Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Międzychód

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Międzychód >> Ochrona przyrody

bip_logo_pl
odstep

W lasach Nadleśnictwa Międzychód nie brakuje cennych obszarów i elementów środowiska przyrodniczego, miejsc występowania rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Różnorodność biologiczna jest wartością docenianą i szczególnie pielęgnowaną przez międzychodzkich leśników. Najbardziej wartościowe obszary i obiekty przyrodnicze zostają objęte prawną formą ochrony przyrody.
Na terenie Nadleśnictwa Międzychód znajdują się następujące formy ochrony przyrody:

REZERWATY PRZYRODY

a) Rezerwat przyrody „Kolno Międzychodzkie”.

Rezerwat obejmuje obszar gruntów leśnych o powierzchni 14,77 ha (pow. w oparciu o Zarz. Nr 6/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Kolno Międzychodzkie”), położony jest w gminie Międzychód, w powiecie międzychodzkim, w województwie wielkopolskim.

Rezerwat utworzono na podstawie Zarządzenia nr 143 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. z 1959 r., Nr 51, poz. 237). Podstawę prawną utrzymano w mocy Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2001 r., Nr 123 poz. 2401).

Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest  Zarządzenie Nr 6/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Kolno Międzychodzkie” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011r., Nr 105, poz. 1759) oraz Rozporządzenie Nr 6/2005 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kolno Międzychodzkie” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2005 r., Nr 57, poz. 1771). Plan ochrony rezerwatu przyrody „Kolno Międzychodzkie” sporządzono na lata 2004 – 2023.

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i społecznych fragmentu naturalnego lasu liściastego malowniczo położonego między Jeziorami: Koleńskie i Kludno.

b) Rezerwat przyrody „Dąbrowa na Wyspie”.

Rezerwat utworzono na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. z 1996 r., Nr 2 poz. 25). Podstawę prawną utrzymano w mocy Obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2002 r., Nr 12, poz. 144).

Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 6 Wojewody Lubuskiego z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody o nazwie „Dąbrowa na Wyspie” (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2004 r., Nr 8, poz. 132). Plan ochrony rezerwatu przyrody „Dąbrowa na Wyspie” sporządzono na lata 2002-2021. Rezerwat obejmuje obszar gruntów leśnych o powierzchni 4,40ha (pow. w oparciu o Zarz. Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody), położony jest w gminie Przytoczna, w powiecie międzyrzeckim, w województwie lubuskim.

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych rzadko spotykanego lasu liściastego położonego na malowniczej wyspie Jeziora Lubikowskiego. Ponadto rezerwat stanowi cenną ostoję ptactwa wodno-błotnego.

c) Rezerwat przyrody „Bagno Leszczyny”.

Rezerwat utworzono na podstawie Zarządzenia Nr 18/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 1 września 2009 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2009 r., Nr 99 poz. 1326).

Rezerwat przyrody „Bagno Leszczyny” nie posiada na dzień opracowania Programu Ochrony Przyrody planu ochrony rezerwatu. Na lata 2010-2014 wydano Zarządzenie Nr 27/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Bagno Leszczyny”.

Rezerwat obejmuje powierzchnię 4,04 ha (pow. w oparciu o Zarz. Nr 18/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 1 września 2009 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody), położony jest w gminie Skwierzyna, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie.

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie zbiorowisk roślinności torfowiskowej -zespołu torfowiska wysokiego z charakterystyczną fizjonomią i budową kępkowo -dolinkową wraz z całym zróżnicowanym bogactwem roślinności runa.

 

PARKI KRAJOBRAZOWE

Pszczewski Park Krajobrazowy.

Pszczewski Park Krajobrazowy utworzono na podstawie Uchwały Nr XI/63/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 kwietnia 1986 r. w sprawie utworzenia Pszczewskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego z 1986 r., Nr 9 poz. 105). Podstawę prawną utrzymano w mocy Rozporządzeniem Nr 9 Wojewody Gorzowskiego z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego z 1998 r., Nr 12 poz. 124 z 1998). Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 22 Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2004 r. o zmianie rozporządzenia Nr 9 Wojewody Gorzowskiego z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Pszczewskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2004 r., Nr 91 poz. 1358) oraz Uchwała NR XXXV/393/2013 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Pszczewskiego Parku Krajobrazowego na lata 2013-2032 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2013 r., poz. 826).

Celem ochrony przyrody parku jest w szczególności: 

- zachowanie charakterystycznych struktur geomorfologicznych krajobrazu pojeziernego;
- przeciwdziałanie erozji wodnej, wietrznej oraz antropogenicznej degradującej i dewastującej zasoby glebowe;
- zachowanie aktualnego systemu hydrologicznego zlewni rzeki Obry i rzeki Kamionki;
- utrzymanie aktualnej powierzchni siedlisk hydrogenicznych i hydrofilnych;
 - zachowanie różnorodności zbiorowisk roślinnych w tym zwłaszcza siedlisk przyrodniczych;
- zachowanie różnorodności gatunkowej grzybów, roślin i zwierząt w tym zwłaszcza gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych;

- objęcie ochroną czynną najcenniejszych stanowisk gatunków roślin i grzybów, takich jak: pełnik europejski Trollius europaeus; storczyk majowy Dactylorhiza majalis; storczyk plamisty Dactylorhiza maculata,
- utrzymanie różnorodności krajobrazu ze strefą ekotonową i atrakcyjną panoramą widokową;

- utrzymanie lub odtwarzanie korytarzy ekologicznych umożliwiających migrację zwierząt,
- zachowanie tradycyjnego krajobrazu wraz z dziedzictwem kulturowym i historycznym.

