Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Bolewice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Bolewice >> Informacja o kontrolach

bip_logo_pl
odstep
Wyniki kontroli

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej  PGL LP można uzyskać składając wniosek (wzór wniosku do pobrania na dole strony).

 

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2018 r.: 


23.01.2018 r. - audyt FSC.

15.02.2018 r. - PIORiN Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu Oddział w Nowym Tomyślu - Kontrola dokumentacji prowadzonej w Nadleśnictwie Bolewice w związku z wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez WI - kontrola paszportowania.

 

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2017 r.: 

 

11.12.2017 r. - RDLP w Szczecinie - Kontrola w zakresie przestrzegania przez pracodawcę przepisów bezpieczenstwa i higieny pacy.

11.12.2017 r. - Wielkopolski Urząd Wojewódzki - Zachowanie żywotności drzew posadzonych w ramach rekompensaty.

28-29.11.2017 - RDLP w Szczecinie - Kontrola realizacji planu kosztów stałych, zasadności ich ponoszenia i poprawności ewidencjonowania.

22.11.2017 r. - Lubuski Urząd Wojewódzki - Zachowanie żywotności drzew posadzonych w ramach rekompensaty.

24.10.2017 r. - Biuro Nasiennictwa Leśnego - Kontrola pozyskania leśnego materiału rozmnożeniowego.

 17-18.10.2017 r. - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych - Kontrola związana z identyfikacją negatywnych zjawisk występujących w zarządzaniu, organizacji i realizacji zadań gospodarczych w terenowych jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.

03.10.2017 r. - PIORiN Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu Oddział w Nowym Tomyślu - dokonanie oceny fitosanitarnej roślin w szkółce leśnej w Bolewicach niezbędnej do wydania paszportów roślin.

29.08.2017 r. - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Kontrola planowa realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja scieżki edukacyjnej "Bolewickie Bory" na terenie Nadleśnictwa Bolewice".

21.08.2017 r. - PIORiN Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu Oddział w Nowym Tomyślu - Monitoring występowania organizmu Xylella fastidiosa na roślinach podatnych, monitoring występowania oragnizmu Dendrolimus sibiricus (Barczatka syberyjska) na roślinach iglastych oraz monitoring występowania organizmu Monochamus spp. w drzeowstanach iglastych. 

04.07.2017 r. - PIORiN Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu Oddział w Nowym Tomyślu - Możliwosc występowania organizmu Bursaphelenchus xylophilus - węgorek sosnowiec - w drzewostanach sosny zwyczajnej oraz monitoring organizmu Agrilus auroguttatus w roślinach dębu.

23.05.2017 oraz 01.06.2017 r. - RDLP w Szczecinie - Weryfikacja realizacji zamówienia na usługi leśne (stan na 24.05.2017 r.)

16.05.2017 r. - RDLP w Szczecinie - Przegląd Meteorologicznego Punktu Pomiarowego.

12.05.2017 r. - Wojewódzki Inspektorat Ochorny Roślin w Poznaniu Oddział w Nowym Tomyślu - ocena fitosanitarna roślin rosnących w szkółce leśnej w Bolewicach - lustracja wiosenna.

10.05.2017 r. - Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Międzyrzeczu - Czynności kontrolno - rozpoznawcze na obszarze leśnym administrowanym przez Nadleśnictwo Bolewice w granicach powiatu międzyrzeckiego.

27 - 28.04.2017 r. - Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu - Czynności kontrolno rozpoznawcze w Leśnictwach Bolewice, Smolarnia, Szklarka, Osetna Młyn, Królewiec, Leśny Folwark, Lewice, Kaliska na obszarze leśnym w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego.

18.04.2017 r. - Komenda Powiatowa/Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie - Czynności kontrolno - rozpoznawcze na obszarze leśnym administrowanym przez Nadleśnictwo Bolewice w granicach administracyjnych powiatu międzychodzkiego.

31.03. - 07.04.2017 r. - PIP Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu - Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy oraz BHP.

21.03.2017 r. - ZKT DGLP w Warszawie - Kontrola negatywnych zjawisk występujących w zarządzaniu, organizacji i realizacji zadań gospodarczych.

