Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Gryfice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Gryfice >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

Certyfikat dobrej gospodarki leśnej wg systemu FSC o numerze: SGS-FM/COC-000243 ważny jest do 15 kwietnia 2019 roku.
Certyfikat dobrej gospodarki leśnej wg systemu PEFC o numerze: PEFC-17/0618-12 ważny jest od dnia 14 listopada 2017 roku do 13 listopada 2020 roku.

_____________________________________________________________________________________________________________________

               

UDZIAŁ W PROJEKCIE ADAPTACJI NIZINNEJ

   

 

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

 • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
 • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
 • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
 • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
 • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.


Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinasowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (70 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (114 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (16 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (11 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43 096 737,50 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 30 000 000,00 zł

 Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 25 500 000,00 zł


 

 Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice,  lub osoba przez niego wyznaczona, przyjmuje interesantów w sprawach  skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach 15.00-16.00.

 


 

   Nadleśnictwo Gryfice informuje, że :

 • Sprzedaż drewna odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 listopada 2008r.. Podstawowa sprzedaż drewna dla klientów mających działalność gospodarczą prowadzona jest poprzez serwis e-drewno jak i Portal Leśno-Drzewny . Oprócz sprzedaży podstawowej w której mogą brać udział firmy jak i osoby fizyczne Nadleśnictwo Gryfice organizuje również przetargi na drewno w serwisie e-drewno.
 • Dla klientów detalicznych Nadleśnictwo Gryfice oferuje drewno według cennika.

 


Oferty zatrudnienia

 

Nadleśnictwo Gryfice, jako administrator danych osobowych, informuje, że na podstawie Art. 26 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.) gromadzi dane z zapewnieniem prawidłowości i celowości ich gromadzenia i przetwarzania.

Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Oferty wysyłane pocztą tradycyjną powinny być kopiami dokumentów oryginalnych, przy czym list motywacyjny powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy. W odniesieniu do dokumentów składanych pocztą elektroniczną, wymagany jest podpis kwalifikowany.

Kontaktujemy się z wnioskodawcą tylko w przypadku pozytywnie rozpatrzonej oferty zatrudnienia, negatywnie rozpatrzone lub nieprawidłowo podpisane dokumenty podlegają niszczeniu.

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie


informuje o:

1.   Możliwości zapoznania się z „Założeniami do sporządzenia projektu Planu Urządzenia Lasu wraz z Programem Ochrony Przyrody i Prognozą oddziaływania na środowisko tego planu”, zawartymi w protokole z posiedzenia Komisji Założeń Planu dla Nadleśnictwa Gryfice - w dni robocze, w godz. 8.00 - 14.00 w siedzibie RDLP w Szczecinie, przy ul. Słowackiego 2, w pokoju 406, od dnia 09.08.2016 r. do dnia 30.08.2016 r.

2.   Uwagi i wnioski w formie pisemnej należy przesyłać przez cały okres wyłożenia na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, ul. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin lub: rdlp@szczecin.lasy.qov.pl.

3.   Właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor RDLP w Szczecinie

 


 

Gryfice,   07.03.2018 r.

 Znak sprawy: SA.270.2.5.2018

 

                                                     

 

Ogłoszenie

 o unieważnieniu postępowania

 

 

 

            W związku z zakończeniem postępowania pn.: „Roboty konserwacyjne w budynku kuchni i zaplecza kuchennego na terenie OSW „Bażyna” w Pogorzelicy"drugie postępowanie, prowadzonego na podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zasad prowadzenia, w Nadleśnictwie Gryfice, zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, w trybie przetargu nieograniczonego, informuję że postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

 

Zamawiający zawiadamia, że nie odrzucono żadnej oferty.

 

Zamawiający zawiadamia, że z postępowania nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

 

 

                                                                                                      Zatwierdzam:

                                                                                                                                            Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice

Mariusz Matczak

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI
PONIŻEJ 30.000 EURO

 

PN. „ROBOTY KONSERWACYJNE W BUDYNKU KUCHNI I ZAPLECZA

KUCHENNEGO NA TERENIE OSW „BAŻYNA” W POGORZELICY”

- drugie postępowanie -

 

 

Nr postępowania:SA.270.2.5.2018

 

1.      ZAMAWIAJĄCY.

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe     
Nadleśnictwo Gryfice        
Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice     
tel.       (091) 3843321, (091) 3842516, (091) 3877163
fax      (091) 3877165        
email: gryfice@szczecin.lasy.gov.pl

zwane dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą:

 

"Roboty konserwacyjne w budynku kuchni i zaplecza
kuchennego na terenie OSW „Bażyna” w Pogorzelicy"

 

1.1.   Postępowanie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie oznaczone jest znakiem  SA.270.2.5.2018.

1.2.   Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:

1)    w zakresie merytorycznym p. Marian Kowalicki

tel. 91 3843321 lub 3842516 wew. 672, fax (091) 3877165,

2)    w zakresie proceduralnym p. Mariusz Matczak

tel. 91 3843321 lub 3842516 wew. 311, fax (091) 3877165.

1.3.   Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na w/w znak.

2.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – dalej „PZP”, na podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 02.01.2018 r.

3.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

3.1.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych w pomieszczeniach kuchni i zaplecza kuchennego w budynku kuchni oraz w jednym pomieszczeniu w budynku kotłowni na terenie OSW „Bażyna” w Pogorzelicy.

          Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony i opisany w dokumentacji projektowej (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót) – stanowiącej  załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.

Przedmiot zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) oznaczony  jest kodem:

            45442100-8 Roboty malarskie

            45432130-4 Pokrywanie podłóg

            45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

            45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

UWAGA:

1.    Z uwagi na ryczałtowe rozliczenie przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu zapoznania się z zakresem robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz prawidłowego przygotowania oferty.

