Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwo Ustka

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwo Ustka >> Zamówienia publiczne >> Przebudowa schodów wewnętrznych i stropu z wejściem do kancelarii w leśniczówce Bukowo

bip_logo_pl
odstep
Przebudowa schodów wewnętrznych i stropu z wejściem do kancelarii w leśniczówce Bukowo

Data opublikowania: 2012/10/02
Tryb postępowania: zamówienie nie podlegające PZP
Data składania ofert lub wniosków: 2012/10/10

Ustka, 2012.10. 02.

 

Zn.spr. SA – 2717 –  79 /12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                        

                                                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Na zamówienie o wartości do 14 tyś. Euro na zadanie pn : « Przebudowa schodów wewnętrznych i stropu z wejściem do kancelarii w leśniczówce Bukowo z s. Lubuczewo 16 »

      I.     Zamawiający :

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustka

Ul. Słupska 25, 76 – 270 Ustka

Tel. 59-814-40-09

Fax 59-814-40-09

e-mail : ustka@szczecinek.lasy.gov.pl

NIP : 839-001-18-07

      II.   Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony o wartości poniżej

          14 000,00 euro na roboty budowlane.

III.  Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest  rozbiórka istniejących schodów drewnianych i części stropów oraz budowa nowych schodów i części stropów o konstrukcji żelbetowej oraz wymurowanie ścianek działowych gazobetonowych gr. 12 cm.

Wyżej wymienione roboty budowlane będą wykonywane wewnątrz budynku leśniczówki  Bukowo z s. w m. Lubuczewo 16.

Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wymagany nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia :

Od dnia 22.10.2012r do dnia 31.12.2012r.

Termin może być krótszy, gdyż jest on jednym z kryteriów sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 22 ust.1 Pzp :

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jezeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiajacy nie precyzuje tego warunku.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu :   

     Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana

      na podstawie dokumentów złożonych w ofercie , w systemie « spełnia – nie spełnia ».

Wymagane dokumenty, to :

1.      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2.      Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 ustawy Pzp.

Wymagane jest wniesienie wadium w kwocie 1000,00 zł w formie pieniężnej, w dniu  otwarcia ofert tj. 10.10.2012 r. do godziny 10 :00-ej w kasie siedziby Nadleśnictwa Ustka lub przelewem na konto 83 2030 0045 1110 0000 0092 8550.

Miejsce i termin składania ofert :

Składanie ofert w dniu 10.10.2012 r. do godziny 10 :00ej w siedzibie

      Nadleśnictwa Ustka, ul. Słupska 25, 76-270 Ustka (sekretariat).

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.10.2012 r. o godzinie 10 :30 w siedzibie Nadleśnictwa Ustka, ul. Słupska 25, 76-270 Ustka (sala narad).

   Kryteria wyboru ofert i sposobu oceny ofert - cena oferty 100%

      Kosztorysy ślepe i przedmiary robót zamieszcza się w załączeniu.

Projekt techniczny jak również szczegółowe informacje dodatkowe można uzyskać u Sekretarza Nadleśnictwa Pana Jerzego Banaszkiewicza, tel. 59-815-29-65,

     lub kom. 696 050 237 w godz. od 7 :00- ej do 14: 00-ej.

 

W załączeniu :

1. Przedmiar robót                                                               Z - ca Nadleśniczego

2. Wzór umowy                                            

                                                                                          mgr inż. Jarosław Wilkos

     

 

     

                                

 

 

                                                                       

                                                                              

                                                                                   

 

 

                                                                                     

 

Ustka, 2012.10. 02.

 

Zn.spr. SA – 2717 –  79 /12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                        

                                                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Na zamówienie o wartości do 14 tyś. Euro na zadanie pn : « Przebudowa schodów wewnętrznych i stropu z wejściem do kancelarii w leśniczówce Bukowo z s. Lubuczewo 16 »

      I.     Zamawiający :

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustka

Ul. Słupska 25, 76 – 270 Ustka

Tel. 59-814-40-09

Fax 59-814-40-09

e-mail : ustka@szczecinek.lasy.gov.pl

NIP : 839-001-18-07

      II.   Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony o wartości poniżej

          14 000,00 euro na roboty budowlane.

III.  Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest  rozbiórka istniejących schodów drewnianych i części stropów oraz budowa nowych schodów i części stropów o konstrukcji żelbetowej oraz wymurowanie ścianek działowych gazobetonowych gr. 12 cm.

Wyżej wymienione roboty budowlane będą wykonywane wewnątrz budynku leśniczówki  Bukowo z s. w m. Lubuczewo 16.

Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wymagany nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia :

Od dnia 22.10.2012r do dnia 31.12.2012r.

Termin może być krótszy, gdyż jest on jednym z kryteriów sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 22 ust.1 Pzp :

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jezeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiajacy nie precyzuje tego warunku.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu :   

     Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana

      na podstawie dokumentów złożonych w ofercie , w systemie « spełnia – nie spełnia ».

Wymagane dokumenty, to :

1.      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2.      Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 ustawy Pzp.

Wymagane jest wniesienie wadium w kwocie 1000,00 zł w formie pieniężnej, w dniu  otwarcia ofert tj. 10.10.2012 r. do godziny 10 :00-ej w kasie siedziby Nadleśnictwa Ustka lub przelewem na konto 83 2030 0045 1110 0000 0092 8550.

Miejsce i termin składania ofert :

Składanie ofert w dniu 10.10.2012 r. do godziny 10 :00ej w siedzibie

      Nadleśnictwa Ustka, ul. Słupska 25, 76-270 Ustka (sekretariat).

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.10.2012 r. o godzinie 10 :30 w siedzibie Nadleśnictwa Ustka, ul. Słupska 25, 76-270 Ustka (sala narad).

   Kryteria wyboru ofert i sposobu oceny ofert - cena oferty 100%

      Kosztorysy ślepe i przedmiary robót zamieszcza się w załączeniu.

Projekt techniczny jak również szczegółowe informacje dodatkowe można uzyskać u Sekretarza Nadleśnictwa Pana Jerzego Banaszkiewicza, tel. 59-815-29-65,

     lub kom. 696 050 237 w godz. od 7 :00- ej do 14: 00-ej.

 

W załączeniu :

1. Przedmiar robót                                                               Z - ca Nadleśniczego

2. Wzór umowy                                            

                                                                                          mgr inż. Jarosław Wilkos

     

 

     

                                

 

 

                                                                       

                                                                              

                                                                                   

 

 

                                                                                     

 

Pliki do pobrania:
      przedmiar_schody_lubuczewo.pdf pobierz
      wzor_umowyroboty_budowlane_do_siwz.doc pobierz
      schody_wybor.doc pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustka - Jarosław Wilkos
Data modyfikacji: 2012/10/18 12:59:02
Redaktor zatwierdzający: Agnieszka Wiatrak
Wprowadzający: Andrzej Łukasik