Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Karwin

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Karwin >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep
Plan Urządzenia Lasu

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Karwin został sporządzony na lata 2015 – 2024

i zatwierdzony przez Ministra Środowiska dnia 21.09.2015 roku.

Plan Urządzenia Lasu jest to podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego

nadleśnictwa, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki

leśnej. Zgodnie z Ustawą o lasach, w oparciu o Instrukcję Urządzania Lasu, jest on tworzony na 10 lat

według stanu na dzień 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania. W wyjątkowych przypadkach,

uzasadnionych stanem lasów (występowaniem szkód lub klęsk żywiołowych), plan urządzenia lasu

może być opracowany na okresy krótsze niż 10 lat. W Planie Urządzenia Lasu zawarte są zasady

i sposoby prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej w lasach wielofunkcyjnych.

Plan ten staje się podstawą do prowadzenia zabiegów gospodarczych w nadleśnictwie po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Osoba odpowiedzialna za treść: inż. Edward Buśko
Data modyfikacji: 2016/02/09 14:42:45
Redaktor zatwierdzający: Joanna Kaczmarek
Wprowadzający: Paulina Frost