Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
ul. Mickiewicza 9
87-100 Toruń
tel. 56 65 84 300
fax. 56 65 84 366
www.torun.lasy.gov.pl
rdlp@torun.lasy.gov.pl

NIP: 879-018-04-71
REGON: 870529988

godziny otwarcia biura 715-1515

 

 

Dyrektor
Janusz Kaczmarek 
56 62 22 583
rdlp@torun.lasy.gov.pl
pok. nr 42
Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek od godz. 1100 do 1700.

 

Zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej
Witold Pajkert
56 62 22 583 
rdlp@torun.lasy.gov.pl
pok. nr 45

 

Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych
Roman Dobrzyński 
56 62 22 583
rdlp@torun.lasy.gov.pl
pok. nr 46

 

Zastępca dyrektora ds. rozwoju
Robert Paciorek

rdlp@torun.lasy.gov.pl

 

Punkt alarmowo-dyspozycyjny
56 65 84 331, 056 62 25 799
tel. kom. 696 025 520
pad@torun.lasy.gov.pl
pok. nr 26

 

Wydział Organizacji i Kadr
Naczelnik
Agnieszka Mularzuk
Do zadań wydziału należy prowadzenie spraw z zakresu organizacji, kadr i szkoleń oraz socjalno-bytowych
56 65 84 343
agnieszka.mularzuk@torun.lasy.gov.pl
pok. nr 38

 

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Naczelnik
Lech Niesłuchowski
Do zadań wydziału należy wykonywanie zadań związanych z kontrolą instytucjonalną oraz controllingiem w komórkach organizacyjnych RDLP i nadleśnictwach nadzorowanych przez dyrektora, koordynowanie spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków, współpraca z Głównym Inspektorem LP oraz organami kontroli państwowej
56 65 84 303
lech.niesluchowski@torun.lasy.gov.pl
pok. nr 74

 

Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Główny specjalista SL - kierujący zespołem
Tadeusz Chrzanowski
Realizuje zadania związane z prowadzeniem polityki informacyjnej oraz zapewnieniem sprawnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, w tym prowadzenie stron internetowych biura RDLP i redagowanie kwartalnika – biuletynu wewnętrznego RDLP oraz przygotowanie innych wydawnictw własnych i publikacji. Koordynuje działania w zakresie public relations. Zajmuje się obsługą i prowadzeniem konferencji prasowych, spotkań z mediami, organizowaniem wystąpień dyrektora w mediach oraz innych imprezach promocyjno-informacyjnych. Protokołuje narady dyrektora. Prowadzi i koordynuje działalność nadzorowanych jednostek w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa. Prowadzi zagadnienia związane z funkcjonowaniem Leśnych Kompleksów Promocyjnych, w tym zwłaszcza współpracę z Radą Naukowo-Społeczną LKP. Inicjuje i koordynuje współpracę zagraniczną
56 65 84 354
tadeusz.chrzanowski@torun.lasy.gov.pl
pok. nr 40

 

Zespół ds. Obronności i Ochrony Mienia
Główny specjalista SL - kierujący zespołem
Jacek Cichocki
Zajmuje się całokształtem zagadnień dotyczących szkodnictwa leśnego, ochrony mienia oraz koordynowaniem wszystkich spraw w zakresie obronności i ochrony informacji niejawnych
56 65 84 352
jacek.cichocki@torun.lasy.gov.pl
pok. nr 47

 

Zespół ds. Łowiectwa
Główny specjalista SL - kierujący zespołem
Piotr Beszterda
Zajmuje się całokształtem zagadnień dotyczących gospodarki łowieckiej
56 65 84 309
piotr.beszterda@torun.lasy.gov.pl
pok. nr 66

 

Stanowisko Głównego Specjalisty SL ds. Doradztwa Zawodowego i BHP
Główny specjalista SL
Joanna Stec
Zajmuje się całokształtem spraw związanych z przestrzeganiem zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w RDLP oraz nadzoruje sposób przestrzegania tych przepisów w nadzorowanych nadleśnictwach
56 65 84 374
joanna.stec@torun.lasy.gov.pl
pok. nr 49

 

Stanowisko Głównego Specjalisty SL ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych
Główny Specjalista SL
Honorata Galczewska
Zajmuje się całokształtem spraw związanych z implementacją „Wizji działań na rzecz rozwoju PGL LP” oraz zarządzaniem portfelem projektów rozwojowych Lasów Państwowych na szczeblu RDLP
56 65 84 371
honorata.galczewska@torun.lasy.gov.pl
pok. nr 11

 

Wydział Gospodarowania Ekosystemami
Naczelnik
Jan Pakalski
zadaniem wydziału jest merytoryczne przygotowanie oraz koordynacja, nadzór i kontrola nad realizacją w skali RDLP zadań w dziedzinie selekcji, nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu i zadrzewień. Realizując te zadania wydział uwzględnia wymogi niezbędne do uzyskania i utrzymania certyfikatów trwałej, zrównoważonej gospodarki leśnej. Ponadto wydział koordynuje działania innych komórek organizacyjnych RDLP w zakresie związanym z certyfikacją gospodarki leśnej w systemie FSC
56 65 84 341
jan.pakalski@torun.lasy.gov.pl
pok. nr 36

