Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Dębno

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Dębno >> Ochrona przyrody

bip_logo_pl
odstep

WYKAZ FORM OCHRONY PRZYRODY NA TERENIE NADLEŚNICTWA DĘBNO

 

REZERWAT PRZYRODY „CISY BOLESZKOWICKIE”

 

Rezerwat powołany na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 33/95, poz. 390; Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 62 poz. 1373 z 06. 09. 2002 r.) o powierzchni 9,38 ha.

Rezerwat położony jest w gminie Boleszkowice, w powiecie myśliborskim.

Celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie, ze względów naukowych
i edukacyjnych, stanowiska cisów Taxus baccata w jego różnych fazach rozwojowych.

 

PARKI KRAJOBRAZOWE

 

·         Park Krajobrazowy Ujście Warty

Park Krajobrazowy Ujście Warty powstał na mocy rozporządzenia Nr 7 Wojewody Gorzowskiego z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego
p.n. „Ujście Warty” (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 1 z 14.02.1997 r.).

Park zajmuje obszar o powierzchni 20532,46 ha, z czego na terenie województwa lubuskiego zajmuje 18 733,97 ha, natomiast na terenie województwa zachodniopomorskiego zajmuje 1 798,49 ha.

Celem ochrony obszarów położonych w granicach Parku jest zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych, typowych dla dolin dużych rzek wraz z otaczającymi je krawędziami wysoczyzn, to jest zachowanie w typowym środowisku charakterystycznej bioróżnorodności, na zasadach równoważenia celów gospodarczych i ochrony środowiska.

 

·         Cedyński Park Krajobrazowy

Cedyński Park Krajobrazowy powstał na mocy rozporządzenia Nr 3/93 Wojewody Szczecińskiego z dnia 1 kwietnia 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego Nr 4, poz. 49). Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest rozporządzenie Nr 24/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z tym rozporządzeniem Park zajmuje obszar o powierzchni 30 850,00 ha. Wokół parku wyznaczono otulinę o powierzchni 53 120,00 ha.

Walorami ponadlokalnymi są: rzeźba terenu oraz występujące tu zbiorowiska roślinne, a także rzadkie i ginące gatunki roślin i zwierząt.

 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

 

·         Obszar Chronionego Krajobrazu „A”- Dębno - Gorzów”

Obszar istniejący od 1998 roku. Obecnie obowiązującymi aktami prawnymi
w sprawie obszaru jest Uchwała Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 66, poz. 1804).

Celem powołania obszaru jest ochrona wartości przyrodniczych oraz przyrodniczo-rekreacyjnych Równiny Gorzowskiej z prawobrzeżnym dopływem Odry, doliny rzeki Kosy i doliny rzeki Myśli oraz rozległego kompleksu leśnego z postglacjalnymi rynnami zajętymi przez liczne mniejsze lub większe zbiorniki jeziorne i torfowiska mszarne. Jest to obszar występowania interesujących siedlisk oraz bytowania fauny.

 

·         Obszar Chronionego Krajobrazu „B”- Myślibórz

Obszar istniejący od 1998 roku. Obecnie obowiązującym aktem prawnym w sprawie obszaru jest Uchwała Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 66, poz. 1804).

Celem powołania obszaru jest zachowanie naturalnego ciągu rynnowego jeziorno-bagiennego z mozaiką zbiorowisk roślinności leśnej o niepowtarzalnych walorach krajobrazowych i wysokiej wartości kulturowej; różnorodność ekosystemów wodnych, bagiennych i lądowych, naturalne zbiorowiska bagiennych lasów; stanowiska gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych; fitocenozy siedlisk objętych prawną ochroną krajową i Dyrektywą Siedliskową; stanowiska lęgowych ptaków wodno-błotnych oraz siedlisk ptaków objętych ochroną strefową.

