Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Karwin

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Karwin >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

Zn. spr.: SG.270.45.2017

Zamawiający:

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Karwin w Drezdenku, ul. Pierwszej Brygady 18, 66-530 Drezdenko,

woj. lubuskie, pow. strzelecko-drezdenecki

tel. (095)7620590, fax (095)7621035,

e-mail:karwin@szczecin.lasy.gov.pl

Ogłoszenie o przetargu na: „Zakup i dostawa kruszywa łamanego”

prowadzonego w trybie nie podlegającym procedurom prawa zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro wprowadzonego zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Karwin 13/2017 z dnia 20.02.2017 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kruszywa łamanego ze skały litej o granulacji 0-63 mm w ilości nie mniej niż 1200 ton i nie więcej niż 1500 ton wraz z dowiezieniem we wskazane przez Zamawiającego miejsca na terenie Nadleśnictwa Karwin.

1.2. Kruszywo, które ma zostać dostarczone musi posiadać wszelkie aktualne atesty do wglądu dla Inwestora i inspektora nadzoru. Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, powinno być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kamieni narzutowych lub otoczaków. Kruszywo pochodzące z kruszenia kamieni narzutowych lub otoczaków powinno mieć 70 % ziaren łamanych, czyli ziaren o wszystkich powierzchniach przełamanych i szorstkich.

1.3. Kategorycznie zakazuje się dostawy kruszywa recyklingowego lub odpadowego.

1.4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 14212200-2 Kruszywo

1.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Wymagane dokumenty, jakie należy załączyć do oferty:

1) wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie później niż 6 miesięcy przed terminem składania dokumentów;

2) wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru zał. nr 1;

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

3.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

3.2 Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania oferty, kierując swoje zapytanie na piśmie na adres Zamawiającego.

3.3 Osobami uprawnionymi do kontaktu są:

1) Tomasz Nowak – tel. (95) 7620590 wew. 671

2) Monika Głowiak – tel. (95) 7620590 wew. 674

4. Termin związania ofertą

4.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni .

4.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Opis sposobu przygotowania oferty

5.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5.2 Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia o przetargu.

5.3 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia.

5.4 Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

5.5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

5.6. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie opisanej następująco: > napis: Oferta w przetargu na „Zakup i dostawa kruszywa łamanego” > napis : „ Nie otwierać przed dniem 22.11.2017 r. do godz. 9.45" > imię, nazwisko i adres oferenta

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

6.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Nadleśnictwa Karwin pokój nr 19 (sekretariat) do dnia 22.11.2017 r., do godz. 9:30.

6.2 Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.11.2017 r. o godz. 9:45 w siedzibie Nadleśnictwa Karwin, pok. nr 25 – sala narad, I piętro.

7. Kryteria oceny ofert – 100 % cena

Wartość punktowa ofert wyliczana będzie wg wzoru:

Cena oferty z najniższą ceną x 100 pkt.

Cena oferty badanej

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8. Termin realizacji zamówienia: 11.12.2017 r.

9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą elektroniczną lub poczta tradycyjną.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru Wykonawcy oraz unieważnienia postępowania na warunkach określonych w § 13 Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 000 euo.

11. Załączniki do ogłoszenia

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Wzór umowy

                                                                                                                                                                                 Nadleśniczy Nadleśnictwa Karwin

                                                                                                                                                                                                  Edward Buśko

 

 

Zn. spr.: SG.270.46.2017

Zamawiający:

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Karwin w Drezdenku, ul. Pierwszej Brygady 18, 66-530 Drezdenko,

woj. lubuskie, pow. strzelecko-drezdenecki

tel. (095)7620590, fax (095)7621035,

e-mail:karwin@szczecin.lasy.gov.pl

Ogłoszenie o przetargu na: „Remont budynku gospodarczego w leśnictwie Kościelec”

prowadzonego w trybie nie podlegającym procedurom prawa zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro wprowadzonego zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Karwin 13/2017 z dnia 20.02.2017 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie budynku gospodarczego w leśnictwie Kościelec zgodnie z:

1) projektem budowlanym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia;

2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia;

3) przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia.

1.2 Roboty budowlane będą wykonywane w budynku gospodarczym (nr inw. 182/200), położonym na działce nr ewid. 172/3 w miejscowości Gościm 142A. 1.3 Do wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca używa własnych narzędzi, materiałów i urządzeń dostarczonych własnym staraniem.

1.4 Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót oraz muszą być zgodne z polskimi normami, posiadać atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności dopuszczające zastosowanie materiałów w budownictwie.

1.5 Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych ze wskazanymi w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, z zastrzeżeniem, iż materiały i urządzenia te spełniają standardy jakościowe i techniczne przynajmniej w równym stopniu (lub wyższym) co materiały i urządzenia określone w ww. dokumentacji Zamawiającego.

1.6 Montowane materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych.

1.7 Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 45211000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

1.8 Wymagania dotyczące gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 36 miesięcy od daty ostatecznego odbioru robót.

1.9 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamówienia pomocnicze.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień pomocniczych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu zamówienia podstawowego lub jeżeli wykonanie zamówienia pomocniczego jest potrzebne dla prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunek, dotyczący: posiadania wiedzy i doświadczenia – o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonali przynajmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku na kwotę nie mniejszą niż 30 000 zł netto.

