Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Gryfino

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Gryfino >> Ochrona przyrody

bip_logo_pl
odstep

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony przyrody jest Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880), która w rozdziale 2 określa formy ochrony przyrody.

Istniejące, projektowane i proponowane formy prawnej ochrony przyrody w Nadleśnictwie Gryfino.
 
Do istniejących form ochrony przyrody należą (ich liczba w nawiasie):
·         rezerwaty przyrody (8);
·         parki krajobrazowe (2);
·         pomniki przyrody (111);
·         obszary Natura 2000 (5);
·         użytki ekologiczne (2);
·         zespoły przyrodniczo – krajobrazowe (1);
·         ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów;
·         siedliska podlegające ochronie.
 
I. Rezerwaty przyrody – istniejące.

 Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.Na terenie Nadleśnictwa Gryfino znajduje się siedem zatwierdzonych rezerwatów przyrody.

1) Rezerwat „Buczynowe Wąwozy im. Profesora Floriana Celińskiego”

Został ustanowiony zarządzeniem MLiPD nr 220 z dnia 30.05.1956 r., według którego powierzchnia wynosiła 39,94 ha. Rozporządzenie Nr 30/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2005 r. powiększa rezerwat do powierzchni 56,38 ha i ustanawia go w obecnych granicach. Rezerwat utworzono w celu zachowania kompleksu zbiorowisk leśnych, zwłaszcza lasu bukowego w różnych podzespołach, odmianach i facjach. Rezerwat znajduje się w środkowej części Puszczy Bukowej na północnych stokach wzgórz, pociętych głębokimi dolinkami. Na zboczach wąwozów i jarów oraz na dnie dolin wykształciły się żyzne i kwaśne buczyny, olsy, łęgi olszowo - jesionowe oraz zbiorowiska o charakterze grądu niskiego.
 

2) Rezerwat „Bukowe Zdroje im. Profesora Tadeusza Dominika”

Został ustanowiony zarządzeniem MLiPD nr 219 z dnia 30.05.1956r. Według zarządzenia powierzchnia ogólna wynosiła 207,90 ha. Rozporządzenie Nr 29/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2005 r. powiększa rezerwat do powierzchni 220,50 ha i ustanawia go w obecnych granicach. Rezerwat utworzono w celu zachowania zespołu buczyny pomorskiej w różnych podzespołach, zespołu łęgu jesionowego oraz zespołu kwaśnej dąbrowy. Rezerwat położony jest w północno- zachodnim krańcu Puszczy Bukowej na wzgórzach gęsto pociętych głębokimi dolinami. Na wierzchowinie i stokach oraz dnie dolin wykształciły się żyzne i kwaśne buczyny, kwaśne dąbrowy, grądy niskie, łęgi dolinkowe i źródliskowe.
 

3) Rezerwat „Kołowskie Parowy im. Józefa Lewandowskiego”

Został ustanowiony zarządzeniem MLiPD nr 221 z dnia 30.05.1956r. Według zarządzenia powierzchnia ogólna wynosiła 24,30 ha. Rozporządzenie Nr 31/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2005 r. ustanawia rezerwat w obecnych granicach. Aktualna powierzchnia obiektu - 24,01 ha. Rezerwat utworzono w celu zachowania płatów podzespołu typowego buczyny pomorskiej wraz z typowym dla tego zespołu falistym terenem morenowym oraz charakterystycznym dla miejscowych warunków geologicznych zjawiskiem zanikającego potoku. Rezerwat położony jest w środkowej części Puszczy Bukowej na północnym stoku wzgórza przeciętego głęboką doliną. Na wierzchowinie i stokach wykształciły się żyzne buczyny a na dnie doliny łęgi olszowo - jesionowe oraz olsy.
 

4) Rezerwat „Kurowskie Błota”

Został utworzony zarządzeniem MLiPD nr 166 z dnia 10.10.1965r. Rozporządzeniem Nr 63/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29.10. 2007 r. powierzchnia rezerwatu powiększona została do 98,44 ha. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie miejsc lęgowych ptaków, zwłaszcza czapli siwej oraz zachowanie w stanie mało zmienionym olsu wyróżniającego się dużymi walorami biocenotycznymi oraz naturalnymi procesami sukcesji leśnej.
 