Pszczewski Park Krajobrazowy tworzą dwa odrębne kompleksy o powierzchni całkowitej 12 220 ha. Park jest położony w gminach: Pszczew, Przytoczna, Międzyrzecz, Trzciel należących do powiatu międzyrzeckiego położonego w województwie lubuskim oraz w gminie Międzychód - powiat międzychodzki i gminie Miedzichowo - powiat nowotomyski położonych w województwie wielkopolskim. Dla parku ustanowiono otulinę o powierzchni całkowitej 33 080 ha, która ma za zadanie eliminowanie negatywnego oddziaływania czynników zewnętrznych na obszar chroniony. Powierzchnia Pszczewskiego Parku Krajobrazowego na terenie Nadleśnictwa Międzychód wynosi 758 ha.

OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Międzychód znajdują się 4 obszary chronionego krajobrazu (OChK).
Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2005 r., Nr 9 poz. 172 wraz z późn. zm.). Ponadto aktem prawnym dotyczącym OCHK „4-Dolina Warty i Dolnej Noteci” jest Uchwała Nr XVII/157/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2012 r., poz. 98).

a) OChK „4-Dolina Warty i Dolnej Noteci” – jest to obszar o powierzchni całkowitej 33 888 ha, obejmujący gminy: Skwierzyna, Przytoczna, Drezdenko; Deszczno, Santok, Gorzów Wielkopolski; Stare Kurowo, Zwierzyń. Na terenie Nadleśnictwa położony jest wzdłuż rzeki Warty po obu jej brzegach.

b) OChK „6-Pojezierze Puszczy Noteckiej” – jest to obszar o powierzchni całkowitej 12 000 ha, położony w gminie Drezdenko. Na terenie Nadleśnictwa obejmuje jego N część w Obrębie Międzychód (okolice wsi Lubiatów).

c) OChK „7-Gorzycko” – jest to obszar o powierzchni całkowitej 8 720 ha, zlokalizowany głównie na terenie gminy Przytoczna oraz Pszczew. Położony w środkowej części na S Nadleśnictwa.

OChK utworzone na podstawie Rozporządzenia nr 12 Wojewody Gorzowskiego z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie określenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie Województwa Gorzowskiego (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego z 1998r., Nr 20 poz. 266).  Fakt ten uznano w Obwieszczeniu Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 1999r., Nr 14 poz. 246).
Rozporządzenie Nr 18/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie Międzychodzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2007r., Nr 121, poz. 2816) – wyrokiem WSA w Poznaniu IV SA/Po 1279/11 stwierdzono nieważność aktu.

d) OChK „H”-Międzychód – jest to obszar o powierzchni całkowitej 32 243 ha (według w/w rozporządzenia nr 12), położony w wielkopolskiej części Nadleśnictwa. Obszar ten wyróżnia się malowniczym krajobrazem z urozmaiconą rzeźbą terenu i towarzyszącą jej dużą ilością jezior.

 

OBSZARY NATURA 2000

Europejska sieć Natura 2000 jest przyjętym przez Unię Europejską systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej, najważniejszych z punktu widzenia całej Europy. System ten nie ma zastępować systemów krajowych, ale je uzupełniać – dawać merytoryczne podstawy do zachowania dziedzictwa przyrodniczego w skali kontynentu. Polega on na wybraniu (wg określonych kryteriów), a następnie objęciu skuteczną ochroną określonych obszarów. Dla każdego kraju określono listę referencyjną siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których należy utworzyć obszary Natura 2000. Podstawę do wybrania i ochrony obszarów zaliczanych do systemu Natura 2000 stanowią dwie dyrektywy europejskie tj. Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa:

Na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Międzychód znajduje się 6 obszarów zaliczonych do sieci Natura 2000:

a) Ostoja Międzychodzko-Sierakowska PLH300032.

Jest to Specjalny Obszar Ochrony (SOO) siedlisk o znaczeniu dla Wspólnoty Europejskiej (OZW) obejmujący swym zasięgiem powierzchnię 7 591,08 ha (wg SDF). Aktem prawnym aktualnie obowiązującym jest Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia siódmego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (dokument nr C(2013) 7358) (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 350/287 z 2013 r.).

Lp.

Nadleśnictwo

Międzychód

Pow. obszaru [ha]

Pow. w zasięgu terytorialnym [ha]

Pow.

n-ctwa [ha]

%

pow. ogólnej

n-ctwa

 

Pow.

leśna [ha]

Pow. nieleśna [ha]

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ostoja Międzychodzko – Sierakowska PLH300032

7 591,08

1 408

673,28

2,7

630,59

42,70

Wykaz oddziałów

Obręb Gorzyń – L. Kolno: 7, 8, 14 ÷ 17, 18b, 22m, 23 ÷ 25, 26~a, ~b,

a ÷ p, 27 ÷ 31, 32~a, a, b, h ÷ t, 33 ÷ 40, 41~a, a ÷ l, 42, 43, 44~a, ~b, a ÷ h.

