Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Gryfice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Gryfice >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

Certyfikat dobrej gospodarki leśnej wg systemu FSC o numerze: SGS-FM/COC-000243 ważny jest do 15 kwietnia 2019 roku.
Certyfikat dobrej gospodarki leśnej wg systemu PEFC o numerze: PEFC-17/0618-12 ważny jest od dnia 14 listopada 2017 roku do 13 listopada 2020 roku.

_____________________________________________________________________________________________________________________

               

UDZIAŁ W PROJEKCIE ADAPTACJI NIZINNEJ

   

 

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

 • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
 • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
 • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
 • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
 • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.


Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinasowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (70 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (114 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (16 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (11 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43 096 737,50 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 30 000 000,00 zł

 Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 25 500 000,00 zł


 

 Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice,  lub osoba przez niego wyznaczona, przyjmuje interesantów w sprawach  skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach 15.00-16.00.

 


 

   Nadleśnictwo Gryfice informuje, że :

 • Sprzedaż drewna odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 listopada 2008r.. Podstawowa sprzedaż drewna dla klientów mających działalność gospodarczą prowadzona jest poprzez serwis e-drewno jak i Portal Leśno-Drzewny . Oprócz sprzedaży podstawowej w której mogą brać udział firmy jak i osoby fizyczne Nadleśnictwo Gryfice organizuje również przetargi na drewno w serwisie e-drewno.
 • Dla klientów detalicznych Nadleśnictwo Gryfice oferuje drewno według cennika.

 


Oferty zatrudnienia

 

Nadleśnictwo Gryfice, jako administrator danych osobowych, informuje, że na podstawie Art. 26 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.) gromadzi dane z zapewnieniem prawidłowości i celowości ich gromadzenia i przetwarzania.

Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Oferty wysyłane pocztą tradycyjną powinny być kopiami dokumentów oryginalnych, przy czym list motywacyjny powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy. W odniesieniu do dokumentów składanych pocztą elektroniczną, wymagany jest podpis kwalifikowany.

Kontaktujemy się z wnioskodawcą tylko w przypadku pozytywnie rozpatrzonej oferty zatrudnienia, negatywnie rozpatrzone lub nieprawidłowo podpisane dokumenty podlegają niszczeniu.

 

 

NADLEŚNICTWO GRYFICE

OSADA ZDRÓJ 1

72-300 GRYFICE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNICZE:

SPECJALISTA DS. BUDOWLANYCH

 

Miejsce wykonywania pracy: biuro Nadleśnictwa Gryfice

Wymiar czasu pracy : cały etat

Rodzaj umowy : umowa o pracę

Wymagania i kwalifikacje:
 - wykształcenie budowlane wyższe lub średnie
 - staż w zawodzie mile widziany

Dodatkowym atutem będą:

- doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań budowlanych

-  samodzielność i dokładność

 Główne zadania:

- wykonywanie wszelkich obowiązków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych
  i remontowych w tym m.in.:

 • Nadzór techniczny i kontrola nad działalnością inwestycyjną i remontową.
 •  Kompletowanie dokumentacji formalno-prawnej tj. zezwoleń, decyzji, ekspertyz.
 •  Weryfikacja dokumentacji technicznej na etapie przygotowania, realizacji, uruchamiania i odbioru inwestycji i remontów.
 • Weryfikacja kosztorysów i rozliczanie wydatków.
 • Koordynacja i nadzór nad pracami firm wykonawczych.
 • Przeglądy okresowe, udział w odbiorach wykonanych robót.

 

Oferujemy :

 •  pracę w renomowanej firmie
 •  możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • forma zatrudnienia – umowa o pracę

 

Oferta kandydata powinna zawierać:

 • list motywacyjny i CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających staż pracy.

 

Prosimy o umieszczenie następującej klauzuli : ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r (Dz.U. z 2016 r. poz.992 z późn.zm).

 

Zasady składania aplikacji:

- drogą pocztową na adres Nadleśnictwo Gryfice , Osada Zdrój 1 , 72-300 Gryfice

- osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Gryfice, pok. 101 ( od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00).
   Tel. kontaktowy 91-3843321 wew.671 Pan Jacek Pokorski (sekretarz)   

 

Termin składania aplikacji upływa 30 listopada 2017 r.

 

 

Zatwierdził

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice
                                                                                                                                             Paweł Gzyl

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie


informuje o:

1.   Możliwości zapoznania się z „Założeniami do sporządzenia projektu Planu Urządzenia Lasu wraz z Programem Ochrony Przyrody i Prognozą oddziaływania na środowisko tego planu”, zawartymi w protokole z posiedzenia Komisji Założeń Planu dla Nadleśnictwa Gryfice - w dni robocze, w godz. 8.00 - 14.00 w siedzibie RDLP w Szczecinie, przy ul. Słowackiego 2, w pokoju 406, od dnia 09.08.2016 r. do dnia 30.08.2016 r.

2.   Uwagi i wnioski w formie pisemnej należy przesyłać przez cały okres wyłożenia na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, ul. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin lub: rdlp@szczecin.lasy.qov.pl.

3.   Właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor RDLP w Szczecinie

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI
PONIŻEJ 30.000 EURO

 

PN. „Bezgotówkowy zakup oraz dostawa oleju opałowego w 2018 r.”

 


 

Nr postępowania: SA.270.2.39.2017

 

1.      ZAMAWIAJĄCY.

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe     
Nadleśnictwo Gryfice        
Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice     
tel.       (091) 3843321, (091) 3842516, (091) 3877163
fax      (091) 3877165        
email: gryfice@szczecin.lasy.gov.pl

zwane dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą:

 

Bezgotówkowy zakup oraz dostawa oleju opałowego w 2018 r.

1.1.   Postępowanie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie oznaczone jest znakiem SA.270.2.39.2017

1.2.   Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:

1)    w zakresie merytorycznym p. Jacek Pokorski tel. 91 3843321 lub 3842516 wew. 671, fax (091) 3877165,

2)    w zakresie proceduralnym p. Mariusz Matczak tel. 91 3843321 lub 3842516 wew. 219, fax (091) 3877165.

1.3.   Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na w/w znak.

 

2.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – dalej „PZP”, na podstawie Zarządzenia Nr 9/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 15.02.2017 r.