5) Rezerwat „Trawiasta Buczyna im. Profesora Stefana Kownasa”

Został utworzony zarządzeniem MLiPD nr 223 z dnia 30.05.1956r. Według, którego powierzchnia ogólna wynosiła 79,63 ha.
Rozporządzenie Nr 27/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2005 r. ustanawia rezerwat w obecnych granicach o powierzchni 78,52 ha. Rezerwat utworzono w celu zachowania i ochrony najlepiej zachowanego i najpiękniejszego na terenie Puszczy Bukowej płatu roślinności zespołu buczyny pomorskiej z perłówką jednokwiatową. Rezerwat znajduje się na południowo-wschodnim krańcu Puszczy Bukowej i obejmuje równinne tereny nad rzeką Krzekną. Na płaskich obszarach u podnóża płaskowyżu wykształciły się żyzne i kwaśne buczyny, łęgi olszowo - jesionowe, olsy i kwaśne dąbrowy
 

6) Rezerwat „Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem”

Został ustanowiony zarządzeniem MLiPD nr 158 z dnia 23.01.1973r. Według zarządzenia powierzchnia ogólna wynosiła 4,19 ha. Rozporządzenie Nr 12/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony przyrody dla rezerwatu przyrody „Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem” powierzchni nie zmienia. Rezerwat utworzono w celu ochrony wyjątkowych walorów krajobrazowych oraz przyrodniczych - obiekt zabezpiecza roślinność kserotermiczną (sucholubną) na jej stanowisku, wysuniętym najdalej na północ kraju.
 

7) Rezerwat „Źródliskowa Buczyna im. Jerzego Jackowskiego”

Został ustanowiony zarządzeniem MLiPD nr 222 z dnia 30.05.1956r. Według zarządzenia powierzchnia ogólna wynosiła 122,44 ha. Rozporządzenie Nr 27/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2005 r. ustanawia rezerwat w obecnych granicach o powierzchni 155,33 ha. Rezerwat utworzono w celu zachowania lasu bukowego o cechach zespołu naturalnego i o różnych odmianach typologicznych z bogatymi zbiorowiskami roślin zielnych w runie oraz dla zachowania bardzo rzadkiego zespołu lasu bukowego ze storczykami - buczyny źródliskowej. Rezerwat położony jest w południowym krańcu Puszczy Bukowej, na południowym stoku wału Wzgórz Bukowych. Na stokach wzgórz i płaskowyżu oraz w zagłębieniach terenu nad jez. Glinna wykształciły się żyzne buczyny, łęgi bagienne i źródliskowe oraz lasy dębowo-bukowe i olsy. 

8) Rezerwat „Osetno” 

Ustanowiony Rozporządzeniem  Nr 44/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.11.2008 r. obejmuje powierzchnię 111,59 ha lasów. Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych licznych stanowisk rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków grzybów, a także cech i procesów naturalnych dla wyróżniającego się dużymi walorami biocenotycznymi i estetycznymi kompleksu buczyn, łęgów, olsów źródliskowych, źródlisk, torfowisk i oczek wodnych.
 
Rezerwaty projektowane:
 
1. Wąwóz Kamieniecki (Leśnictwo Podjuchy; gm. Kołbaskowo) – o powierzchni ponad 80 ha obejmujący uroznamicony krajobrazowo fragment Doliny Dolnej Odry z licznymi siedliskami priorytetowymi Natura 2000 oraz rzadkimi gatunkami roślin
2. Wysoka Skarpa Rzeki Tywy (Leśnictwo Wełtyń; gm. Gryfino) – o powierzchni ponad 20 ha, obejmujący obszar siedlisk priorytetowych Natura 2000 oraz rzadkich gatunków roślin.
 
II. Parki Krajobrazowe. 
 
Parki krajobrazowe na terenie Nadleśnictwa Gryfino zajmują powierzchnię 7021,22 ha, w tym: Szczeciński Park Krajobrazowy "Puszcza Bukowa" pow. 6922,78 ha, Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry pow. 98,44 ha.
 
