Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o :
 1. Zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska, pismem z dnia 10 lutego 2015 r., zn. spr. DLP-l-611-5/5649/15/ŁP, planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Głusko na lata 2014-2023.
 2. Możliwości zapoznania się na stronie BIP Nadleśnictwa Głusko:
 • z  treścią w/w pisma,
 • z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • z  opisem ogólnym w/w nadleśnictwa wraz z Programem Ochrony Przyrody.


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o :

Ogłoszeniu konkursu na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino.

Załącznik do pobrania:

1. Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko Nadleśniczego Gryfino

 


 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o :
 1. Zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska, pismem z dnia 9 stycznia 2015 r., zn. spr. DLP-l-611-1/1041/15/ŁP, planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Mieszkowice na lata 2014-2023.
 2. Możliwości zapoznania się na stronie BIP Nadleśnictwa Mieszkowice:
 • z  treścią w/w pisma,
 • z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • z  opisem ogólnym w/w nadleśnictwa wraz z Programem Ochrony Przyrody.


 

 

 

  Zmiany kadrowe

Z dniem 30.01.2015r. Pan Robert Wójcik  został odwołany ze stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino.

Od dnia 31.01.2015r. Pan Tomasz Kulesza pełni obowiązki Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino.


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia, że:

1. W dniach od 22.01.2015 r. do 12.02.2015 r. wyłożone będą, do publicznego wglądu, końcowe redakcje projektów Planów Urządzenia Lasu (PUL)  na lata 2015-2024 (wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko)  dla Nadleśnictw: Karwin, Lubniewice, Międzychód, Rzepin, Sulęcin. 

2. Projekty wyłożone będą w siedzibach właściwych nadleśnictw, w dniach urzędowania biur nadleśnictw, w godzinach 8.00-14.00. Celem wyłożenia jest szeroka konsultacja, zawartych w PUL, zadań z zakresu ochrony przyrody i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. W okresie wyłożenia PUL do publicznego wglądu - w nadleśnictwach upoważniania osoba udzielała będzie informacji w sprawie planowania urządzeniowego. Każdy ma prawo wpisać, do specjalnie przygotowanego tomu tego planu, swoją opinię/uwagę na temat projektowanych przedsięwzięć z zakresu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz zadań wynikających z programu ochrony przyrody.

3. Właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.  Jeżeli uwaga będzie miała charakter zastrzeżenia do ustaleń zawartych w projekcie PUL, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, udzieli stosownej odpowiedzi na zastrzeżenia, w terminie 14 dni od zakończenia okresu wyłożenia planu. Rozstrzygnięcia zawarte w odpowiedzi będą ostateczne dla sporządzenia planu urządzenia lasu.

4. W miesiącach marzec – kwiecień 2015 r. przewidywane jest ewentualne zwołanie posiedzeń Komisji Projektu Planu mającej charakter debaty publicznej nad w/w projektami Planów Urządzenia Lasu.


 

 

 

  Zmiany kadrowe

Z dniem 16 stycznia 2015 r. na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzyzdroje powołany został Pan Jacek Szczepaniak, dotychczasowy zastępca nadleśniczego w tym nadleśnictwie. Pan Józef Ciechanowicz – dotychczasowy Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyzdroje, z dniem 15 stycznia 2015 r. przeszedł na emeryturę. 


 Informacja o wyniku przetargu 

ustnego nieograniczonego na łączną  sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy
ul. Polanka i Leśników w Szczecinie.

 W dniu 18.12.2014r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji LP w Szczecinie, ul. Słowackiego 2 przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony.

 Przedmiotem przetargu były cztery działki ewidencyjne:

 Nr 258/25 o pow. 0,0822ha i nr 258/27 o pow. 0,3310ha, obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina: Miasto Szczecin, symbol użytku – dr (drogi), dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1S/00133182/2.
Nr 258/14 o pow. 0,0894ha i nr 258/24 o pow. 0,2374ha, obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina: Miasto Szczecin, symbol użytku – Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane), dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1S/00123264/8.
Do przetargu nie przystąpił żaden oferent.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 410 000,00 zł (słownie złotych: czterysta dziesięć tysięcy 00/100 złotych).

Nie ustalono nabywcy nieruchomości ze względu na brak uczestników przetargu.
 


 

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

 

ul. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin

 

 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na łączną sprzedaż nw. nieruchomości niezabudowanych.

 Przedmiotem sprzedaży są następujące działki ewidencyjne:

 1. nr 258/25 o pow. 0,0822ha i  nr 258/27 o pow. 0,3310ha, obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina: Miasto Szczecin, symbol użytku – dr (drogi), dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1S/00133182/2.

