Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie >> Informacje nieopublikowane w BIP

bip_logo_pl
odstep
Niepodlegające upublicznieniu

Zgodnie z Art.10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z późn. zmianami) informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP jest udostępniana na wniosek.

Wniosek musi zawierać co najmniej określenie o jaką informację chodzi, określenie formy dostarczenia w/w oraz do kogo i gdzie ma zostać skierowana odpowiedź.

Poniżej załączamy plik z formularzem wniosku, z którego można skorzystać.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest  udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Informacja publiczna, która wymaga przygotowania lub przetworzenia udostępniana jest na podstawie pisemnego wniosku składanego przez zainteresowanego osobiście lub przekazywanego drogą korespondencyjną. Wniosek może być złożony w każdej komórce organizacyjnej Lasów Państwowych, a jego realizacja następuje w odpowiedniej komórce merytorycznie odpowiedzialnej za jego realizację.

Jeżeli informacja publiczna przed udostępnieniem wymaga przetworzenia, jej udostępnienie jest możliwe w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Jeżeli wnioskodawca wie lub został poinformowany, że uwzględnienie jego wniosku wymaga przygotowania informacji przetworzonej, powinien on już we wniosku uzasadnić "szczególną istotność dla interesu publicznego". Brak tej "szczególnej istotności" stanowić może podstawę odmowy udostępnienia informacji, którą należy w tym celu przetworzyć. Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji. 


Niezależnie od udostępnienia informacji publicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępnienia na wniosek, wykłada się lub wywiesza informacje publiczne na tablicy ogłoszeń na parterze biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, ul. J. Słowackiego 2 albo zamieszcza na stronie internetowej RDLP .
Informacja niejawna

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2, podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.


Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Kontakt z osobami biura RDLP w Szczecinie odbywa się w godzinach urzędowania 7.00 – 15.00:

  • poprzez Kancelarię pod numerem telefonu (0-91) 432-87-00
  • bezpośrednio z kierownikami komórek organizacyjnych lub sekretariatem dyrektora [>>] 

Sprawy załatwiane są pisemnie, telefonicznie lub osobiście w siedzibie biura RDLP w Szczecinie w kolejności ich wpływu, w terminach wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych ustaw.

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Sławomir Wencel - Dyrektor RDLP w Szczecinie
Data modyfikacji: 2013/06/06 10:56:57
Redaktor zatwierdzający: Ilona Szymańska
Wprowadzający: Ilona Szymańska