2.    Roboty konserwacyjne wykonywane będą w czynnym obiekcie, w związku z tym należy przewidzieć trudności z tym związane, przy czym Zamawiający skieruje dwie osoby do pomocy przy zabezpieczaniu wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego.

3.    Szczegółowe terminy udostępniania pomieszczeń do wykonania robót należy uzgadniać z Kierownikiem OSW „Bażyna”.

 

3.2.   Lokalizacja przedmiotu zamówienia:

Budynek kuchni („Kuchcik”) oraz budynek kotłowni na terenie OSW „Bażyna" w Pogorzelicy.

4.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

          Termin realizacji zamówienia: do 20.04.2018 r.

5.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

5.1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

          1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

          2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

3/ dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;

              Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

          4/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

               Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50.000,00 zł.

5.2.   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z jego ofertą, w oparciu o zasadę „spełnia” - „nie spełnia”. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z przedmiotowego postępowania.

5.3.   Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mogą spełniać warunki udziału w postępowaniu łącznie.

5.4.   W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy powinni przedłożyć:

          1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru – Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia),

          2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

          3)  opłaconą polisę (OC), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że  wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę nie mniejszą niż 50.000 ,

          4)  pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),

          5)  pełnomocnictwo do złożenia oferty (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

5.5.   Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania, podlega wykluczeniu.

5.6.   Wykluczeniu z postępowania podlega Wykonawca, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy powinni przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden nie może podlegać wykluczeniu w trybie niniejszego punktu.

6.      ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

          Istotne warunki zamówienia określa wzór umowy - załącznik nr 4 do Ogłoszenia.

7.      SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

7.1.   Oferta powinna być sporządzona przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

7.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, trwałą i czytelną techniką. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia własnoręcznego podpisu (art. 78 Kodeksu cywilnego).

7.3.   Kompletna oferta powinna zawierać:

1) formularz oferty (wg wzoru z zał. nr 1 do Ogłoszenia);

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru z załącznika nr 2 do ogłoszenia)

3) polisę OC lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie OC

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed    upływem terminu składania ofert

5) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie)

6) pełnomocnictwo do złożenia oferty (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

7.4.   Wówczas, gdy Ogłoszenie określa w załącznikach formularz jakiegokolwiek dokumentu, Zamawiający nie wymaga posłużenia się załącznikiem. Wykonawca może przygotować własny formularz pod warunkiem, iż będzie on swoją treścią odpowiadał formularzowi będącemu załącznikiem do Ogłoszenia.

7.5. Zaleca się ponumerowanie każdej zapisanej strony oferty. Ponadto całość dokumentów tworzących ofertę powinna zostać zszyta w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

7.6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę bądź osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

7.7. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.

7.8. Jeżeli któryś z dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony
w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty złożone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

7.9.   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

          W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

1)    oferta musi być podpisana w taki sposób, aby zobowiązywać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego;          

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, a także dołączyć do ofert dokument pełnomocnictwa w oryginale;

3) w miejscu na wpisanie Wykonawcy należy wpisać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7.10. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z Ogłoszeniem, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania pod adres wskazany w pkt. 1.

7.11. Oferta Wykonawcy, która nie spełnią warunków określonych niniejszym ogłoszeniem lub została złożona po terminie podlega odrzuceniu.

8.      TERMIN, MIEJSCE, SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.

8.1.   Oferty należy składać w nieprzejrzystych zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego, na adres:     

 

NADLEŚNICTWO GRYFICE

OSADA ZDRÓJ 1

72-300 Gryfice

            oraz powinna być oznakowana następująco:

Roboty konserwacyjne w budynku kuchni i zaplecza kuchennego
na terenie OSW „Bażyna” w Pogorzelicy "
Nie otwierać przed dniem 06.03.2018 roku godz. 900

8.2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, wskazanej w pkt. 1 Ogłoszenia,
w pok. nr 101 (sekretariat) do dnia 06.03.2018 r., do godz. 845. Termin zostaje dotrzymany jedynie wówczas, gdy oferta przed wyżej wskazanym terminem dotrze do Zamawiającego.

8.3.   Na żądanie Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.

8.4.   Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.5. Otwarcie ofert będzie jawne i nastąpi dnia 06.03.2018 r. o godz. 900 w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. 1 Ogłoszenia, pok. nr 7 (sala narad). Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje na temat Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zaoferowanych przez nich cen brutto.

9.      CENA OFERTY, KRYTERIUM OCENY OFERT.

9.1.   Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) i słownie oraz zawierać należny podatek VAT.

9.2.   Ceny jednostkowe oraz cena łączna podane w ofercie powinny obejmować wszystkie należycie wyliczone koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, a także obejmować wszelkie dodatkowe koszty, w tym, badania i pomiary, choćby w dacie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rzeczywistego rozmiaru kosztów i prac.

9.3.   Cena może być tylko jedna za cały oferowany przedmiot zamówienia,
nie dopuszcza się wariantowości cen.

9.4.   Cenę oferty należy obliczyć metodą kalkulacji szczegółowej, zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami kosztorysowania robót budowlanych przy zachowaniu następujących założeń:

a) zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny oferty, musi być zgodny z zakresami robót określonymi w dokumentach załączonych do Ogłoszenia (STWiOR, przedmiar robót),

b) ceny jednostkowe poszczególnych robót muszą zawierać wszystkie koszty związane z ich realizacją, jak również zawierać koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz inne koszty wynikające z umowy, której projekt stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia,

c) nie dopuszcza się stosowania opustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych, jak również do ogólnej ceny oferty).

