Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Dębno

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Dębno >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

 

 

 

Zarządzenia i Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Dębno w  2017 roku

 

Treść

Znak sprawy

Z dnia

Zarządzenie nr 1/2017

w sprawie wprowadzenia do stosowania w Nadleśnictwie Dębno regulaminów udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 30 tys. euro

N.0210.1.17

10.01.2017

Zarządzenie nr 2/2017

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okolicznościowej składników majątkowych w leśnictwie Kostrzyn

N.0210.2.17

12.01.2017

Decyzja nr 1/2017

w sprawie ustalenia cen sprzedaży drewna na rynku detalicznym

N.0210.3.17

12.01.2017

Decyzja nr 2/2017

w sprawie ustalenia wskaźnika korekty ceny średnioważonej, obowiązującego przy ustalaniu ceny sprzedaży drewna (poszczególnych grup handlowo-gatunkowych) na rynku detalicznym w Nadleśnictwie Dębno

N.0210.4.17

12.01.2017

Zarządzenie nr 3/2017

w sprawie zasad zlecania i odbioru usług leśnych w Nadleśnictwie Dębno

N.0210.5.17

25.01.2017

Zarządzenie nr 4/2017

w sprawie zasad używania samochodów służbowych oraz używania samochodów prywatnych do celów służbowych w Nadleśnictwie Dębno

N.0210.6.17

02.02.2017

Zarządzenie nr 5/2017

regulujące zasady odbioru nowych grodzeń, likwidacji starych grodzeń, wyceny oraz sposobu rozliczania materiałów pochodzących z rozgrodzeń upraw                                        i młodników oraz kontroli sprawności grodzeń w Nadleśnictwie Dębno

N.0210.7.17

02.02.2017

Decyzja nr 3/2017

w sprawie sporządzenia: „Strategii Nadleśnictwa Dębno dotyczącej zabezpieczenia upraw i młodników przed szkodami od zwierzymy płowej w lesie”

N.0210.8.17

03.02.2017

Zarządzenie nr 6/2017

w sprawie odwołania Zarządzenia nr 3/2012 Nadleśniczego Nadleśnictwa Dębno z dnia 07.02.2012 r. odnośnie zasad udostępniania drzewostanów siecią szlaków operacyjnych

 

N.0210.9.17

03.02.2017

Decyzja nr 4/2017

w sprawie wprowadzenia cennika na choinki oraz stroisz w 2017 r.

N.0210.10.17

14.02.2017

Zarządzenie nr 7/2017

w sprawie zasad gospodarki drewnem w      Nadleśnictwie Dębno

N.0210.11.17

15.02.2017

Zarządzenie nr 8/2017

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej Leśnictwa Kostrzyn

N.0210.12.17

16.02.2017

Zarządzenie nr 9/2017

w sprawie wprowadzenia do stosowania w Nadleśnictwie Dębno regulaminów udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 30 tys. euro

N.0210.13.17

16.02.2017

Zarządzenie nr 10/2017

w sprawie  wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP oraz Regulaminu pracy Komisji przetargowej

N.0210.14.17

27.02.2017

Decyzja nr 5/2017

w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów oraz infrastruktury Nadleśnictwa

N.0210.15.17

27.02.2017

Decyzja nr 6/2017

w sprawie pełnienia dyżurów popołudniowych w dni powszednie oraz dyżurów w dni wolne od pracy w okresie trwania akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej w roku 2017

N.0210.16.17

 

 

 

 

27.02.2017

 

 

 

 

Decyzja nr 7/2017

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia cen proponowanych, cen górnych, cen odmowy na potrzeby procedury oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych jego nabywców na 2017 rok

N.0210..17.17

27.02.2017

Decyzja nr 8/2017

w sprawie ustalenia cen otwarcia na sortyment reprezentatywny określonych grup handlowo-gatunkowych do aukcji internetowych na rynku uzupełnień w aplikacji e-drewno

N.0210.18.17

27.02.2017

Decyzja nr 9/2017

w sprawie wprowadzenia cennika na sadzonki wiosną 2017r.