Szczeciński Park Krajobrazowy utworzono w celu zachowania, popularyzacji i upowszechniania jego walorów krajobrazowych, w tym przyrodniczych, kulturowych
Obecnie obowiązującym aktem prawnym dotyczącym parku jest Rozporządzenie nr 10/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa” (Dz.Urz. woj. Zachodniopomorskiego nr 45/2005, poz. 1052)
Powierzchnia parku i jego strefy ochronnej wg rozporządzenia wynosi: 
·         powierzchnia parku - 9096 ha
·         powierzchnia otuliny - 11842 ha
W granicach parku znajdują się grunty obrębu Rozdoły o powierzchni ogólnej 6922,78 ha.
Otulina Parku obejmuje grunty obrębu Rozdoły o powierzchni 948,66. Położone są na obrzeżach obrębu i należą do 3 gmin: Stare Czarnowo, Szczecin i Gryfino.
Celem ochrony parku jest zachowanie i popularyzacja jego wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych w warunkach zrównoważonego rozwoju poprzez:
- utrzymanie i odtwarzanie krajobrazu zbliżonego do naturalnego oraz harmonijnych krajobrazów kulturowych,
- zachowanie i wprowadzanie powszechnej dostępności walorów przyrodniczych i krajobrazowych,
- prowadzenie działalności gospodarczej w sposób minimalizujący negatywne oddziaływania na środowisko i krajobraz,
- rozwój infrastruktury poprawiającej stan środowiska naturalnego.
Park posiada plan ochrony ustanowiony Rozporządzeniem nr 113/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 sierpnia 2006r (Dz.Urz. woj. Zachodniopomorskiego nr 95/2006, poz. 177).
                       
Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry utworzono w celu zachowania terenów koncentracji walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i estetycznych o randze ponadregionalnej.
Obszar parku obejmuje w niewielkim stopniu grunty obrębu Rozdoły, zajmujące terasę zalewową doliny rzeki Odry, na której wykształciły się olsy i łęgi.
Obecnie obowiązującym aktem prawnym dotyczącym parku jest Rozporządzenie nr 9/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2005 r.w sprawie Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry (Dz.Urz. woj. Zachodniopomorskiego nr 45/2005, poz. 1051)
Powierzchnia parku i otuliny wg rozporządzenia wynosi:
·         powierzchnia parku - 6009 ha
·         powierzchnia otuliny - 1140 ha
W granicach parku znajdują się grunty obrębu Rozdoły o powierzchni ogólnej 98,44 ha. Obecnie w granicach nowej otuliny nie występują grunty nadleśnictwa.
Celem ochrony parku jest zachowanie i popularyzacja jego wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych w warunkach zrównoważonego rozwoju poprzez:
- utrzymanie i odtwarzanie krajobrazu zbliżonego do naturalnego oraz harmonijnych krajobrazów kulturowych,
- zachowanie i wprowadzanie powszechnej dostępności walorów przyrodniczych i krajobrazowych, bez rozbudowywania infrastruktury związanej z obsługą ruchu turystycznego,
- prowadzenie działalności gospodarczej w sposób minimalizujący negatywne oddziaływania na środowisko i krajobraz,
- rozwój infrastruktury poprawiającej stan środowiska naturalnego.
 
III. Użytki ekologiczne - istniejące.
                              
Na terenie Nadleśnictwa Gryfino ustanowiono dwa użytki ekologiczne, o ogólnej powierzchni 2,07 ha, są to:
 

Lp.
Położenie
Powierzchnia
[ha]
Opis obiektu, kategoria gruntu,
walory przyrodnicze, zagrożenia
Uwagi
gmina
leśnictwo
1
Kołbaskowo
Podjuchy
0,50
„Ptasia Łąka”
Fragment terenu o charakterze pastwiskowo-łakowym porośnięty obecnie roślinnością krzewiastą i łąkową. Celem ochrony są siedliska ptaków związanych z obszarami wodno-błotnymi i łąkowymi.
Uchwała nr XXXI/414/06
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 20 lutego 2006 r.
2
Kołbaskowo
Podjuchy
1,57
„Trawiasta Dolina”
Użytek utworzony w celu ochrony płatów zbiorowisk roślinności kserotermicznej, wybitnie sucholubnej. Na terenie użytku występuje 50 gatunków kserotermicznych.
 
Uchwała nr XXXI/415/06
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 20 lutego 2006 r.
Ogółem nadleśnictwo
2,07
 
 

IV. Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe – istniejące.

Zespołami przyrodniczo – krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.