9.5.   Kryterium oceny ofert - 100 % cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto (najwyższą liczbą punktów za całość przedmiotu zamówienia), spełniająca warunki niniejszego postępowania.

9.6.   Ocena punktowa oferty zostanie dokonana wg wzoru:

          Cena brutto oferty najtańszej

          ---------------------------------------- x 100 pkt = liczna punktów przyznanych ofercie

          Cena brutto oferty ocenianej

9.7.   W toku oceny ofert Zamawiający może żądań wyjaśnień co do treści złożonych ofert.

10.      TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

10.1.   Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

10.2.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że na Zamawiającym spoczywa obowiązek, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.

11.      FORMALNOŚCI PO ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU.

11.1.   Wybór oferty nie jest równoznaczny z zawarciem umowy, dla której wymaga się formy pisemnej pod rygorem nieważności. Art. 70 § 1 KC nie stosuje się.

11.2.   Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

12.    ZASTRZEŻENIE.

12.1.   Zamawiający może unieważnić postępowanie w sprawie zamówienia podprogowego w następujących przypadkach:

a)    postępowanie prowadzone było z naruszeniem przepisów regulaminu podprogowego,

b)    dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego,

c)    nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynęła żadna oferta od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,

 

d)    cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

e)    z przyczyn uzasadnionych interesem gospodarczym zamawiającego, zamawiający nie może sfinansować zamówienia.

12.2.   Zamawiający poinformuje o unieważnieniu postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu.

                                                                                                             Zatwierdzam:

 

                                                                                                                                            Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice

Mariusz Matczak

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3: Dokumentacja projektowa (STWiOR, przedmiar robót).

Załącznik nr 4: Wzór umowy

UWAGA: załączniki do pobrania na dole strony

 

Gryfice,   23.02.2018 r.

Znak sprawy: SA.270.2.4.2018

 

                                                     

 

Ogłoszenie

 o unieważnieniu postępowania 

            W związku z zakończeniem postępowania pn.: „Roboty konserwacyjne w budynku kuchni i zaplecza kuchennego na terenie OSW „Bażyna” w Pogorzelicy", prowadzonego na podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zasad prowadzenia, w Nadleśnictwie Gryfice, zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, w trybie przetargu nieograniczonego, informuję że postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Zamawiający zawiadamia, że nie odrzucono żadnej oferty.

 

Zamawiający zawiadamia, że z postępowania nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

 

                                                                                                                                                   Zatwierdzam:

 

 

                                                                                                                                            Nadleśniczy Nadleśnictwa

Paweł Gzyl

 

 

 

 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI
PONIŻEJ 30.000 EURO

 

PN. „ROBOTY KONSERWACYJNE W BUDYNKU KUCHNI I ZAPLECZA

KUCHENNEGO NA TERENIE OSW „BAŻYNA” W POGORZELICY”

 

 

Nr postępowania:                SA.270.2.4.2018

 

1.      ZAMAWIAJĄCY.

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe     
Nadleśnictwo Gryfice        
Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice     
tel.       (091) 3843321, (091) 3842516, (091) 3877163
fax      (091) 3877165        
email: gryfice@szczecin.lasy.gov.pl

zwane dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą:

"Roboty konserwacyjne w budynku kuchni i zaplecza
kuchennego na terenie OSW „Bażyna” w Pogorzelicy"

 

1.1.   Postępowanie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie oznaczone jest znakiem  SA.270.2.4.2018.

1.2.   Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:

1)    w zakresie merytorycznym p. Marian Kowalicki tel. 91 3843321 lub 3842516 wew. 672, fax (091) 3877165,

2)    w zakresie proceduralnym p. Mariusz Matczaktel. 91 3843321 lub 3842516 wew. 311, fax (091) 3877165.

1.3.   Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na w/w znak.

2.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – dalej „PZP”, na podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 02.01.2018 r.

3.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

3.1.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych w pomieszczeniach kuchni i zaplecza kuchennego w budynku kuchni oraz w jednym pomieszczeniu w budynku kotłowni na terenie OSW „Bażyna” w Pogorzelicy.

          Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony i opisany w dokumentacji projektowej (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót) – stanowiącej  załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.

  Przedmiot zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem:

            45442100-8 Roboty malarskie

            45432130-4 Pokrywanie podłóg

            45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

            45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

UWAGA:

1.    Z uwagi na ryczałtowe rozliczenie przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu zapoznania się
z zakresem robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz prawidłowego przygotowania oferty.

2.    Roboty konserwacyjne wykonywane będą w czynnym obiekcie, w związku
z tym należy przewidzieć trudności z tym związane, przy czym Zamawiający
skieruje dwie osoby do pomocy przy zabezpieczaniu wyposażenia kuchni
i zaplecza kuchennego.

3.    Szczegółowe terminy udostępniania pomieszczeń do wykonaia robót należy
uzgadniać z Kierownikiem OSW „Bazyna”.

 

3.2.   Lokalizacja przedmiotu zamówienia:

        Budynek kuchni („Kuchcik”) oraz budynek kotłowni na terenie OSW „Bażyna" w Pogorzelicy.

4.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

          Termin realizacji zamówienia: do 20.04.2018 r.

5.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

5.1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

          1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

          2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

          3/ dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;

              Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

          4/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

        Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50.000,00 zł.

5.2.   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z jego ofertą, w oparciu o zasadę „spełnia” - „nie spełnia”. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z przedmiotowego postępowania.

5.3.   Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mogą spełniać warunki udziału w postępowaniu łącznie.