 

b) Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej PLH080032.

Jest to Specjalny Obszar Ochrony (SOO) siedlisk o znaczeniu dla Wspólnoty Europejskiej (OZW) obejmujący swym zasięgiem powierzchnię 2 309,03 ha (wg SDF). Aktem prawnym aktualnie obowiązującym jest Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia siódmego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (dokument nr C(2013) 7358) (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 350/287 z 2013 r.).

Lp.

Nadleśnictwo

Międzychód

Pow. obszaru [ha]

Pow. w zasięgu terytorialnym [ha]

Pow.

n-ctwa [ha]

%

pow. ogólnej

n-ctwa

 

Pow.

leśna [ha]

Pow. nieleśna [ha]

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej PLH080032

2 309,03

732

727,14

2,9

722,67

4,47

Wykaz oddziałów

Obręb Międzychód – L. Kraniec: 40~b, c ÷ f, 73l, 74, 75, 122 ÷ 123, 190c; L. Leszczyny: 51d, 52a, 53a, 54a, 55a ÷ c, 76, 77, 124, 125, 191~c, ~d, a ÷ f, i, j, m, 192 ÷ 194; L. Nadziejewki: 139d, f, 140, 141, 146 ÷ 153, 210~b,

a ÷ f, 211~a, ~b, a ÷ d, 212 ÷ 215, 277.

c) Jeziora Gościmskie PLH080036.

Jest to Specjalny Obszar Ochrony (SOO) siedlisk o znaczeniu dla Wspólnoty Europejskiej (OZW) obejmujący swym zasięgiem powierzchnię 2 995,77 ha (wg SDF). Aktem prawnym aktualnie obowiązującym jest Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia siódmego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (dokument nr C(2013) 7358) (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 350/287 z 2013 r.).
Obszar Natura 2000 Jeziora Gościmskie w całości położony jest na północnych obrzeżach Puszczy Noteckiej w granicach Gminy Drezdenko. Lasy administrowane są przez Nadleśnictwo Karwin i w niewielkim fragmencie przez Nadleśnictwo Międzychód.  Na przeważającym terenie przeważają gleby bielicowe, co wynika z dominacji w podłożu piasków sandrowych oraz miejscami gleb pochodzenia wydmowego. Obszar Jeziora Gościmskie charakteryzuje się największym skupieniem jezior w zachodniej części Puszczy Noteckiej. Jeziora mają w większości pochodzenie rynnowe lub wytopiskowe czyli tzw. „oczka polodowcowe”. Wody spływające w kierunku północnym wyrzeźbiły w podłożu sandrowym liczne pradolinki, którymi płyną obecnie niewielkie cieki. W ich otoczeniu rozwinięte są lasy łęgowe. Brzegi niektórych jezior otoczone są wysokimi skarpami, na których rozwijają się zbiorowiska lasów liściastych (buczyny i grądy). Jeziora cechuje różne stadium zarastania, aż do fazy torfowisk i w dalszej kolejności łąk. Na większości obszaru panują zbiorowiska borowe: bór świeży Leucobryo-Pinetum, a w najsuchszych i przeważnie bardziej wyniesionych miejscach – bór chrobotkowy Cladonio-Pinetum z typowym składem warstwy runa, tzn. nieznacznym udziałem roślin zielnych, nieco większym mszaków i dominacją porostów.

Lp.

Nadleśnictwo

Międzychód

Pow. obszaru [ha]

Pow. w zasięgu terytorialnym [ha]

Pow.

n-ctwa [ha]

%

pow. ogólnej

n-ctwa

 

Pow.

leśna [ha]

Pow. nieleśna [ha]

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Jeziora Gościmskie PLH080036

2 995,77

105

105,27

0,4

95,07

10,20

Wykaz oddziałów

Obręb Międzychód – L. Kraniec: 1~a, b ÷ d, g, h, 5~a, ~b, a ÷ h, 6f, g, 7, 8~a, ~b, a ÷ c, j, 27~a, b, 28, 29~b, a, d ÷ g, 30~b, h ÷ j.

d) Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002

Jest to Specjalny Obszar Ochrony (SOO) siedlisk o znaczeniu dla Wspólnoty Europejskiej (OZW) obejmujący swym zasięgiem powierzchnię 15 305,73 ha (wg SDF). Aktem prawnym aktualnie obowiązującym jest Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia siódmego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (dokument nr C(2013) 7358) (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 350/287 z 2013 r.).
Charakterystyka obszaru:

Teren jest położony w regionie Bruzdy Zbąszyńskiej, stanowiącej szerokie obniżenie pomiędzy Pojezierzem Łagowskim, a Pojezierzem Poznańskim. Obszar Natura 2000 charakteryzuje się skomplikowanym układem hydrograficznym, tzn. Obra wcina się w południkowo zorientowaną rynnę, przepływa przez szereg jezior w tym największe Jezioro Zbąszyńskie. Jeziora są płytkie, eutroficzne, otoczone rozległymi obszarami torfowisk niskich i przejściowych oraz lasami łęgowymi. W części północnej obszaru, znajduje się ciąg jezior nieco głębszych i mniej poddanych procesom eutrofizacji. Lesistość obszaru jest duża, wynosi ok. 45%, przeważają bory sosnowe. W krajobrazie występują rozległe połacie łąk i pastwisk. Zaludnienie w tym rejonie jest niewielkie, a w gospodarce dominuje dość intensywne rolnictwo oraz hodowla ryb.

