Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Mieszkowice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Mieszkowice >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

Sprostowanie do ogłoszenia o przetaru nieograniczonym z zakresu prowadzenia dyżurów przeciwpożarowych w roku 2017

Nadleśnictwo Mieszkowice informuje o sprostowaniu treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z zakresu prowadzenia dyzurów przeciwpożarowych w roku 2017. Szczegóły w plikach do pobrania:

- Ogłoszenie - sprostowanie;

- Załącznik nr 4 - Oferta cenowa - sprostowanie.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z zakresu prowadzenia dyżurów przeciwpożarowych w roku 2017

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mieszkowice ogłasza przetarg nieograniczony w ramach udzielenia zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30000,00 euro celem wyboru Wykonawcy z uwzględnieniem cen realizacji na usługi z zakresu prowadzenia dyżurów przeciwpożarowych w roku 2017 w punkcie alarmowo dyspozycyjnym (PAD), w punktach obserwacyjnych dostrzegalni Brwice i Rogaczewo oraz dyżurów ciągnika z pługiem leśnym. Szczegóły w plikach do pobrania:

- Ogłoszenie;

- Załącznik nr 1 - Wzór umowy na pakiet A i B (dostrzegalnie); 

- Załącznik nr 2 - Wzór umowy na pakiet C (PAD);

- Załącznik nr 3 - Wzór umowy na pakiet D (dyżury ciągnika z pługiem);

- Załącznik nr 4 - Oferta cenowa;

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie w sprawie podatków i składek ZUS;

- Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 


 

Cennik na drewno obowiązujący od 10 stycznia 2017 r.

Od dnia 10 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy cennik na drewno wdrożony Decyzją Nr 2/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Mieszkowice z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia cen detalicznych. Cennik dostępny jest w plikach do pobrania: "Ceny detaliczne netto na surowiec drzewny obowiązujące od 10 stycznia 2017 r."

 


Oferty kandydatów do pracy     

 

Nadleśnictwo Mieszkowice jako administrator danych osobowych informuje, że na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.) gromadzi dane z zapewnieniem prawidłowości i celowości ich gromadzenia i przetwarzania.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Oferty wysyłane pocztą tradycyjną powinny być kopiami dokumentów oryginalnych, przy czym list motywacyjny powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy. W odniesieniu do dokumentów składanych pocztą elektroniczną, wymagany jest podpis kwalifikowany.

Wyłącznie w przypadku pozytywnie rozpatrzonej oferty zatrudnienia Nadleśnictwo Mieszkowice kontaktuje się z wnioskodawcą, negatywnie rozpatrzone lub nieprawidłowo podpisane dokumenty są niszczone.

 


 Przyjmowanie interesantów  

Nadleśniczy lub upoważniony przez niego pracownik Nadleśnictwa Mieszkowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 1000 - 1600, a jeżeli w danym tygodniu we wtorek przypada dzień wolny od pracy - w najbliższy po nim dzień roboczy. 

 


Kasa Nadleśnictwa Mieszkowice

 Kasa Nadleśnictwa Mieszkowice czynna jest codziennie w godzinach od 700 do 1500. 

 


Certyfikat FSC  

Nadleśnictwo Mieszkowice prowadzi prawidłową gospodarkę leśną, co potwierdzone jest otrzymaniem i pozytywną weryfikacją certyfikatu FSC.

Certyfikat FSC jest weryfikowany w wyniku przeprowadzanych audytów okresowych, które pozwalają sprawdzić system prowadzonej gospodarki leśnej.

Certyfikat dobrej gospodarki leśnej wg systemu FSC o numerze: SGS-FM/COC-000243 jest ważny do 15 kwietnia 2019 r.  

 


 Certyfikat PEFC

 Nadleśnictwo Mieszkowice prowadzi prawidłową gospodarkę leśną, co potwierdzone jest otrzymaniem certyfikatu PEFC.

Certyfikat PEFC jest weryfikowany w wyniku przeprowadzanych audytów okresowych, które pozwalają sprawdzić system prowadzonej gospodarki leśnej.

Certyfikat dobrej gospodarki leśnej wg systemu PEFC o numerze: CSL/724/2014 ważny jest do 13 listopada 2017 r.

 


Afrykański pomór świń u dzików!

Potwierdzone zostało wystąpienie afrykańskiego pomoru świń (ASF) na Litwie. Tym samym wirus ASF (ASFV) znalazł się na obszarze Unii Europejskiej (UE). Biorąc pod uwagę fakt, że regulacje prawne UE zakładają, że w przypadku wystąpienia ASF na terenie jakiegokolwiek kraju wspólnoty, zamyka się obrót trzodą chlewna oraz mięsem nie w całym kraju, jak to miało miejsce w przeszłości, a jedynie w okręgach zapowietrzonym i zagrożonym, oraz mając na uwadze fakt, że ASFV może krążyć w populacji litewskich dzików, zagrożenie wprowadzenia ASFV na terytorium innych, szczególnie sąsiadujących z Litwą krajów UE, jest bardzo wysokie.

Fakt, występowania ASFV w populacji dzików stwarza potrzebę włączenia myśliwych oraz leśników w program szkolenia, którego celem jest uświadomienie roli myśliwych i leśniczych w ochronie Polski przed rozprzestrzenieniem się ASF w populacji dzików bytujących w naszych lasach, a tym samym ochronę krajowych stad świń przed wirusem ASF, który w pierwszej kolejności może znaleźć się wśród dzików.

Poniżej zostały przedstawione najczęściej zadawane pytania dotyczące ASF u dzików wraz z odpowiedziami.

