Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep
 

Plan Urządzenia Lasu (PUL) jest to podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego nadleśnictwa, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Jest on sporządzany co 10 lat, na podstawie Ustawy o lasach w oparciu o Instrukcję Urządzania Lasu, która stanowi załącznik do Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r. W Planie Urządzenia Lasu zawarte są zasady i sposoby prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej w lasach wielofunkcyjnych.

 I. Etapy wykonania projektu planu urządzenia lasu:

 1. Zwołanie Komisji Założeń Planu (KZP):

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) zwołuje Komisję Założeń Planu (KZP), której zadaniem jest wypracowanie „Założeń do sporządzenia projektu Planu Urządzenia Lasu” wraz z Programem Ochrony Przyrody (POP) i Prognozą oddziaływania tego planu na środowisko (POnŚ). Uczestnikami KZP są: nadleśniczy, przedstawiciele RDLP, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP), Zespołu Ochrony Lasu (ZOL), przedstawiciele urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarką leśną i ochroną przyrody
w lasach nadleśnictwa.

 

2. Złożenie wniosku przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych odnośnie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganej w Prognozie oddziaływania PUL na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ). Z wnioskiem o uzgodnienie zakresu informacji wymaganych w prognozie oddziaływania dyrektor RDLP występuje również do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (PWIS). Wniosek powinien zawierać elementy o których mowa w art.51 i art.52 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., nr199, poz.1227).

 

3. Zapewnienie przez dyrektora RDLP udziału społeczeństwa w postępowaniu, poprzez podanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP
i lokalnej prasie informacji o:

 • przystąpieniu do opracowania projektu PUL,
 • możliwościach zapoznania się z założeniami do planu oraz o miejscu ich wyłożenia do wglądu,
 • sposobie, miejscu i terminie składania uwag i wniosków,
 • właściwości rozpatrywania uwag i wniosków.

 

4. Wyłonienie w drodze przetargu publicznego wykonawcy projektu PUL wraz
z Prognozą oddziaływania na środowisko. Wykonanie prac terenowych, a następnie kameralnych przez wykonawcę planu, wykonanie zestawień zbiorczych danych inwentaryzacyjnych wraz z ich zobrazowaniem na mapach przeglądowych, zaprojektowanie wskazówek gospodarczych, aktualizację Programu Ochrony Przyrody, sporządzenie Prognozy oddziaływania planu na środowisko.

 

5. Zwołanie przez dyrektora RDLP Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG). Przedmiotem Narady jest:

 •  analiza gospodarki leśnej za okres obowiązywania poprzedniego Planu Urządzenia Lasu na podstawie: referatu nadleśniczego, koreferatu wykonawcy projektu PUL wraz z oceną oddziaływania na środowisko czynności gospodarczych wykonywanych zgodnie z dotychczasowym PUL, referatu kierownika ZOL dotyczącego kierunkowych zadań z zakresu ochrony lasu oraz informacji naczelnika właściwego do spraw urządzania lasu RDLP w zakresie wykonania monitoringu dotyczącego skutków realizacji planu na środowisko i obszary Natura 2000 zgodnie z ustaleniami przyjętymi
  w Prognozie oddziaływania na środowisko dla tego planu;
 •   wnioski w sprawie ogólnej ochrony lasu na podstawie referatu Kierownika ZOL;
 • omówienie projektu Programu Ochrony Przyrody na podstawie referatu wykonawcy;
 • ocena projektu PUL na podstawie referatu wykonawcy i koreferatu nadleśniczego;
 • akceptacja lub korekta Prognozy oddziaływania Planu Urządzenia Lasu na środowisko na podstawie referatu wykonawcy projektu planu.

Z posiedzenia NTG wykonawca sporządza protokół, który zatwierdzany jest przez przewodniczącego narady (dyrektor RDLP, lub jego zastępca). Uczestnikami NTG są: nadleśniczy, przedstawiciele RDLP, DGLP, ZOL, wykonawca, przedstawiciele jednostek naukowych jako eksperci.

 

6. Dyrektor RDLP bezpośrednio po podpisaniu protokołu z NTG podaje do publicznej wiadomości informacje o: możliwościach zapoznania się z projektem PUL wraz
z Prognozą oddziaływania planu na środowisko; terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu PUL; o sposobie, miejscu i terminie składania uwag i wniosków.

 

7. Przekazanie protokołu wraz z projektem PUL oraz Prognozą oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z prośbą o wydanie opinii.