W dziale III KW wpisano nieodpłatną służebność przechodu i przejazdu przez ww. działki na rzecz każdoczesnych właścicieli działek o numerach: 258/20, 258/18, 258/16, 258/15, 258/28, 258/12, 258/11, 258/31, 258/19, 258/29, 258/21, 258/17, 258/10, 258/13, 258/22, 258/23, 258/30, 258/7, 258/9, 258/8.

 1. nr 258/14 o pow. 0,0894ha obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina Miasto Szczecin, symbol użytku – Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane),

dla której – w Sądzie Rejonowym jw. – prowadzona jest księga wieczysta Nr SZ1S/00123264/8.

 1. nr  258/24 o pow. 0,2374ha obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina Miasto Szczecin, symbol użytku – Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane), dla której – w Sądzie Rejonowym jw. – prowadzona jest księga wieczysta Nr SZ1S/00123264/8.

 

Nieruchomość opisana w punkcie 1. jest wolna od innych – niż wymieniona służebność - obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Nieruchomość stanowią drogi o nawierzchni asfaltowej z chodnikami i oświetleniem.

Nieruchomość opisana jako działka nr 258/14  od kilku lat jest nieużytkowana. Teren płaski o nieregularnym kształcie.

Działka jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Nieruchomość opisana jako działka nr 258/24 użytkowana jest, na podstawie umowy dzierżawy, jako ogród przydomowy z prawem utrzymania istniejących na gruncie szklarni oraz frontowego ogrodzenia działki. Działka o kształcie nieregularnym, o zróżnicowaniu poziomów, ze spadkiem w kierunku ulicy Polanka. Część działki to skarpa porośnięta drzewami.

Poza ww. dzierżawą działka wolna jest od innych obciążeń i zobowiązań.

Na działkach nr 258/14 i nr 258/24 dostępne są sieci: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.

Działki nr 258/14 i nr 258/24 posiadają dostęp do drogi publicznej przez działki nr 258/25 i nr 258/27 opisane w pkcie 1.

Nieruchomości nie są wpisana do rejestru zabytków.

Miasto Szczecin nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym położone są opisywane nieruchomości. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego powyższe działki znajdują się w obszarze, dla którego funkcją dominującą jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności.

 

Opisywane nieruchomości położone są w granicach administracyjnych Miasta Szczecin, stąd Gminie Miasto Szczecin służy prawo pierwokupu (art. 38 ust. 5 nw. ustawy o lasach).

Cena wywoławcza  nieruchomości (łącznie dla działek 258/25, 258/27, 258/14, 258/24) wynosi: 410 000 zł (słownie złotych: czterysta dziesięć tysięcy 00/100).

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz wszelkie inne koszty związane z umową ponosi nabywca nieruchomości.

Sprzedający zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, przed którym zostanie zawarta umowa kupna – sprzedaży.

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie biura Regionalnej Dyrekcji LP w każdy poniedziałek w godzinach: 8.00 – 14.00, pokój nr 304/305 lub 302 albo telefonicznie – nr tel. (091) 43-28-721,  43-28-777 lub  (091) 43-28-738.     .

Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2014r., w świetlicy biura Regionalnej Dyrekcji LP w Szczecinie, ul. Słowackiego 2 (I piętro), o godz. 10.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 21 000zł. (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy 00/100 ). Wadium może być wniesione w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej. W przypadku wadium w formie gwarancji bankowej, oryginał gwarancji bankowej należy złożyć w sekretariacie biura RDLP w terminie do dnia 17 grudnia 2014r. Złożenie w tym dniu oryginału gwarancji bankowej rozumie się jako wniesienie wadium w terminie.

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać na następujący rachunek bankowy Regionalnej Dyrekcji LP: Nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 5660 w BGŻ S.A. Oddział w Szczecinie.

Przez wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się potwierdzenie przez bank ww. kwoty na rachunku bankowym RDLP najpóźniej w dniu  17 grudnia 2014r.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą obowiązany jest on zapłacić.

Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygrał, zostanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

a.     w przypadku osób fizycznych -  ważny dowód osobisty lub paszport,

b.      w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,

c.     w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, umowę spółki,

d.     numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium w przypadku nie wygrania przetargu.

Osoba, która wygra przetarg winna dokonać zapłaty całej ustalonej w wyniku przetargu ceny, najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży, na podany wyżej rachunek bankowy RDLP. Potwierdzenie wpłaty należy przedłożyć przy zawieraniu umowy  sprzedaży nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w pisemnym zawiadomieniu sprzedającego, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.