Na terenie Nadleśnictwa Gryfino znajduje się jeden zatwierdzony zespół przyrodniczo – krajobrazowy:
 
Lp.
Położenie
Opis obiektu
Wskazania
Uwagi
Pow. [ha]
Gmina
Leśnictwo
1
71,56
M. Szczecin
Podjuchy
„Zaleskie Łęgi”
Cenny ekosystem lasów bagiennych, mający szczególne znaczenie dla zachowania i ochrony rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
bez zabiegów
 
Rozporządzenie nr 1/2001 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 lutego 2001 r.
 
 
V. Pomniki przyrody - istniejące.
 
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu.
Na gruntach Nadleśnictwa Gryfino znajduje się 111 pomników przyrody, w tym:
- 5 źródlisk,
- 10 głazów narzutowych,
- 1 pomnik ochrony powierzchniowej,
- 14 grup drzew,
- 81 pojedyncze drzewa.
 
       
Lp.
Położenie
Charakterystyka
Akt prawny
 
Leśnictwo
Gmina
rodzaj
obwód
wysokość
uwagi
 
1.          
Osetno
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
397
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
 
2.          
Osetno
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
428
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
 
3.          
Osetno
Stare Czarnowo
Lipa drobnolistna
292
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
 
4.          
Osetno
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
430
33 m
pojedyncze drzewo
Uchwała XXXIX/274/01 RG w St. Czarnowie z 28.12.2001
5.          
Osetno
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
512
37 m
pojedyncze drzewo
Uchwała XXXIX/274/01 RG w St. Czarnowie z 28.12.2001
6.          
Osetno
Stare Czarnowo
Dąb szypułkowy
415
31 m
pojedyncze drzewo
Uchwała XXXIX/274/01 RG w St. Czarnowie z 28.12.2001
7.          
Osetno
Stare Czarnowo
Dąb szypułkowy
331
33 m
pojedyncze drzewo
Uchwała XXXIX/274/01 RG w St. Czarnowie z 28.12.2001
8.          
Osetno
Stare Czarnowo
Dąb szypułkowy
362
 
pojedyncze drzewo
„Dąb Napoleona”
Uchwała XX/142/04 RG w St. Czarnowie z 25.10.2004
9.          
Osetno
Stare Czarnowo
Dąb szypułkowy
465
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XX/142/04 RG w St. Czarnowie z 25.10.2004
10.       
Glinna
Stare Czarnowo
Dąb szypułkowy
370
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
 
11.       
Glinna
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
228
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
 
12.       
Glinna
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
280
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
 
13.       
Glinna
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
285
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
 
14.       
Glinna
Stare Czarnowo
Dąb szypułkowy
415
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
 
15.       
Osetno
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
350
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
 
16.       
Osetno
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
395
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
 
17.       
Glinna
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
358
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
18.       
Glinna
Stare Czarnowo
Dąb bezszypułkowy
Buk zwyczajny
290
135
 
zrośnięte ze sobą
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
 
19.       
Glinna
Stare Czarnowo
Dąb bezszypułkowy
Buk zwyczajny
240
110
31 m
10 m
zrośnięte ze sobą
Uchwała XXXIX/274/01 RG w St. Czarnowie z 28.12.2001
20.       
Klęskowo
Stare Czarnowo
Dąb szypułkowy
370
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
21.       
Osetno
Stare Czarnowo
Daglezja
323
 
pojedyncze drzewo
Rozporządzenie nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z 30 marca 1999 r. Dawniej: Dz.Urz.Woj.Szcz. nr 18 z dn. 15.09.89 poz. 208 Zarz. nr 46/89
22.       
Gryfino
Wełtyń
Sosna pospolita
 
26
powierzchnio-wy (0,32ha)
„Krzywy Las”
Rozp. Nr 120/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 listopada 2006 r
23.       
Śmierdnica
Stare Czarnowo
Dąb szypułkowy
500
 
pojedyncze drzewo
„Dąb Jerzego”
Uchwała XX/142/04 RG w St. Czarnowie z 25.10.2004
24.       
Śmierdnica
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
320
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
25.       
Śmierdnica
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
350
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
26.       
Śmierdnica
Stare Czarnowo
Żywotnik zachodni
100-200
24 m
6 zrośniętych drzew u podstawy
Uchwała XXXIX/274/01 RG w St. Czarnowie z 28.12.2001
27.       
Śmierdnica
Stare Czarnowo
Żywotnik zachodni,
Cyprysik groszkowy
84-303
25 m
4 żywotniki,
2 cyprysiki
Uchwała XXXIX/274/01 RG w St. Czarnowie z 28.12.2001
28.       
Klęskowo
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
420
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
29.       
Klęskowo
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
390
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
30.       
Klęskowo
Stare Czarnowo
Dąb szypułkowy
Bluszcz pospolity
325
45
 