 

3.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

3.1 Przedmiotem zamówienia jest Bezgotówkowy zakup oraz dostawa oleju opałowego w 2018 r.

3.2.   Przedmiot  zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) oznaczony jest kodami:

 

Paliwa – 09100000-0

 

Olej opałowy – 09135100-5

 

3.3.   Adres dostawy:

Nadleśnictwo Gryfice

Osada Zdrój 1

72-300

           

3.4.   Szczegółowy opis przedmiotu  zamówienia podano w Załączniku nr 2

        

 

4.         TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.                                                                        

4.1.   Umowa zostaje zawarta na okres do 31.12.2018 r., jednak nie dłużej niż do dnia zrealizowania przedmiotu zamówienia

4.2.   Rozpoczęcie dostaw nastąpi od dnia podpisania umowy. 

 

5.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

5.1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

          1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

          2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

     3/ dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia; zamawiający nie stawia w tej kwestii szczególnych wymagań

          4/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

              

5.2.   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw
do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z jego ofertą, w oparciu o zasadę „spełnia” - „nie spełnia”. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z przedmiotowego postępowania.

5.3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mogą spełniać warunki udziału w postępowaniu łącznie.

5.4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy powinni przedłożyć:

          1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru – Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia,

         

5.5. Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania, podlega wykluczeniu.

5.6.   Wykluczeniu z postępowania podlega Wykonawca, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy powinni przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden nie może podlegać wykluczeniu w trybie niniejszego punktu.

6.      ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

         

6.1.      Dostawy oleju opałowego będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego,

6.2.      Zamawiający będzie składał zamówienie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

6.3.   Szczegółowe terminy poszczególnych dostaw będą ustalane z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.

6.4.        Wykonawca zobowiązany jest do transportu i rozładunku Przedmiotu Zamówienia na swój koszt i ryzyko.

6.5.     Wykonawca zapewnia transport Przedmiotu Zamówienia środkiem transportu odpowiednim do przewożenia oleju opałowego, w warunkach wymaganych dla jego przewożenia

6.6.        Odbioru Przedmiotu zamówienia będzie dokonywał upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

6.7     Zamawiający zastrzega, że ilość paliw stanowi przybliżoną ilość towaru, zgodnie z przewidywanym zapotrzebowaniem i ilość ta może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

6.8.      Wykonawca gwarantuje stałą dostępność paliw objętych umową.

6.9.        Pozostałe istotne warunki zamówienia określa wzór umowy - załącznik nr 4 do Ogłoszenia.

 

 

7.      SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

7.1.   Oferta powinna być sporządzona przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

7.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, trwałą i czytelną techniką. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia własnoręcznego podpisu (art. 78 Kodeksu cywilnego).

7.3.   Kompletna oferta powinna zawierać:

1) formularz oferty  (wg wzoru z zał. nr 1 do Ogłoszenia);  

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru z załącznika nr  3 do ogłoszenia),

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed    upływem terminu składania ofert,

4) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),

5) pełnomocnictwo do złożenia oferty (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

7.4.   Wówczas, gdy Ogłoszenie określa w załącznikach formularz jakiegokolwiek dokumentu, Zamawiający nie wymaga posłużenia się załącznikiem. Wykonawca może przygotować własny formularz pod warunkiem, iż będzie on swoją treścią odpowiadał formularzowi będącemu załącznikiem do Ogłoszenia.

7.5. Zaleca się ponumerowanie każdej zapisanej strony oferty. Ponadto całość dokumentów tworzących ofertę powinna zostać zszyta w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

7.6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę bądź osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

7.7. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.

7.8. Jeżeli któryś z dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony
w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty złożone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

7.9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

1) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby zobowiązywać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, a także dołączyć do ofert dokument pełnomocnictwa w oryginale

3) w miejscu na wpisanie Wykonawcy należy wpisać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7.10. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z Ogłoszeniem, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania pod adres wskazany w pkt. 1.

7.11. Oferta Wykonawcy, która nie spełnia warunków określonych niniejszym ogłoszeniem lub została złożona po terminie podlega odrzuceniu.

 

8.      TERMIN, MIEJSCE, SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.

8.1.   Oferty należy składać w nieprzejrzystych zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego, na adres:     

 

NADLEŚNICTWO GRYFICE

OSADA ZDRÓJ 1

72-300 Gryfice

 

oraz powinna być oznakowana następująco:

Bezgotówkowy zakup oraz dostawa oleju opałowego w 2018 r ”. Nie otwierać przed 20.12.2017 godz. 1100[a1] 

8.2.   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, wskazanej w pkt. 1 Ogłoszenia, w pok. nr 101 (sekretariat) do dnia 20.12.2017 r., do godz. 1045[a2] . Termin zostaje dotrzymany jedynie wówczas, gdy oferta przed wyżej wskazanym terminem dotrze do Zamawiającego.

8.3.   Na żądanie Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.

8.4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.5. Otwarcie ofert będzie jawne i nastąpi dnia 20.12.2017 r. o godz. 1100 [a3] w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. 1 Ogłoszenia, pok. nr 7 (sala narad). Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje na temat Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zaoferowanych przez nich cen łącznych brutto.

 

9.      CENA OFERTY, KRYTERIUM OCENY OFERT.

9.1.   Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) i słownie oraz zawierać należny podatek VAT.

9.2.   Wykonawca wskazuje łączną cenę netto z tytułu wykonania zamówienia, stawkę podatku od towarów i usług oraz łączną cenę brutto w Załączniku nr 1 do ogłoszenia.  Łączną cenę netto i brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

9.3.   Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

9.4.   Kryterium oceny ofert - 100 % cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą łączną ceną brutto (najwyższą liczbą punktów), spełniająca warunki niniejszego postępowania.

9.5. Ocena punktowa oferty zostanie dokonana wg wzoru:

 

          Łączna cena brutto oferty najtańszej

          ------------------------------------------------ x 100 pkt = liczna punktów przyznanych ofercie

          Łączna cena brutto oferty ocenianej

 

9.6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądań wyjaśnień co do treści złożonych ofert.

 

 

10.      TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

10.1.   Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

10.2.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że na Zamawiającym spoczywa obowiązek, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.

 

11.      FORMALNOŚCI PO ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU.

11.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

            1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,

          2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

          3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

11.2.   Wybór oferty nie jest równoznaczny z zawarciem umowy, dla której wymaga się formy pisemnej pod rygorem nieważności. Art. 70 § 1 KC nie stosuje się.

11.3.   Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

11.4    Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oryginał polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 50.000,00 zł. Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upływa w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia i przedstawić Zamawiającemu polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem zamówienia.

 

12.    ZASTRZEŻENIE.

12.1.   Zamawiający może unieważnić postępowanie w sprawie zamówienia podprogowego w następujących przypadkach:

a)    postępowanie prowadzone było z naruszeniem przepisów regulaminu podprogowego,

b)    dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego,

c)    nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynęła żadna oferta od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,

d)    cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

e)    z przyczyn uzasadnionych interesem gospodarczym zamawiającego, zamawiający nie może sfinansować zamówienia.