Podstawa prawna: art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2014r.  poz. 1153) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532).
 


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:

1.    Zwołaniu Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG) dla:

-  Nadleśnictwa Lubniewice, w dniu 07.11.2014 r., o godz. 9.00, w siedzibie Nadleśnictwa, ul.Jana Pawła II 34, 69-210 Lubniewice,

- Nadleśnictwa Międzychód w dniu 17.11.2014 r., o godz. 9.00, w siedzibie Nadleśnictwa, Przylesie 12, 64-400  Międzychód,

- Nadleśnictwa Sulęcin w dniu 21.11.2014 r., o godz. 9.00, w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego  w Gliśnie.  

2.    Możliwości udziału społeczeństwa w obradach NTG.

     Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa na posiedzenie NTG. Celem NTG jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu” oraz akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.

     Ze względów organizacyjnych prosimy uczestników o potwierdzenie udziału (nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem NTG),  telefonicznie lub pocztą elektroniczną, na adres właściwego nadleśnictwa. 

 


 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie zawiadamia o: 

1. Zwołaniu Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG) dla:

- Nadleśnictwa Karwin, w dniu 24.10.2014 r., o godz. 9.00, w siedzibie Nadleśnictwa Karwin, ul. I Brygady 18, 66-530 Drezdenko,

- Nadleśnictwa Rzepin w dniu 03.11.2014 r., o godz. 9.00, w siedzibie Nadleśnictwa Rzepin, ul. Świerczewskiego 11, 69-110 Rzepin.

2. Możliwości udziału społeczeństwa w obradach NTG.

Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa na posiedzenie NTG. Celem NTG jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu” oraz akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.

Ze względów organizacyjnych prosimy uczestników o potwierdzenie udziału (nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem NTG) telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres właściwego nadleśnictwa.


W dniu 21.08.2014r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji LP w Szczecinie, ul. Słowackiego 2 przeprowadzono negocjacje cenowe. Przedmiotem negocjacji były cztery działki ewidencyjne: 1. Nr 258/25 o pow. 0,0822ha i nr 258/27 o pow. 0,3310ha, obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina: Miasto Szczecin, symbol użytku – dr (drogi), dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1S/00133182/2. 2. Nr 258/14 o pow. 0,0894ha i nr 258/24 o pow. 0,2374ha, obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina: Miasto Szczecin, symbol użytku – Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane), dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1S/00123264/8. Do negocjacji nie przystąpił żaden oferent. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 410 000,00 zł (słownie złotych: czterysta dziesięć tysięcy 00/100 złotych). Nie ustalono nabywcy nieruchomości ze względu na brak uczestników negocjacji.

  


  

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
informuje o:
 
1. Możliwości zapoznania się z „Założeniami do sporządzenia projektów Planów Urządzenia Lasu wraz z Programami Ochrony Przyrody i Prognozami oddziaływania na środowisko tych planów” dla Nadleśnictw: Goleniów, Gryfino, Trzebież i Trzciel, zawartymi w protokołach z posiedzeń Komisji Założeń Planu – w dni robocze, w godz. 8.00 - 14.00 w siedzibie RDLP w Szczecinie, przy ul. Słowackiego 2, w pokoju 407, od dnia 25.08.2014 r. do dnia 15.09.2014 r.
2. Uwagi i wnioski w formie pisemnej należy przesyłać przez cały okres wyłożenia na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, ul. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin lub: rdlp@szczecin.lasy.gov.pl.
3. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor RDLP w Szczecinie.

 


 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o :

1. Zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska, decyzją z dnia 12 czerwca 2014 r., zn. spr. DLP-l-611-36/24053/14/ŁP, planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Bierzwnik na lata 2014-2023.
2. Zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska, decyzją z dnia 12 czerwca 2014 r., zn. spr. DLP-l-611-37/24055/14/ŁP, planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Bogdaniec na lata 2014-2023.
3. Możliwości zapoznania się na stronach BIP Nadleśnictw: Bierzwnik i Bogdaniec:
- z  treścią w/w decyzji,
- z podsumowaniami, o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- z  opisami ogólnymi w/w nadleśnictw wraz z Programami Ochrony Przyrody.  

