Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Gryfino

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Gryfino >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

Wykaz obowiązujących zarządzeń i decyzji

Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino

  na dzień 09.02.2018 r.

 

/treść aktów dostępna jest w siedzibie Nadleśnictwa lub na wniosek o udostępnianie informacji publicznej/

 

 

nr

znak sprawy

data

wydane w sprawie

 

23/02

 

16.07.2002

Ujednolicenia procedury zgłaszania i ewidencjonowania obiektów cennych przyrodniczo oraz monitoringu istniejących

2/05

 

18.01.2005

Ujednolicenia procedury zgłaszania i ewidencjonowania działań związanych z edukacją przyrodniczo-leśną

2/07

 

02.01.2007

Wprowadzenia wzoru druku „Pozwolenie na pozyskanie drewna przez nabywcę”

7/08

ZK-730-1/08

25.02.2008

Realizacji działań związanych z ochroną zasobów rozkładającego się drewna w ekosystemach leśnych na terenie Nadleśnictwa Gryfino

13/08

ZGO-2510-6/08

25.04.2008

Odpłatności za dyżury domowe pełnione w okresie zagrożenia pożarowego

20/08

 

14.07.2008

Bezpiecznej eksploatacji zasobów informatycznych LP

25/08

ZS-2110-16/07/08

24.09.2008

Wprowadzenia Regulaminu korzystania ze szlaków jazdy konnej zlokalizowanych na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Gryfino

6/09

PN-904-1/09

02.02.2009

Ustalenia współczynnika zamiennego dla drewna kominkowego

10/09

K-30-1/09

16.04.2009

Zasad polityki rachunkowości i planu kont z komentarzem PGL LP

11/09

A-4051-1/09

27.04.2009

Rozliczeń kosztów używania telefonii stacjonarnej w Nadleśnictwie Gryfino

15/09

ZK-7353-27/09

27.05.2009

Utworzenia miejsca odpoczynku w leśnictwie Baniewice –oddział 349 a

19/09

ZG-820-1/09

01.08.2009

Wprowadzenia jednolitych zasad odbioru i ewidencjonowania drewna iglastego kłodowanego wyrabianego w długości 3.0- 5.0 mb

23/09

K-80-1/09

19.08.2009

Dokumentacji będącej podstawą wywozu drewna stosowego użytkowanego na potrzeby działalności dodatkowej

6/10

NP-0600-6/10

10.03.2010

Wdrożenia nowej wersji strony wyodrębnionej BIP Nadleśnictwa Gryfino w ramach BIP Lasów Państwowych

Aneks

nr 1

do zarz. 6/10

15.02.2012

Wdrożenia nowej wersji strony wyodrębnionej BIP Nadleśnictwa Gryfino w ramach BIP Lasów Państwowych

7/10

ZK-7325-03/10

22.03.2010

Powołania zespołu roboczego do spraw konsultacji planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie Nadleśnictwa Gryfino

Aneks

nr 1

do zarz. 7/10

25.08.2014

Powołania zespołu roboczego do spraw konsultacji planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie Nadleśnictwa Gryfino

11/10

ZG-77-05/10

29.03.2010

Ustanowienia obwodów nadzorczych lasów niestanowiących własności państwa

22/10

NP-140-26 /10

15.09.2010

Podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Nadleśnictwa Gryfino

Aneks nr 1

do zarz. 22/10

18.02.2015

Podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Nadleśnictwa Gryfino

31/10

K-710-1/10

02.11.2010

Zasad produkcji i ewidencjonowania kompostu (materiałów w przerobie) w Nadleśnictwie Gryfino

30/11

AG(AB)-0151-01/11

24.05.2011

Zasad sprzedaży zbędnego majątku trwałego
w Nadleśnictwie Gryfino

33/11

AG(AB)-4051-01/11

24.05.2011

Zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych stanowiących własność pracodawcy oraz zasady rozliczeń połączeń telefonicznych

 