grupa
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
31.       
Śmierdnica
Stare Czarnowo
Żywotnik zachodni
245
28 m
pojedyncze drzewo
Uchwała XXXIX/274/01 RG w St. Czarnowie z 28.12.2001
32.       
Śmierdnica
Stare Czarnowo
Dąb szypułkowy
385
 
pojedyncze drzewo
Rozporządzenie nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z 30 marca 1999 r. Dawniej: Dz.Urz.Woj.Szcz. nr 18 z dn. 15.09.89 poz. 208 Zarz. nr 46/89
33.       
Śmierdnica
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
(2 szt.)
335
315
27 m
26 m
grupa drzew
"Trzech (Dwóch) Wieszczów"
Uchwała XXXIX/274/01 RG w St. Czarnowie z 28.12.2001
34.       
Śmierdnica
Stare Czarnowo
Źródlisko
 
 
 
Uchwała XXXIX/274/01 RG w St. Czarnowie z 28.12.2001
35.       
Śmierdnica
Stare Czarnowo
Głaz narzutowy
1560
 
 
Uchwała XXXIX/274/01 RG w St. Czarnowie z 28.12.2001
36.       
Kołowo
Stare Czarnowo
Olsza czarna
160
305
 
dwa drzewa zwane „Sąsiadkami”, w stanie rozkładu
Uchwała XX/142/04 RG w St. Czarnowie z 25.10.2004
37.       
Klęskowo
Stare Czarnowo
Głaz narzutowy
1750
270 cm
„Głaz Krajoznawców”
Uchwała XXXIX/274/01 RG w St. Czarnowie z 28.12.2001
38.       
Klęskowo
Stare Czarnowo
Lipa holenderska
155
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
39.       
Osetno
Stare Czarnowo
Źródlisko
 
 
 
Uchwała XXXIX/274/01 RG w St. Czarnowie z 28.12.2001
40.       
Śmierdnica
Stare Czarnowo
Dąb szypułkowy
415
 
pojedyncze drzewo
„Dziadek”
Uchwała XX/142/04 RG w St. Czarnowie z 25.10.2004
41.       
Kołowo
Stare Czarnowo
Dąb szypułkowy
410
28 m
pojedyncze drzewo
Uchwała XXXIX/274/01 RG w St. Czarnowie z 28.12.2001
42.       
Kołowo
Stare Czarnowo
Dąb szypułkowy
370
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
43.       
Glinna
Stare Czarnowo
Głaz narzutowy rozcięty na dwie części
1100
870
90 cm
 
Uchwała XX/142/04 RG w St. Czarnowie z 25.10.2004
44.       
Glinna
Stare Czarnowo
Głaz narzutowy rozcięty na dwie części
1090
950
150 cm
90 cm
o nazwie „Anna i Andrzej” i
Uchwała XX/142/04 RG w St. Czarnowie z 25.10.2004
45.       
Kołowo
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
325
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
46.       
Glinna
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
340
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
47.       
Glinna
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
340
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
48.       
Glinna
Stare Czarnowo
Mamutowiec olbrzymi
445
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XX/142/04 RG w St. Czarnowie z 25.10.2004
49.       
Kołowo
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
345
43 m
pojedyncze drzewo
Uchwała XXXIX/274/01 RG w St. Czarnowie z 28.12.2001
50.       
Kołowo
Stare Czarnowo
Źródlisko
 
 
 