 

OBSZARY NATURA 2000

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Dębno znajdują się:

specjalne obszary ochrony siedlisk mające znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej OZW (SOO):

·         Dolna Odra PLH 320037 

·         Gogolice – Kosa PLH 320038

 

obszary specjalne ochrony ptaków (OSO):

·         Dolina Dolnej Odry PLB 320003 

·         Ostoja Witnicko – Dębniańska PLB 320015

specjalne obszary ochrony siedlisk i obszary specjalne ochrony ptaków:

·         Ujście Warty PLC 080001

 

 

POMNIKI PRZYRODY

 

       Lp.

Akt prawny

Dz. Urz.

Położenie

      Gatunek

Obwód [cm]

Wys. [m]

Stan zdrowotny

Uwagi

 

Woj. Poz.

oddz.

gmina

 

 

leśnictwo

 

1.

Rozporządzenie Nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30.03.1999 r.

Dz. Urz. Woj. Zach. nr 7 z 31.03.1999 r., poz. 71

262a

Dębno

Dąb szypułkowy Quercus robur

326

26

2

Pojedyncze drzewo

 

Dębno

 
 

2.

Rozporządzenie Nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30.03.1999 r.

Dz. Urz. Woj. Zach. nr 7 z 31.03.1999 r., poz. 71

262a

Dębno

-

440

0,98

-

Głaz narzutowy

 

Dębno

 
 

3.

Rozporządzenie Nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30.03.1999 r.

Dz. Urz. Woj. Zach. nr 7 z 31.03.1999 r., poz. 71

466o

Boleszkowice

Dąb szypułkowy Quercus robur

580

22

3

Pojedyncze drzewo

 

Namyślin

 
 

4.

Rozporządzenie  Nr 14 Wojewody Lubuskiego

Dz. Urz. Woj. Lub.

720n

Kostrzyn

Dąb szypułkowy Quercus robur

394

21

2

Pojedyncze drzewo

 

z dnia

Nr 14, poz. 338

Drzewice

 

28.02.2006 r.

 

 

5.

Uchwała Nr XXVIII/266/97 RM w Kostrzynie n/O z dnia 25.03.1997 r.

-

711i

Kostrzyn

Dąb szypułkowy

491

35

1

Pojedyncze drzewo

 

Drzewice

Quercus robur

 

6.

Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego

Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 38, poz. 846

758f

Witnica

-

480

2,2

-

Skupienie dwóch głazów narzutowych

 

z dnia 19 maja 2006 r.

Kostrzyn

370

1,75

 

7.

Uchwała Nr VIII/65/07 RM

Dz. Urz. Woj. Zach.

422b

Mieszkowice

Dąb szypułkowy Quercus robur

343

20

4

Pojedyncze drzewo

 

w Mieszkowicach z 26 kwietnia 2007 r.

Nr 82 z 2007 r., poz. 1343

Kłosów

 

8.

Uchwała Nr XXVI/135/2013 RG Boleszkowice z 28 lutego 2013 r.

-

502k

Boleszkowice

Wiąz pospolity Ulmus minor

457

28

-

Grupa drzew – 3 sztuki; „Wiązy Katarzyny i Jana"

 

Namyślin

282

20

 

240

27

 

9.

Uchwała Nr XXVI/135/2013 RG Boleszkowice z 28 lutego 2013 r.

-

594f

Boleszkowice

Świerk pospolity Picea abies

333

30

-

„Świerk Igora”

 

Reczyce

 

10.

Uchwała Nr XXVI/135/2013 RG Boleszkowice z 28 lutego 2013 r.

-

547a

Boleszkowice

Daglezja zielona Pseudostuga menziesii

347

35

-

Grupa drzew – 6 sztuk; „Siostry Jedlice”

 

546f

Reczyce

257

34

 

212

34

 

309

35

 

271

35

 

322

33

 

11.

Uchwała nr XII/70/2015 RG Boleszkowice z dn.26.11.2015 r.

 

550 f

Boleszkowice

Dąb szypułkowy Quercus robur

410

30

 -

Pojedyncze drzewo "Gryf"

 

Reczyce

 

12.

