Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Barlinek

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Barlinek >> Zamówienia publiczne >> Utwardzenie wjazdu, drogi wewnętrznej i placu manewrowego do budynku leśniczówki Polana w miejscowości Stawno 1_Nadleśnictwo Barlinek

bip_logo_pl
odstep
Utwardzenie wjazdu, drogi wewnętrznej i placu manewrowego do budynku leśniczówki Polana w miejscowości Stawno 1_Nadleśnictwo Barlinek

Data opublikowania: 2013/10/18
Tryb postępowania: zamówienie nie podlegające PZP
Data składania ofert lub wniosków: 2013/10/30

 Barlinek, dnia 18.10.2013 r.

Zn. spr. SA-2717 - 21/13

 

Zapytanie ofertowe

 

W związku z planowaną inwestycją polegającą na wykonaniu utwardzenia wjazdu, drogi wewnętrznej i placu manewrowego do budynku leśniczówki Polana w miejscowości Stawno1

Nadleśnictwo Barlinek zaprasza do przedstawienia oferty cenowej w postępowaniu

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8.

 

1. Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie wjazdu, drogi wewnętrznej i placu manewrowego do budynku leśniczówki Polana w miejscowości Stawno 1. Szczegółowy zakres robót został opisany przedmiarze robót.

 

2. Oferta powinna zawierać:

a. Formularz oferty (na załączonym druku).

b. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Oświadczenie o niezaleganiu w płatnościach wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

c. Kosztorys ofertowy.

 

3. Termin realizacji : do 13.12.2013 r. – lecz nie później niż do 27.12.2013 r.

 

Płatność przelewem na rachunek bankowy w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Płatność nastąpi po protokolarnym bezusterkowym odbiorze przedmiotu zamówienia. Rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego.

 

4. Dodatkowe postanowienia: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie terminu wykonania w razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych utrudniających realizację robót budowlanych.

 

5. Kryterium oceny ofert: Najniższa cena – cena 100 %.

 

6. Miejsce i termin składania ofert:

 

a. Miejsce składania: siedziba Zamawiającego - Nadleśnictwo Barlinek, ul. Tunelowa 56 a, 74-320 Barlinek (sekretariat) lub pocztą elektroniczną na adres: barlinek@szczecin.lasy.gov.pl z dopiskiem „Oferta-wykonanie utwardzenia wjazdu, drogi wewnętrznej i placu manewrowego do budynku leśniczówki Polana”.

b. Termin składania: 30.10.2013 r. do godz. 10:00

 

Nadleśnictwo Barlinek zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.

 

 

Nadleśniczy

dr inż. Sławomir Gibert

Pliki do pobrania:
      formularz_ofertowy pobierz
      przedmiar_robot_wjazd pobierz
      zapytanie_ofertowe pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Sławomir Gibert
Data modyfikacji: 2013/10/18 13:48:18
Redaktor zatwierdzający: Katarzyna Krupska
Wprowadzający: Katarzyna Krupska