12.2.   Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Zatwierdzam:

                                                                                                                                           Nadleśniczy Nadleśnictwa

Paweł Gzyl

 

Załączniki:

Załącznik nr 1:                Formularz oferty

Załącznik nr 2:                Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3:                Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4:                Wzór umowy

UWAGA: załączniki do pobrania na dole strony


 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI
PONIŻEJ 30.000 EURO

 

 

PN. „Dostawa żywności, napojów oraz produktów pokrewnych do Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Lasów Państwowych „Bażyna” w Pogorzelicy”

 


 

Nr postępowania:  NO.270.2.20.2017

 

1.      ZAMAWIAJĄCY.

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe     
Nadleśnictwo Gryfice        
Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice     
tel.       (091) 3843321, (091) 3842516, (091) 3877163
fax      (091) 3877165        
email: gryfice@szczecin.lasy.gov.pl

zwane dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówień pod wspólną nazwą:

 

„Dostawa żywności, napojów oraz produktów pokrewnych do Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Lasów Państwowych „Bażyna” w Pogorzelicy”

1.1.   Postępowanie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie oznaczone jest znakiem  NO.270.2.20.2017

1.2.   Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:

1)    w zakresie merytorycznym p. Łukasz Simińskitel. 726 187 414, fax (091) 3877165,

2)    w zakresie proceduralnym p. Mariusz Matczaktel. 91 3843321 lub 3842516 wew. 219, fax (091) 3877165.

1.3.   Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się  na w/w znak.

 

2.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)– dalej „PZP”, na podstawie Zarządzenia Nr 9/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 15.02.2017 r.

W ramach przetargu Zamawiający połączył ze względów technicznych 6 odrębnych zamówień, które nie stanowią pakietów/części w rozumieniu prawa zamówień publicznych.

 

3.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

          Przedmiotem zamówień są dostawy żywności, napojów oraz produktów pokrewnych (dalej „artykuły spożywcze”) do Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Lasów Państwowych w Pogorzelicy, ul. Wojska Polskiego 15, 71-351 Pogorzelica. 

 

3.2.   Zamówienia podzielone są następująco:

 

Zamówienie Nr 1 – Dostawa produktów nabiałowych

Zamówienie Nr 2 – Dostawa pieczywa świeżego i ciast 

Zamówienie Nr 3 – Dostawa warzyw i owoców

Zamówienie Nr 4 – Dostawa mięsa, drobiu i wędlin

Zamówienie Nr 5 – Dostawa napojów alkoholowych

Zamówienie Nr 6 – Dostawa mięs mrożonych

 

 

3.3.   Przedmiot  zamówień we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) oznaczony jest kodami:

 

Zamówienie Nr  1 – Dostawa produktów nabiałowych 

CPV 15500000-3 Produkty mleczarskie

Zamówienie Nr  2 – Dostawa pieczywa świeżego i ciast

CPV 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

CPV 15842300-5 Wyroby cukiernicze

Zamówienie Nr  3 – Dostawa warzyw i owoców

CPV 15300000-1 Owoce , warzywa i podobne produkty

Zamówienie Nr  4 – Dostawa mięsa, drobiu i wędlin

CPV 15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso, produkty mięsne

CPV 15112000-6 Drób

CPV 15113000-3 Wieprzowina

CPV 15111100-0 Wołowina

Zamówienie Nr 5 – Dostawa napojów alkoholowych

CPV 15961000-2 Piwo

CPV 15930000-6 Wina

CPV 15910000-0 Destylowane napoje alkoholowe

Zamówienie Nr 6 – Dostawa mięs mrożonych

CPV 15110000-2 Mięso

 

 

3.4.   Adres dostawy:

Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

Lasów Państwowych „Bażyna” w Pogorzelicy

Ul. Wojska Polskiego 15

72-351 Pogorzelica

          

3.5.   Szczegółowy opis przedmiotu  poszczególnych zamówień podano w Załączniku nr 2A do 2F do ogłoszenia. W załączniku nr 2A do 2F podano maksymalne ilości poszczególnych artykułów spożywczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianych artykułów spożywczych w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadnionych gospodarczym interesem Zamawiającego, w szczególności braku zapotrzebowania na dane artykuły  z powodu niższej niż planowana liczby gości Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Lasów Państwowych Bażyna w Pogorzelicy w danym roku. Zmniejszenie ilości zamawianych artykułów spożywczych z ww. przyczyn nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w związku z tym nie jest podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

 

 3.6.  Artykuły spożywcze stanowiące Przedmiot zamówienia powinny być wytwarzane/ przetwarzane i przewożone zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2017, poz.  149 j.t. ze zm.).

        

 

4.         TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.                                                                        

4.1    W stosunku do każdego zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa.

4.2.   Umowa zostaje zawarta na okres do 31.12.2018 r., jednak nie dłużej niż do dnia zrealizowania dostaw na maksymalną ilość artykułów spożywczych, określonych w załącznikach od 2A-2F do ogłoszenia.

4.3.   Rozpoczęcie dostaw nastąpi od dnia podpisania umowy. 

 

5.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

5.1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

          1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

          2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

     3/ dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia; Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

          4/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

              

5.2.   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z jego ofertą, w oparciu o zasadę „spełnia” - „nie spełnia”. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z przedmiotowego postępowania.

5.3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mogą spełniać warunki udziału w postępowaniu łącznie.

5.4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy powinni przedłożyć:

          1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru – Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia,

         

5.5. Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania, podlega wykluczeniu.

5.6.   Wykluczeniu z postępowania podlega Wykonawca, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy powinni przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden nie może podlegać wykluczeniu w trybie niniejszego punktu.

5.7    Warunki wskazane w pkt. 5.1 do 5.6 Wykonawca winien spełniać odrębnie dla każdego zamówienia.

 

6.      ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

          Istotne warunki zamówienia określa wzór umowy - załącznik nr 4 do Ogłoszenia.

6.1.        Dostawy będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego,

6.2.        Zamawiający będzie składał zamówienie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

6.3.        Dostawy będą realizowane w częstotliwościach określonych przez Wykonawcę w ofercie, jednak nie rzadziej niż:

1)      Zamówienie 1 (nabiał) - 3 razy w tygodniu w godzinach od 07.00 do 14.00,

2)      Zamówienie 2 (pieczywo i ciasta) - codziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 06.00 do 7.00,

3)      Zamówienie 3 (warzywa i owoce)- 3 razy w tygodniu w godzinach od 07.00 – 14.00,

4)      Zamówienie 4 (mięso i wędliny) - 3 razy w tygodniu w godzinach od 07.00 do 14.00 ,

5)      Zamówienie 5 (napoje alkoholowe) - 2 razy w tygodniu do godziny 14.00

6)      Zamówienie 6 (mięso mrożone) - 1 raz w tygodniu do godziny 14.00.