Uchwała nr XII/70/2015 RG Boleszkowice z dn.26.11.2015 r.

 

572 b

Boleszkowice

Dąb szypułkowy Quercus robur

428

32

 -

Pojedyncze drzewo "Władyka"

 

Reczyce

 

13.

Uchwała nr XLIII/278/2017 RM Dębna z dn.4.07.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dn. 8.08.2017 r. poz.3464 

374 f

Dębno

Sosna zwyczajna Pinus sylvestris L.

320

33

 -

Pojedyncze drzewo "Sosna Bogusławska"

 

Bogusław

 

14.

Uchwała nr LIV/301/2017 RM w Witnicy z dn. 31.08.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Lub. z dn. 7.09.2017 r. poz. 1886

762 a

Witnica

Dąb szypułkowy Quercus robur

620

30

 -

Pojedyncze drzewo "Stanisław"

 

Kostrzyn

 

15.

Uchwała nr LIV/301/2017 RM w Witnicy z dn. 31.08.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Lub. z dn. 7.09.2017 r. poz. 1886

763 c

Witnica

Dąb szypułkowy Quercus robur

440

30

 -

Pojedyncze drzewo "Kazimierz"

 

Kostrzyn

 

 

UŻYTEK EKOLOGICZNY „TORFOWISKO GUDZISZ”

Użytek ekologiczny zajmujący powierzchnię 15,73 ha terenu Leśnictwa Drzewice. Utworzony na podstawie Rozporządzenie nr 14 Wojewody Gorzowskiego z dn. 10.12.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego nr 14, poz. 268). 

Celem powołania jest zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych torfowiska ze zbiorowiskami o charakterze naturalnym. Obiekt stanowi kompleks mokradeł i oczek wodnych, mszary sosnowo-olszowe i łozowiska, ols porzeczkowy.

 

ZESPÓŁ PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWY „PORZECZE”

Zespół ten zajmuje powierzchnię 142,74 ha na terenie Leśnictwa Namyślin. Powołany jest na postawie Rozporządzenia Nr 7 Wojewody Gorzowskiego
z 23.04.1992 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 53). Zespół ten obejmuje obszar o urozmaiconym krajobrazie: lasy liściaste i iglaste, bagna i zakrzewienia, wody i wydmy, co sprzyja bytowaniu wielu gatunków ptaków wodno-błotnych.

Celem ochrony jest zachowanie w stanie naturalnym łąk, bagien, starorzeczy, zbiorników wodnych, wydm oraz terenów zalesionych znajdujących się na obszarze zalewowym dolnego odcinka rzeki Odry.

 

OCHRONA GATUNKOWA

Leśnicy obserwując swój teren i weryfikując każdego roku jego stan, dbają o istniejące stanowiska chronionych grzybów, roślin i zwierząt oraz zgłaszają nowo stwierdzone miejsca ich występowania. Na terenie Nadleśnictwa Dębno występuje ok. 70 chronionych gatunków flory oraz ok. 270 chronionych gatunków fauny.
W ramach czynnej ochrony na terenie nadleśnictwa powołano 22 strefy ochrony gatunkowej dla bielika (Haliaeetus albicilia) – 13 szt., sokoła wędrownego (Falco peregrinus) – 1 szt., kani rudej (Milvus milvus) – 3 szt. oraz bociana czarnego (Ciconia nigra) – 5 szt. W celu zwiększania bioróżnorodności awifauny opracowywane są również procesy budowy sztucznych gniazd, zachęcających do ich zasiedlania takie gatunki jak: sokół wędrowny (Falco peregrinus), rybołów (Pandion haliaetus) czy puchacz (Bubo Bubo).

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
      wniosek o udostępnienie informacji publicznej/o środowisku pobierz
      wniosek o udostępnienie informacji publicznej/o środowisku pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Cezary Augustyniak
Data modyfikacji: 2017/09/19 12:30:18
Redaktor zatwierdzający: Marcin.Bogusławski
Wprowadzający: Małgorzata Dalke - Świderska