Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Barlinek

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Barlinek >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 


 

 

                                                                               OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Zbiór nasion: dębu bezszypułkowego, buka zwyczajnego, klona jawora, klona zwyczajnego, lipy drobnolistnej, graba zwyczajnego na terenie Nadleśnictwa Barlinek.

Termin składania ofert: do 29.08.2016

Szczegóły w dokumentach do pobrania

 

 


 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU USTNEGO

NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Z DNIA 13.07.2016

 

 

 Nadleśnictwo Barlinek informuje, że w wyniku I przetargu ustnego nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości w miejscowości Niesporowice, Gmina Pełczyce, województwo zachodniopomorskie, który odbył się w dniu 13.07.2016 r. o godz. 800 w świetlicy siedziby Nadleśnictwa Barlinek przy ul. Tunelowej 56a, dotyczący działki

Nazwa Jednostki Obręb leśny

Oddział pododdział

Obręb ewidencyjny

Gmina

Adres

Nr działki

KW i nazwa SR

Powierzchnia

Opis nieruchomości

Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Cena wywoławcza

Nadleśnictwo Barlinek

Obręb leśny Barlinek

760-d-00

Obręb ewidencyjny Niesporowice

Gmina Pełczyce

Adres: Niesporowice

Działka 133/10

KW SZ 1 C/00035581/7

Sąd Rejonowy w Choszcznie

Działka o pow. 759 m²

Nieruchomość niezabudowana o  powierzchni  759 m² - użytek B, dostęp do drogi publicznej

 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna –decyzja o warunkach zabudowy (brak planu zagospodarowania przestrzennego)

14.100,00..zł brutto (słownie: czternaście  tysięcy sto złotych 00/100)

 

ZOSTAŁ NIEROZSTRZYGNIĘTY

Wpłynęło jedno wadium, nie przystąpiono do licytacji.

 

 

  Ogłoszenie

 

Nadleśnictwo Barlinek ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości w miejscowości Niesporowice, Gmina Pełczyce, województwo zachodniopomorskie.

Szczegóły ogłoszenia w dokumentach do pobrania.

 


 

 Ogłoszenie

 

 

Odnowienie i uzupełnienie brakujących znaków  podziału powierzchniowego – słupków oddziałowych na terenie Nadleśnictwa Barlinek.

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w dokumentach do pobrania.

 


 

 Ogłoszenie

Nadleśnictwo Barlinek ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż psa rasy Ogar Polski urodzonego w 2012 roku. Szczegóły ogłoszenia znajdują się w dokumentach do pobrania.

 


  

 Ogłoszenie

Nadleśnictwo Barlinek ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż telefonów komórkowych.  Szczegóły ogłoszenia znajdują się w dokumentach do pobrania.

 


 

 Ogłoszenie

Nadleśnictwo Barlinek ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż polbruku z demontażu parkingu w ilości 230 m3.  Szczegóły ogłoszenia znajdują się w dokumentach do pobrania.


  Nadleśniczy Nadleśnictwa Barlinek przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 1400 do godz. 1500  

 

 


 

Informacja

W dokumentach do pobrania znajduje się wzór karty rezerwacyjnej Domku Myśliwskiego, Kwatery OHZ w miejscowości Lipy 1.

 

  


!!! UWAGA !!!

Nadleśnictwo Barlinek posiada w swojej ofercie sprzedaż polowań indywidualnych w sezonie łowieckim 2015/2016 na zwierzynę beztrofealną i trofealną, a przede wszystkim jelenie byki. Na stronie internetowej pod adresem: https://trofea.lasy.gov.pl zamieszczone są zdjęcia trofeów dotychczas pozyskanych jeleni byków w Naszym obwodzie łowieckim. Oferta cenowa wraz z kartą na zamówienie polowania do pobrania w załącznikach poniżej.

Zainteresowanych myśliwych prosimy o zgłoszenia mailowe pod adresem barlinek@szczecin.lasy.gov.pl

Warunki oraz oferta cenowa  do negocjacji! 

Serdecznie zapraszamy !

Darz Bór !

 


 

Sprzedaż sadzonek w Nadleśnictwie Barlinek: 

Ceny sadzonek netto w Nadleśnictwie Barlinek w 2015 roku wyliczono zgodnie z Zarządzeniem Nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 października 2009 roku.