40/11

Z-900-1/11

27.07.2011

Powołania Komisji ds. rozpatrywania reklamacji na surowiec drzewny

Aneks nr 1

do zarz.40/11

23.04.2013

Powołania Komisji ds. rozpatrywania reklamacji na surowiec drzewny

63/11

K-35-8/11

12.12.2011

Cennika choinek w obrocie detalicznym

41/12

ZG-710-2/12

08.11.2012

Powołania stałych komisji w zakresie zagadnień związanych z hodowlą lasu, szkółkarstwem i nasiennictwem

 

43/12

A-17101-6/12

03.12.2012

Powołania Zespołu roboczego do opracowania rozwiązań koncepcyjnych i planistycznych w zakresie gospodarki lokalowej oraz kwalifikacji zasobów mieszkaniowych stosownie do obowiązujących uregulowań prawnych

 

44/12

NP-170-9/12

03.12.2012

Wprowadzenia Regulaminu gospodarowania ZFŚS w Nadleśnictwie Gryfino

 

9/13

ZG-7124-01/13

04.02.2013

Ujednolicenia przyjmowanych miar (mp) przy planowaniu ilości pozostałości pozrębowych

 

12/13

ZG-7120-3/13

01.03.2013

Ustalenia docelowego składu gatunkowego dla gospodarczego typu drzewostanu, w którym występuje
w składzie jesion wyniosły

 

25/13

ZG-81-4/13

02.04.2013

Obrotu i prowadzenia ewidencji urządzeń do cechowania pozyskanego drewna

 

29/13

NA-0400-02/13

22.04.2013

Wprowadzenia do pracy w leśnictwie dwóch rejestratorów leśniczego

 

30/13

K-021-3/13

23.04.2013

Kontroli kancelarii leśnictw w Nadleśnictwie Gryfino

 

5/14

NS-021-1012-01/14

05.02.2014

Zasad przechowywania broni w miejscu zamieszkania

 

Aneks nr 1

do zarz. 5/14

30.06.2014

Zasad przechowywania broni w miejscu zamieszkania

 

8/14

K-021-1/14

24.03.2014

Trybu przekazywania leśnictw w Nadleśnictwie Gryfino

 

10/14

K-021-3/14

26.03.2014

Dokumentacji w kancelariach leśnictw Nadleśnictwa Gryfino

 

12/14

K-021-4/14

01.04.2014

Druków ścisłego zarachowania stosowanych w Nadleśnictwie Gryfino

 

13/14

ZG-0211-2/14

01.04.2014

Wprowadzenia Regulaminu obrotu drewnem w Nadleśnictwie Gryfino

 

14/14

S-4020-07/14

15.04.2014

Ustalenia zasad używania pojazdów służbowych stanowiących własność Nadleśnictwa Gryfino

 

19/14

NS-021-1012-08/13

30.06.2014

Ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym  na terenie Nadleśnictwa Gryfino

 

31/14

NA-0400-1/14

20.10.2014

Funkcjonowania i obsługi konta pocztowego nadleśnictwa: gryfino@szczecin.lasy.gov.pl

 

37/14

ZK-727-19/14

23.12.2014

Zasad postępowania hodowlanego w zasięgu występowania leśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 na terenie Nadleśnictwa Gryfino

 

3/15

ZK.0152.2.2015

18.02.2015

Ustanowienia ekosystemów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa Gryfino

 

Aneks nr 1

do zarz. 3/15

18.02.2015

Ustanowienia ekosystemów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa Gryfino

 

8/15

NS.0170.1.2015

12.03.2015

Wprowadzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Nadleśnictwie Gryfino

 

11/15

NS.0210.1.2015

05.05.2015

Prowadzenia dozoru wizyjnego na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Gryfino

 

15/15

KF.234.1.2015

25.05.2015

Powołania Komisji Kwalifikacji  Wyceny i Likwidacji ds. gospodarowania składnikami majątku

 

17/15

ZG.76.7.2015

25.05.2015

Sporządzania, transferowania, drukowania i przechowywania dokumentów z programów Leśnik, Brakarz, Notatnik oraz Panelu leśniczego

 

30/15

NK.0171.1.2015

30.06.2015

Polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Nadleśnictwie Gryfino

 

71/15

ZG.0211.14.2015

27.11.2015

Zmieniające zarządzenie nr 13/14 z dnia 1 kwietnia
2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu obrotu drewnem w Nadleśnictwie Gryfino

 