5.4.   W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy powinni przedłożyć:

          1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru – Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia),

          2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

          3)  opłaconą polisę (OC), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że  wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę nie mniejszą niż 50.000 ,

          4)  pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),

          5)  pełnomocnictwo do złożenia oferty (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

5.5.   Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania, podlega wykluczeniu.

5.6.   Wykluczeniu z postępowania podlega Wykonawca, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy powinni przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden nie może podlegać wykluczeniu w trybie niniejszego punktu.

6.      ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

          Istotne warunki zamówienia określa wzór umowy - załącznik nr 4 do Ogłoszenia.

7.      SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

7.1.   Oferta powinna być sporządzona przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

7.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, trwałą i czytelną techniką. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia własnoręcznego podpisu (art. 78 Kodeksu cywilnego).

7.3.   Kompletna oferta powinna zawierać:

1) formularz oferty (wg wzoru z zał. nr 1 do Ogłoszenia);

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru z załącznika nr 2 do ogłoszenia)

3) polisę OC lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie OC

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed    upływem terminu składania ofert

5) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie)

6) pełnomocnictwo do złożenia oferty (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

7.4.   Wówczas, gdy Ogłoszenie określa w załącznikach formularz jakiegokolwiek dokumentu, Zamawiający nie wymaga posłużenia się załącznikiem. Wykonawca może przygotować własny formularz pod warunkiem, iż będzie on swoją treścią odpowiadał formularzowi będącemu załącznikiem do Ogłoszenia.

7.5. Zaleca się ponumerowanie każdej zapisanej strony oferty. Ponadto całość dokumentów tworzących ofertę powinna zostać zszyta w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

7.6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę bądź osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

7.7. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.

7.8. Jeżeli któryś z dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty złożone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

7.9.   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

          W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

1)    oferta musi być podpisana w taki sposób, aby zobowiązywać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego;          

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, a także dołączyć do ofert dokument pełnomocnictwa w oryginale;

3) w miejscu na wpisanie Wykonawcy należy wpisać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7.10. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące  wszelkich wątpliwości związanych z Ogłoszeniem, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania pod adres wskazany w pkt. 1.

7.11. Oferta Wykonawcy, która nie spełnia warunków określonych niniejszym ogłoszeniem lub została złożona po terminie podlega odrzuceniu.

8.      TERMIN, MIEJSCE, SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.

8.1.   Oferty należy składać w nieprzejrzystych zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego, na adres:     

 

NADLEŚNICTWO GRYFICE

OSADA ZDRÓJ 1

72-300 Gryfice

            oraz powinna być oznakowana następująco:

Roboty konserwacyjne w budynku kuchni i zaplecza kuchennego
na terenie OSW „Bażyna” w Pogorzelicy "
Nie otwierać przed dniem 23.02.2018 roku godz. 900

8.2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, wskazanej w pkt. 1 Ogłoszenia, w pok. nr 101 (sekretariat) do dnia 23.02.2018 r., do godz. 845. Termin zostaje dotrzymany jedynie wówczas, gdy oferta przed wyżej wskazanym terminem dotrze do Zamawiającego.

8.3.   Na żądanie Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.

8.4.   Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.5. Otwarcie ofert będzie jawne i nastąpi dnia 23.02.2018 r. o godz. 900 w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. 1 Ogłoszenia, pok. nr 7 (sala narad). Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje na temat Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zaoferowanych przez nich cen brutto.

9.      CENA OFERTY, KRYTERIUM OCENY OFERT.

9.1.   Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) i słownie oraz zawierać należny podatek VAT.

9.2.   Ceny jednostkowe oraz cena łączna podane w ofercie powinny obejmować wszystkie należycie wyliczone koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, a także obejmować wszelkie dodatkowe koszty, w tym, badania i pomiary, choćby w dacie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rzeczywistego rozmiaru kosztów i prac.

9.3.   Cena może być tylko jedna za cały oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

9.4.   Cenę oferty należy obliczyć metodą kalkulacji szczegółowej, zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami kosztorysowania robót budowlanych przy zachowaniu następujących założeń:

a) zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny oferty, musi być zgodny z zakresami robót określonymi w dokumentach załączonych do Ogłoszenia (STWiOR, przedmiar robót),

b) ceny jednostkowe poszczególnych robót muszą zawierać wszystkie koszty związane z ich realizacją, jak również zawierać koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz inne koszty wynikające z umowy, której projekt stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia,

c) nie dopuszcza się stosowania opustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych, jak również do ogólnej ceny oferty).

9.5.   Kryterium oceny ofert - 100 % cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto (najwyższą liczbą punktów za całość przedmiotu zamówienia), spełniająca warunki niniejszego postępowania.

9.6.   Ocena punktowa oferty zostanie dokonana wg wzoru:

          Cena brutto oferty najtańszej

          ---------------------------------------- x 100 pkt = liczna punktów przyznanych ofercie

          Cena brutto oferty ocenianej

9.7.   W toku oceny ofert Zamawiający może żądań wyjaśnień co do treści złożonych ofert.

10.      TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

10.1.   Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

10.2.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że na Zamawiającym spoczywa obowiązek, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.

11.      FORMALNOŚCI PO ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU.

11.1.   Wybór oferty nie jest równoznaczny z zawarciem umowy, dla której wymaga się formy pisemnej pod rygorem nieważności. Art. 70 § 1 KC nie stosuje się.

11.2.   Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

12.    ZASTRZEŻENIE.

12.1.   Zamawiający może unieważnić postępowanie w sprawie zamówienia podprogowego w następujących przypadkach:

a)    postępowanie prowadzone było z naruszeniem przepisów regulaminu podprogowego,

b)    dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego,

c)    nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynęła żadna oferta od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,

 d)    cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

e)    z przyczyn uzasadnionych interesem gospodarczym zamawiającego, zamawiający nie może sfinansować zamówienia.

