Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Bogdaniec

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Bogdaniec >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep
Plan Urządzenia Lasu

 

Gospodarkę leśną prowadzi się według zapisów planu urządzenia lasu. Plan ten sporządzany jest na okres 10 lat i zawiera opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Plan urządzenia lasu zatwierdzany jest przez ministra właściwego do spraw środowiska. Obecnie w Nadleśnictwie Bogdaniec obowiązuje Plan Urządzenia Lasu na lata 2014-2023.

Część ogólna planu urządzenia lasu zwana elaboratem lub opisaniem ogólnym zawiera:

- ogólną charakterystykę lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz pozostałych gruntów i nieruchomości będących w zarządzie nadleśnictwa;
- wyniki analizy gospodarki leśnej w minionym okresie;
- opis przyjętych zasad określania zadań gospodarczych dla nadleśnictwa;
- opisanie i zestawienie zadań wynikających z planu urządzenia lasu;
- program ochrony przyrody;
- prognozę stanu zasobów drzewnych na koniec okresu gospodarczego;

- podsumowanie prac urządzeniowych;

Integralną część planu urządzania lasu stanowi program ochrony przyrody, zawierający opis walorów przyrodniczych i kulturowych nadleśnictwa.

Wersja elektroniczna Programu Ochrony Przyrody Nadleśnictwa Bogdaniec zamieszczona w BIP nie zawiera informacji o lokalizacji stanowisk prawnie chronionych gatunków roślin i zwierząt. W celu udostępnienia przedmiotowych informacji wymagane jest uzyskanie zgody właściwej terytorialnie regionalnej dyrekcji ochrony środowiska.

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
       Podsumowanie zgodnie z art. 55 ust. 3 Ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz.U. z 2008r., nr 199, poz. 1227) pobierz
       WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ/ O ŚRODOWISKU pobierz
       WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ/ O ŚRODOWISKU pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Pietkun
Data modyfikacji: 2016/02/04 12:19:49
Redaktor zatwierdzający: Jolanta Starczewska
Wprowadzający: Jolanta Starczewska