Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 

I N F O R M A C J A
 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu informuje, że dla Nadleśnictwa Gniewkowo, został wykonany projekt planu urządzenia lasu oraz prognoza oddziaływania tego planu na środowisko. Plan ten będzie obowiązywał na lata 2018-2027.
 Z projektem planu oraz prognozą można zapoznać się w siedzibie RDLP w Toruniu w godzinach urzędowania lub na stronie internetowej RDLP w Toruniu pod adresem:
 Uwagi i wnioski można składać do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu do dnia 28 grudnia 2017 roku: pisemnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub bezpośrednio uczestnicząc w Komisji Projektu Planu, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2017 r. w siedzibie RDLP w Toruniu o godzinie 1000. Dyrektor RDLP w Toruniu w czasie posiedzenia Komisji Projektu Planu, która będzie miała charakter debaty publicznej, rozpatrzy zgłoszone uwagi i wnioski.
Toruń 27.11.2017

 

I N F O R M A C J A

            Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu informuje, że wykonane plany urządzenia lasu na lata 2017-2026 dla Nadleśnictw: Dąbrowa,Jamy, Osie, Rytel i Trzebciny, zostały zatwierdzone przez Ministra Środowiska pismami z dnia 26-05-2017 roku znak spr.: DL-I.611.28.2017 (Nadleśnictwo Jamy) i DL-I.611.29.2017 (Nadleśnictwo Osie), oraz z dnia 31-05-2017 roku, znak spr.: DL-I.611.34.2017 (Nadleśnictwo Dąbrowa), znak spr.: DL-I.611.30.2017 (Nadleśnictwo Rytel) i DL-I.611.35.2017 (Nadleśnictwo Trzebciny). Istnieje możliwość zapoznania się z treścią planów oraz uzasadnieniem i podsumowaniem o których mowa w art. 42 pkt. 2 i art. 55 ust.3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, w siedzibie RDLP w Toruniu lub w siedzibach Nadleśnictw.

Toruń 03.07.2017r.


 

 

 

I N F O R M A C J A


 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu informuje, że „Założenia do planu urządzenia lasu” zawarte w protokołach z KZP dla Nadleśnictw: Czersk i Przymuszewo, są wyłożone do wglądu w siedzibie RDLP w Toruniu oraz w siedzibach poszczególnych nadleśnictw w godzinach urzędowania oraz możliwe są do pobrania na stronie internetowej RDLP w Toruniu pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/plan_urzadzenia_lasu.
Uwagi i wnioski dotyczące tych założeń można składać do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu do dnia 25 października 2016 roku, pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dyrektor RDLP w Toruniu rozpatrzy złożone uwagi i wnioski w ciągu 14 dni od zakończenia terminu składania uwag i wniosków.

Toruń. 03 październik 2016 r.


 

 

 

I N F O R M A C J A

 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu informuje, że przystępuje do opracowania projektów planów urządzenia lasu dla Nadleśnictw: Czersk i Przymuszewo. Plany te będą obowiązywały na lata 2019-2028. Komisje Założeń Planu (KZP), których celem będzie wypracowanie założeń do sporządzanych projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, odbędą się o godzinie 1000 w terminach:
 - Nadleśnictwo Czersk – 07.07.2016 r, w siedzibie nadleśnictwa
 - Nadleśnictwo Przymuszewo – 05.07.2016 r. w świetlicy nadleśnictwa w miejscowości Laska, Gmina Brusy
Istnieje możliwość udziału społeczeństwa w obradach komisji oraz zapoznania się z treścią projektu założeń do planu (referatu i koreferatu na KZP). Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie RDLP w Toruniu oraz w poszczególnych nadleśnictwach w godzinach urzędowania.
 
Toruń, 31 maj 2016 r.


 

 

 

I N F O R M A C J A 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu informuje, że „Założenia do planu urządzenia lasu” zawarte w protokołach z KZP dla Nadleśnictw: Gniewkowo, Tuchola i Woziwoda, są wyłożone do wglądu w siedzibie RDLP w Toruniu oraz w siedzibach poszczególnych nadleśnictw w godzinach urzędowania oraz możliwe są do pobrania na stronie internetowej RDLP w Toruniu pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/plan_urzadzenia_lasu.
Uwagi i wnioski dotyczące tych założeń można składać do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu do dnia 30 października 2015 roku, pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dyrektor RDLP w Toruniu rozpatrzy złożone uwagi i wnioski w ciągu 14 dni od zakończenia terminu składania uwag i wniosków.

Toruń, 2 października 2015 r.

 


I N F O R M A C J A

                Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu informuje, że podległe nadleśnictwa prowadzą konsultacje społeczne w sprawie wyłonienia ekosystemów referencyjnych. Konsultacje trwają do dnia 21 sierpnia 2015 roku. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają nadleśnictwa. Dane teleadresowe nadleśnictw zainteresowani znajdą na stronie internetowej www.torun.lasy.gov.pl

Toruń, 11 sierpnia 2015 r.

 


   I N F O R M A C J A

            Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu informuje, że zgodnie z art.39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz § 125 ust. 2 pkt 8 lit. c, d Instrukcji Urządzania Lasu, protokoły z Komisji Założeń Planu (KZP) i Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG) dla nadleśnictw, dla których są opracowywane projekty planów urządzenia lasu, są zamieszczone na stronie internetowej RDLP w Toruniu pod adresem:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/plan_urzadzenia_lasu.

Powyższe protokoły będą dostępne do publicznej wiadomości do czasu zatwierdzenia projektów tych planów przez Ministra Środowiska i uzyskania stosownej Decyzji.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna za treść: Janusz Kaczmarek
Data modyfikacji: 2017/11/29 08:50:20
Redaktor zatwierdzający: Mateusz Stopiński
Wprowadzający: Janusz Nosowicz