12.2.   Zamawiający poinformuje o unieważnieniu postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu.

 

                                                                                                     Zatwierdzam:

 

 

                                                                                                                                            Nadleśniczy Nadleśnictwa

Paweł Gzyl

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3: Dokumentacja projektowa (STWiOR, przedmiar robót).

Załącznik nr 4: Wzór umowy

UWAGA: załączniki do pobrania na dole strony

 

 

Gryfice, 08.02.2018 r.

Znak sprawy: SA.270.2.3.2018


 

Ogłoszenie

 o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            W związku z zakończeniem postępowania pn.: „Remonty awaryjne dróg leśnych w Nadleśnictwie Gryfice w 2018 r.", prowadzonego na podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zasad prowadzenia, w Nadleśnictwie Gryfice, zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, w trybie przetargu nieograniczonego informuję, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

 „DERYLAK-BUD” Spółka z o.o.

72-400 Kamień Pomorski, ul. Szczecińska 24

za cenę brutto – 111 616,19 złotych

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego, o największej liczbie uzyskanych punktów, spełniającą warunki postępowania określone w Ogłoszeniu, której wartość nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

W postępowaniu zastosowano jako jedyne kryterium oceny ofert kryterium ceny.

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

 

Kryterium ceny, liczba punktów

1

DERYLAK-BUD Spółka z o.o.

ul. Szczecińska 24
72-400 Kamień Pomorski

100,00

2

MABUD Bogdan Dembowski

ul. Błonie 5A, 72-300 Gryfice

60,66

3

„PRACE ZIEMNE”  Sławomir Liszewski
ul. Wojska Polskiego 23, 72-310 Płoty

86,84

 

Zamawiający zawiadamia, że nie odrzucono żadnej oferty.

 

Zamawiający zawiadamia, że z postępowania nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

 

 

                                                                                                       Zatwierdzam:

 

 

                                                                                                                                            Nadleśniczy Nadleśnictwa

Paweł Gzyl

 

 

 

 

Gryfice, 24.01.2018 r.

Znak sprawy: NI.270.2.1.2018

                              

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

              Nadleśnictwo Gryfice zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie Zarządzenia Nr 2/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 02.01.2018 r. w sprawie zasad przeprowadzania zamówień publicznych, w Nadleśnictwie Gryfice,  na dostawy, usługi i roboty budowlane, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 euro, oraz złożenia oferty na realizację zamówienia pod nazwą:

„Budowa systemu telewizji dozorowej w OSW BAŻYNA w Pogorzelicy ”

 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa systemu telewizji dozorowej, uruchomienie systemu, przeszkolenie z obsługi systemu 3 pracowników Nadleśnictwa Gryfice oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej linii kablowych.

 

II. Termin realizacji zamówienia

45 dni od dnia podpisania umowy.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1/ Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2/ Posiadają niezbędną wiedzę doświadczenie,

3/ Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego;

4/ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1/  Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków w postępowaniu na podstawie dokumentów złożonych w ofercie przez Wykonawcę.

2/ Ocena spełnienia warunków w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie "spełnia - nie spełnia".

3/ W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w ust. III.1. w pkt. 1 do 4 należy załączyć do oferty:

·               oświadczenie (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

3. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z przedmiotowego postępowania.

 

IV. Istotne warunki zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia zawiera dołączony Projekt wykonawczy systemu telewizji dozorowej stanowiący załącznik nr 1 do zapytania.

 

V. Sposób przygotowania oferty

1. Oferta cenowa powinna zawierać cenę netto przedmiotu zapytania ofertowego oraz cenę brutto (powiększoną o wartość obowiązującego podatku VAT) – według załączonego formularza ofertowego (załącznik nr 2).           

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski i uwierzytelnione przez wykonawcę.

 

VI. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty

Oferty należy składać do dnia 09.02.2018 r. do godz. 1500  za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Nadleśnictwa Gryfice, mailem na adres gryfice@szczecin.lasy.gov.pl lub osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Gryfice, Osada Zdrój 1 /pok. 101/.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

 

VII. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

VIII. Kryterium oceny ofert

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – najniższa łączna cena oferty 100%.

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w zapytaniu ofertowym oraz zawiera najniższą cenę brutto (z podatkiem VAT).

 

IX. Formalności po dokonaniu wyboru oferty.

Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożą ważne oferty.

Wybór oferty nie jest równoznaczny z zawarciem umowy, dla której wymaga się formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Art.70 § 1 KC nie stosuje się.   

Wykonawcę który zostanie wybrany w wyniku złożenia najkorzystniejszej oferty spełniającej warunki udziału w postępowaniu, zamawiający powiadomi o miejscu i terminie podpisania umowy.

Zamawiający może unieważnić postępowanie w sprawie zamówienia podprogowego w następujących przypadkach:

a)        postępowanie prowadzone było z naruszeniem przepisów Regulaminu Podprogowego,

b)        dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,

c)        nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynęła żadna oferta od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,

d)        cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

e)        z przyczyn uzasadnionych interesem gospodarczym Zamawiającego, Zamawiający nie może sfinansować zamówienia.

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania wszystkich wykonawców do których skierował zapytanie ofertowe lub wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu.   

                                                                                            Zatwierdzam:

 

                                                                                                                                            Nadleśniczy Nadleśnictwa

Paweł Gzyl

Załączniki:

1/ Projekt wykonawczy systemu telewizji dozorowej.

2/ Formularz ofertowy.