74/15

K.082.1.2015

10.12.2015

Wprowadzenia zasad ewidencji księgowej dokumentów dla projektu „Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych- Etap 1”

 

77/15

NK.012.10.2015

29.12.2015

Tworzenia wewnętrznych aktów prawnych

 

16/16

S.2217.1.2016

25.02.2016

Ustalenia stawek czynszu za dzierżawę budynków i powierzchni w budynkach będących w zarządzie Nadleśnictwa Gryfino

 

24/16

ZK.723.3.2016

25.03.2016

Ustalenia zasad udostępniania obszaru Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej do organizacji ceremonii ślubnych

 

27/16

Z.092.2.2016

01.04.2016

Zasad przeprowadzania oraz dokumentowania kontroli wewnętrznych- terenowych w Nadleśnictwie Gryfino

 

30/16

K.012.2.2016

12.04.2016

Funkcjonowania Kasy Nadleśnictwa Gryfino

 

31/16

ZK.801.1.2016

14.04.2016

Zasad dystrybucji oraz ceny artykułów przeznaczonych do sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej

 

36/16

SA.20.8.2016

19.05.2016

Powołania Komisji do odbioru robót budowlanych oraz przeglądów i odbiorów gwarancyjnych, pogwarancyjnych

 

37/16

ZG.2217.1.30.2016

23.05.2016

Zasad prawidłowości wykorzystania gruntów udostępnionych dla potrzeb utrzymania ośrodków wypoczynkowych

 

41/16

NA.1310.2.2016

24.05.2016

Powołania zespołu powypadkowego do celów ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy występujących w Nadleśnictwie Gryfino

 

42/16

NA.1301.1.2016

24.05.2016

Szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego w Nadleśnictwie Gryfino w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

46/16

SA.2110.8.2016

30.05.2016

Ustalenia przedmiotu oraz zespołu do przeprowadzenia kontroli zabudowanych nieruchomości gruntowych będących w zarządzie Nadleśnictwa Gryfino

 

52/16

KF.234.1.2015

20.06.2016

Zmieniające zarządzenie nr 15/15  z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacji  Wyceny i Likwidacji ds. gospodarowania składnikami majątku

 

54/16

K-021-3/13

20.06.2016

Zmieniające zarządzenie nr 30/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie kontroli kancelarii leśnictw w Nadleśnictwie Gryfino

 

66/16

ZG.600.4.2016

13.09.2016

Przeprowadzenia zmian w podziale administracyjnym Nadleśnictwa Gryfino

 

67/16

SA.0190.4.2016

23.09.2016

Organizacji archiwum zakładowego/składnicy akt w Nadleśnictwie Gryfino

 

72/16

NI.092.2.85.2016

12.10.2016

Powołania Komisji ds. przeglądów terenów leśnych (drzewostanów) przyległych do dróg publicznych, szlaków turystycznych, miejsc postoju pojazdów oraz przyległych do zabudowań

 

76/16

NK.16.6.2016

27.10.2016

Powołania Komisji Socjalnej

 

80/16

NK.1125.9.2016

01.12.2016

Przeprowadzania egzaminów dla absolwentów średnich

i wyższych szkół odbywających staż w Nadleśnictwie Gryfino

 

81/16

KF.733.1.2016

01.12.2016

Zasad planowania, wykonania, odbioru  oraz likwidacji ogrodzeń upraw leśnych

 

82/16

NK.012.12.2016

15.12.2016

Regulaminu pracy w Nadleśnictwie Gryfino

 

2/17

KF.234.1.2015

04.01.2017

Zmieniające zarządzenie nr 15/15  z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacji  Wyceny i Likwidacji ds. gospodarowania składnikami majątku

 

5/17

Z.7600.1.2017

11.01.2017

Sporządzenia i kontroli szacunków brakarskich na 2018 rok

 

7/17

SA.4001.1.2017

24.01.2017

Ustalenia zasad używania pojazdów prywatnych do celów służbowych

 

10/17

ZG.800.1.2017

06.02.2017

Powołania komisji przetargowej do rozstrzygania sprzedaży prowadzonych na aukcjach internetowych w aplikacji „e-drewno” (rynek uzupełnień), innych aukcji i submisji oraz negocjacji cenowych