 

Wydział Ochrony Ekosystemów
Naczelnik
Kazimierz Stańczak
Zadaniem wydziału jest merytoryczne przygotowywanie, wspieranie, koordynowanie, kontrola oraz nadzorowanie realizacji zadań w zakresie ochrony lasu, ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej
56 65 84 340
kazimierz.stanczak@torun.lasy.gov.pl
pok. nr 35

 

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi
Naczelnik
Jan Frankowski
Do zadań wydziału należy prowadzenie całokształtu zagadnień w zakresie stanu posiadania, urządzania lasu, systemu informacji przestrzennej (SIP), a także tworzenia, dzielenia, łączenia i likwidacji oraz określania zasięgu terytorialnego nadleśnictw i obrębów leśnych – koordynowanie, wspieranie, nadzorowanie i kontrola nadleśnictw w tym zakresie
56 65 84 356
jan.frankowski@torun.lasy.gov.pl
pok. nr 56

 

Wydział Rozwoju i Innowacji
Naczelnik
Marek Wyżlic
Do podstawowych zadań wydziału należy prowadzenie koordynacji, nadzoru i kontroli nadleśnictw w zakresie budownictwa ogólnego, drogowego, wodnego, postępu techniczno-technologicznego, transportu, prywatyzacji prac leśnych, zamawiania robót, dostaw i usług, utrzymania i rozwoju infrastruktury
56 65 84 334
marek.wyzlic@torun.lasy.gov.pl
pok. nr 71

 

Wydział Finansowo-Księgowy
Główny księgowy
Danuta Kołtun
Podstawowym zadaniem Wydziału jest zapewnienie prawidłowego działania służby fi-nansowo-księgowej w zakresie gospodarki finansowej i należytego gospodarowania fun-duszami specjalnymi, czuwanie nad terminowym spływem należności oraz prowadzenie całokształtu spraw dotyczących: nadzoru nad finansowaniem i kredytowaniem nadleśnictw nadzorowanych przez RDLP, obsługi finansowo-księgowej i kasowej RDLP, gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi na szczeblu biura RDLP, ubezpieczeń osobowych, zadań budżetowych i rozliczeń z budżetem Państwa na szczeblu RDLP, nadzór i kontrola obsługi bankowej, nadzór nad operacjami bankowymi i ich zatwierdzanie, zakładanie dla biura RDLP pozycji planu dla grup czynności oraz czynności, materiałów i artykułów. Do zadań wydziału należy też koordynacja spraw związanych z organizowaniem rachunkowości, ustalaniem zasad kalkulacji, sprawozdawczości finansowej i analiz, koordynacja kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów
56 65 84 321
danuta.koltun@torun.lasy.gov.pl
pok. nr 15

 

Zespół Analiz i Planowania
Główny specjalista SL - kierownik
Hanna Kowalska
Podstawowym zadaniem zespołu jest koordynowanie w skali RDLP prac planistyczno-prognostycznych i sprawozdawczych
56 65 84 327
hanna.kowalska@torun.lasy.gov.pl
pok. nr 23

 

Wydział Gospodarki Drewnem
Naczelnik
Dariusz Meyer
Podstawowym zadaniem wydziału jest merytoryczny nadzór nad realizacją zadań nadle-śnictw w zakresie użytkowania lasu i nadzór nad gospodarką drewnem oraz tworzenie wa-runków do racjonalnej i efektywnej sprzedaży pozyskanego drewna, jego promocji i działań marketingowych
56 65 84 336
dariusz.meyer@torun.lasy.gov.pl
pok. nr 31

 

Wydział Administracji
Naczelnik
Maria Staśkiewicz
Wydział prowadzi całokształt spraw związanych z administrowaniem majątkiem RDLP, w tym pomieszczeniami i środkami transportowymi, zaopatrywaniem pracowników w materiały biurowe, środki techniczne, umundurowanie, sprzęt itp. Wydział prowadzi
kancelarię – ekspedycję, sekretariat i archiwum oraz koordynuje sprawy związane z instrukcją kancelaryjną i archiwalną

56 65 84 360
maria.staskiewicz@torun.lasy.gov.pl
pok. nr 54

 

Zespół Informatyki
Kierownik
Mirosław Derwojed
Do zadań zespołu należy organizacja i nadzór nad wdrażaniem SILP na terenie działania RDLP oraz zapewnienie funkcjonowania systemu w nadzorowanych nadleśnictwach i biurze RDLP
56 65 84 355
miroslaw.derwojed@torun.lasy.gov.pl
pok. nr 22

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Janusz Kaczmarek
Data modyfikacji: 2017/08/31 14:49:19
Redaktor zatwierdzający: Mateusz Stopiński
Wprowadzający: Mateusz Stopiński