 


  

O G Ł O S Z E N I E
 
        Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, stosownie do Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07.09.2012 r. w sprawie stażu absolwentów  w Lasach Państwowych, znak: GK-1103-20/12 podaje zasady postępowania przy przyjmowaniu absolwentów na staż w jednostkach  RDLP w Szczecinie.
1.     Na staż przyjmowani są absolwenci szkół średnich  i wyższych leśnych.
2.     Absolwenci wyższych szkół leśnych ubiegający się o przyjęcie na staż składają:
-        podanie o przyjęcie na staż z podaniem proponowanego miejsca odbywania stażu, (w tym: adres do korespondencji, e-mail, numer telefonu).
-        odpis dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu,
3.     Absolwenci średnich szkół leśnych ubiegający się o przyjęcie na staż składają:
-        podanie o przyjęcie na staż z podaniem proponowanego miejsca odbywania stażu (w tym: adres do korespondencji, e-mail, numer telefonu).
-        potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
-        potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,
4.     Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na staż dołączają do dokumentów:
- oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity-Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
- oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości.
Zgodnie z zarządzeniem absolwenci składają dokumenty do jednej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Absolwenci szkół wyższych innych niż leśne mogą być przyjęci na staż w przypadku wystąpienia potrzeb kadrowych na absolwentów z określonym wykształceniem.
5.     Dokumenty należy składać w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, ul. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin do 10.09.2014. W przypadku, gdy ilość kandydatów na staż przekroczy limit miejsc, RDLP
w Szczecinie przeprowadzi dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż. Informacja o ewentualnym terminie egzaminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej RDLP w Szczecinie do dnia 15.09.2014 r. W sprawie egzaminu nie będzie prowadzona korespondencja indywidualna. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać w RDLP w Szczecinie (Wydział Organizacji i Kadr –  tel. 091 432 87 51).
6.     Zainteresowani zostaną poinformowani o miejscu odbywania stażu.
 
 
                                                                                          DYREKTOR
                                                                                           RDLP w Szczecinie
                                                                                           mgr inż. Witold Koss
 
Szczecin, dn.18.07.2014 r.
 

 


  

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie  

ul. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin

ogłasza negocjacje cenowe na łączną sprzedaż nw. nieruchomości niezabudowanych.

Przedmiotem sprzedaży są następujące działki ewidencyjne:

 1. nr 258/25 o pow. 0,0822ha i  nr 258/27 o pow. 0,3310ha, obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina: Miasto Szczecin, symbol użytku – dr (drogi), dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1S/00133182/2. W dziale III KW wpisano nieodpłatną służebność przechodu i przejazdu przez ww. działki na rzecz każdoczesnych właścicieli działek o numerach: 258/20, 258/18, 258/16, 258/15, 258/28, 258/12, 258/11, 258/31, 258/19, 258/29, 258/21, 258/17, 258/10, 258/13, 258/22, 258/23, 258/30, 258/7, 258/9, 258/8.
 1. nr 258/14 o pow. 0,0894ha obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina Miasto Szczecin, symbol użytku – Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane),dla której – w Sądzie Rejonowym jw. – prowadzona jest księga wieczysta Nr SZ1S/00123264/8.
 1. nr  258/24 o pow. 0,2374ha obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina Miasto Szczecin, symbol użytku – Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane), dla której – w Sądzie Rejonowym jw. – prowadzona jest księga wieczysta Nr SZ1S/00123264/8.

Załącznik: treść ogłoszenia o  negocjacjach cenowych do pobrania

 


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia, że:

 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie
1. W dniach od 17.07.2014 r. do 07.08.2014 r. wyłożona będzie, do publicznego wglądu, końcowa redakcja projektu Planu Urządzenia Lasu (PUL)  dla Nadleśnictwa Głusko na lata 2014-2023 wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko.

2. Projekt wyłożony będzie w siedzibie Nadleśnictwa Głusko, Głusko 19 66-520 Dobiegniew, w dniach urzędowania biura nadleśnictwa, w godzinach 8.00-14.00. Celem wyłożenia jest szeroka konsultacja, zawartych w PUL, zadań z zakresu ochrony przyrody i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. W okresie wyłożenia PUL do publicznego wglądu - w nadleśnictwie upoważniania osoba udzielała będzie informacji w sprawie planowania urządzeniowego. Każdy ma prawo wpisać, do specjalnie przygotowanego tomu tego planu, swoją opinię/uwagę na temat projektowanych przedsięwzięć z zakresu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz zadań wynikających z programu ochrony przyrody.

3. Właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.  Jeżeli uwaga będzie miała charakter zastrzeżenia do ustaleń zawartych w projekcie PUL, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie - udzieli stosownej odpowiedzi na zastrzeżenia
w terminie 14 dni od zakończenia okresu wyłożenia planu. Rozstrzygnięcia zawarte w odpowiedzi będą ostateczne dla sporządzenia planu urządzenia lasu.