4. Wymagane dokumenty, jakie należy załączyć do oferty:

1) wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie później niż 6 miesięcy przed terminem składania dokumentów;

2) wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru zał. nr 1;

3) oświadczenie Wykonawcy wg załączonego wzoru – zał. nr 2,

4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5) potwierdzenie opłacenia ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 35 000 zł.;

6) potwierdzenie wykonania w ciągu trzech lat przed terminem składania ofert przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub remoncie budynku na kwotę nie mniejszą niż 30 000 zł netto;

7) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót.

5. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

5.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

5.2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania oferty, kierując swoje zapytanie na piśmie na adres Zamawiającego.

5.3. Osobami uprawnionymi do kontaktu są:

1) Tomasz Nowak – tel. (95) 7620590 wew. 671

2) Monika Głowiak – tel. (95) 7620590 wew. 674

6. Termin związania ofertą

6.1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni .

6.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Opis sposobu przygotowania oferty

7.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.2. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia o przetargu.

7.3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia.

7.4. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

7.5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

7.6. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie opisanej następująco: > napis: Oferta w przetargu na „Remont budynku gospodarczego w leśnictwie Kościelec” > napis : „ Nie otwierać przed dniem 23.11.2017 r. do godz. 9.45" > imię, nazwisko i adres oferenta

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

8.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Nadleśnictwa Karwin pokój nr 19 (sekretariat) do dnia 23.11.2017 r., do godz. 930.

8.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.11.2017 r. o godz. 945 w siedzibie Nadleśnictwa Karwin, pok. nr 25 – sala narad, I piętro.

9. Kryteria oceny ofert – 100 % cena

10. Termin realizacji zamówienia: 29.12.2017 r.

11. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą elektroniczną lub poczta tradycyjną.

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru Wykonawcy oraz unieważnienia postępowania na warunkach określonych w § 13 Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 000 euo.

13. Załączniki do ogłoszenia

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3: Wzór umowy

Załącznik nr 4: Projekt budowlany

Załącznik nr 5: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 6: Przedmiar robót

                                                                                                                                                                                     NADLEŚNICZY

                                                                                                                                                                                     Edward Buśko

 


     
RDLP Szczecin              
Nadleśnictwo Karwin            
                     
                     
Informacja o zamiarze transakcji zamiany z dnia 30.08.2016 roku            
                     
data zgody na zamianę

nieruchomość zbywana przez LP

nieruchomość nabywana przez LP

adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia (w ha)

wartość
 (w tys. zł)

właściciel 1)

adres administracyjny

kategoria użytku

powierzchnia (w ha)

wartość (w tys. zł)

08.08.2016

10-13-1-06-1-p
-02

08-06-024-0001-470/11

Bp

0,0188

4,5800

jednostka administracji samorządowej Gmina Drezdenko ul. Warszawska 1 66-530 Drezdenko

 

08-06-025-0023-419/1

 

 

Tk

 

 

0,10

 

 

12,82

08.08.2016

10-13-1-06-1-p
-01

08-06-024-0001-470/12

Bp

0,0394

9,5980

       

Razem

0,0582

14,1780

Razem

0,10

12,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1)                    
   wypełnić wpisując - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, jednostka administracji samorządowej, związek wyznaniowy,    
   w przypadku osób prywatnych - należy podać zapis osoba fizyczna (bez danych osobowych), w przypadku pozostałych podmiotów - dokładna nazwa    
   Wartości ha i tys. zł podawać z dwoma miejscami po przecinku.    
                     
                 NADLEŚNICZY    
Data: 30.08.2016         Podpis:  inż. Edward Buśko    

 


 

 

  

Nadleśniczy Nadleśnictwa Karwin przyjmuje interesantów

w sprawach skarg i wniosków w każdy

 

poniedziałek w godz. 1300 - 1530  


Sprzedaż drewna (opałowego)
Sprzedaż drewna opałowego prowadzona jest we wszystkich kancelariach 

leśnictw w każdy wtorek w godz. 800 - 1000

 W innych dniach po uzgodnieniu telefonicznym

zgodnie z aktualnym cennikiem detalicznym zamieszczonym poniżej


Sprzedaż sadzonek na szkółce
Sprzedaż sadzonek na szkółce prowadzona jest  w każdy dzień roboczy 

po  wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

zgodnie z aktualnym cennikiem detalicznym zamieszczonym poniżej

 

Pliki do pobrania:
      cennik_detaliczny_drewna.pdf pobierz
      zal._nr_1___formularz_oferta___b.g_koscielec.doc pobierz
      zal._nr_2___oswiadczenie_wykonawcy___b.g_koscielec.doc pobierz
      zal._nr_3___wzor_umowy___b.g_koscielec.docx pobierz
      zal._nr_4___projekt_budowlany___b.g_koscielec.pdf pobierz
      zal._nr_5___specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot___b.g_koscielec.pdf pobierz
      zal._nr_6___przedmiar_robot____b.g_koscielec.pdf pobierz
      zal._nr_1___formularz_oferta___kruszywo.doc pobierz
      zal._nr_2__wzor_umowy___kruszywo.docx pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: inż. Edward Buśko
Data modyfikacji: 2017/11/16 14:42:51
Redaktor zatwierdzający: Joanna Kaczmarek
Wprowadzający: Monika Głowiak