 

6.4.        Szczegółowe terminy poszczególnych dostaw będą ustalane z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.

6.5.        Wykonawca zobowiązany jest do transportu i wniesienia do miejsca dostawy Przedmiotu Zamówienia na swój koszt i ryzyko.

6.6.        Wykonawca zapewnia transport Przedmiotu Zamówienia środkiem transportu odpowiednim do przewożenia żywności, w warunkach wymaganych dla przewożenia Przedmiotu zamówienia.

6.7.        Przedmiot zamówienia powinien być przechowywany i przewożony przez Wykonawcę w opakowaniach zapewniających właściwą jakość zdrowotną i bezpieczeństwo żywności.

6.8.        Odbioru Przedmiotu zamówienia będzie dokonywał upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

6.9.        Wraz z dostawą danej partii Przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest każdorazowo dołączyć specyfikację artykułów żywnościowych wraz z dokumentem HDI.

 

 

7.      SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

7.1.   Oferta powinna być sporządzona przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

7.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, trwałą i czytelną techniką. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia własnoręcznego podpisu (art. 78 Kodeksu cywilnego).

7.3.   Kompletna oferta powinna zawierać:

1) formularz oferty  (wg wzoru z zał. nr 1 do Ogłoszenia); kwoty powinna wynikać ze szczegółowego zestawienia artykułów dla właściwego zamówienia.

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru z załącznika nr  do ogłoszenia)

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed    upływem terminu składania ofert

4) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie)

5) pełnomocnictwo do złożenia oferty (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

7.4.   Wówczas, gdy Ogłoszenie określa w załącznikach formularz jakiegokolwiek dokumentu, Zamawiający nie wymaga posłużenia się załącznikiem. Wykonawca może przygotować własny formularz pod warunkiem, iż będzie on swoją treścią odpowiadał formularzowi będącemu załącznikiem do Ogłoszenia.

7.5. Zaleca się ponumerowanie każdej zapisanej strony oferty. Ponadto całość dokumentów tworzących ofertę powinna zostać zszyta w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

7.6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę bądź osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

7.7. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.

7.8. Jeżeli któryś z dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty złożone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

7.9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

1) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby zobowiązywać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, a także dołączyć do ofert dokument pełnomocnictwa w oryginale

3) w miejscu na wpisanie Wykonawcy należy wpisać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7.10. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące  wszelkich wątpliwości związanych z Ogłoszeniem, sposobem przygotowania i   złożenia oferty, kierując swoje zapytania pod adres wskazany w pkt. 1.

7.11. Oferta Wykonawcy, która nie spełnia warunków określonych niniejszym ogłoszeniem lub została złożona po terminie podlega odrzuceniu.

7.12  Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zamówień. Dla każdego zamówienia należy złożyć odrębny formularz ofertowy wraz ze stosownym kosztorysem.

 

8.      TERMIN, MIEJSCE, SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.

8.1.   Oferty należy składać w nieprzejrzystych zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego, na adres:     

 

NADLEŚNICTWO GRYFICE

OSADA ZDRÓJ 1

72-300 Gryfice

 

oraz powinna być oznakowana następująco:

Dostawa żywności, napojów oraz produktów pokrewnych do Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Lasów Państwowych „Bażyna” w Pogorzelicy”. Nie otwierać przed 14.12.2017 godz. 1100

8.2.   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, wskazanej w pkt. 1 Ogłoszenia, w pok. nr 101 (sekretariat) do dnia 14.12.2017 r., do godz. 1045. Termin zostaje dotrzymany jedynie wówczas, gdy oferta przed wyżej wskazanym terminem dotrze do Zamawiającego.

8.3.   Na żądanie Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.

8.4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.5. Otwarcie ofert będzie jawne i nastąpi dnia 14.12.2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. 1 Ogłoszenia, pok. nr 7 (sala narad). Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje na temat Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zaoferowanych przez nich cen łącznych brutto.

 

9.      CENA OFERTY, KRYTERIUM OCENY OFERT.

9.1.   Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) i słownie oraz zawierać należny podatek VAT.

9.2. Wykonawca wskazuje ceny jednostkowe poszczególnych artykułów spożywczych stanowiących Przedmiot zamówienia, łączną cenę netto z tytułu wykonania danego zamówienia, stawkę podatku od towarów i usług oraz łączną cenę brutto w Załączniku nr 2A-2F do ogłoszenia.  Łączną cenę netto i brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca nie może zmieniać ilości poszczególnych artykułów spożywczych określonych przez Zamawiającego.

9.3.   Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

9.4.   Kryterium oceny ofert - 100 % cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą łączną ceną brutto (najwyższą liczbą punktów), spełniająca warunki niniejszego postępowania.

9.5. Ocena punktowa oferty zostanie dokonana wg wzoru:

 

          Łączna cena brutto oferty najtańszej

          ------------------------------------------------ x 100 pkt = liczna punktów przyznanych ofercie

          Łączna cena brutto oferty ocenianej

 

9.6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądań wyjaśnień co do treści złożonych ofert.

 

 

10.      TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

10.1.   Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

10.2.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że na Zamawiającym spoczywa obowiązek, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.

 

11.      FORMALNOŚCI PO ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU.

11.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

            1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,

          2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

          3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
       zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

11.2.   Wybór oferty nie jest równoznaczny z zawarciem umowy, dla której wymaga się formy pisemnej pod rygorem nieważności. Art. 70 § 1 KC nie stosuje się.

11.3.   Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę
o terminie i miejscu zawarcia umowy.

11.4    Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oryginał polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 50.000,00 zł. Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upływa w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia i przedstawić Zamawiającemu polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem zamówienia.

 

12.    ZASTRZEŻENIE.

12.1.   Zamawiający może unieważnić postępowanie w sprawie zamówienia podprogowego w następujących przypadkach:

a)    postępowanie prowadzone było z naruszeniem przepisów regulaminu podprogowego,

b)    dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego,

c)    nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynęła żadna oferta od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,

d)    cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

e)    z przyczyn uzasadnionych interesem gospodarczym zamawiającego, zamawiający nie może sfinansować zamówienia.

12.2.  Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu.

 

                                                                                                                                                  Zatwierdzam:

 

                                                                                                                                           Nadleśniczy Nadleśnictwa

Paweł Gzyl

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1:                Formularz oferty

Załącznik nr 2A-2F:       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kosztorysem ofertowym

Załącznik nr 3:                Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4:                Wzór umowy 

UWAGA: załączniki do pobrania na dole strony

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI
PONIŻEJ 30.000 EURO

 

PN. „USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH  

NADLEŚNICTWA GRYFICE W 2018 r.”