 

14/17

ZK.0152.2.2015

06.03.2017

Zmieniające zarządzenie nr 3/15  z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia ekosystemów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa Gryfino

 

19/17

ZG.76.1.2017

17.03.2017

Zlecania i odbioru prac Zakładom Usług Leśnych

 

20/17

SA.270.3.1.2017

27.03.2017

Zasad udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Gryfino

 

22/17

ZG.2217.1.57.2015

27.03.2017

Zasad gospodarowania gruntami Skarbu Państwa pozostającymi w zarządzie Nadleśnictwa Gryfino w zakresie ich udostępniania

 

23/17

S.2130.1.2017

28.03.2017

Ustalenia stawki bazowej czynszów oraz wyliczania indywidualnych czynszów w Nadleśnictwie Gryfino

 

26/17

SA.234.1.2017

03.04.2017

Powołania zespołu przyjmującego środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

 

30/17

SA.4000.8.2016

26.04.2017

Norm zużycia paliwa w samochodach służbowych w Nadleśnictwie Gryfino

 

33/17

NA.1302.1.2017

23.05.2017

Zwrotu pracownikom Nadleśnictwa Gryfino poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok

 

34/17

NA.1302.2.2017

23.05.2017

Gospodarowania sortami bhp wydawanymi pracownikom Nadleśnictwa Gryfino

 

35/17

NA.1302.3.2017

23.05.2017

Wydawania profilaktycznych posiłków i napojów pracownikom Nadleśnictwa Gryfino

 

44/17

ZK.715.90.2017

01.08.2017

Wysokości opłat za wstęp do Arboretum w Glinnej, opłat za korzystanie z obiektów edukacyjno-rekreacyjnych w Glinnej oraz zasad ich udostępniania na cele inne niż dydaktyczne

 

45/17

NA.234.02.2017

11.09.2017

Powołania Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż zbędnego majątku nadleśnictwa zakwalifikowanego do likwidacji

 

46/17

K.012.1.2017

20.09.2017

Instrukcji obiegu dokumentów i kontroli wewnętrznej Nadleśnictwa Gryfino

 

50/17

K.0301.1.2017

07.11.2017

Prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Nadleśnictwa Gryfino na 2018 rok

 

52/17

Z.7600.2.2017

27.11.2017

Sporządzania i kontroli szacunków brakarskich na rok 2019

 

54/17

SA.270.3.4.2017

04.12.2017

Powołania stałej Komisji Przetargowej odpowiedzialnej za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Nadleśnictwie Gryfino

 

55/17

K.012.1.2017

04.12.2017

Zmieniające zarządzenie nr 46/17 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie Instrukcji obiegu dokumentów i kontroli wewnętrznej Nadleśnictwa Gryfino

 

57/17

ZK.6003.1.2017

20.12.2017

Zasad prowadzenia ochrony przyrody oraz monitoringu obiektów cennych przyrodniczo i historyczno-kulturowych na terenie Nadleśnictwa Gryfino

 

1/18

K.012.1.2018

02.01.2018

Zmieniające zarządzenie nr 46/17 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie Instrukcji obiegu dokumentów i kontroli wewnętrznej Nadleśnictwa Gryfino

 

3/18

ZG.805.2.2018

08.01.2018

Określenia cen w cenniku sprzedaży detalicznej

 

4/18

NK.012.1.2018

11.01.2018

Wprowadzenia zmian oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Nadleśnictwa Gryfino

 

5/18

S.2110.1.2018

24.01.2018

Ustalenia ryczałtu na utrzymanie kancelarii

 

6/18

K.37.1.2018

24.01.2018

Przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Nadleśnictwie Gryfino w 2018 roku

 

9/18

ZP.805.1.2018

05.02.2018

Stosowania w roku 2018 w Nadleśnictwie Gryfino cen netto sadzonek przy sprzedaży odbiorcom prywatnym (osoby fizyczne i prawne) oraz do celów zalesień i odnowień na gruntach Lasów Państwowych

 

10/18

SA.242.3.2018

05.02.2018

Ustalenia wartości punktu

 