Lp.

Nadleśnictwo

Międzychód

Pow. obszaru [ha]

Pow. w zasięgu terytorialnym [ha]

Pow.

n-ctwa [ha]

%

pow. ogólnej

n-ctwa

 

Pow.

leśna [ha]

Pow. nieleśna [ha]

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002

15 305,73

1 572

943,84

3,8

857,3

86,54

Wykaz oddziałów

Obręb Gorzyń – L. Lubikowo: 190~a, b ÷ d, g ÷ i, 194b ÷ k, 195 ÷ 199, 235 ÷ 240, 241~a, b ÷ g, 242 ÷ 267, 287a ÷ c.

 

e) Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005.

Jest to Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) ptaków obejmujący swym zasięgiem powierzchnię 14 793,28 ha (wg SDF). Aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r., Nr 25, poz. 133).
Charakterystyka obszaru:

Obszar Natura 2000 obejmuje rozległe, południkowe obniżenie pomiędzy Wielkopolską a Ziemią Lubuską. Jest to tzw. Bruzda Zbąszyńska, rozdzielająca Pojezierze Łagowskie od Pojezierza Poznańskiego. Ponad 30% powierzchni obszaru stanowią wody i powiązane z nimi siedliska tj.: torfowiska, podmokłe łąki, bagna, szuwary oraz lasy łęgowe i bagienne. Obszar charakteryzuje się skomplikowanym układem hydrograficznym tzn. Obra wcina się w południkowo zorientowaną rynnę, przepływa przez szereg jezior, w tym największe z jezior Zbąszyńskie. Jeziora zgromadzone w dolinie rzeki Obry są płytkie, o dość mocno zaznaczonych procesach eutrofizacji, otoczone rozległymi obszarami torfowisk niskich i przejściowych oraz lasami łęgowymi. W części północnej obszaru, znajduje się ciąg jezior nieco głębszych i mniej poddanych procesom eutrofizacji. Lesistość obszaru jest duża, wynosi ok. 45%, z przeważającym udziałem lasów iglastych, głównie borów sosnowych. W krajobrazie występują rozległe połacie łąk i pastwisk. Zaludnienie w tym rejonie jest niewielkie, a w gospodarce dominuje leśnictwo, rolnictwo oraz ekstensywna hodowla ryb.

Lp.

Nadleśnictwo

Międzychód

Pow. obszaru [ha]

Pow. w zasięgu terytorialnym [ha]

Pow.

n-ctwa [ha]

%

pow. ogólnej

n-ctwa

 

Pow.

leśna [ha]

Pow. nieleśna [ha]

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005

14 793,28

1 516

940,59

3,8

854,05

86,54

Wykaz oddziałów

Obręb Gorzyń – L. Lubikowo: 190~a, b ÷ d, g ÷ i, 194c ÷ h, 195 ÷ 199, 235 ÷ 240, 241~a, b ÷ g, 242 ÷ 267, 287a, c.

 

f) Puszcza Notecka PLB300015.

Jest to Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) ptaków obejmujący swym zasięgiem powierzchnię 178 255,76 ha (wg SDF). Aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r.,  Nr 25, poz. 133).
Charakterystyka obszaru:

Obszar Natura 2000 stanowi zwarty, jednolity kompleks leśny zlokalizowany pomiędzy rzekami Noteć i Warta. Stanowi on część pradoliny Eberswaldzko-Toruńskiej i występuje tutaj  pod postacią równiny akumulacyjnej przekształconej przez wiatr. Jest to największy w Polsce obszar wydm śródlądowych, głównie o wysokości 20-30 m, maksymalnie do 98 m n.p.m. W środkowej części obszaru uformowały się wały o przebiegu południkowym. W części wschodniej mają one kształt paraboliczny. Wydmy pokryte są jednolitym, jednowiekowym lasem, głównie sosnowym, posadzonym tu po wielkiej klęsce spowodowanej pojawieniem się szkodników owadzich w okresie międzywojennym - gradacja Strzygoni choinówki. Pozostałości drzewostanów naturalnych są chronione w rezerwatach. Na terenie ostoi znajduje się kilkadziesiąt jezior, raczej płytkich, pochodzenia wytopiskowego, są to tzw. oczka polodowcowe, zwykle z grubą warstwą mułu i zakwitami glonów. W zagłębieniach terenu lub na brzegach jezior utrzymują się torfowiska, na ogół w pewnym stopniu przekształcone.

 

Lp.