3/ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4/ Wzór umowy.                                                                                                                                       

5/ Przedmiar robót.

UWAGA: załączniki do pobrania na dole strony

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI
PONIŻEJ 30.000 EURO

 

PN. „REMONTY AWARYJNE DRÓG LEŚNYCH

W NADLEŚNICTWIE GRYFICE W 2018 r.”

 

Nr postępowania:                SA.270.2.3.2018

1.      ZAMAWIAJĄCY.

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe     
Nadleśnictwo Gryfice        
Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice     
tel.       (091) 3843321, (091) 3842516, (091) 3877163
fax      (091) 3877165        
email: gryfice@szczecin.lasy.gov.pl

zwane dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą:

 

"Remonty awaryjne dróg leśnych w Nadleśnictwie Gryfice w 2018 r."

 

1.1.   Postępowanie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie oznaczone jest znakiem  SA.270.2.3.2018.

1.2.   Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:

1)    w zakresie merytorycznym p. Marian Kowalicki tel. 91 3843321 lub 3842516 wew. 672, fax (091) 3877165,

2)    w zakresie proceduralnym p. Mariusz Matczaktel. 91 3843321 lub 3842516 wew. 311, fax (091) 3877165.

1.3.   Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się  na w/w znak.

2.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – dalej „PZP”, na podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 02.01.2018 r.

3.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

3.1.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących awaryjne remonty i konserwacje dróg leśnych w Nadleśnictwie Gryfice w 2018 r.

          Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony i opisany w dokumentacji projektowej (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót) – stanowiącej  załącznik nr 5 do niniejszego Ogłoszenia.

Przedmiot zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) oznaczony   jest kodem:

            45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

 

3.2.   Lokalizacja przedmiotu zamówienia:

        Drogi leśne w Nadleśnictwie Gryfice.

4.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

4.1.   Termin realizacji zamówienia: zamówienie realizowane będzie w zależności od potrzeb, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2018 r. - na podstawie okresowych zleceń określających miejsce oraz szczegółowy zakres prac - napraw awaryjnych i konserwacji, przy czym łączna wartość poszczególnych zleceń okresowych nie może przekraczać wartości zamówienia, a termin wykonania poszczególnych zleceń okresowych każdorazowo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania zlecenia.

4.2. Terminem zakończenia przedmiotu umowy będzie termin zakończenia ostatniego zlecenia naprawy awaryjnej.

5.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

5.1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

          1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

          2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres wykonywania działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa, przebudowa lub remont  nawierzchni drogowych o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł  netto; Zamawiający  uwzględni tylko zadania ukończone i odebrane przed upływem terminu składania ofert.

          3/ dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
    do wykonania przedmiotu zamówienia;

              Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

          4/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

               Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50.000,00 zł.

5.2.   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z jego ofertą, w oparciu o zasadę „spełnia” - „nie spełnia”. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z przedmiotowego postępowania.

5.3.   Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mogą spełniać warunki udziału w postępowaniu łącznie.

5.4.   W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy powinni przedłożyć:

          1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru – Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia),

          2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu  składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z  podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wg wzoru – Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia),

          3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami i z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wymienione w wykazie osób posiadają wymagane uprawnienia (wg wzoru – Załącznik nr 4 do Ogłoszenia),

          4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

          5)  opłaconą polisę (OC), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że  wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę nie mniejszą niż 50.000 ,

          6)  pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),

          7)  pełnomocnictwo do złożenia oferty (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

5.5.   Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania, podlega wykluczeniu.

5.6.   Wykluczeniu z postępowania podlega Wykonawca, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy powinni przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden nie może podlegać wykluczeniu w trybie niniejszego punktu.

 

6.      ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

          Istotne warunki zamówienia określa wzór umowy - załącznik nr 6 do Ogłoszenia.

7.      SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

7.1.   Oferta powinna być sporządzona przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

7.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, trwałą i czytelną techniką. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia własnoręcznego podpisu (art. 78 Kodeksu cywilnego).

7.3.   Kompletna oferta powinna zawierać:

1) formularz oferty (wg wzoru z zał. nr 1 do Ogłoszenia);

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru z załącznika nr 2 do ogłoszenia)

3) wykaz robót (wg wzoru z zał. nr 3)

4) wykaz osób (wg wzoru z zał. nr 4)

5) kosztorys szczegółowy, który będzie podstawą do rozliczenia ilości i wartości wykonanych robót

6) polisę OC lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie OC

7) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed    upływem terminu składania ofert

8) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie)

9) pełnomocnictwo do złożenia oferty (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

7.4.   Wówczas, gdy Ogłoszenie określa w załącznikach formularz jakiegokolwiek dokumentu, Zamawiający nie wymaga posłużenia się załącznikiem. Wykonawca może przygotować własny formularz pod warunkiem, iż będzie on swoją treścią odpowiadał formularzowi będącemu załącznikiem do Ogłoszenia.

7.5. Zaleca się ponumerowanie każdej zapisanej strony oferty. Ponadto całość dokumentów tworzących ofertę powinna zostać zszyta w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

7.6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę bądź osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

7.7. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.

7.8. Jeżeli któryś z dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony
w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty złożone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

7.9.   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

          W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

1) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby zobowiązywać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego;

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, a także dołączyć do ofert dokument pełnomocnictwa w oryginale

3) w miejscu na wpisanie Wykonawcy należy wpisać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7.10. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące  wszelkich wątpliwości związanych z Ogłoszeniem, sposobem przygotowania  i złożenia oferty, kierując swoje zapytania pod adres wskazany w pkt. 1.