4. W dniu 29.08.2014 r. przewidywane jest ewentualne zwołanie posiedzenia Komisji Projektu Planu mającej charakter debaty publicznej nad w/w projektem Planu Urządzenia Lasu.

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia, że:

1. W dniach od16.06.2014 r. do 07.07.2014 r. wyłożona będzie, do publicznego wglądu, końcowa redakcja projektu Planu Urządzenia Lasu (PUL) dla Nadleśnictwa Mieszkowice na lata 2014-2023 wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko.
2. Projekt wyłożony będzie w siedzibie Nadleśnictwa Mieszkowice, przy  ul. Moryńskiej 1, 74-505 Mieszkowice w dniach urzędowania biura nadleśnictwa, w godzinach 8.00-14.00. Celem wyłożenia jest szeroka konsultacja, zawartych w PUL, zadań z zakresu ochrony przyrody i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. W okresie wyłożenia PUL do publicznego wglądu - w nadleśnictwie upoważniania osoba udzielała będzie informacji w sprawie planowania urządzeniowego. Każdy ma prawo wpisać, do specjalnie przygotowanego tomu tego planu, swoją opinię/uwagę na temat projektowanych przedsięwzięć z zakresu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz zadań wynikających z programu ochrony przyrody.
    3. Właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Jeżeli uwaga będzie miała charakter zastrzeżenia do ustaleń zawartych w projekcie PUL, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie - udzieli stosownej odpowiedzi na zastrzeżenia w terminie 14 dni od zakończenia okresu wyłożenia planu. Rozstrzygnięcia zawarte w odpowiedzi będą ostateczne dla sporządzenia planu urządzenia lasu.
4. W dniach 29.08.2014 r. przewidywane jest ewentualne zwołanie posiedzenia Komisji Projektu Planu (KPP) mającej charakter debaty publicznej nad w/w projektem Planu Urządzenia Lasu.

 

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko sekretarza w Nadleśnictwie Trzciel

Dokumentację aplikacyjną należy składać osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Trzciel, Trzciel ul. Świerczewskiego 18, 66-320 Trzciel w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku, lub przesłać pocztą tradycyjną na w/w adres w terminie do 30 czerwca 2014r.

Szczegółowe warunku naboru: ogłoszenie do pobrania

 


 

 

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na łączną sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Polanka i Leśników w Szczecinie.
W dniu 28.05.2014r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji LP w Szczecinie, ul. Słowackiego 2 przeprowadzono drugi przetarg ustny nieograniczony.
Przedmiotem przetargu były cztery działki ewidencyjne:
1. Nr 258/25 o pow. 0,0822ha i nr 258/27 o pow. 0,3310ha, obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina: Miasto Szczecin, symbol użytku – dr (drogi), dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1S/00133182/2.
2. Nr 258/14 o pow. 0,0894ha i nr 258/24 o pow. 0,2374ha, obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina: Miasto Szczecin, symbol użytku – Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane), dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1S/00123264/8.
Do przetargu nie przystąpił żaden oferent.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 274 000,00 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące 00/100 złotych).
Nie ustalono nabywcy nieruchomości ze względu na brak uczestników przetargu.

  

Wykaz jednostek objętych badaniem rocznych sprawozdań finansowych za 2014 rok.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie informuje, że badaniu podlegają sprawozdania finansowe za 2014 rok następujących jednostek: Barlinek, Bierzwnik, Bogdaniec, Bolewice, Chojna, Dębno, Dobrzany, Drawno, Głusko, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Karwin, Kliniska, Kłodawa, Łobez, Mieszkowice, Międzychód, Międzyrzecz, Myślibórz, Nowogard, Resko, Rokita, Rzepin, Smolarz, Trzebież, Choszczno, Lubniewice, Sulęcin, Różańsko, Strzelce Krajeńskie, ZSLP Stargard Szczeciński, OTL Gorzów, biuro RDLP w Szczecinie i bilans łączny.

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
ogłasza:

 

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż wyeksploatowanych i zbędnych środków trwałych i wyposażenia: 

Do pobrania: lista sprzedawanych środków trwałych i wyposażenia

 

WADIUM NIE JEST WYMAGANE

Sprzęt można oglądać w dniach 09 -11.06.2014r. w RDLP w Szczecinie, ul. Słowackiego 2, w godz. 10.00 -14.00 .