Czym jest afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń jest nieuleczalną chorobą wirusową, która występuje wyłącznie u świń i dzików. W krajach afrykańskich - na południe od Sahary, w których choroba ta pojawiła się około 100 lat temu i występuje sporadycznie do dzisiaj, podobnie jak na półwyspie iberyjskim, gdzie ASF został zwalczony w 1999 r., wirus ASF może być przenoszony również przez kleszcze - gatunek, który w naszej strefie klimatycznej nie odgrywa istotnej roli.

Jaki jest przebieg i objawy kliniczne ASF u dzików?

U dzików europejskich infekcja prowadzi do bardzo ciężkich, ale nieswoistych objawów ogólnych, jak gorączka, osowienie, utrata apetytu, zaburzenia w poruszaniu się i problemy w oddychaniu. Wystąpić mogą również krwawienia (z nosa, krwawa biegunka, krwawienia skóry). Chore zwierzęta wykazują między innymi ograniczony odruch ucieczki lub inne objawy, jak niechęć do poruszania się i utrata orientacji. Choroba dotyczy wszystkich grup wiekowych i obu płci dzików w równym stopniu i w większości przypadków prowadzi do padnięć zwierząt w okresie 7 - 10 dni po zakażeniu.
Po przekrojeniu zwłok dzika należy zwrócić uwagę na: przekrwione i powiększone węzły chłonne, powiększoną śledzionę i wybroczyny w narządach wewnętrznych, w skórze lub pod skórą. Płuca i drogi oddechowe są często wypełnione pianą.
Brak wymienionych zmian nie wyklucza, że przyczyną nagłego padnięcia dzika, a częściej większej liczby dzików, może być ASF. Z tego powodu zauważenie zwiększonych padnięć dzików powinno stanowić sygnał do podejrzenia ASF. Sekcja dzików powinna być wykonana wyłącznie przez lekarza weterynarii.

Jak choroba jest przenoszona?

Choroba może być przenoszona bezpośrednio ze zwierzęcia na zwierzę lub pośrednio przez zanieczyszczone przedmioty. W niekorzystnych okolicznościach, do wprowadzenia wirusa na teren naszego kraju, może wystarczyć porzucona kanapka z wędliną sporządzona z mięsa chorego dzika lub świni. Szczególnie niebezpieczna w aspekcie przenoszenia zarazy jest krew dzików. Najmniejsza ilość krwi wystarczy do zakażenia wrażliwych dzików lub świń.

Na co należy zwrócić uwagę?

Wskazane jest zdawanie sobie sprawy z faktu, że aktualnie dziki mogą być ważnym wektorem we wprowadzeniu wirusa ASF do Polski i jego szerzeniu się w populacji dzików, a później świń.
Prosi się zatem myśliwych i leśników o zwrócenie uwagi na zwiększone padnięcia w lesie dzików i poinformowanie o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii (PLW), bezpośrednio, lub za pośrednictwem organów administracji lokalnej. Należy także pobrać próbki do badań laboratoryjnych, które zostaną przesłane do laboratorium przez PLW. Optymalne są próbki krwi i śledziony, ewentualnie węzły chłonne, migdałki, płuca, a w ostateczności, jeśli brak jest wymienionych narządów w tuszy dzika, kość długa lub mostek. Do badań mogą być przesłane nawet tkanki z postępującym procesem gnilnym.
Szczególnie ostrożnym należy być z przedmiotami zanieczyszczonymi krwią lub, które miały z nią kontakt. Do tych przedmiotów należą sprzęt łowiecki, buty, ubiór, szmaty, naczynia, noże.
Prosi się myśliwych o przestrzeganie zasad higieny po polowaniach (nie pozostawianie patrochów w lesie po zakończeniu polowania; dezynfekcję sprzętu łowieckiego).
Myśliwi powinni unikać wchodzenia do chlewni min. Przez 48 godz. od zakończenia polowania.
Litwa jest atrakcyjnym krajem dla turystów i myśliwych. Należy zdawać sobie jednak sprawę, że trofea i inne produkty z dzików mogą stanowić źródło wirusa i stwarzać ryzyko przeniesienia wirusa ASF i dalszego szerzenia się choroby. To samo dotyczy ubioru i innych przedmiotów.

Jak choroba jest zwalczana?

Niestety nie ma szczepionki przeciw afrykańskiemu pomorowi świń, dlatego w zwalczaniu ASF wśród dzików najważniejsze jest zachowanie środków ostrożności i regulacja ich populacji.

Materiały szkoleniowe zawarte są w plikach do pobrania: „Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe dla myśliwych i leśników”.

 


 

 

Pliki do pobrania:
      Ogłoszenie pobierz
      Ogłoszenie - sprostowanie pobierz
      Załącznik nr 1 - Wzór umowy na pakiet A i B (dostrzegalnie) pobierz
      Załącznik nr 2 - Wzór umowy na pakiet C (PAD) pobierz
      Załącznik nr 3 - Wzór umowy na pakiet D (dyżury ciągnika z pługiem) pobierz
      Załącznik nr 4 - Oferta cenowa pobierz
      Załącznik nr 4 - Oferta cenowa - sprostowanie pobierz
      Załącznik nr 5 - Oświadczenie w sprawie podatków i składek ZUS pobierz
      Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu pobierz
      Ceny detaliczne netto na surowiec drzewny obowiązujące od 10 stycznia 2017 r. pobierz
      Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe dla myśliwych i leśników pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Jan Grzyś
Data modyfikacji: 2017/02/16 09:06:02
Redaktor zatwierdzający: Zbigniew Majda
Wprowadzający: Joanna Fira