7.11. Oferta Wykonawcy, która nie spełnia warunków określonych niniejszym ogłoszeniem lub została złożona po terminie podlega odrzuceniu.

8.      TERMIN, MIEJSCE, SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.

8.1.   Oferty należy składać w nieprzejrzystych zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego, na adres:     

 

NADLEŚNICTWO GRYFICE

OSADA ZDRÓJ 1

72-300 Gryfice

            oraz powinna być oznakowana następująco:

Remonty awaryjne dróg leśnych w Nadleśnictwie Gryfice w 2018 r."
Nie otwierać przed dniem 31.01.2018 roku godz. 900

8.2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, wskazanej w pkt. 1 Ogłoszenia, w pok. nr 101 (sekretariat) do dnia 31.01.2018 r., do godz. 845. Termin zostaje dotrzymany jedynie wówczas, gdy oferta przed wyżej wskazanym terminem dotrze do Zamawiającego.

8.3.   Na żądanie Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.

8.4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.5. Otwarcie ofert będzie jawne i nastąpi dnia 31.01.2018 r. o godz. 900 w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. 1 Ogłoszenia, pok. nr 7 (sala narad). Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje na temat Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zaoferowanych przez nich cen brutto.

9.      CENA OFERTY, KRYTERIUM OCENY OFERT.

9.1.   Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) i słownie oraz zawierać należny podatek VAT.

9.2.   Ceny jednostkowe oraz cena łączna podane w ofercie powinny obejmować wszystkie należycie wyliczone koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, a także obejmować wszelkie dodatkowe koszty, w tym, badania i pomiary, choćby w dacie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rzeczywistego rozmiaru kosztów i prac.

9.3.   Cena może być tylko jedna za cały oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

9.4.   Cenę oferty należy obliczyć metodą kalkulacji szczegółowej, zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami kosztorysowania robót budowlanych przy zachowaniu następujących założeń:

a) zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny oferty, musi być zgodny z zakresami robót określonymi w dokumentach załączonych do Ogłoszenia (STWiOR, przedmiar robót),

b) ceny jednostkowe poszczególnych robót muszą zawierać wszystkie koszty związane z ich realizacją, jak również zawierać koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz inne koszty wynikające z umowy, której projekt stanowi załącznik nr 6 do Ogłoszenia,

c) nie dopuszcza się stosowania opustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych, jak również do ogólnej ceny oferty).

9.5.   Kryterium oceny ofert - 100 % cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto (najwyższą liczbą punktów za całość przedmiotu zamówienia), spełniająca warunki niniejszego postępowania.

9.6. Ocena punktowa oferty zostanie dokonana wg wzoru:

          Cena brutto oferty najtańszej

          ---------------------------------------- x 100 pkt = liczna punktów przyznanych ofercie

          Cena brutto oferty ocenianej

9.7. W toku oceny ofert Zamawiający może żądań wyjaśnień co do treści złożonych ofert.

 

 

10.      TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

10.1.   Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

10.2.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że na Zamawiającym spoczywa obowiązek, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.

11.      FORMALNOŚCI PO ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU.

11.1.   Wybór oferty nie jest równoznaczny z zawarciem umowy, dla której wymaga się formy pisemnej pod rygorem nieważności. Art. 70 § 1 KC nie stosuje się.

11.2.   Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

12.    ZASTRZEŻENIE.

12.1.   Zamawiający może unieważnić postępowanie w sprawie zamówienia podprogowego w następujących przypadkach:

a)    postępowanie prowadzone było z naruszeniem przepisów regulaminu podprogowego,

b)    dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego,

c)    nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynęła żadna oferta od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,

d)    cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

e)    z przyczyn uzasadnionych interesem gospodarczym zamawiającego, zamawiający nie może sfinansować zamówienia.

12.2.   Zamawiający poinformuje o unieważnieniu postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu.

 

                                                                                                    Zatwierdzam:

 

                                                                                                                                            Nadleśniczy Nadleśnictwa

Paweł Gzyl

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3: Wykaz robót

Załącznik nr 4: Wykaz osób

Załącznik nr 5: Dokumentacja projektowa (STWiOR, przedmiar robót).

Załącznik nr 6: Wzór umowy

UWAGA: załączniki do pobrania na dole strony

 

 

Gryfice dn.  19.01.2018 r.

ZG.2217.1.118.2017

 

Ogłoszenie o przetargu

Nadleśnictwo Gryfice z siedzibą w Gryficach

Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice

 

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) pn. „Dzierżawa gruntów położonych przy ul. Słonecznej w Łukęcinie część działki nr 530/7 o pow. 0,1724 ha z przeznaczeniem pod miejsca postoju pojazdów znak sprawy ZG.2217.1.118.2017”.

 

I.               Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest oddanie gruntu z przeznaczeniem na miejsca krótkotrwałego postoju pojazdów. W ramach dzierżawy Dzierżawca uprawniony jest do czerpania pożytków cywilnych z rzeczy.

 

1.    Wymagania dotyczące dzierżawy:

a)    Oznaczenie miejsc postoju pojazdów w uzgodnieniu z Nadleśnictwem Gryfice.

 

2.    Położenie nieruchomości: Łukęcin ul. Słoneczna

Obręb Leśny

Oddział

Gmina

Obręb ewidencyjny

Działka ewidencyjna

(cześć)

Rodzaj gruntu

Powierzchnia do dzierżawy (ha)

Kamień Pomorski

530g-99

Dziwnów

Łukęcin-2

530/7

Ls

0,1724

 

II.             Okres dzierżawy: Czas nieoznaczony

 

III.                Cena wywoławcza

 Cena wywoławcza za rok dzierżawy wynosi – 3000,00 zł.