10-25.01.2017 r. - RDLP Szczecin - Kontrola sprawdzająca.

11-13.01.2017 r. - ZKT DGLP w Warszawie - Kontrola negatywnych zjawisk występujących w zarządzaniu, organizacji i realizacji zadań gospodarczych.

16.02.2017 r. - PIORiN Wojewódzki Inspektorat w Poznaniu - Kontrola dokumetacji wynikająca z wpisu do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez WI oraz kontrola paszportowania.

24.02.2017 r. - PIORiN Wojewódzki Inspektorat w Poznaniu - Kontrola oceny fitosanitarnej WDN sosny zwyczajnej niezbędnej do wyadania paszpodtów dla szyszek przed wysłaniem ich do wyłuszczarni.

21.03.2017 r. - DGLP w Warszawie - Kontrola negatywnych zjawisk występujących w zarządzaniu, organizacji i realizacji zadań gospodarczych.

 

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2016 r.:

12.01.2016 - RDLP Szczecin - Kontrola dokumentacji kancelarii niejawnej i spraw obronnych.

04.02.2016 - PIORiN Wojewódzki Inspektorat w Poznaniu - kontrola dokumentacji wynikająca z wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora oraz kontrola paszportowania

14-17.03.2016 - ZKT DGLP w Warszawie - Kontrola negatywnych zjawisk występujących w zarządzaniu, organizacji i realizacji zadań gospodarczych.

17.03.2016 - PPIS w Nowym Tomyslu - Ocena realizacji wymogów w zakresie bhp, występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz stosowania substancji chemicznych.

11-12.04.2016 r. - KPPSP w Nowym Tomyślu - Kontrola zabezpieczenia p.poż. obszarów leśnych.

13.04.2016 r. - KPPSP w Międzychodzie - Kontrola przestrzegania przepisów p.poż.

19.04.2016 r. - RDLP Szczecin - Kontrola wyznaczenia cięć przerzedzających w wyłączonych drzewostanach nasiennych sosony oraz kontrola bieżących prac na szkółce i jakości prac odnowieniowych.

10.05.2016 r. - KPPSP w Międzyrzeczu - Kontrola zabezpieczenia p.poż. obszarów leśnych.

23.05.2016 r. - PIORiN Wojewódzki Inspektorat w Poznaniu - Ocena fitosanitarna roślin w szkółce leśnej.

24.06.2016 r. - RDLP Szczecin - Kontrola problemowa - nadzór nad lasami niepaństwowymi.

30.06.2016 r. - RDLP Szczecin - Audyt legalności oprogramowania.

20.09.2016 r. - Strostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Kontrola zadań z znadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skrabu Państwa za okres 01.01-20.09.2016 r.

21.10.2016 r. - PIORiN Wojewódzki Inspektorat w Poznaniu - Ocena fitosanitarna roślin w szkółce leśnej oraz DH Sosny zwyczajnej.

24-25.10.2016 r. - ZKT DGLP w Warszawie - Kontrola negatywnych zjawisk występujących w zarzązaniu, organizacji i realizacji zadań gospodarczych.

10.11.2016 r. - PIORiN Wojewódzki Inspektorat w Poznaniu - Ocena fitosanitarna DM sosny zwyczajnej w L-ctwie Lewice.

24.11.2016 r. - RDLP Szczecin - Kontrola problemowa - Działania z organizacji i kadr.

21.12.2016 r. - PIORiN Wojewódzki Inspektorat w Poznaniu - Ocena fitosanitarna DM sosny zwyczajnej niezbędnej do wydania paszportów dla szyszek.

 

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2015 r.:

13-14.01.2015 - RDLP Szczecin - Kontrola dokumentacji dot. nasiennictwa i szkółki.

13-14.01.2015 - RDLP Szczecin - Kontrola dokumentacji oraz wykonywanych prac z zakresu techniki hodowli lasu.

18.02.2015 - RDLP Szczecin - Kontrola problemowa w zakresie "Warunki przydziału, przechowywania i używania broni palnej w jednostkach LP".

16.03.2015 - KPPSP w Międzyrzeczu -  Kontrola zabezpiezenia p.poż. obszarów leśnych.

