadleśnictwa ul. Moryńska 1, 74-505 Mieszkowice, tel. 91 431 26 45,

2.    Możliwości udziału społeczeństwa w obradach NTG.

Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa na posiedzenie NTG. Celem NTG jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu” oraz akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.

Ze względów organizacyjnych prosimy uczestników o potwierdzenie udziału (nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem NTG) telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:
1.    Zwołaniu Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG) dla:
-  Nadleśnictwa Lubniewice, w dniu 07.11.2014 r.,, ul.Jana Pawła II 34, 69-210 Lubniewice, o godz. 9.00,
w siedzibie Nadleśnictwa
- Nadleśnictwa Międzychód w dniu 17.11.2014 r., o godz. 9.00,
w siedzibie Nadleśnictwa, Przylesie 12, 64-400  Międzychód,
- Nadleśnictwa Sulęcin w dniu 21.11.2014 r., o godz. 9.00,
w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego  w Gliśnie.  
2.    Możliwości udziału społeczeństwa w obradach NTG.
            Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody
w lasach nadleśnictwa na posiedzenie NTG. Celem NTG jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu” oraz akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.
            Ze względów organizacyjnych prosimy uczestników o potwierdzenie udziału (nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem NTG),  telefonicznie  
lub pocztą elektroniczną, na adres właściwego nadleśnictwa

 

Informacja

o wyniku negocjacji cenowej na łączną sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Polanka i Leśników w Szczecinie.

Informacja 

                 Biuro Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w dniu 2 maja 2017r. będzie nieczynne. 

Pliki do pobrania:
      Pismo ZS.2215.1.2016 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pobierz
      Sprzedaż samochodu C5 pobierz
      Prezentacja materiały dla klientów ze spotkania w Kliniskach 14.11.2016 pobierz
      Ogłoszenie na staż 2016/2017 pobierz
      Zdjęcia SUBARU do sprzedaży pobierz
      Ogłoszenie o negocjacji cenowej na sprzedaż nieruchomości. pobierz
      Ogłoszenie o naborze na staż 2015 roku pobierz
      Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na łączną sprzedaż nieruchomości niezabudowanych. pobierz
      Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż wyeksploatowanych i zbędnych środków trwałych i wyposażenia pobierz
      Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino 2015-02-13 pobierz
      Ogłoszenie o negocjacji cenowej na łączną sprzedaż nieruchomości - działki ewid. nr 258/14, 258/24, 258/25 i 258/27 obr. ewid. 4444 Dąbie 444 pobierz
      Ogłoszenie naboru pracownika na stanowisko sekretarza w Nadleśnictwie Trzciel pobierz
      Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż wyeksploatowanych i zbędnych środków trwałych i wyposażenia pobierz
      Ogłoszenie - drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości. pobierz
      Nabór na stanowisko leśniczego ds. łowieckich w Nadleśnictwie Kliniska pobierz
      zdjęcia do przetargu na sprzedaż samochodu CITROEN JUMPER pobierz
      2014_02_05_konkurs_na_stanowisko_nadlesniczego_nadlesnictwa_osno_lubuskie.pdf pobierz
      2014_02_04_koncowa_redakcja_projektu_planu_urzadzenia_lasu__pul__dla_nadlesnictwa_bogdaniec_do_publicznego_wgladu.pdf pobierz
      2014_02_04___powolanie_nadlesniczego_rzepin.pdf pobierz
      2014_01_24_ustny_przetarg_nieograniczony_na_laczna_sprzedaz_nw._nieruchomosci_niezabudowanych.pdf pobierz
      2014_01_23_zatwierdzeniu_przez_ministra_srodowiska_planu_urzadzenia_lasu_dla_nadlesnictwa_smolarz.pdf pobierz
      2014_01_23_lasy_hcvf___konsultacje_spoleczne.pdf pobierz
      2014_01_17_informacja_o_wyniku_drugiego_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomosci_niezabudowanych.pdf pobierz
      2014_01_14__submisja_drewna_cennego_i_tartacznego_w_rdlp_w_szczecinie.pdf pobierz
      archiwum_do_konca_2013_roku___wystapienia__komunikaty_i_ogloszenia.pdf pobierz
      Informacja o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne 258/25 i 258/27, obręb ewid. 4444 Dąbie 444. pobierz
      Sprzedaż nieruchomości działki ewid. 258/25 i 258/27, obręb ewid. 4444 Dąbie 444 pobierz
      Zestawienie drewna na submisję 24.01.2013 r. pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Sławomir Wencel - Dyrektor RDLP w Szczecinie
Data modyfikacji: 2017/07/21 15:47:20
Redaktor zatwierdzający: Jolanta Sojka
Wprowadzający: Marcin Gibert