 

Nr postępowania:                SA.270.2.40.2017

1.      ZAMAWIAJĄCY.

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe     
Nadleśnictwo Gryfice        
Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice     
tel.       (091) 3843321, (091) 3842516, (091) 3877163
fax      (091) 3877165        
email: gryfice@szczecin.lasy.gov.pl

zwane dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą:

"Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych Nadleśnictwa Gryfice w 2018 r."

1.1.   Postępowanie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie oznaczone jest znakiem  SA.270.2.40.2017.

1.2.   Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:

1)    w zakresie merytorycznym p. Jacek Pokorski tel. 91 3843321 lub 3842516 wew. 672, fax (091) 3877165,

2)    w zakresie proceduralnym p. Mariusz Matczaktel. 91 3843321 lub 3842516 wew. 219, fax (091) 3877165.

1.3.   Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na w/w znak.

2.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.) – dalej „PZP”, na podstawie Zarządzenia Nr 9/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 15.02.2017 r.

3.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

3.1.   Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych w budynku biurowym Nadleśnictwa Gryfice. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony i opisany w załącznikach nr 4 i 5 do niniejszego Ogłoszenia, zawierających zakres czynności, które wykonawca zobowiązany jest wykonać podczas realizacji zamówienia oraz wykaz pomieszczeń, w których usługa będzie wykonywana.

          Przedmiot zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem:  

                        90919200-4  Usługa sprzątania biur                 

 

UWAGA:

Z uwagi na ryczałtowe rozliczenie przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w siedzibie Nadleśnictwa Gryfice, w celu zapoznania się z zakresem prac stanowiących przedmiot zamówienia oraz prawidłowego przygotowania oferty.

 

3.2.   Lokalizacja przedmiotu zamówienia:

budynek siedziby Nadleśnictwa Gryfice w Gryficach, Osada Zdrój 1.  

4.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

          Termin realizacji zamówienia:  od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

5.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

5.1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

          1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

          2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres wykonywania działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia obejmujące usługi sprzątania obiektów biurowych o powierzchni sprzątania nie mniejszej niż 200 m2 - nieprzerwanie przez okres co najmniej sześciu miesięcy (każde zamówienie).

          3/ dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi  do wykonania przedmiotu zamówienia;

              Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

          4/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

              Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje  posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50.000 złotych.

5.2.   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z jego ofertą, w oparciu o zasadę „spełnia” - „nie spełnia”. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z przedmiotowego postępowania.

5.3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mogą spełniać warunki udziału w postępowaniu łącznie.

5.4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy powinni przedłożyć oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru – Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia, polisę ubezpieczeniową oc wraz potwierdzeniem jej opłacenia oraz wykaz zrealizowanych prac (zał. nr 3)

5.5. Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania, podlega wykluczeniu.

5.6.   Wykluczeniu z postępowania podlega Wykonawca, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy powinni przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

          W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden nie może podlegać wykluczeniu w trybie niniejszego punktu.

6.      ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

          Istotne warunki zamówienia określa wzór umowy - załącznik nr 6 do Ogłoszenia.

7.      SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

7.1.   Oferta powinna być sporządzona przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

7.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, trwałą i czytelną techniką. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia własnoręcznego podpisu (art. 78 Kodeksu cywilnego).

7.3.   Kompletna oferta powinna zawierać:

1) formularz oferty  (wg wzoru z zał. nr 1 do Ogłoszenia),

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru z załącznika nr 2 do ogłoszenia),

3) wykaz zrealizowanych usług (wg wzoru z załącznika nr 3 do ogłoszenia).

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed    upływem terminu składania ofert

5) opłaconą polisę (OC), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że  wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę nie mniejszą niż 50.000 

6) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),

7) pełnomocnictwo do złożenia oferty (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

7.4.   Wówczas, gdy Ogłoszenie określa w załącznikach formularz jakiegokolwiek dokumentu, Zamawiający nie wymaga posłużenia się załącznikiem. Wykonawca może przygotować własny formularz pod warunkiem, iż będzie on swoją treścią odpowiadał formularzowi będącemu załącznikiem do Ogłoszenia.

7.5. Zaleca się ponumerowanie każdej zapisanej strony oferty. Ponadto całość dokumentów tworzących ofertę powinna zostać zszyta w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

7.6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę bądź osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

7.7. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.

7.8. Jeżeli któryś z dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty złożone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

7.9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

1) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby zobowiązywać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego;

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, a także dołączyć do ofert dokument pełnomocnictwa w oryginale

3) w miejscu na wpisanie Wykonawcy należy wpisać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7.10. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z Ogłoszeniem, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania pod adres wskazany w pkt. 1.

7.11. Oferta Wykonawcy, która nie spełnia warunków określonych niniejszym ogłoszeniem lub została złożona po terminie podlega odrzuceniu.

8.      TERMIN, MIEJSCE, SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.

8.1.   Oferty należy składać w nieprzejrzystych zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego, na adres:   

 

NADLEŚNICTWO GRYFICE

OSADA ZDRÓJ 1

72-300 Gryfice

            oraz powinna być oznakowana następująco:

Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych Nadleśnictwa Gryfice w 2018 r.
Nie otwierać przed dniem 08.12.2017 roku godz. 1000

8.2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, wskazanej w pkt. 1 Ogłoszenia, w pok. nr 101 (sekretariat) do dnia 08.12.2017 r., do godz. 945. Termin zostaje dotrzymany jedynie wówczas, gdy oferta przed wyżej wskazanym terminem dotrze do Zamawiającego.

8.3.   Na żądanie Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.

8.4.   Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.5. Otwarcie ofert będzie jawne i nastąpi dnia 08.12.2017 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. 1 Ogłoszenia, pok. nr 7 (sala narad). Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje na temat Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zaoferowanych przez nich cen brutto.

9.      CENA OFERTY, KRYTERIUM OCENY OFERT.

9.1.   Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) i słownie oraz zawierać należny podatek VAT.

9.2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.) – za jeden miesiąc i cena łączna za dziewięć miesięcy.  

          Cena powinna obejmować wszystkie należycie wyliczone koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, a także obejmować wszelkie dodatkowe koszty, choćby w dacie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rzeczywistego rozmiaru kosztów i prac.

9.3.   Cena może być tylko jedna za cały oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

9.4.   Kryterium oceny ofert - 100 % cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną łączną brutto (najwyższą liczbą punktów za całość przedmiotu zamówienia), spełniająca warunki niniejszego postępowania.

9.5. Ocena punktowa oferty zostanie dokonana wg wzoru:

          Cena łączna brutto oferty najtańszej

          ------------------------------------------------ x 100 pkt = liczna punktów przyznanych ofercie

          Cena łączna brutto oferty ocenianej

9.6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądań wyjaśnień co do treści złożonych ofert.