 

Osoba do kontaktu: Barbara Sikorska, tel.: 957466526 *332

 

AKTUALE CENY SADZONEK ZNAJDUJĄ SIĘ DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU

 


 

Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Barlinek: 

 Sprzedaż drewna odbywa się zgodnie z:

Zarządzeniem Nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 października 2014 roku oraz
Decyzją Nr 56 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 października 2014 roku.
 
  1. Sprzedaż drewna w leśnictwach przez Leśniczego odbywa się w środy i piątki w godz. 7:00 – 8:30 po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym. 
  2. Sprzedaż detaliczna drewna opałowego (S4, M2) pozyskanego kosztem nabywcy odbywa się tylko na podstawie zapłaty za drewno przed wydaniem go z lasu.
  3. Organizacją pozyskania i sprzedaży ww. drewna zajmują się leśniczowie w poszczególnych leśnictwach.
  4. Sprzedaż drewna dla klientów prowadzących działalność gospodarczą odbywa się poprzez Portal Leśno-Drzewny www.zilp.lasy.gov.pl/drewno. Dodatkowo, Nadleśnictwo organizuje przetargi na drewno w serwisie www.e-drewno.pl, w których mogą brać udział zarówno firmy jak i osoby fizyczne.
  5. Zakup sortymentów (S2, S10, W0) odbywa się od poniedziałku do piątku w kasie w siedzibie Nadleśnictwa.
 
AKTUALE CENY DREWNA ZNAJDUJĄ SIĘ DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU

 

Szczegółowych informacji w zakresie cen, zapasów i warunków zakupu:

- surowca drzewnego udziela specjalista Służby Leśnej p. Izabela Maciantowicz (tel. 95 746 65 26 wew. 335 ; 661 994 345),
- stroiszu i choinek udziela specjalista Służby Leśnej p. Mirosław Czarnecki (tel. 95 746 65 26, wew. 333 ; 605 251 294),
- materiału sadzeniowego udziela leśniczy Robert Płodzień ( szkółka leśna Moczydło, tel. 95 746 65 16; 665 650 143) lub starszy specjalista Służby Leśnej p. Barbara Sikorska  ( tel. 95 746 65 26, wew. 332 ).

 


 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY W RAMACH

DZIAŁANIA 5.1 PRIORYTETU V

 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 

 

PROJEKT nr POIS.05.01.00-00-331/10

 

„Czynna ochrona siedlisk przyrodniczych w Nadleśnictwie Barlinek oraz kształtowanie warunków służących ochronie różnorodności biologicznej w Puszczy Barlineckiej”

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 2 630 907,00 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 2 630 214,62 PLN

Wysokość dotacji: 2 123 898,29, 00 PLN

Termin realizacji Projektu (okres kwalifikowania wydatków):

od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.

 

Umowa o dofinansowanie nr POIS.05.01.00-00-331/10

Została zawarta w dniu 25.10.2011 r.

 

Działania projektowe zlokalizowane są na terenach należących w większości do sieci NATURA 2000: PLB 080001 - Puszcza Barlinecka, PLH 080071 Ostoja Barlinecka, PLH 320006 – Jezioro Miedwie i Dolina Płoni, na terenie województw: zachodniopomorskiego i lubuskiego, na terenie powiatów: myśliborskiego i gorzowskiego.

 

I. CELE PROJEKTU

 

Główny cel:

 Ochrona, odtwarzanie i przebudowa cennych siedlisk przyrodniczych

             Cele szczegółowe:

            Przebudowa siedlisk leśnych, grądów i buczyn, do pożądanego składu gatunkowego,

·         Ochrona i odtwarzanie cennych torfowisk, przywracanie właściwych stosunków wodnych,

·         Ochrona dotychczasowych miejsc występowania kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej poprzez polepszenie warunków ich bytowania w zbiornikach wodnych i tworzenie nowych oraz uzupełnienie inwentaryzacji,

·         Inwentaryzacja miejsc występowania pachnicy dębowej i innych saproksylobiontów na terenie PLH 080071 Ostoja Barlinecka,

·         Ochrona i polepszenie warunków rozwoju trzmieli i dzikich pszczół leśnych w celu powiększenia biologicznej różnorodności PLH 080071 Ostoja Barlinecka

·         Mała retencja w Nadleśnictwie Barlinek w celu ochrony i odtwarzania cennych torfowisk, ochrony siedlisk olsów oraz powiększenia biologicznej różnorodności PHL 080071 Ostoja Barlinecka,

·         Mała retencja w Nadleśnictwie Kłodawa w celu powiększenia biologicznej różnorodności PHL 080071 Ostoja Barlinecka. 