Podana cena wywoławcza jest ceną netto którą należy powiększyć o obowiązujący podatek VAT.

 

IV.                Warunki przetargu

1.    Oferty należy składać wyłącznie na wzorach nadleśnictwa. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1;

2.    Oferta musi zawierać:

a)    imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, NIP (tylko w przypadku firm lub osób prowadzących działalność gospodarczą), PESEL;

b)   numer pozycji, leśnictwo, numer działki, oddział i pododdział;

c)    kwotę czynszu rocznego netto, która to nie może być niższa od ceny minimalnej podanej w ogłoszeniu

d)    datę i miejsce sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby reprezentującej;

e)    dowód wniesienia wadium.

3.    W przypadku składania oferty przez osobę reprezentującą oferenta konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia;

4.    Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu (Załącznik nr 2);

 

V.                  Informacje dotyczące wadium

1.    Wadium w wysokości 600,00 zł należy wnieść na rachunek bankowy Nadleśnictwa Gryfice BOŚ 61 1540 1085 2098 5311 4457 0001 w terminie do godz. 15:00 dnia 29.01.2018 r.

2.    Wadium wniesione przez uczestników przetargu , którzy nie nabyli prawa do dzierżawy będzie zwrócone na rachunek bankowy uczestników przetargu w terminie 3 dni roboczych od daty przetargu.

3.    Wadium ulega przepadkowi na rzecz Wydzierżawiającego, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg odstąpi od zawarcia umowy.

 

VI.                Miejsce i Termin Przetargu

Oferty należy składać w biurze Nadleśnictwa Gryfice – Sekretariat (pok.101, I piętro) w terminie do dnia 30.01.2018 r. do godz. 09:00 w zaklejonych kopertach z napisemDzierżawa gruntów położonych przy ul. Słonecznej w Łukęcinie część działki nr 530/7 o pow. 0,1724 ha z przeznaczeniem pod miejsca postoju pojazdów znak sprawy ZG.2217.1.118.2017". Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 30.01.2018r. o godzinie 9:30 w sali konferencyjnej nadleśnictwa (parter);

 

VII.              Kryteria wyboru oferty:

Jedynym kryterium wyboru ofert będzie zaproponowana wysokość czynszu dzierżawnego brutto;

 

VIII.            Rozstrzygniecie przetargu

1.    Przetarg zostanie rozstrzygnięty przez komisję przetargową

2.    W przypadku braków formalnych oferent zostanie wezwany pisemnie do uzupełnienia oferty w terminie 3 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli braki formalne nie zostaną w wyznaczonym terminie uzupełnione, oferta zostanie odrzucona;

3.    wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie;

4.    Wybór oferty nie jest równoznaczny z zawarciem umowy art. 70 §1 i §2 KC nie stosuje się.

5.    Umowa dzierżawy zostanie zawarta w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym Oferent otrzyma zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty;

5.    Nadleśnictwo Gryfice zastrzega sobie prawo, iż w każdym czasie i bez podania przyczyny może odstąpić od przeprowadzenia przetargu.

 

IX.                Kontakt w sprawie przetargu

Informacja o przetargu została opublikowana na stronie Nadleśnictwa Gryfice www.gryfice.szczecin.lasy.gov.pl .

Dodatkowe informacje, druki formularzy ofertowych oraz wzory umów można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Gryfice. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Grzegorz Gąsiorek (pok. 6,) tel. 91 3843321 wew. 338.

 

                                                                                                                                        Zatwierdzam:

 

                                                                                                                                            Nadleśniczy Nadleśnictwa

Paweł Gzyl

 

 

Załączniki

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenia

ZAłacznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 mapa

UWAGA: załączniki do pobrania na dole strony

 


 


 

 

Pliki do pobrania:
      SA.270.2.5.2018 - Załącznik nr 1 Formularz ofertowy pobierz
      SA.270.2.5.2018 - Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy pobierz
      SA.270.2.5.2018 - Załącznik nr 3-1 STWiOR pobierz
      SA.270.2.5.2018 - Załącznik nr 3-2 Przedmiar robót pobierz
      SA.270.2.5.2018 - Załącznik nr 4 Wzór umowy pobierz
      SA.270.2.4.2018 - Załącznik nr 1 Formularz ofertowy pobierz
      SA.270.2.4.2018 - Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy pobierz
      SA.270.2.4.2018 - Załącznik nr 3-1 STWiOR pobierz
      SA.270.2.4.2018 - Załącznik nr 3-2 Przedmiar robót pobierz
      SA.270.2.4.2018 - Załącznik nr 4 Wzór umowy pobierz
      NI.270.2.1.2018 - Załącznik 1 projekt pobierz
      NI.270.2.1.2018 - Załącznik Nr 2 i 3 Formularz ofertowy oraz oświadczenie wykonawcy monitoring pobierz
      NI.270.2.1.2018 - Załącznik Nr 4 - Wzór umowy pobierz
      NI.270.2.1.2018 - Załącznik 5 przedmiar pobierz
      SA.270.2.3.2018 - Załącznik nr 1 Formularz ofertowy pobierz
      SA.270.2.3.2018 - Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy pobierz
      SA.270.2.3.2018 - Załącznik nr 3 Wykaz robót pobierz
      SA.270.2.3.2018 - Załącznik nr 4 Wykaz osób pobierz
      SA.270.2.3.2018 - Załącznik nr 5 Dokumentacja projektowa pobierz
      SA.270.2.3.2018 - Załącznik nr 6 Wzór umowy pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Paweł Gzyl
Data modyfikacji: 2018/03/07 13:22:26
Redaktor zatwierdzający: Tomasz Szymczak
Wprowadzający: Tomasz Szymczak