10.      TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

10.1.   Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

10.2.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że na Zamawiającym spoczywa obowiązek, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.

11.      FORMALNOŚCI PO ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU.

11.1.   Wybór oferty nie jest równoznaczny z zawarciem umowy, dla której wymaga się formy pisemnej pod rygorem nieważności. Art. 70 § 1 KC nie stosuje się.

11.2.   Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

12.    ZASTRZEŻENIE.

12.1.   Zamawiający może unieważnić postępowanie w sprawie zamówienia podprogowego w następujących przypadkach:

a)    postępowanie prowadzone było z naruszeniem przepisów regulaminu podprogowego,

b)    dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego,

c)    nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynęła żadna oferta od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,

d)    cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

e)    z przyczyn uzasadnionych interesem gospodarczym zamawiającego, zamawiający nie może sfinansować zamówienia.

12.2.   Zamawiający poinformuje o unieważnieniu postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu.

12.3.   W przypadku, gdy w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania umowa będzie zawierana z osobą "przyjmującą zlecenie lub świadczącą usługę" w rozumieniu  art. 1 pkt 1 b) ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, do wzoru umowy zostaną dodane stosowne zapisy dotyczące ewidencjonowania ilości godzin świadczenia usług.

 

 

                                                                                                                                                   Zatwierdzam:

                                                                                                                                           Nadleśniczy Nadleśnictwa

Paweł Gzyl

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3: Wykaz zrealizowanych prac

Załącznik nr 4: Zakres czynności

Załącznik nr 5: Wykaz pomieszczeń biurowych

Załącznik nr 6: Wzór umowy

UWAGA: załączniki do pobrania na dole strony

 

 

 

 

 

Gryfice. dn. 28.11.2017r

 

Znak sprawy: NO.270.2.16.2017                                             

 

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszych ofert

Zamawiający zawiadamia, że w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszych ofert w procedurze prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego, z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), na podstawie Zarządzenia Nr 9/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 15.02.2017 r. pn:

 

„Dostawa żywności, napojów oraz produktów pokrewnych do Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Lasów Państwowych „Bażyna” w Pogorzelicy” *

 

w przypadku poszczególnych zamówień ustalił co następuje:

 

Zamówienie Nr 1 – Dostawa jaj

 

Wpłynęła jedna oferta:

 

Polajs Sp. Z O.O Spółka komandytowa

72-100 Goleniów

Ul. I Brygady Legionów 18C

 

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

 

Polajs Sp. Z O.O Spółka komandytowa

72-100 Goleniów

Ul. I Brygady Legionów 18C

 

Liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach jak i sumy punktów dla wszystkich ofert podlegających ocenie umieszczono w poniższej tabeli.

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Kryterium - cena

(liczba pkt)

Łączna

ocena

(liczba pkt)

1

2

3

4

1

Polajs Sp. Z O.O Spółka komandytowa

72-100 Goleniów

Ul. I Brygady Legionów 18C

100

100

 

 

Zamawiający zawiadamia, że z postępowania wykluczono następujących Wykonawców:

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

-

-

-

 

Zamawiający zawiadamia, że w toku postępowania uznaje za odrzucone następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Uzasadnienie odrzucenia oferty

-

-

-

 

 

 

Zamówienie Nr  2 – Dostawa produktów nabiałowych

 

Wpłynęła jedna oferta:

 

Hurtownia wielobranżowa „Rojan”

Spółka Jawna J.Patruś &R.Baczyński

78-120 Gościno, Ząbrowo 30

 

Wartość oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Zamówienie unieważniono na podstawie  § 20 ust. 1 punkt 4) załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 15.02.2017 r.

 

Liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach jak i sumy punktów dla wszystkich ofert podlegających ocenie umieszczono w poniższej tabeli.

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Kryterium - cena

(liczba pkt)

Łączna

ocena

(liczba pkt)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

Zamawiający zawiadamia, że z postępowania wykluczono następujących Wykonawców:

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

-

-

-

 

Zamawiający zawiadamia, że w toku postępowania uznaje za odrzucone następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Uzasadnienie odrzucenia oferty

1

Hurtownia wielobranżowa „Rojan”

Spółka Jawna J.Patruś &R.Baczyński

78-120 Gościno, Ząbrowo 30

Oferta spełniająca warunki udziału w postepowaniu. Wartość oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia

 

 

Zamówienie Nr  3 – Dostawa pieczywa świeżego i ciast

 

Wpłynęła jedna oferta:

 

Ciastkarnia Piekarnia Hurtownia Art. Spożywczych

mgr inż. Wiesław Żelek

72-400 Kamień Pomorski

Ul. Wolińska 21

 

Wartość oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Zamówienie unieważniono na podstawie  § 20 ust. 1 punkt 4) załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 15.02.2017 r.

 

Liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach jak i sumy punktów dla wszystkich ofert podlegających ocenie umieszczono w poniższej tabeli.

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Kryterium - cena

(liczba pkt)

Łączna

ocena

(liczba pkt)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

Zamawiający zawiadamia, że z postępowania wykluczono następujących Wykonawców:

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

-

-

-

 

Zamawiający zawiadamia, że w toku postępowania uznaje za odrzucone następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Uzasadnienie odrzucenia oferty

1

Ciastkarnia Piekarnia Hurtownia Art. Spożywczych

mgr inż. Wiesław Żelek

72-400 Kamień Pomorski

Ul. Wolińska 21

Oferta spełniająca warunki udziału w postepowaniu. Wartość oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia

 

 

Zamówienie Nr  4 – Dostawa warzyw i owoców

 

Wpłynęły dwie oferty:

 

Hurtownia – Owocowo – Warzywno – Spożywcza

„Karotka” Janusz Salwiczak

78-100 Kołobrzeg, Ul. Jasna 25

 

Hurtownia Spożywcza Anna i Marcin Stachowiak

Spółka Cywilna

72–300 Gryfice, Ul. Rapackiego 3

 

Wartość ofert przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Zamówienie unieważniono na podstawie  § 20 ust. 1 punkt 4) załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 15.02.2017 r.

 

Liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach jak i sumy punktów dla wszystkich ofert podlegających ocenie umieszczono w poniższej tabeli.

