Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

 

 

 

 
REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W SZCZECINKU
ul. A. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek
tel. (94) 372 63 00
fax (94) 372 63 01
www.szczecinek.lasy.gov.pl
 
 
DYREKTOR RDLP
Andrzej Modrzejewski
 
tel. bezpośredni: (94) 37 263 11
sekretariat: (94) 37 263 10
 
 
 
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
Tomasz Skowronek
 
tel. bezpośredni: (94) 37 263 12
sekretariat: (94) 37 263 10
 
 
 
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONOMICZNYCH
Anna Paszkiewicz
 
tel. bezpośredni: (94) 37 263 13
sekretariat: (94) 37 263 10
 
 
 
Komórka organizacyjna
(symbol)
 
 
 
 
 
Zadania
 
Imię
i nazwisko,
stanowisko
 
 
Nr tel., e-mail, nr pokoju
 
Wydział Organizacji
i Kadr
(DO)
 
 
Organizacja, kadry, szkolenia, sprawy socjalne, BIP, SWIP.
 
Alina Januszewska
p.o. naczelnik
 
(94) 37 263 26
 
 
pokój nr 4
 
 
Wydział Kontroli
i Audytu Wewnętrznego
(DK)
 
 
Wykonywanie czynności związanych z kontrolą instytucjonalną oraz controllingiem w komórkach organizacyjnych biura RDLP i jednostkach organizacyjnych.
 
 
Leszek
Kościelny
naczelnik
 
(94) 37 263 30
 
 
pokój nr 207
 
Zespół ds. Ochrony Mienia, Obronności, Promocji
i Mediów
(DM)
 
 
Prowadzenie spraw
z zakresu koordynowania
i nadzorowania ochrony mienia i zwalczania szkodnictwa leśnego, obronności i ochrony informacji niejawnych, edukacji leśnej oraz prowadzenia polityki informacyjnej.
 
 
Maksymilian Sierpiński
główny specjalista SL – kierownik Zespołu
 
 
(94) 37 263 32
 
 
pokój nr 205
 
Stanowisko ds. BHP
(DB)
 
 
Prowadzenie 
i koordynowanie całokształtu spraw związanych
z przestrzeganiem zasad i przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy w RDLP oraz nadzór nad działalnością
w zakresie bhp w jednostkach organizacyjnych.
 
 
Lech
Sawa
starszy specjalista
 
(94) 37 263 37
 
 
pokój nr 211
 
 
Stanowisko ds. Koordynacji  Wdrażania Projektów Rozwojowych
(DP)
 

 

 

 Nadzór i realizacja projektów rozwojowych w PGL LP, wsparcie i doradztwo w zakresie organizacji prac projektowych.

 
 
 

 Błażej Chmielewski

st. specjalista Służby Leśnej

 

(94) 37 263 35

blazej.chmielewski@szczecinek.lasy.gov.pl 

pokój nr 115

 

 
 

 
Wydział Gospodarki Leśnej
(ZG)
 
 
Wydział przygotowuje, wspiera, koordynuje oraz nadzoruje
w jednostkach organizacyjnych zadania związane
z nasiennictwem, selekcją, szkółkarstwem,hodowlą
 i użytkowaniem lasu, 
a także z gospodarką rolną oraz nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
 
 
Anna
Stachowiak
naczelnik
 
(94) 37 263 40
 
 
pokój nr 208
 
Wydział Ochrony Lasu
(ZO)
 
 
Wydział inicjuje, nadzoruje oraz prowadzi pomoc merytoryczną
w zakresie zachowania bioróżnorodności i wartości przyrodniczych wszystkich ekosystemów leśnych, utrzymania należytego stanu zdrowotnego i sanitarnego lasów, zabezpieczenia przed szkodami ze strony czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych
(z wyłączeniem szkodnictwa leśnego), ochrony ppoż, terenów certyfikacji gospodarki leśnej, udostępnienia lasu dla społeczeństwa, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz gospodarki łowieckiej.
 