14-16.04.2015 - KPPSP w Nowym Tomyślu - Kontrola zabezpieczenia p.poż. obszarów leśnych.

12.05.2015 - KPPSP w Międzychodzie - Kontrola przestrzegania przepisów p.poż.

14-15.05.2015 - RDLP Szczecin - Kontrola funkcjonalna w zakresie ochrony p.poż.

 


Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2014 r.:

10.02.2014 - PPIS - Ocena realizacji wymogów w zakresie bhp, występowania w środowisku pracy szkodliwych czynnikow biologicznych oraz stosowania substancji chemicznych.

01-02.04.2014 - KPPSP w Nowym Tomyślu - Kontrola zabezpieczenia p.poż obszarów leśnych.

09.04.2014 - RDLP Szczecin - Kontrola kosztów produkcji szkółkarskiej.

14.04.2014 - KPPSP w Międzychodzie - Kontrola przestrzegania przepisów p.poż.

23.04.2014 - KPPSP w Międzyrzeczu - Kontrola zabezpieczenia p.poż obszarów leśnych.

13.08.2014 - Inspektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu - Kontrola poboru wód na potrzeby szkółki.

15.09.2014 - Biuro Nasiennictwa Leśnego - Kontrola dokumentacji i produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego.

30.09.2014 - RDLP Szczecin - Kontrola funkcjonalna z aktualizacji Leśnej Mapy Numerycznej.

14.10.2014 - RDLP Szczecin - Kontrola dotycząca stanu i zagospodarowania bazy nasiennej - leśnego materiału podstawowego.

26.11.2014 - ARiMR w Poznaniu - Czynności kontrolne PROW na lata 2007-2013.

 

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2013 r.:

23-24.04.2013 - RDLP Szczecin - Kontrola problemowa - Realizacja Zarządzenia nr 3 DGLP z dnia 22.01.2009r. oraz zgodność funkcjonowania stanowiska leśniczego z wytycznymi DGLP.

06-07.05.2013 - KPPSP w Nowym Tomyślu - Kontrola zabezpieczenia p.poż obszarów leśnych.

13.05.2013 - KPPSP w Międzyrzeczu - Kontrola zabezpieczenia p.poż obszarów leśnych.

17.05.2013 - KPPSP w Międzychodzie - Kontrola zabezpieczenia p.poż obszarów leśnych.

13.06.2013 - RDLP Szczecin - Kontrola realizacji inwestycji (przebudowa biurowca).

08.10.2013 - KWP w Poznaniu - Kontrola magazynu broni.

 

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2012 r.:

02.02.2012 - PPiS - Kontrola sanitarna.

16.04.2012 - KPPSP w Nowym Tomyślu - Kontrola zabezpieczenia p-poż obszarów leśnych.

29.10.2012 - RDLP Szczecin - Kontrola problemowa - Działania podejmowane przez Nadleśnictwo dla ograniczenia szkód od zwierzyny płowej w lesie w latach 2008-2011.

12.12.2012 - RDLP Szczecin - Kontrola problemowa - Zamawianie usług leśnych z zakresu zagospodarowania lasu i pozyskania drewna.

 

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2011 r.:

19.04.2011 - KPPSP w Międzyrzeczu – Kontrola podstawowa ochrony p.poż obszarów leśnych.

20.04.2011 - KPPSP w Międzychodzie – Kontrola podstawowa ochrony p.poż obszarów leśnych.

27.04.2011 - RDLP Szczecin - Kontrola szkółki oraz upraw.

27.04.2011 - KPPSP w Nowym Tomyślu– Kontrola podstawowa ochrony p.poż obszarów leśnych.

31.05.2011 - RDLP Szczecin - Kontrola odbióru dróg leśnych.

31.05.2011 - PPiS - Kontrola sanitarna.

02.06.2011 - ZUS - Kontrola prawidłowości obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe.

22.07.2011 - RDLP Szczecin - Kontrola pielegnacji upraw i zalesień.

5-7.09.2011 - DGLP - Kontrola wyłączania gruntów z produkcji pod gazociąg.

27.09.2011 - RDLP Szczecin - Kontrola szkółki oraz typowania GDN.