  

II. OPIS GATUNKU / SIEDLISKA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM PROJEKTU:

 

-     Grąd subatlantycki

-     Grąd środkowoeuropejski

-     Żyzne buczyny

-     Kwaśne buczyny niżowe

-     Torfowiska wysokie zdegradowane zdolne do regeneracji

-     Torfowiska przejściowe i trzęsawiska

-     Łęgi olchowe

-     Kumak nizinny

-     Traszka grzebieniasta

-     Zalotka większa

-     Pachnica dębowa

-     Bóbr europejski

-     Wydra

-     Łąki świeże 

III. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ W NADLEŚNICTWIE BARLINEK

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej oraz przeprowadzenie przetargu:

·         dot. ochrony i odtwarzania siedlisk nieleśnych,

·         dot. ochrony i przebudowy siedlisk leśnych,

 

2. Usunięcie gatunków niepożądanych i obcych na siedliskach leśnych:

·         w ramach zadania przewidziane jest usunięcie gatunków niepożądanych

i obcych – świerka, robinii, czeremchy amerykańskiej, osiki, brzozy, sosny

i innych oraz porządkowanie powierzchni do odnowienia.

 

3. Usunięcie nalotów i podrostów drzew i krzewów na siedliskach nieleśnych:

·         w ramach zadania przewiduje się usunięcie nalotów i podrostów, samosiewów niepożądanych drzew i krzewów z torfowisk wysokich, przejściowych

i wilgotnych łąk.

 

4. Ochrona miejsc występowania kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej poprzez polepszenie warunków ich bytowania w zbiornikach wodnych i tworzenie nowych:

·         w ramach zadania planuje się dokonać weryfikacji siedlisk kumaka nizinnego

i traszki grzebieniastej, dalej częściowe odsłonięcie z drzew i krzewów zbiorników gdzie występują te płazy oraz odbudowę zbiornika dla w/w.

·         wydobyta ziemia torfowa zostanie przewieziona na szkółkę leśną i dalej wykorzystana.

 

 5. Inwentaryzacja występowania pachnicy dębowej i innych saproksylobiontów:

·         w ramach zadania planuje się przeprowadzić szczegółową inwentaryzację występowania pachnicy dębowej i innych saproksylobiontów z listy „naturowych”.

 

 6. Ochrona i polepszenie warunków rozwoju trzmieli i dzikich pszczół:

·         w ramach zadania planuje się posadzić na trzech powierzchniach kilka gatunków wieloletnich roślin nektarodajnych.

·         rośliny zostaną tak dobrane, aby zapewnić pokarm dla trzmieli i pszczół przez cały sezon wegetacyjny.

·         druga cześć zadania polega na budowie pięciu sztuk sztucznych barci.

 

 7. Mała retencja w Nadleśnictwie Barlinek:

·         w tym działaniu planujemy 79 urządzeń małej retencji różnego typu.

·         będą to: stałe progi piętrzące, zastawki o stałym i regulowanym piętrzeniu, przepusty o stałym i regulowanym piętrzeniu, rowy, które wymagają odmulenia dla doprowadzenia wody, groble wymagające naprawy w celu komunikacji wody oraz uszkodzony rurociąg, który zostanie przebudowany na rów otwarty w celu ustabilizowania przepływu wody

·         lokalizacja tych urządzeń nie jest przypadkowa; została ona przeanalizowana przez przyrodnika, prof. Lesława Wołejkę pod kątem zadań i pozytywnych efektów ekologicznych.

 

8. Mała retencja w Nadleśnictwie Kłodawa:

·         w tym działaniu będą zbudowane 3 urządzenia małej retencji.