N.0210.19.17

02.03.2017

Zarządzenie nr 11/2017

w sprawie wprowadzenia do pracy w leśnictwach dwóch rejestratorów leśniczego

N.0210.20.17

09.03.2017

Zarządzenie nr 12/2017

w sprawie wprowadzenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, budynków gospodarczych i garaży skalkulowanych w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 38 z dnia 18 czerwca 2014r.

N.0210.21.17

22.03.2017

Zarządzenie nr 13/2017

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w Leśnictwie Kaleńsko w związku z długotrwałą absencją Leśniczego Leśnictwa Kaleńsko

N.0210.22.17

28.03.2017

Zarządzenie nr 14/2017

w sprawie zasad wykonywania i kontroli szacunków brakarskich w Nadleśnictwie Dębno

N.0210.23.17

28.03.2017

Decyzja nr 10/2017

w sprawie wprowadzenia „Szczegółowych wytycznych dotyczących sporządzania szacunków brakarskich na rok 2018”

N.0210.24.17

28.03.2017

Zarządzenie nr 15/2017

w sprawie rejestrowania, monitorowania, uznawania, ewidencjonowania i oceny odnowień naturalnych

N.0210.25.17

29.03.2017

Decyzja nr 11/2017

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej surowca drzewnego w Leśnictwie Grzymiradz

N.0210.26.17

13.04.2017

Decyzja nr 12/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży sprzętu komputerowego starszego niż 5 lat oraz telefonów komórkowych

N.0210.27.17

20.04.2017r.

Zarządzenie nr 16/2017

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w Leśnictwie Kaleńsko

N.0210.28.17

25.04.2017

Decyzja nr 13/2017

w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy dla pracowników Nadleśnictwa Dębno

N.0210.29.17

26.04.2017

Decyzja nr 14/2017

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej surowca drzewnego w Leśnictwie Grzymiradz

N.0210.30.17

27.04.2017

Decyzja nr 15/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży sprzętu komputerowego starszego niż 5 lat oraz telefonów komórkowych

N.0210.31.2017

05.05.2017

Zarządzenie nr 17/2017

w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Nadleśnictwa Dębno na 2017 rok

N.0210.32.17

15.05.2017

Decyzja nr 16/2017

w sprawie przeprowadzenia szkoleń obronnych dla pracowników Nadleśnictwa Dębno w 2017 roku w niżej wyznaczonych grupach szkoleniowych

N.0210.33.17

26.05.2017

Zarządzenie nr 18/2017

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w Leśnictwie Kaleńsko

N.0210.34.17

19.06.2017

Decyzja nr 17/2017

w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy dla pracowników Nadleśnictwa Dębno

N.0210.35.17

19.06.2017

Zarządzenie nr 19/2017

w sprawie ustanowienia ekosystemów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa Dębno

N.0210.36.17

31.07.2017

Zarządzenie nr 20/2017

w sprawie ustanowienia ekosystemów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa Dębno

N.0210.37.17

08.08.2017

Decyzja nr 18/2017

w sprawie przyjęcia stawek jednostkowych do wywartościowania przedmiotu zamówienia na lata 2018-2020 oraz podziału przedmiotu zamówienia na lata               2018-2020 na pakiety

Aneks nr 1 z dn.19.10.2017

N.0210.38.17

09.08.2017

Decyzja nr 19/2017

w sprawie wyrażenia zgody na organizację monofunkcyjnej imprezy dla pracowników Nadleśnictwa Dębno

N.0210.39.17

18.08.2017

Zarządzenie nr 21/2017

w sprawie rocznej aktualizacji opisu gospodarczego o zdarzenia gospodarcze oraz aktualizacji opisu taksacyjnego w przypadku wykrycia niezgodności stanu na gruncie z bazą opisową

N.0210.40.17

30.08.2017

Zarządzenie nr 22/2017

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej i Obiegu Dokumentów w Nadleśnictwie  Dębno