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Kryterium - cena

(liczba pkt)

Łączna

ocena

(liczba pkt)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

Zamawiający zawiadamia, że z postępowania wykluczono następujących Wykonawców:

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

-

-

-

 

Zamawiający zawiadamia, że w toku postępowania uznaje za odrzucone następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Uzasadnienie odrzucenia oferty

1

Hurtownia – Owocowo – Warzywno – Spożywcza

„Karotka” Janusz Salwiczak

78-100 Kołobrzeg, Ul. Jasna 25

 

Oferta spełniająca warunki udziału w postepowaniu. Wartość oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia

2

Hurtownia Spożywcza Anna i Marcin Stachowiak

Spółka Cywilna

72–300 Gryfice, Ul. Rapackiego 3

 

Oferta spełniająca warunki udziału w postepowaniu. Wartość oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia

 

 

Zamówienie Nr  5 – Dostawa mięsa, drobiu i wędlin

 

Wpłynęła jedna oferta:

 

Hurtownia wielobranżowa „Rojan”

Spółka Jawna J.Patruś &R.Baczyński

78-120 Gościno, Ząbrowo 30

 

Wartość oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Zamówienie unieważniono na podstawie  § 20 ust. 1 punkt 4) załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 15.02.2017 r.

 

Liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach jak i sumy punktów dla wszystkich ofert podlegających ocenie umieszczono w poniższej tabeli.

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Kryterium - cena

(liczba pkt)

Łączna

ocena

(liczba pkt)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

Zamawiający zawiadamia, że z postępowania wykluczono następujących Wykonawców:

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

-

-

-

 

Zamawiający zawiadamia, że w toku postępowania uznaje za odrzucone następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Uzasadnienie odrzucenia oferty

1

Hurtownia wielobranżowa „Rojan”

Spółka Jawna J.Patruś &R.Baczyński

78-120 Gościno, Ząbrowo 30

Oferta spełniająca warunki udziału w postepowaniu. Wartość oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia

 

 

Zamówienie Nr 6 – Dostawa produktów suchych i konserwowych

 

Wpłynęły dwie oferty:

 

Allfood Sp ZO.O.

75-209 Koszalin

Ul. BoWiD 9K

Oddział Goleniów

72-100 Goleniów

Ul. I Brygady Legionów 11

 

Hurtownia – Owocowo – Warzywno – Spożywcza

„Karotka” Janusz Salwiczak

78-100 Kołobrzeg, Ul. Jasna 25

 

 

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

 

Allfood Sp ZO.O.

75-209 Koszalin

Ul. BoWiD 9K

Oddział Goleniów

72-100 Goleniów

Ul. I Brygady Legionów 11

 

Liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach jak i sumy punktów dla wszystkich ofert podlegających ocenie umieszczono w poniższej tabeli.

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Kryterium - cena

(liczba pkt)

Łączna

ocena

(liczba pkt)

1

2

3

4

1

Allfood Sp ZO.O.

75-209 Koszalin

Ul. BoWiD 9K

Oddział Goleniów

72-100 Goleniów

Ul. I Brygady Legionów 11

100

100

2

Hurtownia – Owocowo – Warzywno – Spożywcza

„Karotka” Janusz Salwiczak

78-100 Kołobrzeg, Ul. Jasna 25

99,54

99,54

 

 

Zamawiający zawiadamia, że z postępowania wykluczono następujących Wykonawców:

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

-

-

-

 

Zamawiający zawiadamia, że w toku postępowania uznaje za odrzucone następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Uzasadnienie odrzucenia oferty

-

-

-

 

 

Zamówienie Nr 7 – Dostawa napojów i skoków

 

Wpłynęły dwie oferty:

 

Hurtownia – Owocowo – Warzywno – Spożywcza „Karotka” Janusz Salwiczak

78-100 Kołobrzeg

Ul. Jasna 25

 

Agencja Promocyjno Handlowo Usługowa „Premium” Tomasz Steckiewicz

75-627 Koszalin

Ul. Wyspiańskiego 11a/10

 

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

 

Hurtownia – Owocowo – Warzywno – Spożywcza „Karotka” Janusz Salwiczak

78-100 Kołobrzeg

Ul. Jasna 25

 

Liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach jak i sumy punktów dla wszystkich ofert podlegających ocenie umieszczono w poniższej tabeli.

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Kryterium - cena

(liczba pkt)

Łączna

ocena

(liczba pkt)

1

2

3

4

1

Hurtownia – Owocowo – Warzywno – Spożywcza „Karotka” Janusz Salwiczak

78-100 Kołobrzeg

Ul. Jasna 25

100

100

2

Agencja Promocyjno Handlowo Usługowa „Premium” Tomasz Steckiewicz

75-627 Koszalin

Ul. Wyspiańskiego 11a/10

90,85

90,85

 

 

Zamawiający zawiadamia, że z postępowania wykluczono następujących Wykonawców:

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

-

-

-

 

Zamawiający zawiadamia, że w toku postępowania uznaje za odrzucone następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Uzasadnienie odrzucenia oferty

-

-

-

 

 

Zamówienie Nr 8 – Dostawa mrożonek: warzyw, owoców, lodów oraz pieczywa

 

Wpłynęła jedna oferta:

 

Allfood Sp ZO.O.

75-209 Koszalin

Ul. BoWiD 9K

Oddział Goleniów

72-100 Goleniów

Ul. I Brygady Legionów 11

 

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

 

Allfood Sp ZO.O.

75-209 Koszalin

Ul. BoWiD 9K

Oddział Goleniów

72-100 Goleniów

Ul. I Brygady Legionów 11

 

Liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach jak i sumy punktów dla wszystkich ofert podlegających ocenie umieszczono w poniższej tabeli.

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Kryterium - cena

(liczba pkt)

Łączna

ocena

(liczba pkt)

1

2

3

4

1

Allfood Sp ZO.O.

75-209 Koszalin

Ul. BoWiD 9K

Oddział Goleniów

72-100 Goleniów

Ul. I Brygady Legionów 11

100

100

 

 

Zamawiający zawiadamia, że z postępowania wykluczono następujących Wykonawców:

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

-

-

-

 

Zamawiający zawiadamia, że w toku postępowania uznaje za odrzucone następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Uzasadnienie odrzucenia oferty

-

-

-

 

 

 

Zamówienie Nr 9 – Dostawa ryb i ich przetworów

 

Wpłynęła jedna oferta:

 

„Imperial – Kołobrzeg” A.Łuczka, Zb. Łuczka Spółka Jawna

78-100 Kołobrzeg

Ul. Albatrosa 11

 

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

 

„Imperial – Kołobrzeg” A.Łuczka, Zb. Łuczka Spółka Jawna

78-100 Kołobrzeg

Ul. Albatrosa 11

 

Liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach jak i sumy punktów dla wszystkich ofert podlegających ocenie umieszczono w poniższej tabeli.