 

9. Wprowadzanie gatunków właściwych:

·         w ramach tego zadania przewiduje się, przygotowanie gleby oraz sadzenie właściwych gatunków drzew i krzewów zgodnie z zaleceniami naukowców oraz RDLP w Szczecinie w zależności od siedliska przyrodniczego, typu siedliskowego lasu oraz innych indywidualnych uwarunkowań: buk, dąb, grab, lipa, klon oraz inne gatunki.

 

10. Pielęgnowanie wprowadzonych gatunków:

·         w ramach zadania planuje się wykaszanie chwastów oraz usuwanie nalotów

 i odrośli krzewów  i drzew niepożądanych gatunkom właściwym

 

11. Grodzenie wprowadzonych gatunków:

·         w ramach zadania przewiduje się zakup i montaż siatek grodzeniowych oraz innych materiałów grodzeń, zabezpieczających niektóre wprowadzone gatunki przed zniszczeniem przez zwierzynę płową.

 

12. Zabezpieczanie chemiczne wprowadzonych gatunków:

·         w ramach zadania przewiduję się zakup odpowiedniego środka chemicznego (repelentu), dopuszczalnego do stosowania w lasach na terenie Natura 2000

i zabezpieczenia pędu głównego buka przed zgryzaniem zwierzyny płowej

w okresie jesiennym, w pierwszym roku po posadzeniu.

 

13. Komunikacje i rozpowszechnianie informacji nt. efektów projektu oraz monitorowanie / ewaluacja efektów projektu.

 

14. Zarządzanie projektem:

·         koordynacja działań w nadleśnictwie,

·         weryfikacja inwentaryzacji przyrodniczych.

Więcej na stronie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - strona programu www.pois.gov.pl

 

 


 

  Nadleśnictwo Barlinek  uczestniczy w realizacji projektu: 

 „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP”

 Projekt realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  - strona programu www.pois.gov.pl w ramach działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Koszt całkowity projektu to 130 mln zł. Jest on realizowany na terenie całej Polski w 57 nadleśnictwach, a jego działania obejmą zasięgiem obszar około 24 000 ha.

 

Celem projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom pozostającym w zarządzie PGL LP zdegradowanym w wyniku działań wojskowych.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

1. Wykonanie rozpoznania saperskiego i oczyszczenia terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych

2. Ocena przyrodnicza terenów

3. Ocena geośrodowiskowa terenów

4. Usuwanie zanieczyszczeń gruntowych

5. Rozbiórka lub zabezpieczenie obiektów powojskowych i porządkowanie terenu

6. Przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego

7. Działania związanie z ochroną gatunków i siedlisk

8. Odnowa i przebudowa drzewostanów z dostosowaniem ich składu gatunkowego do warunków siedliskowych

 

Wszelkie informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia beneficjenta Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe koordynuje projekt.

 

Adres strony internetowej projektu:

www.ckps.pl zakładka Projekty PGL LP – Rekultywacja poligonów

 Informacja z odpowiednimi logotypami dostępna również poniżej, w dziale pliki do pobrania. Informację zamieszczono 16.07.2010r.

 


 

Nadleśnictwo Barlinek uczestniczy w realizacji projektu przyrodniczego dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn:

Czynna ochrona siedlisk przyrodniczych w Nadleśnictwie Barlinek oraz kształtowanie warunków służących ochronie różnorodności biologicznej w Puszczy Barlineckiej”

 Projekt jest realizowany w ramach V osi priorytetowej Programu Operacyjnego UE „Infrastruktura i Środowisko” - strona programu www.pois.gov.pl - w ramach działania 5.1 Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.
 
Celem V osi priorytetowej Programu Operacyjnego UE Infrastruktura i Środowisko jest ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat jego zasobów i zmniejszania różnorodności biologicznej. Aktywna ochrona środowiska na obszarach chronionych w Polsce. Inicjatywy zmierzające do zachowania gatunków zagrożonych wyginięciem oraz różnorodności genetycznej roślin, zwierząt i grzybów, a także przywracania drożności korytarzy ekologicznych, aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie sieci Natura 2000. Działania związane z kształtowaniem postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, ochronie przyrody, w tym różnorodności biologicznej i ochronie krajobrazu, a także zachowań proekologicznych poprzez szeroko rozumianą edukację ekologiczną.
 