Nadleśnictwo

Międzychód

Pow. obszaru [ha]

Pow. w zasięgu terytorialnym [ha]

Pow.

n-ctwa [ha]

%

pow. ogólnej

n-ctwa

 

Pow.

leśna [ha]

Pow. nieleśna [ha]

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Puszcza Notecka PLB 300015

178 255,76

26 803

20054,58

81,1

19534,56

520,02

Wykaz oddziałów

Obręb Międzychód – wszystkie leśnictwa; Obręb Gorzyń - L. Kolno: 1 ÷ 17, 18b, 20 ÷ 25, 26~a, ~b, a ÷ p, 27 ÷ 31, 32~a, a, h ÷ t, 33 ÷ 40, 41~a, a ÷ l, 42, 43, 44~a, ~b, a ÷ h, 163, 164~a, a ÷ k, 165, 166, 167~a, ~b, a ÷ d, g ÷ o, 168,

170 ÷ 172; L. Muchocin: 49 ÷ 59, 61 ÷ 71, 81 ÷ 85, 99, 100 ÷ 104, 118 ÷ 121, 122~a, ~b, a ÷ h, 123~a, ~b, a ÷ j, 124~a, ~b, a ÷ h, j, 125~a, ~b, a ÷ f, h, i,

136 ÷ 142, 143~a, ~b, a ÷ d, 155 ÷ 157, 158~a, a ÷ l, 159 ÷ 161, 173 ÷ 175;

L. Goraj: 60~a, c ÷ h, 72, 73, 74f ÷ i, 86, 87, 88~c, ~d, g, h, 105, 106, 107c, 126~a, a ÷ d, g ÷ l, 127~a, ~b, a ÷ h, j, k.

 Jest to teren istotny dla awifauny, na którym występuje co najmniej 30 lęgowych gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 11 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. W okresie lęgowym obszar zasiedla powyżej 2% populacji krajowej bielika, kani czarnej  i kani rudej. Ponadto występuje tutaj co najmniej 1% populacji krajowej gatunków ptaków m.in.: bąk, podgorzałka, puchacz, rybołów, trzmielojad, gągoł, nurogęś. Odnotowuje się również  wysoką liczebność bociana czarnego, błotniaka stawowego, ortolana i żurawia. W okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego  bielika.

 

POMNIKI PRZYRODY

Pomnikami przyrody są  pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe.

Na terenie Nadleśnictwa Międzychód znajdują się  ustanowione odpowiednim aktem prawnym niżej wymienione pomniki przyrody:

-          Sosna zwyczajna (4szt.);

-          Dąb szypułkowy (42 szt.) ;

-          Dąb bezszypułkowy (1 szt.);

-          Wiąz szypułkowy (10 szt.);

-          Klon zwyczajny (4 szt.);

-          Lipa drobnolistna (7 szt.);

-          Klon jawor (Jawor) (5 szt.);

-          Buk zwyczajny (2 szt.);

-          Jesion wyniosły (5 szt.);

-          Olsza czarna (2 szt.);

-          Grab zwyczajny (3 szt.);

-          Czereśnia ptasia (1 szt.);

-          Cis pospolity (2 szt.);

-          Jałowiec pospolity (1 szt.);

-          Głóg jednoszyjkowy (1 szt.);

-          Grupa drzew (9 szt.);

-          Grupa krzewów (1 szt.);

-          Bluszcz pospolity (3szt.).

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Użytkami ekologicznymi są  zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska , wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

 Na terenie Nadleśnictwa Międzychód jest 10 użytków ekologicznych zajmujących łącznie powierzchnię 38,73 ha.

Wykaz istniejących użytków ekologicznych – Obręb Międzychód:

Lp.

Nr

uchwały,

data

Dz.

Urz.

Woj.

poz.

Powierzchnia [ha]

Położenie

Nazwa i opis obiektu

kategoria gruntu,

walory

przyrodnicze,

zagrożenia

Uwagi

Całk.

W zarządz.

N - ctwa

Oddz.

Gmina,

Leśnictwo

1.

Rozp. Woj. Lub.            Nr 5/2002     z dnia 25.03.2002 r.

Dz. Urz. Woj. Lub.   Nr 44, poz. 554 z 2002 r.

4,60

4,60

73 c

Skwierzyna

Kraniec

Bagno

Torfowisko przejściowe z żurawiną błotną, czermienią, wełnianką wąskolistną, nalotem brzozy i sosny na 20 % powierzchni. Miejsce lęgowe żurawia.

Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk.

2.

Rozp. Woj. Lub.            Nr 5/2002     z dnia 25.03.2002 r.

Dz. Urz. Woj. Lub.   Nr 44, poz. 554 z 2002 r.

0,75

0,75

195 f

Skwierzyna

Leszczyny

Między Liniami

 Porzucone pastwisko porośnięte trzcinami.

Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk.

3.

Uchwała Nr XXVIII/164/ 2004 Rady Miejskiej Międzychodu

z dnia

16.11.2004 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 11, poz. 246 z 2005 r.

0,42

0,42

283 g

Międzychód

Kamień

„Bagno Radusz”

Zabagnione pastwiska i łąki śródleśne w środkowej części pokryte turzycami, wiosną zalane wodą miejscami licznie występują  - żurawina błotna, wełnianka pochwowata, torfowce. Miejsce żerowania żurawi.

Uchwała Nr XLV/382/2013 z dn.23.X..2013 r.         w sprawie nadania nazw … .

Uchwała Nr XLV/381/2013 r. z dn.23.X.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/2004.

1,08

1,08

284 i

1,10

1,10

284 j

4.

