Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Bydgoszcz

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Bydgoszcz >> Zamówienia publiczne >> Przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego SKODA FELICIA rok produkcji 1999 r.

bip_logo_pl
odstep
Przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego SKODA FELICIA rok produkcji 1999 r.

Data opublikowania: 2010/04/15
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2010/04/30

  Białe Błota, 15.04.2010 r.

 

Znak sprawy: ZG-IV-422-1/10

 

            Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bydgoszcz, działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.12.1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej PGL Lasy Państwowe (Dz.U.Nr 134, poz. 692) i w oparciu o informację z dnia 31.01.1996r. znak spr. EO-MD-905-1/96 Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w sprawie wzorowania się i stosowania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05.10.1993r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U.1993, Nr 97, poz. 443 ze zm.)

 

ogłasza

 

Przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego
SKODA FELICIA rok produkcji 1999 r.

 

Opis sprzedawanego środka trwałego:

Samochód osobowy, marki: SKODA FELICIA, rok produkcji 1999, stan licznika 213929 km, nr rejestracyjny CBY T846, nr inw. 741/775, stan techniczny: pojazd znajduje się w stanie niesprawności techniczno-eksploatacyjnej, nie jest dopuszczony do ruchu (brak ważnych badań technicznych).

 

Cena wywoławcza samochodu: 1.500,00zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset zł 00/100).

  

Sprzedawany środek trwały można oglądać w dni robocze od 16.04.2010 r. do 29.04.2010r.
w godz. 8-14, po wcześniejszym ustaleniu terminu, pod nr tel. 52 381-41-08 wew. 19

 

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Oferta na zakup samochodu osobowego Skoda Felicia, nie otwierać przed 30.04.2010r. do godz. 10.15” w sekretariacie Nadleśnictwa Bydgoszcz (pokój numer 7) lub wysłać na adres: Nadleśnictwo Bydgoszcz, ul. Sosnowa 9, 86-005 Białe Błota, do dnia 30.04.2010 r. do godz. 10.00.

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Nadleśnictwa Bydgoszcz w dniu  30.04.2010r.
o godz. 10:15 w sali nr 5.

Okres związania ofertą ustala się na 10 dni roboczych, licząc od dnia otwarcia ofert.

Pisemna oferta powinna zawierać:

  1. Imię i nazwisko oferenta bądź nazwę firmy,
  2.  adres i numer telefonu kontaktowego,
  3. Oferowaną cenę nabycia (cyfrowo i słownie) nie mniejszą od ceny wywoławczej środków trwałych.
  4. Oświadczenie, ze oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

 

Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę, lub prawo do przeprowadzenia pomiędzy nimi licytacji, oraz prawo do:

- odwołania przetargu, bez podania przyczyn,

- uznania, że przetarg nie został rozstrzygnięty, bez podania przyczyn

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, czyli 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt zł 00/100) 

- Wadium należy wpłacić gotówką do kasy Nadleśnictwa Bydgoszcz, lub przelewem na konto Nadleśnictwa Bydgoszcz BGŻ S.A O/Bydgoszcz 22 2030 0045 1110 0000 0047 4330 najpóźniej w dniu przetargu, do godz. 10.00

- Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu.

- Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zapłaty ceny sprzedaży w terminie 5 dni od daty zawiadomienia o rozstrzygnięcia przetargu,

-  Zastrzega się, że wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

- Warunkiem ważności postępowania i wyboru oferenta przez komisję przetargową jest zatwierdzenie protokołu z przetargu przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Bytnica.

Oferentom nie przysługuje prawo domagania się zwrotu kosztów poniesionych na przygotowanie oferty, oraz kosztów uczestnictwa w postępowaniu przetargowym.

Przedmiot przetargu zostanie wydany niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

 

Dodatkowych informacji w zakresie przedmiotowego przetargu można uzyskać u Pana Huberta Jachimowskiego pod nr. tel. (52) 381- 41-09 wew.19

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Jacek Krzyżanowski
Data modyfikacji: 2010/04/15 08:21:08
Redaktor zatwierdzający: Tomasz Lewicki
Wprowadzający: Tomasz Lewicki