Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Międzyrzecz

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Międzyrzecz >> Rozpatrywanie spraw

bip_logo_pl
odstep
Sprawy

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej  PGL LP można uzyskać składając wniosek.

Przyjmowanie interesantów
 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Miedzyrzecz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w każdy piątek w godzinach od 800 do 1200   w siedzibie Nadleśnictwa
 
Sprzedaż drewna
 
W każdy wtorek sprzedaż drewna opałowego prowadzona jest w Leśnictwach:
 1. Dłusko
 2. Rokitno
 3. Żabin
 4. Białe Łąki
 5. Rojewo
 6. Popowo
W każdy czwartek sprzedaż drewna opałowego prowadzona jest w Leśnictwach:
 1. Chycina
 2. Gorzyca
 3. Kursko
 4. Bobowicko
 5. Nietoperek
 6. Wielowieś

Zakresy spraw, właściwe dla poszczególnych działów, znajdują się na wykazie kontaktów do biura nadleśnictwa w zakładce „Dane teleadresowe”. Wszystkie sprawy są załatwiane zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Osoby zainteresowane zakupem drewna proszone są o kontakt telefoniczny z Panem Adam Jagoda – Specjalistą Służby Leśnej.

W Nadleśnictwie Międzyrzecz  funkcjonuje składnica akt w oparciu o Zarządzenie nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12.11.2014r. Dokumenty z archiwum udostępniane są na wniosek (do pobrania poniżej), z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów. Do najczęściej udostępnianych dokumentów należą: świadectwa pracy, świadectwa pracy wykonywanej w szczególnych warunkach, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu RP-7. Informacji tych udziela Pani Małgorzata Jakimczuk-Specjalista ds. Pracowniczych.

W Nadleśnictwie Międzyrzecz możliwe jest uzyskanie informacji na temat dzierżaw gruntów, sprzedaży gruntów, udostępniania gruntów do celów projektowych i stawek za dzierżawę. Informacji udziela Pan Rafał Kwiatkowski- Specjalista Służby Leśnej.

Bieżących informacji dotyczących stanu zdrowotnego lasu (szkody od owadów, zwierzyny łownej, czynników atmosferycznych) udziela Pan Marcin Pacia– Starszy Specjalista Służby Leśnej.

SZKODY ŁOWIECKIE:

Działając na podstawie art. 46 pkt 1 i 2  Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017r. poz. 1295 oraz z 2018r poz. 50 i 650 )  informujemy, że  zgłoszenia szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach płodach rolnych powstałych na terenie zarządzanego przez Nadleśnictwo obwodu łowieckiego nr 82 należy wniosek  o szacowanie szkód, o którym mowa w ust. 1, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.


Informacji dotyczących łowiectwa, zakupu tusz zwierzyny, spraww związanych z odszkodowaniami łowieckimi, kwestie postępowania ze znalezioną zwierzyną ranną lub martwą udziela Pan Marcin Pacia– Starszy Specjalista Służby Leśnej.

Działalność edukacyjna polegająca między innymi na: spotkaniach z leśnikami w salach szkolnych, zajęciach terenowych, prelekcjach, pogadankach, wykładach, konkursach, akcjach i imprezach okolicznościowych prowadzona jest przez Pana Rafała Kwiatkowskiego Starszego Specjalistę Służby Leśnej. Edukacja  na terenie Nadleśnictwa prowadzona jest  zgodnie z Zarządzeniem  nr 18 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzyrzecz z dnia 08.05.2017 (do pobrania poniżej)

Osobą upoważnioną do kontaktu z mediami jest Pan Andrzej Meissner – Zastępca Nadleśniczego nr tel. +48 95 741-23-66

Pliki do pobrania:
      Wniosek - Karta udostępnienia akt z archiwum zakładowego pobierz
      Zarządzenie nr 18 korzystanie z wiaty na terenie ścieżki edukacyjnej Głębokie pobierz
      Pismo - oświadczenie o odpowiedzialności (Wiata na ścieżce edukacyjnej Głębokie) pobierz
      Regulamin korzystania z wiaty na terenie ścieżki edukacyjnej Głębokie pobierz
      Zarządzenie 38 z dnia 30.06.2015 w sprawie prowadzenia działalności związanej ze sprzedażą bezpośrednią w zakresie zwierząt łownych - sprzedaż tusz zwierzyny grubej nieskórowanej, po odstrzale wykonanym zgodnie z prawem łowieckim pobierz
      Decyzja nr 18 z dnia 23.10.2017 w sprawie ustalenia cen tusz zwierzyny grubej przeznaczonej do sprzedaży bezpośredniej pozyskanej na terenie OHZ Nadleśnictwa Międzyrzecz pobierz
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz
      Opłaty za udostępnienie informacji pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyrzecz mgr inż. Jerzy Pawliszak
Data modyfikacji: 2018/04/04 09:31:35
Redaktor zatwierdzający: Rafał Gasper
Wprowadzający: Rafał Kwiatkowski