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Kryterium - cena

(liczba pkt)

Łączna

ocena

(liczba pkt)

1

2

3

4

1

„Imperial – Kołobrzeg” A.Łuczka, Zb. Łuczka Spółka Jawna

78-100 Kołobrzeg

Ul. Albatrosa 11

100

100

 

 

Zamawiający zawiadamia, że z postępowania wykluczono następujących Wykonawców:

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

-

-

-

 

Zamawiający zawiadamia, że w toku postępowania uznaje za odrzucone następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Uzasadnienie odrzucenia oferty

-

-

-

 

 

Zamówienie Nr 10 – Dostawa mięs mrożonych

 

Wpłynęła jedna oferta:

 

Hurtownia wielobranżowa „Rojan” Spółka Jawna J.Patruś &R.Baczyński

78-120 Gościno, Ząbrowo 30

 

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

 

Hurtownia wielobranżowa „Rojan” Spółka Jawna J.Patruś &R.Baczyński

78-120 Gościno, Ząbrowo 30

 

Liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach jak i sumy punktów dla wszystkich ofert podlegających ocenie umieszczono w poniższej tabeli.

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Kryterium - cena

(liczba pkt)

Łączna

ocena

(liczba pkt)

1

2

3

4

1

Hurtownia wielobranżowa „Rojan” Spółka Jawna J.Patruś &R.Baczyński

78-120 Gościno, Ząbrowo 30

100

100

 

 

Zamawiający zawiadamia, że z postępowania wykluczono następujących Wykonawców:

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

-

-

-

 

Zamawiający zawiadamia, że w toku postępowania uznaje za odrzucone następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Uzasadnienie odrzucenia oferty

-

-

-

 

 

 

Zamówienie Nr 11 – Dostawa wody

 

Wpłynęła jedna oferta:

 

Hurtownia – Owocowo – Warzywno – Spożywcza „Karotka” Janusz Salwiczak

78-100 Kołobrzeg

Ul. Jasna 25

 

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

 

Hurtownia – Owocowo – Warzywno – Spożywcza „Karotka” Janusz Salwiczak

78-100 Kołobrzeg

Ul. Jasna 25

 

Liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach jak i sumy punktów dla wszystkich ofert podlegających ocenie umieszczono w poniższej tabeli.

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Kryterium - cena

(liczba pkt)

Łączna

ocena

(liczba pkt)

1

2

3

4

1

Hurtownia – Owocowo – Warzywno – Spożywcza „Karotka” Janusz Salwiczak

78-100 Kołobrzeg

Ul. Jasna 25

100

100

 

 

Zamawiający zawiadamia, że z postępowania wykluczono następujących Wykonawców:

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

-

-

-

 

Zamawiający zawiadamia, że w toku postępowania uznaje za odrzucone następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Uzasadnienie odrzucenia oferty

-

-

-

 

Zamówienie Nr 12 – Dostawa kawy i herbaty

 

Wpłynęły dwie oferty:

 

Hurtownia – Owocowo – Warzywno – Spożywcza „Karotka” Janusz Salwiczak

78-100 Kołobrzeg

Ul. Jasna 25

 

Agencja Promocyjno Handlowo Usługowa „Premium” Tomasz Steckiewicz

75-627 Koszalin

Ul. Wyspiańskiego 11a/10

 

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

 

Agencja Promocyjno Handlowo Usługowa „Premium” Tomasz Steckiewicz

75-627 Koszalin

Ul. Wyspiańskiego 11a/10

 

Liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach jak i sumy punktów dla wszystkich ofert podlegających ocenie umieszczono w poniższej tabeli.

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Kryterium - cena

(liczba pkt)

Łączna

ocena

(liczba pkt)

1

2

3

4

1

Hurtownia – Owocowo – Warzywno – Spożywcza „Karotka” Janusz Salwiczak

78-100 Kołobrzeg

Ul. Jasna 25

76,27

76,27

2

Agencja Promocyjno Handlowo Usługowa „Premium” Tomasz Steckiewicz

75-627 Koszalin

Ul. Wyspiańskiego 11a/10

100

100

 

 

Zamawiający zawiadamia, że z postępowania wykluczono następujących Wykonawców:

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

-

-

-

 

Zamawiający zawiadamia, że w toku postępowania uznaje za odrzucone następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa, nazwy (firma, firmy) wykonawcy

Uzasadnienie odrzucenia oferty

-

-

-

 

Zamówienie Nr 13 – Dostawa napojów alkoholowych

 

Nie wpłynęła żadna oferta, Zamówienie unieważniono na podstawie  § 20 ust. 1 punkt 3) załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 15.02.2017 r.

 

 

 

 

     Zatwierdzam:

Nadleśniczy Nadleśnictwa

Paweł Gzyl

 

 

*W ramach przetargu Zamawiający połączył ze względów technicznych 13 odrębnych zamówień, które nie stanowią pakietów/części w rozumieniu prawa zamówień publicznych.

 

 

Pliki do pobrania:
      SA.270.2.39.2017 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pobierz
      SA.270.2.39.2017 - Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pobierz
      SA.270.2.39.2017 - Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy pobierz
      SA.270.2.39.2017 - Załącznik nr 4 - Wzór umowy pobierz
      NO.270.2.20.2017 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pobierz
      NO.270.2.20.2017 - Załącznik nr 2A - Zamówienie nr 1 - Dostawa produktów nabiałowych pobierz
      NO.270.2.20.2017 - Załącznik nr 2B - Zamówienie nr 2 - Dostawa pieczywa świeżego i ciast pobierz
      NO.270.2.20.2017 - Załącznik nr 2C - Zamówienie nr 3 - Dostawa warzyw i owoców pobierz
      NO.270.2.20.2017 - Załącznik nr 2D - Zamówienie nr 4 - Dostawa mięsa, drobiu, wędlin pobierz
      NO.270.2.20.2017 - Załącznk nr 2E - Zamówienie nr 5 - Dostawa napojów alkoholowych pobierz
      NO.270.2.20.2017 - Załącznik nr 2F - Zamówienie nr 6 - Dostawa mięs mrożonych pobierz
      NO.270.2.20.2017 - Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy pobierz
      NO.270.2.20.2017 - Załącznik nr 4 - Wzór umowy pobierz
      SA.270.2.40.2017 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy pobierz
      SA.270.2.40.2017 Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy pobierz
      SA.270.2.40.2017 Załącznik nr 3 Wykaz zrealizowanych prac pobierz
      SA.270.2.40.2017 Załącznik nr 4 Zakres czynności pobierz
      SA.270.2.40.2017 Załącznik nr 5 Wykaz pomieszczeń biurowych pobierz
      SA.270.2.40.2017 Załącznik nr 6 Wzór umowy listopad2017 pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Paweł Gzyl
Data modyfikacji: 2017/12/11 14:09:48
Redaktor zatwierdzający: Tomasz Szymczak
Wprowadzający: Jacek Pokorski