Uchwała Nr XXVIII/164/ 2004 Rady Miejskiej Międzychodu

z dnia

16.11.2004 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 11, poz. 246 z 2005 r.

1,59

1,59

527 f

Międzychód

Mokrzec

„Makąty”

Rozległe torfowisko silnie podtopione wodą z rosiczką okrągłolistną, modrzewnicą zwyczajną, wełnianką wąskolistną, torfowcami.

Uchwała Nr XLV/382/2013 z dn.23.X..2013 r.         w sprawie nadania nazw … .

Uchwała Nr XLV/381/2013 r. z dn.23.X.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/2004.

 

7,74

7,54

562 b

5.

Rozp. Woj. Lub.            Nr 5/2002     z dnia 25.03.2002 r.

Dz. Urz. Woj. Lub.   Nr 44, poz. 554 z 2002 r.

0,59

0,59

252 h

Skwierzyna

Żmijowiec

Leszczyny

Porzucona łąka porośnięta trzciną i  sosną

Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk.

6.

Uchwała Nr XXX/236/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie

z dn. 4.06.2009r.

Dz. Urz. Woj. Lub.   Nr 83, poz. 1108 z 2009 r.

2,40

2,40

430

d, f

Skwierzyna

Żmijowiec

Bagienko Zamyślin

 Mozaika torfowisk przejściowych, turzycowisk i fragmentaryczne wykształconych fitocenoz torfowiskowych. Stanowisko sierpowca błyszczącego, s.wielozarodniowego, torfowców, bobrka trójlistkowego, rosiczki okrągłolistnej. Torfowisko międzywydmowe. Miejsce bytowania żółwia błotnego.

Ochrona obszaru przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

 

Wykaz istniejących użytków ekologicznych – Obręb Gorzyń:

Lp.

Nr

uchwały,

data

Dz.

Urz.

Woj.

poz.

Powierzchnia [ha]

Położenie

Nazwa i opis obiektu

kategoria gruntu,

walory

przyrodnicze,

zagrożenia

Uwagi

Całk.

W zarządz.

N - ctwa

Oddz.

Gmina,

Leśnictwo

1.

Uchwała Nr XXVIII/164/ 2004 Rady Miejskiej Międzychodu

z dnia

16.11.2004 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 11, poz. 246 z 2005 r.

4,09

4,09

5 d

Międzychód

Kolno

„Torfowisko                        Aleksandrowo”

Torfowisko przejściowe z żurawiną, wełnianką wąskolistną, torfowcami. Na 40 % zarasta sosną, brzozą i trzciną. Zagrożeniem dla roślinności torfowiska jest jego przesuszanie oraz zarastanie drzewami i krzewami. Ostoja zwierzyny.

Uchwała Nr XLV/382/2013 z dn.23.X..2013 r.         w sprawie nadania nazw … .

Uchwała Nr XLV/381/2013 r. z dn.23.X.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/2004.

 

1,05

1,05

12 a

2.

Uchwała Nr XLVI/354/ 2009 Rady Miejskiej Międzychodu z dn. 16.12.2009 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 39, poz. 972 z 2010 r.

3,71

3,71

24 k

Międzychód

Kolno

Bagno Borek

Cenne siedlisko przyrodnicze z torfowcem nastroszonym, odgiętym, bardzo  licznym bobrkiem trójlistkowym, żurawiną, rosiczką okragłolistną. Obiekt o wysokich walorach przyrodniczych.

Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk.

3.

Uchwała Nr XLVI/354/ 2009 Rady Miejskiej Międzychodu z dn. 16.12.2009 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 39, poz. 972 z 2010 r.

1,28

1,28

12 f

Międzychód

Kolno

Mszar

Mszar wełniankowy z bagnem zwyczajnym, wełnianką pochwowatą, żurawiną, rosiczką okrągłolistną, torfowcami. Obiekt o wysokich walorach przyrodniczych. Zagrożeniem  jest przesuszenie torfowiska i zarastanie niepożądanymi gatunkami.

 

Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk.

4.

Uchwała Nr XXVIII/164/ 2004 Rady Miejskiej Międzychodu

z dnia

16.11.2004 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 11, poz. 246 z 2005 r.

8,53

8,53

67 f

Międzychód

Muchocin

„Bagno Maszyna”

Kompleks torfowiska przejściowego (mszary, olsy torfowcowe) z torfowcami (obły, odgięty, nastroszony, czerwonawy, postrzępiony), rosiczką okragłolistną, żurawiną błotną, wełnianką wąskolistną, nerecznicą grzebieniastą , płonnikiem cienkim i niskiego z olsem porzeczkowym, łęgiem Js-Ol oraz szuwarami i oczkami wody.

Uchwała Nr XLV/382/2013 z dn.23.X..2013 r.         w sprawie nadania nazw … .

Uchwała Nr XLV/381/2013 r. z dn.23.X.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/2004.

 

 

OCHRONA GATUNKOWA

Ochrona gatunkowa obejmuje okazy gatunków oraz siedliska i ostoje roślin, zwierząt i grzybów. Ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących na terenie kraju lub innych państw członkowskich Unii Europejskiej rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie przepisów umów międzynarodowych, w których Rzeczpospolita Polska jest stroną, gatunków roślin, zwierząt, grzybów oraz ich siedlisk i ostoi, a także zachowania różnorodności gatunkowej i genetycznej.