Oferty należy składać w kancelarii RDLP w Szczecinie, ul. Słowackiego 2 pok.1 w terminie do dnia   12.06.2014r. do godziny 10.00

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2014r. o godzinie 10.30 w świetlicy biura RDLP pok.102

Oferty poniżej cen wywoławczych nie będą rozpatrywane.

W przypadku wpłynięcia jednakowych ofert maksymalnych na ten sam przedmiot, bezpośrednio po sesji otwarcia, zostanie przeprowadzona licytacja ustna.

Nabywca na zakupiony towar otrzyma fakturę na kwotę wylicytowaną, która będzie kwotą brutto.

RDLP zastrzega możliwość unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyny.

 


  

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:

1.     Przystąpieniu do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gryfino  na lata 2017 – 2026 wraz Programem Ochrony Przyrody i Prognozą Oddziaływania tego planu na Środowisko.
2.     Zwołaniu w dniu 26.06.2014 r., o godz. 9.00, wZajeździe "Saga", ul. Gryfińska 4, Pniewo koło Gryfina – posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP).
3.     Możliwości udziału społeczeństwa w obradach KZP.
4.     Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody
w lasach nadleśnictwa na posiedzenie KZP.
5.     Celem KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu
na środowisko i na obszary Natura 2000.
 
Ze względów organizacyjnych prosimy zainteresowanych  o potwierdzenie uczestnictwa (telefonicznie pod numerem  91 416 20 71lub pocztą elektroniczną na adres gryfino@szczecin.lasy.gov.pl) w w/w posiedzeniu, nie później niż
na trzy dni przed planowanym terminem KZP.  

 


 

 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:

1.     Przystąpieniu do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Trzciel  na lata 2017 – 2026 wraz Programem Ochrony Przyrody i Prognozą Oddziaływania tego planu na Środowisko.

2.     Zwołaniu w dniu 23.06.2014 r., o godz. 9.00, w siedzibie Nadleśnictwa Trzciel, ul. Świerczewskiego 18,  66-320 Trzciel – posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP).

3.     Możliwości udziału społeczeństwa w obradach KZP.

4.     Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa na posiedzenie KZP.

5.     Celem KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000.

Ze względów organizacyjnych prosimy zainteresowanych  o potwierdzenie uczestnictwa (telefonicznie pod numerem  95 742 86 11lub pocztą elektroniczną na adres trzciel@szczecin.lasy.gov.pl) w w/w posiedzeniu, nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem KZP.


 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:

1. Przystąpieniu do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Goleniów na lata 2017 – 2026 wraz Programem Ochrony Przyrody i Prognozą Oddziaływania tego planu na Środowisko.
2. Zwołaniu w dniu 11.06.2014 r., o godz. 9.00, w siedzibie Nadleśnictwa Goleniów, ul. Parkowa 1, 72-100 Goleniów– posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP).
3. Możliwości udziału społeczeństwa w obradach KZP.
4. Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa na posiedzenie KZP.
5. Celem KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.

Ze względów organizacyjnych prosimy zainteresowanych o potwierdzenie uczestnictwa (telefonicznie pod numerem 91 418 28 56 lub pocztą elektroniczną na adres goleniow@szczecin.lasy.gov.pl) w w/w posiedzeniu, nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem KZP.


 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie ul. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na łączną sprzedaż nw. nieruchomości niezabudowanych.


Przedmiotem sprzedaży są następujące działki ewidencyjne:
1. nr 258/25 o pow. 0,0822ha i nr 258/27 o pow. 0,3310ha, obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina: Miasto Szczecin, symbol użytku – dr (drogi), dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1S/00133182/2. W dziale III KW wpisano nieodpłatną służebność przechodu i przejazdu przez ww. działki na rzecz każdoczesnych właścicieli działek o numerach: 258/20, 258/18, 258/16, 258/15, 258/28, 258/12, 258/11, 258/31, 258/19, 258/29, 258/21, 258/17, 258/10, 258/13, 258/22, 258/23, 258/30, 258/7, 258/9, 258/8.
2. nr 258/14 o pow. 0,0894ha obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina Miasto Szczecin, symbol użytku – Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane), dla której – w Sądzie Rejonowym jw. – prowadzona jest księga wieczysta Nr SZ1S/00123264/8.
3. nr 258/24 o pow. 0,2374ha obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina Miasto Szczecin, symbol użytku – Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane), dla której – w Sądzie Rejonowym jw. – prowadzona jest księga wieczysta Nr SZ1S/00123264/8.
Szczegóły przetargu do pobrania jako załącznik.