Uchwała XXXIX/274/01 RG w St. Czarnowie z 28.12.2001
51.       
Kołowo
Stare Czarnowo
Dąb szypułkowy
332
26 m
pojedyncze drzewo
Uchwała XXXIX/274/01 RG w St. Czarnowie z 28.12.2001
52.       
Kołowo
Stare Czarnowo
Dąb szypułkowy
420
34 m
pojedyncze drzewo
Uchwała XXXIX/274/01 RG w St. Czarnowie z 28.12.2001
53.       
Kołowo
Stare Czarnowo
Dąb szypułkowy
345
25 m
pojedyncze drzewo
Uchwała XXXIX/274/01 RG w St. Czarnowie z 28.12.2001
54.       
Klęskowo
Stare Czarnowo
Głaz narzutowy
1235
140 cm
„Kamień Grońskiego”
Uchwała XX/142/04 RG w St. Czarnowie z 25.10.2004
55.       
Klęskowo
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
340
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
56.       
Klęskowo
Stare Czarnowo
Dąb szypułkowy
410
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
57.       
Klęskowo
Stare Czarnowo
Dąb szypułkowy
380
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
58.       
Klęskowo
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
330
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
59.       
Klęskowo
Stare Czarnowo
Dąb szypułkowy
Buk zwyczajny
140-328
209-300
 
27 szt.
3 szt.
Rozporządzenie nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z 30 marca 1999 r. Dawniej: Dz.Urz.Woj.Szcz. nr 18 z dn. 15.09.89 poz. 208 Zarz. nr 46/89
60.       
Klęskowo
Stare Czarnowo
Głaz narzutowy
980
130 cm
„Głaz Omszały”
Uchwała XXXIX/274/01 RG w St. Czarnowie z 28.12.2001
61.       
Klęskowo
Stare Czarnowo
Głaz narzutowy
910
170 cm
„Szwedzki Kamień”
Uchwała XX/142/04 RG w St. Czarnowie z 25.10.2004
62.       
Klęskowo
Stare Czarnowo
Dąb szypułkowy
410
 
pojedyncze drzewo
Rozporządzenie nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z 30 marca 1999 r.
63.       
Podjuchy
Szczecin
Tulipanowiec amerykański
100
12
pojedyncze drzewo
Rozporządzenie nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z 30 marca 1999 r.
64.       
Klęskowo
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
330
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
65.       
Klęskowo
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
380
30 m
pojedyncze drzewo
Uchwała XXXIX/274/01 RG w St. Czarnowie z 28.12.2001
66.       
Klęskowo
Stare Czarnowo
Głaz narzutowy
1375
80 cm
„Kamień Serce”
Uchwała XX/142/04 RG w St. Czarnowie z 25.10.2004
67.       
Klęskowo
Stare Czarnowo
Źródlisko
 
 
 
Uchwała XXXIX/274/01 RG w St. Czarnowie z 28.12.2001
68.       
Klęskowo
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
360
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
69.       
Binowo
Stare Czarnowo
Dąb szypułkowy
375
 
pojedyncze drzewo
„Frater”
Rozporządzenie nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z 30 marca 1999 r. Dawniej: Dz.Urz.Woj.Szcz. nr 18 z dn. 15.09.89 poz. 208 Zarz. nr 46/89
70.       
Binowo
Stare Czarnowo
Dąb szypułkowy
430
 
pojedyncze drzewo
Rozporządzenie nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z 30 marca 1999 r. Dawniej: Dz.Urz.Woj.Szcz. nr 18 z dn. 15.09.89 poz. 208 Zarz. nr 46/89
71.       
Klęskowo
Stare Czarnowo
Głaz narzutowy
830
150 cm
„Słupi Głaz”
Uchwała XXXIX/274/01 RG w St. Czarnowie z 28.12.2001
72.       
Klęskowo
Stare Czarnowo
Dąb szypułkowy
380
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
73.       
Binowo
Stare Czarnowo
Daglezja zielona
270
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
74.       
Klęskowo
Stare Czarnowo
Źródlisko
 
 
 
Uchwała XXXIX/274/01 RG w St. Czarnowie z 28.12.2001
75.       
Binowo
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
350
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
76.       
Binowo
Stare Czarnowo
Jesion wyniosły
311
 
pojedyncze drzewo
Rozporządzenie nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z 30 marca 1999 r. Dawniej: Dz.Urz.Woj.Szcz. nr 18 z dn. 15.09.89 poz. 208 Zarz. nr 46/89
77.       
Binowo
Stare Czarnowo
Jesion wyniosły
330
 
pojedyncze drzewo
Rozporządzenie nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z 30 marca 1999 r. Dawniej: Dz.Urz.Woj.Szcz. nr 18 z dn. 15.09.89 poz. 208 Zarz. nr 46/89
78.       
Binowo
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
325
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
79.       
Binowo
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
310
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
80.       
Binowo
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
355
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
81.       
Sosnowo
Banie
Sosna pospolita
 