Lista gatunków podlegających ochronie zawarta jest w aktach prawnych:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408),

- Rozporządzenie  Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt   (Dz. U. z 2014 r., poz.1348).      

Wykaz gatunków roślin podlegających ochronie gatunkowej oraz zagrożonych i ginących występujących na gruntach Nadleśnictwa Międzychód

Lp.

Nazwa łacińska

Nazwa polska

Ochr. gat.

PCKR

PL

Wlkp.

 

MCHY

 

1.

Polytrichum strictum

Płonnik cienki

OCZ

 

 

 

 

2.

Sphagnum

Torfowiec

OCZ

 

 

 

 

3.

Sphagnum squarrosum

Torfowiec nastroszony

OCZ

 

 

 

 

4.

Sphagnum teres

Torfowiec obły

OCZ

 

 

 

 

5.

Sphagnum rubellum

Torfowiec czerwonawy

OCZ

 

 

 

 

6.

Sphagnum fallax

Torfowiec kończysty

OCZ

 

 

 

 

7.

Sphagnum fimbriatum

Torfowiec frędzlowany

OCZ

 

 

 

 

8.

Drepanocladus vernicosus

Sierpowiec błyszczący

OS

 

 

 

 

 

9.

PaludelIa squarrosa

Mszar krokiewkowaty

OS

 

 

 

 

 

10.

Leucobryum glacum

Bielistka siwa

OCZ

 

 

 

 

11.

Pleurozium schreberi

Rokietnik pospolity

OCZ

 

 

 

 

12.

Polytrichum commune

Płonnik pospolity

OCZ

 

 

 

 

 

PAPROTNIKI

 

 

1.

Diphasiastrum complanatum

Widłak spłaszczony

OCZ

 

 

V

 

2.

Dryopteris cristata

Nerecznica grzebieniasta

 

 

V

E

 
 

3.

Equisetum telmateia

Skrzyp olbrzymi

 

 

 

R

 

4.

 

Lycopodium annotinum

Widłak jałowcowaty

OCZ

 

 

R

 

5.

Lycopodium clavatum

Widłak goździsty

OCZ

 

 

R

 

6.

Huperzia selago

Widłak wroniec

OCZ

 

 

E

 

7.

Osmunda regalis

Długosz królewski

OS

 

V

V

 

8.

Ophioglossum vulgatum

Nasięźrzał pospolity

OS

 

 

V

 

 

NASIENNE

 

 

1.

Andromeda polifolia

Modrzewnica zwyczajna

OCZ

 

 

V

 

2.

Ledum palustre

Bagno zwyczajne

OCZ

 

 

V

 

3.

Chimaphila umbellata

Pomocnik baldaszkowy

OCZ

 

 

 

 
 

4.

Dianthus arenarius

Goździk piaskowy

OCZ

 

 

R

 

5.

Cladium mariscus

Kłoć wiechowata

OS

 

 

R

 

6.

Orchis sp.

Storczyk

OS

 

 

V

 

7.

Dactylorhiza majalis

Kukułka szerokolistna

OCZ

 

 

V

 

8.

Digitalis grandiflora

Naparstnica zwyczajna

OCZ

 

 

 

 

9.

Drosera rotundifolia

Rosiczka okrągłolistna

OS

 

R

V

 

10.

Epipactis helleborine

Kruszczyk szerokolistny

OCZ

 

 

 

 

11.

Eriophorum vaginatum

Wełnianka pochwowata

 

 

 

 

V

 

12.

Galanthus nivalis

Śnieżyczka przebiśnieg

OCZ

 

 

I

 

13.

Helichrysum arenarium

Kocanki piaskowe

OCZ

 

 

 

 

 14.

Lilium martagon

Lilia złotogłów

OS

 

 

V

 

 15.

Listera ovata

Listera jajowata

OCZ

 

 

V

 
 

 16.

Menyanthes trifoliata

Bobrek trójlistkowy

OCZ

 

 

 

 

 17.

Nymphaea alba

Grzybienie białe

OCZ

 

 

 

 

 18.

Primula elatior

Pierwiosnek wyniosły

OCZ

 

 

E

 

19.

Scheuchzeria palustris

Bagnica torfowa

OS

 

 

E

 

 20.

Taxus baccata

Cis pospolity

OCZ

VU

 

R

 

21.

Arctostaphylos uva-ursi

Mącznica lekarska

OS

 

 

 

 

 22.

Daphne mezereum

Wawrzynek wilczełyko

OCZ

 

 

R

 

 23.

Actaea spicata

Czerniec gronkowy

 

 

 

V

 

 24.

Viola mirabilis

Fiołek przedziwny

 

 

 

R

 

Objaśnienia:

OS – ochrona ścisła.

OCZ – ochrona częściowa.

PCKR – Polska Czerwona Księga Roślin (Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. 2001) Ex – gatunki całkowicie wymarłe w Polsce; Ew – gatunki wymarłe w naturze; CR – krytycznie zagrożone; En – zagrożone; VU – narażone; LR – gatunki niskiego ryzyka; DD – stopień zagrożenia trudny do określenia z braku danych.