27.09.2011 - RDLP Szczecin - Kontrola prac montażowych dźwigu towarowego.

27.10.2011 - RDLP Szczecin - Kontrola - odbiór prac budowlanych.

12-14.12.2011 - RDLP Szczecin - Kontrola bhp i spraw obronnych.

 

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2010 r.:

26.03.2010 - RDLP Szczecin - Kontrola wyznaczenia CSS w WDN oraz kontrola kampanii odnowieniowo - zalesieniowej.

30.03.2010 - RDLP Szczecin - Kontrola problemowa - lasy niepaństwowe.

14.04.2010 - KPPSP w Nowym Tomyślu– Kontrola podstawowa ochrony p.poż obszarów leśnych.

15.04.2010 - KPPSP w Międzychodzie – Kontrola podstawowa ochrony p.poż obszarów leśnych.

27.04.2010 - KPPSP w Międzyrzeczu – Kontrola podstawowa ochrony p.poż obszarów leśnych.

24-26.05.2010 - Biuro Nasiennictwa Leśnego - Kontrola wyznaczenia w terenie objektów LMR oraz dokumentacji bazy nasiennej.

22.07.2010 - RDLP Szczecin -  Sprawa zwrotu gruntów dla pp Wesołek.

27.08.2010 - RDLP Szczecin - Kontrola problemowa rozliczenia sadzonek.

30.09.2010 - RDLP Szczecin -  Kontrola problemowa ochrony p.poż.

19.10.2010 - RDLP Szczecin- Kontrola spraw organizacyjnych i kadrowych.

07.12.2010 - RDLP Szczecin - Kontrola problemowa z zakresu inwestycji i remontów mieszkań.

 

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2009 r.:

11.03.2009 – KPPSP w Nowym Tomyślu – Kontrola podstawowa ochrony p.poż obszarów leśnych.

22.04.2009 - KPPSP w Międzychodzie – Kontrola podstawowa ochrony p.poż obszarów leśnych.

28.04.2009 – PPIS w Nowym Tomyślu – Kontrola sanitarna.

04.06.2009 - RDLP Szczecin - Kontrola problemowa dot. nadzoru na gospodarką leśną w lasach niepaństwowych.

16.06.2009 - RDLP Szczecin - Rozpoznanie skargi.

07.10.2009 - PPIS - Kontrola sprawdzająca wykonania obowiązków określonych w decyzji.

07.10.2009 - RDOŚ Poznań - Weryfikacja pomników przyrody i użytków ekologicznych.

09.10.2009 - RDLP Szczecin - Kontrola PKZP - udzielanie pożyczek.

19.10.2009 - RDOŚ Poznań - Uzgodnienie pomników przyrody i użytków ekologicznych.

03.12.2009 - RDLP Szczecin - Kontrola dot.nieprawidłowoaści obrotu drewnem.

 

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2008 r.:

05-08.02.2008 - Inspekcja LP Kontrola sprawadzająca.

13.02.2008 - RDLP Szczecin - Weryfikacja bazy nasiennej.

05.03.2008 - Inspekcja LP - Lustracja gruntów będących przedmiotem zamian.

14.03.2008 - RDLP Szczecin - Prace Komisji ds uznawania drzew matecznych.

14.04.2008 - KPPSP Miedzychód - Kontrola podstawowa obszarów leśnych.

16.04.2008 - PPIS - Kontrola Sanitarna.

24.04.2008 - KPPSP Nowy Tomyśl - Kontrola podstawowa obszarów leśnych.

26.06.2008 - RDLP Szczecin - Razpatrzenie skargi.

08.08.2008 - RDLP Szczecin - Kontrola cięć sanitarno-selekcyjnych w WDN.

02.09.2008 - RDLP Szczecin - Kontrola obrotu drewnem.

07.10.2008 - RDLP Szczecin - Badanie skargi.

05.11.2008 - Inspekcja LP - Kontrola umów sprzedaży drewna.

 

 

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Tadeusz Szymański
Data modyfikacji: 2018/02/16 15:18:01
Redaktor zatwierdzający: Natalia Hybsz
Wprowadzający: Agnieszka Janicka