 
Wojciech
Osuch
naczelnik
 
(94) 37 263 52
 
 
pokój nr 306
 
Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi
(ZS)
 
 
Prowadzenie całokształtu zagadnień z zakresu stanu posiadania, urządzania lasu, systemu informacji przestrzennej (SIP), a także tworzenia, dzielenia, łączenia i likwidacji oraz określenia zasięgu terytorialnego nadleśnictw
i obrębów leśnych –koordynowanie, wspieranie 
i nadzorowanie nadleśnictw 
w tym zakresie.
 
 
Paweł Soroczyński
naczelnik
 
(94) 37 263 50
 
 
pokój nr 113
 
Wydział Infrastruktury Leśnej
(ZI)
 
 
Wydział wspiera oraz prowadzi
w nadleśnictwach pomoc merytoryczną 
w zakresie budownictwa ogólnego, drogowego, wodnego, postępu techniczno-technologicznego, transportu, wykorzystania maszyn i urządzeń w leśnictwie, prywatyzacji prac leśnych, współpracy na szczeblu RDLP
z przedstawicielami przedsiębiorczości leśnej,przeprowadzenia procedur przetargowych związanych
z zamawianiem robót, dostaw i usług na potrzeby RDLP. Prowadzi sprawy związane ze sprzedażą budynków i lokali mieszkalnych 
w nadzorowanych jednostkach. Prowadzi całokształt spraw związanych z budową środków trwałych biura RDLP w zakresie robót budowlanych oraz sprawy związane 
z pozyskaniem i wdrożeniem środków pomocowych, w tym funduszy Unii Europejskiej.
 
 
Otton Wyszomirski
naczelnik
 
(94) 37 263 55
 
 
pokój nr 216
 
Wydział Księgowości
(EK)
 
 
Prowadzenie rachunkowości, rozliczeń finansowych
i podatkowych oraz wspieranie, koordynowanie 
i nadzorowanie jednostek organizacyjnych 
w zakresie ewidencji księgowej, sprawozdawczości, finansowania
 i kredytowania.
 
 
Maria
Klasa
główny
księgowy
 
 
(94) 37 263 80
 
 
pokój nr 2
 
Wydział Analiz
i Planowania
(EP)
 
 
Prowadzenie spraw związanych
z opracowaniem planów i analiz ekonomicznych oraz współuczestniczenie
w przygotowaniu właściwych sprawozdań, opinii, a także sprawowanie nadzoru nad realizacją planów finansowo-gospodarczych oraz wspieranie, koordynowanie
i nadzorowanie jednostek w tym zakresie.
 
 
Lech
Radowski
naczelnik
 
(94) 37 263 85
 
 
pokój nr 204
 
Wydział Gospodarki Drewnem

(ED)


 

Stanowisko Pracy Brakarza Regionalnego

(ED.B)

 

Nadzorowanie oraz koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych
w zakresie zasad sprzedaży drewna, polityki cenowej
i handlowej,  działalności marketingowej oraz użytkowania lasu.


 

Prowadzenie spraw związanych z brakarstwem w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych.

 
Zbigniew Mierzejewski
naczelnik
 
(94) 37 263 60
 
 

pokój nr 107


 

pokój nr 115

 
Wydział Administracji
(EA)
 
 
Prowadzenie całokształtu spraw związanych 
z administrowaniem majątkiem biura RDLP.
 
 
Przemysław Kuczyński
naczelnik
 
(94) 37 263 73
 
 
pokój nr 106
 
 
Wydział Informatyki
(EI)
 
 
Wydział prowadzi prace związane z utrzymaniem SILP w RDLP oraz nadzoruje te zagadnienia w jednostkach organizacyjnych RDLP, koordynuje zgodność sprzętową 
i programową SILP
i pozostałych aplikacji oraz rozwój sieci teleinformatycznych na terenie RDLP. Prowadzi czynności związane 
z serwisem sprzętu, szkoleniami i ochroną praw autorskich oprogramowania.
 
 
Mariusz
Klasa
naczelnik
 
 
(94) 37 263 70
 
 
pokój nr 105

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor RDLP w Szczecinku
Andrzej Modrzejewski
Data modyfikacji: 2018/02/06 08:42:34
Redaktor zatwierdzający: Joanna Nadolska
Wprowadzający: Joanna Nadolska