11/18

NS.2601.1.2018

06.02.2018

Utworzenia i funkcjonowania stałego dyżuru w Nadleśnictwie Gryfino

 

 

 

DECYZJE

7/10

AG/ES-1743-3-10

21.07.2010

Ustalenia liczby punktów dla pracowników Nadleśnictwa prowadzących edukację leśną, niebędących w SL

9/10

ZK-7353-9/10

06.08.2010

Reorganizacji obiektów turystycznych w Nadleśnictwie Gryfino

6/11

ZK-7352-2/11

28.04.2011

Zasad dystrybucji oraz ceny publikacji „Przewodnik po Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej”

8/12

ZK-311-19/12

17.07.2012

Zasad odpłatnej dystrybucji oraz ceny publikacji „Mapa turystyczna Puszczy Bukowej”

15/12

ZK-7353-34/12

11.12.2012

Utworzenia miejsca odpoczynku w leśnictwie Gajki oddział 155a

14/16

ZG.2217.1.34.2016

06.06.2016

Ustalenia minimalnej stawki rocznego czynszu dzierżawnego na potrzeby pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntów leśnych o powierzchni 0,88 ha, wchodzących w skład oddziałów 358a  i 358b w Leśnictwie Binowo

16/16

K.003.1.2016

15.07.2016

Powołania Zespołu doradczego Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino do opiniowania wniosków o wsparcie finansowe ze środków będących w dyspozycji z podziału wyniku finansowego

18/16

ZK.7161.14.2016

26.08.2016

Powołania Komisji „Programu edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Gryfino” i prac nad Programem

26/16

ZG.805.13.2016

21.11.2016

Określenia cen proponowanych, górnych i odmowy

27/16

NA.1301.2.2016

01.12.2016

Wyznaczenia pracowników do udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej

28/16

KF.350.2.2016

01.12.2016

Cen za pobyt w pokojach gościnnych w budynku biura Nadleśnictwa Gryfino

2/17

ZG.2217.1.7.2017

10.01.2017

Określenia warunków dostępu do nieruchomości oraz umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń

5/17

ZP.805.1.2017

14.02.2017

Cen usług świadczonych przez Przechowalnię nasion w Pniewie

6/17

ZG.805.3.2017

15.02.2017

Zasad ewidencji pozostałości powywozowych

7/17

ZG.805.4.2017

20.02.2017

Zmieniająca decyzję nr 26/16 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie określenia cen proponowanych, górnych i odmowy

8/17

ZG.805.5.2017

20.02.2017

Określenia cen otwarcia na potrzeby sprzedaży surowca na rynkach uzupełnień w aplikacji e-drewno

 

19/17

ZG.805.9.2017

21.06.2017

Zmieniająca decyzję nr 7/17 z dnia 20.02.2017 r. w sprawie określenia cen proponowanych, górnych i odmowy

 

20/17

ZG.805.10.2017

21.06.2017

Zmieniająca decyzję nr 8/17 z dnia 20.02.2017 r. w sprawie określenia cen otwarcia na potrzeby sprzedaży surowca na rynkach uzupełnień w aplikacji e-drewno

 

28/17

ZG.805.16.2017

21.11.2017

Określenia cen proponowanych, górnych i odmowy

 

30/17

ZP.805.5.2017

07.12.2017

Ceny nasion buka ze zbioru 2017 r.

 

32/17

SA.234.1.2017

29.12.2017

Powołania Komisji do przeprowadzenia oceny oraz dalszego zagospodarowania wyposażenia, zdemontowanego w wyniku przeprowadzenia robót termomodernizacyjnych budynku biurowego Nadleśnictwa Gryfino

 

1/18

ZG.805.1.2018

08.01.2018

Określenia wskaźnika „W s” do określenia cen w cenniku sprzedaży detalicznej

 

2/18

SA.4001.2.2018

24.01.2018

Limitów kilometrów na jazdy samochodami prywatnymi do celów służbowych w roku 2018

 

 

Pliki do pobrania:
      wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz
      wykaz zarządzeń pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Ryszard Brygman
Data modyfikacji: 2018/02/09 12:56:52
Redaktor zatwierdzający: Katarzyna Jędrzejak
Wprowadzający: Katarzyna Jędrzejak