Natomiast w ramach w/w projektu realizowane będą m. in. następujące działania:
1.    Przebudowa siedlisk leśnych, grądów i buczyn, do pożądanego składu gatunkowego.
2.    Ochrona i odtwarzanie cennych torfowisk oraz przywracanie właściwych stosunków wodnych na tych obszarach.
3.    Ochrona i odtwarzanie miejsc występowania kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej poprzez polepszanie warunków ich bytowania w zbiornikach wodnych.
4.    Inwentaryzacja miejsc występowania pachnicy dębowej i innych saproksylobiontów na terenie PLH 080071.
5.    Działania z zakresu małej retencji w Nadleśnictwie Barlinek i Nadleśnictwie Kłodawa w celu ochrony i odtwarzania cennych torfowisk, ochrony siedlisk olsów oraz powiększania biologicznej różnorodności Puszczy Barlineckiej.
 

Dodatkowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla V osi priorytetowej Programu Operacyjnego UE „Infrastruktura i Środowisko” – strona internetowa www.ckps.pl – Konkurs 2/2010.

Informacja z odpowiednimi logotypami dostępna również poniżej, w dziale pliki do pobrania. Informację zamieszczono 20.02.2012r.

 


 

 

 

 

Nadleśnictwo Barlinek informuje, że w wyniku I przetargu ustnego nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości w miejscowości Niesporowice, Gmina Pełczyce, województwo zachodniopomorskie, który odbył się w dniu 13.07.2016 r. o godz. 800 w świetlicy siedziby Nadleśnictwa Barlinek przy ul. Tunelowej 56a, dotyczący działkę

 

Nazwa Jednostki Obręb leśny

Oddział pododdział

Obręb ewidencyjny

Gmina

Adres

Nr działki

KW i nazwa SR

Powierzchnia

Opis nieruchomości

Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Cena wywoławcza

Nadleśnictwo Barlinek

Obręb leśny Barlinek

760-d-00

Obręb ewidencyjny Niesporowice

Gmina Pełczyce

Adres: Niesporowice

Działka 133/10

KW SZ 1 C/00035581/7

Sąd Rejonowy w Choszcznie

Działka o pow. 759 m²

Nieruchomość niezabudowana o  powierzchni  759 m² - użytek B, dostęp do drogi publicznej

 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna –decyzja o warunkach zabudowy (brak planu zagospodarowania przestrzennego)

14.100,00..zł brutto (słownie: czternaście  tysięcy sto złotych 00/100)

 

ZOSTAŁ NIEROZSTRZYGNIĘTY

Wpłynęło jedno wadium, nie przystąpiono do licytacji.

Pliki do pobrania:
      nasiona._ogloszenie_o_zamowieniu.doc pobierz
      nasiona._zalacznik_nr_1.doc pobierz
      nasiona._zalacznik_nr_1a.doc pobierz
      nasiona._zalacznik_nr_2.doc pobierz
      nasiona._zalacznik_nr_3.doc pobierz
      nasiona._zalacznik_nr_4.doc pobierz
      przetarg___ustny_nieograniczony__niesporowice.docx pobierz
      zalacznik_nr_1a.doc pobierz
      zalacznik_nr_2_zm.doc pobierz
      zalacznik_nr_2a.doc pobierz
      zalacznik_nr_3.doc pobierz
      zalacznik_nr_4.doc pobierz
       Formularz ofertowy_dzierżawa dz.nr. 239/24 pobierz
       ŁOWIECTWO Oferta cenowa na polowania sez.łow.2015/2016 pobierz
       ŁOWIECTWO Zamówienie polowania indywidualnego pobierz
       Ceny sadzonek rok 2015 - Nadleśnictwo Barlinek pobierz
       Cennik detaliczny drewna na II półrocze 2015 pobierz
      Informacja o uczestnictwie nadleśnictwa w projekcie rekultywacji terenów powojskowych pobierz
      Informacja o uczestnictwie nadleśnictwa w projekcie ochrony siedlisk przyrodniczych pobierz
      wzor_karty_rezerwacyjnej.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Sławomir Gibert
Data modyfikacji: 2016/08/17 11:34:23
Redaktor zatwierdzający: Ewa Krygowska
Wprowadzający: Ewa Krygowska