 

8. Fakultatywne zwołanie, po uzyskaniu stosownej opinii w sprawie projektu PUL (wraz z POP oraz Prognozą) oraz ewentualnych uwag i wniosków, Komisji Projektu Planu (KPP), mającej charakter debaty publicznej - której przedmiotem jest:

 • omówienie opinii, i zgłoszonych uwag i wniosków,
 • wstępne sformułowanie uzasadnienia dotyczącego projektu PUL
  i ustosunkowanie się do uwag i wniosków zgłoszonych przez społeczeństwo.

 

9. Sporządzenie przez dyrektora RDLP, pisemnego podsumowania.

 

10. Skierowanie projektu PUL poprzez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wraz z podsumowaniem do zatwierdzenia przez ministra właściwego ds. środowiska.

Po otrzymaniu decyzji MŚ zatwierdzającej, Plan Urządzenia Lasu, dyrektor RDLP podaje do publicznej wiadomości informację o zatwierdzeniu planu, umożliwia zapoznanie się z jego treścią. Następnie przekazuje decyzję wraz z posumowaniem do RDOŚ oraz do PWIS oraz monitoruje oddziaływanie planu urządzenia lasu na środowisko.

 

II. Informacje dot. obowiązujących Planów Urządzenia Lasu dostępne są na stronach BIP nadleśnictw, których obszaru plany te dotyczą.

 

III. Okresy obowiązywania PUL dla nadleśnictw RDLP w Szczecinie:   

 

 

 

Nr jednostki

Nazwa nadleśnictwa

PUL

początek

koniec

14

Kliniska

2008

2017

24

Resko

2008

2017

11

Gryfice

2009

2018

19

Międzyrzecz

2009

2018

22

Nowogard

2010

2019

25

Rokita

2010

2019

35

Strzelce Kraj.

2010

2019

7

Dobrzany

2011

2020

31

Choszczno

2011

2020

8

Drawno

2012

2021

15

Kłodawa

2012

2021

16

Łobez

2012

2021

1

Barlinek

2013

2022

6

Dębno

2013

2022

28

Smolarz

2013

2022

2

Bierzwnik

2014

2023

3

Bogdaniec

2014

2023

9

Głusko

2014

2023

17

Mieszkowice

2014

2023

13

Karwin

2015

2024

18

Międzychód

2015

2024

23

Ośno Lub.

2015

2024

26

Rzepin

2015

2024

32

Lubniewice

2015

2024

33

Sulęcin

2015

2024

4

Bolewice

2016

2025

5

Chojna

2016

2025

20

Międzyzdroje

2016

2025

21

Myślibórz

2016

2025

27

Skwierzyna

2016

2025

34

Różańsko

2016

2025

10

Goleniów

2017

2026

12

Gryfino

2017

2026

29

Trzciel

2017

2026

30

Trzebież

2017

2026

 

Pliki do pobrania:
      Protokół z posiedzenia Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG) w sprawie opracowania planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Kliniska które odbyło się w dniu 07.11.2017 r. w Kliniskach. pobierz
      Protokół z posiedzenia Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG) w sprawie opracowania planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Resko które odbyło się w dniu 14.11.2017 r. w Resku. pobierz
      Protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu w sprawie opracowania planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Nowogard, które odbyło się w dniu 30.05.2017 r. w Nowogardzie. pobierz
      Protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu w sprawie opracowania planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Rokita, które odbyło się w dniu 08.06.2017 r. w Rokicie. pobierz
      Protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu w sprawie opracowania planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Strzelce Kraj., które odbyło się w dniu 13.06.2017 r. w Strzelcach Kraj. pobierz
      Protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu w sprawie opracowania planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Gryfice, które odbyło się w dniu 05.07.2016 r. w Gryficach pobierz
      Protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu w sprawie opracowania planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Międzyrzecz, które odbyło się 21.06.2016 roku w Międzyrzeczu pobierz
      Protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu w sprawie opracowania planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Kliniska, które odbyło się 29.06.2015r. pobierz
      Protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu w sprawie opracowania planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Resko, które odbyło się 10.06.2015r. pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Sławomir Wencel - Dyrektor RDLP w Szczecinie
Data modyfikacji: 2018/01/03 08:32:54
Redaktor zatwierdzający: Jolanta, Gaczyńska
Wprowadzający: Jolanta, Gaczyńska