26
grupa drzew z okazami bluszczu pospolitego
Rozporządzenie nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z 30 marca 1999 r. Dawniej: Zarz. nr 17/86 Wojewody Szczecińskiego
82.       
Binowo
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
320
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
83.       
Binowo
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
315
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
84.       
Binowo
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
330
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
85.       
Binowo
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
335
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
86.       
Binowo
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
300
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
87.       
Binowo
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
387
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
88.       
Podjuchy
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
310
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
89.       
Binowo
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
415
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
90.       
Binowo
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
330
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
91.       
Kołowo
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
505
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
92.       
Kołowo
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
330
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
93.       
Kołowo
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
326
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
94.       
Kołowo
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
330
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
95.       
Kołowo
Stare Czarnowo
Dąb szypułkowy
385
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
96.       
Kołowo
Stare Czarnowo
Głaz narzutowy
1440
200 cm
„Kołyska”
Uchwała XXXIX/274/01 RG w St. Czarnowie z 28.12.2001
97.       
Binowo
Stare Czarnowo
Dąb bezszypułkowy
410
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
98.       
Binowo
Stare Czarnowo
Dąb szypułkowy
350
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
99.       
Binowo
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
310
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
100.     
Binowo
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
320
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
101.     
Binowo
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
315
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
102.     
Binowo
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
365
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
103.     
Binowo
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
300
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
104.     
Binowo
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
313
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
105.     
Binowo
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
345-370
 
3 drzewa
Rozporządzenie nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z 30 marca 1999 r. Dawniej: Dz.Urz.Woj.Szcz. nr 18 z dn. 15.09.89 poz. 208 Zarz. nr 46/89
106.     
Binowo
Stare Czarnowo
Dąb szypułkowy
75 – 240
do 25 m
grupa 17 drzew z owocującym bluszczem pospolitym
Uchwała XXXIX/274/01 RG w St. Czarnowie z 28.12.2001
107.     
Binowo
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
283-440
 
16 (15) drzew
Rozporządzenie nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z 30 marca 1999 r. Dawniej: Dz.Urz.Woj.Szcz. nr 18 z dn. 15.09.89 poz. 208 Zarz. nr 46/89
108.     
Binowo
Stare Czarnowo
Buk zwyczajny
315
 
pojedyncze drzewo
Uchwała XXVIII/220/05 RG w St. Czarnowie z 28.10.2005
109.     
Binowo
Stare Czarnowo
Dąb szypułkowy
335, 340
 
2 drzewa
Rozporządzenie nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z 30 marca 1999 r. Dawniej: Dz.Urz.Woj.Szcz. nr 18 z dn. 15.09.89 poz. 208 Zarz. nr 46/89
110.     
Binowo
Stare Czarnowo
Dąb szypułkowy
295-470
 
3 drzewa
Rozporządzenie nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z 30 marca 1999 r. Dawniej: Dz.Urz.Woj.Szcz. nr 18 z dn. 15.09.89 poz. 208 Zarz. nr 46/89
111.     
Binowo
Stare Czarnowo
Dąb szypułkowy
307
 
pojedyncze drzewo
Rozporządzenie nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z 30 marca 1999 r.
 
VI. Ochrona strefowa wybranych gatunków zwierząt
 
Ostoje, miejsca rozrodu i regularnego przebywania niektórych gatunków zwierząt podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z dnia 28 września 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Na terenie Nadleśnictwa Gryfino wyznaczono 29 stref (niektóre strefy się pokrywają), w tym dla:
a) bielika – 11 stref,
b) bociana czarnego – 4 strefy,
c) kani czarnej – 1 strefę,
d) kani rudej – 8 stref,
e) orlika krzykliwego – 5 stref

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej  PGL LP można uzyskać składając wniosek.

Pliki do pobrania:
      ochrona przyrody w Nadleśnictwie Gryfino pobierz
      wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz
      opłaty za udostępnienie informacji publicznej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Ryszard Brygman
Data modyfikacji: 2013/03/15 14:08:06
Redaktor zatwierdzający: Katarzyna Jędrzejak
Wprowadzający: Katarzyna Jędrzejak