  


 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:

1.   Zwołaniu Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG), dla Nadleśnictwa Głusko, w dniu 23.05.2014 r., o godz. 9.00, w Budynku Wielofunkcyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Dobiegniewie przy ul. Staszica 9.
2.    Możliwości udziału społeczeństwa w obradach NTG.
      Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa na posiedzenie NTG.
      Celem NTG jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu” oraz akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.
      Ze względów organizacyjnych prosimy uczestników o potwierdzenie udziału (nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem NTG)  telefonicznie  (nr tel. 95 761 19 14)  lub pocztą elektroniczną na adres glusko@szczecin.lasy.gov.pl .

 


 

Zmiany kadrowe 

Z dniem 14.04.2014r. na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Goleniów powołany został Pan mgr inż. Leszek Budkowski, dotychczas pełniący obowiązki nadleśniczego. 


 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:

1.     Przystąpieniu do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Trzebież  na lata 2017 – 2026 wraz Programem Ochrony Przyrody i Prognozą Oddziaływania tego planu na Środowisko.

2.     Zwołaniu w dniu 21.05.2014 r., o godz. 9.00, w siedzibie Nadleśnictwa Trzebież, Zalesie 1, 72-004 Tanowo – posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP).

3.     Możliwości udziału społeczeństwa w obradach KZP.

4.     Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa na posiedzenie KZP.

5.     Celem KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.

 

 

       Ze względów organizacyjnych prosimy zainteresowanych  o potwierdzenie uczestnictwa (telefonicznie pod numerem  91 312 69 83 lub pocztą elektroniczną na adres trzebiez@szczecin.lasy.gov.pl) w w/w posiedzeniu, nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem KZP.

Szczegóły naboru do pobrania jako załącznik.

 


 Zmiany kadrowe 

Z dniem 31.03.2014 cofa się powierzenie obowiązków  nadleśniczego Nadleśnictwa Ośno Panu mgr inż. Zbigniewowi Cukrasowi.

Z dniem 01.04.2014r. na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Ośno powołany został  Pan  inż. Artur Tutka

 


 

Zmiany kadrowe 

 
Z dniem 21.03.2014r. Pan inż. Ryszard Brygman odwołany został ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska.
 
Z dniem 21.03.2014r. Pan inż. Piotr Kmet odwołany został ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Goleniów, a z dniem 22.03.2014r. powołany został na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska.
 
Od dnia 22.03.2014r. Pan mgr inż. Leszek Budkowski pełni obowiązki nadleśniczego Nadleśnictwa Goleniów.

 


 

  Informacja o wyniku przetargu

 ustnego nieograniczonego na łączną  sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy
ul. Polanka i Leśników w Szczecinie.

 

W dniu 07.03.2014r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji LP w Szczecinie, ul. Słowackiego 2 przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony.

Przedmiotem przetargu były cztery działki ewidencyjne:
 1. Nr 258/25 o pow. 0,0822ha i nr 258/27 o pow. 0,3310ha, obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina: Miasto Szczecin, symbol użytku – dr (drogi), dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1S/00133182/2.
 2. Nr 258/14 o pow. 0,0894ha i nr 258/24 o pow. 0,2374ha, obrębu ewidencyjnego 4444 Dąbie 444, gmina: Miasto Szczecin, symbol użytku – Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane), dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1S/00123264/8.  
Do przetargu nie przystąpił żaden oferent.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 410 000,00 zł (słownie złotych: czterysta dziesięć tysięcy 00/100 złotych).
Nie ustalono nabywcy nieruchomości ze względu na brak uczestników przetargu.
 

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie przy ul. Słowackiego 2

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż

samochodu marki CITROEN JUMPER 30 L1H1 120 KOMBI+, nr rej. ZS 6224J rocznik 2007,kabina przeszklona, drzwi tylne dzielone.

Cena wywoławcza: 24.000zł. brutto (w tym VAT stawka zwolniony)
Przebieg w dniu wyceny – 129.000 km
Samochód można oglądać w dniach 18.03. – 20.03.2014 r. przy ul. Słowackiego 2
w godzinach od 10.00 – 12.00.

Pisemne oferty należy składać do dnia 20.03.2014 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2014 r. o godz. 12.30.

Wadium, w wysokości 10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić do RDLP do dnia 20.03.2014 r. do godz. 12.00  na rachunek bankowy (BGŻ):
47 2030 0045 1110 0000 0054 5660.
Terminem wpłaty jest data wpływu środków na konto RDLP.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli żaden z oferentów nie zadeklaruje ceny wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zdjęcia samochodu do pobrania: Pobierz.


