Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Kłodawa

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Kłodawa >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep
Plan Urządzenia Lasu

  Gospodarkę leśną prowadzi się według zapisów planu urządzenia lasu. Plan ten sporządzany jest na okres 10 lat i zawiera opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Plan urządzenia lasu zatwierdzany jest przez ministra właściwego do spraw środowiska. Obecnie w Nadleśnictwie Kłodawa obowiązuje Plan Urządzenia Lasu na lata 2012-2021.

Część ogólna planu urządzenia lasu zwana elaboratem lub opisaniem ogólnym zawiera:

- ogólną charakterystykę lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz pozostałych gruntów i nieruchomości będących w zarządzie nadleśnictwa;
- wyniki analizy gospodarki leśnej w minionym okresie;
- opis przyjętych zasad określania zadań gospodarczych dla nadleśnictwa;
- opisanie i zestawienie zadań wynikających z planu urządzenia lasu;
- program ochrony przyrody;
- prognozę stanu zasobów drzewnych na koniec okresu gospodarczego;
- podsumowanie prac urządzeniowych;

 

Integralną część planu urządzania lasu stanowi program ochrony przyrody, zawierający opis walorów przyrodniczych i kulturowych nadleśnictwa.

Wersja elektroniczna Programu Ochrony Przyrody Nadleśnictwa Kłodawa zamieszczona w BIP nie zawiera informacji o lokalizacji stanowisk prawnie chronionych gatunków roślin i zwierząt. W celu udostępnienia przedmiotowych informacji wymagane jest uzyskanie zgody właściwej terytorialnie regionalnej dyrekcji ochrony środowiska.

 

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej o środowisku pobierz
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej o środowisku pobierz
      Opłaty za udostępnianie informacji o środowisku. pobierz
      Program Ochrony Przyrody. pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Tomasz Kalembkiewicz
Data modyfikacji: 2015/01/29 11:13:36
Redaktor zatwierdzający: Anna Majchrzak
Wprowadzający: Anna Majchrzak