N.0210.41.17

01.09.2017

Zarządzenie nr 23/2017

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Dębno

N.0210.42.17

01.09.2017

Zarządzenie nr 24/2017

w sprawie zasad gospodarki drewnem  w Nadleśnictwie Dębno

N.0210.43.17

05.09.2017

Decyzja nr 20/2017

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania strategii oraz realizacji ograniczania liczebności  populacji dzików na terenie obwodów wydzierżawionych w granicach Nadleśnictwa Dębno w ramach realizacji rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  w zakresie niezbędnych działań dla ograniczania rozprzestrzeniania się ASF na terenie RP

N.0210.44.17

05.09.2017

Decyzja nr 21/2017

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego wiedzę Pana Tomasza Krawczyka i Pana Juliana Komorowskiego z zakresu objętego programem stażu

N.0210.45.17

08.09.2017

Decyzja nr 22/2017

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej surowca drzewnego w Leśnictwie Drzewice według stanu na dzień 08.09.2017r.

N.0210.46.17

11.09.2017

Decyzja nr 23/2017

W sprawie wyrażenia zgody na udział w imprezie  pracowniczej pod nazwą własną „XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę”

 

N.0210.47.17

11.09.2017

Zarządzenie nr 25/2017

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okolicznościowej składników majątkowych w Leśnictwie Dębno

N.0210.48.17

15.09.2017

Zarządzenie nr 26/2017

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w 2017 roku

N.0210.49.17

29.09.2017

Zarządzenie nr 27/2017

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okolicznościowej składników majątkowych w Leśnictwie Dębno

N.0210.50.17

29.09.2017

Decyzja nr 24/2017

W sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży sprzętu komputerowego starszego niż 5 lat oraz telefonów komórkowych

N.0210.51.17

06.10.2017

Zarządzenie nr 28/2017

W sprawie inwentaryzacji szkód spowodowanych przez orkan Ksawery w dniu 5 października na terenie Nadleśnictwa Dębno oraz podejmowania niezbędnych działań zmierzających do usuwania jego skutków

N.0210.52.17

09.10.2017

Decyzja nr 25/2017

Wprowadzająca stawki za udostępnianie maszyn leśnych i budynku socjalnego

N.0210.53.17

19.10.2017

Zarządzenie nr 29/2017

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia  lustracji nieruchomości zgłoszonej przez notariusza w związku z możliwością wykonania prawa pierwokupu przez Nadleśnictwo Dębno dz. Nr 53/2 leżącej w obr. ewid. 0007 m. Dębno

N.0210.54.17

23.10.2017

Decyzja nr 26/2017

W sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży agregatu uprawowego 2,2m

N.0210.55.17

25.10.2017

Decyzja nr 27/2017

W sprawie wprowadzenia cennika na sadzonki jesienią 2017r.

N.0210.56.17

25.10.2017

Decyzja nr 28/2017

W sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży telefonów komórkowych

N.0210.57.17

26.10.2017

Zarządzenie nr 30/2017

w sprawie prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Nadleśnictwa Dębno na 2018 rok

N.0210.58.17

08.11.2017

Decyzja nr 29/2017

W sprawie organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej „Polowanie administracyjne”

N.0210.59.17

08.11.2017

Zarządzenie nr 31/2017

W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Nadleśnictwa Dębno

N.0210.60.17

09.11.2017

 

Pliki do pobrania:
      Zarządzenia Nadleśniczego - rok 2007 pobierz
      Zarządzenia Nadleśniczego - rok 2008 pobierz
      Zarządzenia Nadleśniczego - rok 2009 pobierz
      Zarządzenia Nadleśniczego - rok 2010 pobierz
      Zarządzenia i Decyzje Nadleśniczego - 2011 rok pobierz
      Zarządzenia i Decyzje Nadleśniczego - 2012 rok pobierz
      Zarządzenia i Decyzje Nadleśniczego - 2013 rok pobierz
      Zarządzenia i Decyzje Nadleśniczego -2014 rok pobierz
      Zarządzenia i Decyzje Nadleśniczego-2015 rok pobierz
      Zarządzenia i Decyzje Nadleśniczego - 2016 rok pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Cezary Augustyniak
Data modyfikacji: 2017/11/09 13:26:31
Redaktor zatwierdzający: Marcin.Bogusławski
Wprowadzający: Ilona Jaworska