 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:

1.    Zwołaniu Narad Techniczno-Gospodarczych (NTG) dla Nadleśnictwa Mieszkowice w dniu 31.03.2014 r., o godz. 9.00   e-mail: mieszkowice@szczecin.lasy.gov.pl, w siedzibie Nadleśnictwa ul. Moryńska 1, 74-505 Mieszkowice, tel. 91 431 26 45,

2.    Możliwości udziału społeczeństwa w obradach NTG.

Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa na posiedzenie NTG. Celem NTG jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu” oraz akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.

Ze względów organizacyjnych prosimy uczestników o potwierdzenie udziału (nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem NTG) telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
zawiadamia o:
1.    Zwołaniu Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG) dla:
-  Nadleśnictwa Lubniewice, w dniu 07.11.2014 r.,, ul.Jana Pawła II 34, 69-210 Lubniewice, o godz. 9.00,
w siedzibie Nadleśnictwa
- Nadleśnictwa Międzychód w dniu 17.11.2014 r., o godz. 9.00,
w siedzibie Nadleśnictwa, Przylesie 12, 64-400  Międzychód,
- Nadleśnictwa Sulęcin w dniu 21.11.2014 r., o godz. 9.00,
w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego  w Gliśnie.  
2.    Możliwości udziału społeczeństwa w obradach NTG.
            Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody
w lasach nadleśnictwa na posiedzenie NTG. Celem NTG jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu” oraz akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.
            Ze względów organizacyjnych prosimy uczestników o potwierdzenie udziału (nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem NTG),  telefonicznie  
lub pocztą elektroniczną, na adres właściwego nadleśnictwa

 

Informacja

o wyniku negocjacji cenowej na łączną sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Polanka i Leśników w Szczecinie.

 

 

Pliki do pobrania:
      Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino 2015-02-13 pobierz
      Ogłoszenie o negocjacji cenowej na łączną sprzedaż nieruchomości - działki ewid. nr 258/14, 258/24, 258/25 i 258/27 obr. ewid. 4444 Dąbie 444 pobierz
      Ogłoszenie naboru pracownika na stanowisko sekretarza w Nadleśnictwie Trzciel pobierz
      Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż wyeksploatowanych i zbędnych środków trwałych i wyposażenia pobierz
      Ogłoszenie - drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości. pobierz
      Nabór na stanowisko leśniczego ds. łowieckich w Nadleśnictwie Kliniska pobierz
      zdjęcia do przetargu na sprzedaż samochodu CITROEN JUMPER pobierz
      2014_02_05_konkurs_na_stanowisko_nadlesniczego_nadlesnictwa_osno_lubuskie.pdf pobierz
      2014_02_04_koncowa_redakcja_projektu_planu_urzadzenia_lasu__pul__dla_nadlesnictwa_bogdaniec_do_publicznego_wgladu.pdf pobierz
      2014_02_04___powolanie_nadlesniczego_rzepin.pdf pobierz
      2014_01_24_ustny_przetarg_nieograniczony_na_laczna_sprzedaz_nw._nieruchomosci_niezabudowanych.pdf pobierz
      2014_01_23_zatwierdzeniu_przez_ministra_srodowiska_planu_urzadzenia_lasu_dla_nadlesnictwa_smolarz.pdf pobierz
      2014_01_23_lasy_hcvf___konsultacje_spoleczne.pdf pobierz
      2014_01_17_informacja_o_wyniku_drugiego_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomosci_niezabudowanych.pdf pobierz
      2014_01_14__submisja_drewna_cennego_i_tartacznego_w_rdlp_w_szczecinie.pdf pobierz
      archiwum_do_konca_2013_roku___wystapienia__komunikaty_i_ogloszenia.pdf pobierz
      Informacja o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne 258/25 i 258/27, obręb ewid. 4444 Dąbie 444. pobierz
      Sprzedaż nieruchomości działki ewid. 258/25 i 258/27, obręb ewid. 4444 Dąbie 444 pobierz
      Zestawienie drewna na submisję 24.01.2013 r. pobierz
      Protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu w sprawie opracowania planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Bogdaniec pobierz
      Protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu w sprawie opracowania planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Głusko pobierz
      Protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu w sprawie opracowania planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Bierzwnik pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Witold Koss - Dyrektor RDLP w Szczecinie
Data modyfikacji: 2015/02/26 11:15:45
Redaktor zatwierdzający: Marcelina Gosiewska
Wprowadzający: Przemysław Rachwał