PL – Polska Czerwona Lista Roślin (Zarzycki, Szeląg 1992) Ex – gatunki wymarłe, zaginione, przypuszczalnie wymarłe; E – gatunki wymierające; V – gatunki narażone; R – gatunki rzadkie; I – gatunki o nieokreślonej kategorii zagrożenia.

Wlkp.    Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski (Żukowski, Jackowiak 1995) Ex – gatunki wymarłe, zaginione (przypuszczalnie wymarłe); E – gatunki wymierające (bezpośrednio zagrożone wymarciem); V – gatunki narażone, R – gatunki rzadkie i przez to potencjalnie zagrożone; I – gatunki o nieokreślonym zagrożeniu; K – gatunki o zagrożeniu niedostatecznie poznanym.

• Ochrona gatunkowa grzybów i porostów.

Wykaz chronionych gatunków porostów występujących w Nadleśnictwie Międzychód

Lp.

Nazwa łacińska

Nazwa polska

SP

GRZYBY ZLICHENIZOWANE (POROSTY)

1.

Cladonia sp.

Chrobotek

OCZ

2.

Cetraria islandica

Płucnica islandzka

OCZ

Objaśnienia:

SP – status prawny

OCZ – ochrona częściowa.

• Ochrona gatunkowa zwierząt.                

Gatunki zwierząt chronionych występujące w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Międzychód – dane potwierdzone na podstawie obserwacji

Lp.

Nazwa łacińska

Nazwa polska

Uwagi

Status ochronny

Pl

Gat. NAT.

PŁAZY

1.

Bombina bombina

Kumak nizinny

 

OS

 

T

2.

Triturus cristatus

Traszka grzebieniasta

 

OS

NT

T

GADY

1.

Emys orbicularis

Żółw błotny

 

OS

EN

T

PTAKI

1.

Acrocephalus arundinaceus

Trzciniak

 

OS

 

 

2.

Ardea cinerea

Czapla siwa

 

OCZ

 

 

3.

Bucephala clangula

Gągoł

 

OS

 

T

4.

Caprimulgus europaeus

Lelek

 

OS

 

T

5.

Ciconia nigra

Bocian czarny

Strefa ochrony

(gniazdo)

OS

 

T

6.

Circus aeruginosus

Błotniak stawowy

 

OS

 

T

7.

Cygnus olor

Łabędź niemy

 

OS

 

T

8.

Dryocopus martius

Dzięcioł czarny

 

OS

 

T

9.

Grus grus

Żuraw

 

OS

 

T

10.

Haliaeetus albicilla

Bielik

Strefa ochrony (gniazdo)

OS

LC

T

11.

Lanius collurio

Gąsiorek

 

OS

 

T

12.

Lullula arborea

Lerka

 

OS

 

T

13.

Milvus migrans

Kania czarna

 

OS

NT

T

14.

Milvus milvus

Kania ruda

Strefa ochrony (gniazdo)

OS

NT

T

15.

Podiceps cristatus

Perkoz dwuczuby

 

OS

 

 

16.

Mergus merganser

Nurogęś

 

OS

 

T

17.

Phalacrocorax carbo

Kormoran

 

OCZ

 

 

18.

Ixobrychus minutus

Bączek

 

OS

VU

T

19.

Botaurus stellaris

Bąk

 

OS

LC

T

20.

Anas strepera

Krakwa

 

OS

 

T

21.

Vanellus vanellus

Czajka

 

OS

 

T

22.

Lanius excubitor

Srokosz

 

OS

 

 

23.

Sylvia nisoria

Jarzębatka

 

OS

 

T

SSAKI

1.

Castor fiber

Bóbr europejski

 

OCZ

 

T

2.

Lutra lutra

Wydra

 

OCZ

 

T

3.

Canis lupus

Wilk

 

OS

NT

T

4.

Myotis myotis

Nocek duży

 

OS

 

T

 

Objaśnienia:

OS – ochrona ścisła

OCZ – ochrona częściowa

 Kategorie zagrożeń w:

 „Polska Czerwona Księga  Zwierząt” (Głowaciński Z., 2001) (PL): ExP – gatunki zanikłe lub prawdopodobnie zanikłe; CR – gatunki skrajnie zagrożone; EN – gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone; VU – gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie; NT – gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia; LC – gatunki na razie nie zagrożone wymarciem

Gat. NAT. – gatunki zwierząt wymagające ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (T).

 • Ochrona strefowa.

W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być ustalane strefy ochrony.

Ostoje, miejsca rozrodu i regularnego przebywania gatunków dziko występujących zwierząt podlegają ochronie zgodnie z Załącznikiem nr 4 Rozporządzenia  Ministra Środowiska z dnia
6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r.,  poz.1348).

Na terenie Nadleśnictwa Międzychód zlokalizowano 7 stref ochrony całorocznej i okresowej niżej wymienionych gatunków zwierząt:

• Bielik – 4 strefy

• Kania ruda – 1 strefa

• Bocian czarny – 2 strefy

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Piotr Bielanowski
Data modyfikacji: 2017/02/09 13:16:18
Redaktor zatwierdzający: Hanna Perzanowska
Wprowadzający: Hanna Perzanowska