Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Szubin

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Szubin >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 

                                          Informacje różne

  1. Lasy na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, w której skład wchodzi Nadleśnictwo Szubin są zarządzane poprawnie na każdym etapie prowadzonych działań.

Dobre gospodarowanie zasobami leśnymi zostało potwierdzone przez  międzynarodową organizację Forest Stewardship Council, która nadała certyfikat SGS – FM/COC – 000916.

 

  1. Cennik detaliczny na drewno okrągłe PKWiU w Nadleśnictwie Szubin oraz cennik na sadzonki dla osób postronnych zostały umieszczone niżej.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Szubin w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w każdy poniedziałek między godziną 12.00 a 16.00.

W sprawach pilnych możliwe jest ustalenie innego terminu po uprzednim kontakcie telefonicznym.

 

 

  1. Sprzedaż drewna i innych produktów niedrzewnych odbywa się w:

 Ø      siedzibie Nadleśnictwa w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00.

Ø      kancelariach leśnictw w dni robocze do godziny 14.00.

 

5. Numery telefonów znajdują się w zakładce "Dane teleadresowe".

 

 

 Nadleśnictwo Szubin informuje, że nie pełni już nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Nakło nad Notecią.

W sprawach dotyczących tych lasów proszę kontaktować się z pracownikiem Starostwa – Panem Jakubem Ptakiem tel. 539-191-114.
 
Jednocześnie Nadleśnictwo Szubin informuje, że od dnia 01.05.2016 roku sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Żnin w gminach Łabiszyn i Żnin, zgodnie z Porozumieniem zawartym między Starostą Żnińskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Szubin z dnia 23.02.1999 roku.
 
W sprawach dotyczących gospodarki leśnej ( w tym świadectw legalności pochodzenia drewna ) należy kontaktować się według kompetencji z niżej wymienionymi leśniczymi Nadleśnictwa Szubin.
 
Wykaz Leśniczych sprawujących nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa wg obrębów ewidencyjnych na terenie gminy Łabiszyn, Żnin.
 
Leśnictwo Łabiszyn – Leśniczy Irosław Witucki tel.692-456-597
-Jeżewice                  o pow.14,63 ha,
-Jeżewo                     o pow.23,74 ha,
-Łabiszyn Wieś         o pow. 7,13 ha,
-Obórznia                  o pow. 0,18 ha,
-Parafia Rzymsko-Katolicka P.W.Świętego Mikołaja w Łabiszynie o pow.1,37 ha
-las Gminny U.M. Łabiszyn o pow.3,56 ha
gmina Łabiszyn.
 
Leśnictwo Załachowo – Leśniczy Piotr Gładkowicz tel.604-234-362
-Jabłowo Pałuckie    o pow.20,10 ha,
-Jabłówko                  o pow. 3,46 ha,
-Obielewo                  o pow. 2,17 ha,
-Ojrzanowo                o pow. 6,02 ha,
-Oporówek                o pow.12,65 ha,
-Oporowo                  o pow.10,30 ha,
-Załachowo               o pow.32,47 ha.
gmina Łabiszyn
 
Leśnictwo Dziewierzewo – Leśniczy Roman Mikołajewski tel.608-329-948
-Brzyskorzystew                               o pow. 9,52 ha,
-Dobrylewo                                       o pow. 0,88 ha,
-Dochanowo                                     o pow. 1,95 ha,
-Gorzyce                                           o pow.39,73 ha,
-Słabomierz                                      o pow. 0,12 ha,
-Sulinowo                                          o pow. 1,80 ha,
-lasy Parafii Gorzyce                       o pow.26,37 ha,
-lasy gminne w Słabomierzu           o pow.41,85 ha,
 i Dochanowie                                  o pow.21,80 ha
oraz we wsi Brzyskorzystew           o pow.21,71 ha
-Nadborowo              o pow. 5,07 ha,
-Paryż                        o pow. 0,28 ha
położone na terenie gminy Żnin.
 
Leśnictwo Gąbin – Leśniczy Piotr Michalik tel.600-227-029
-Ostatkowo                           o pow.26,82 ha, gmina Łabiszyn.,
-Jaroszewo                           o pow.22,89 ha, gmina Żnin,
-Redczyce                             o pow.10,64 ha, gmina Żnin,
-Wawrzynki                           o pow.18,83 ha, gmina Żnin,
-Redczyce las gminny          o pow.0,70 ha, gmina Żnin.
 
Leśnictwo Pszczółczyn – Leśniczy Zygmunt Siwak tel.608-329-548
-Nowe Dąbie            o pow.29,83 ha,
-Wielki Sosnowiec   o pow.32,31 ha,
-Władysławowo        o pow.21,05 ha,
gmina Łabiszyn.
 
W sprawach dotyczących w/w lasów można też kontaktować się z pracownikiem Nadleśnictwa Szubin Panem Markiem Skrzypczakiem tel. 52 391-03-36 lub pocztą elektroniczną: marek.skrzypczak@torun.lasy.gov.pl.
 

 Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej PGL LP można uzyskać na wniosek.

Druki wniosków znajdują się w zakładce Archiwa - Zbiory archiwalne.

 

.

                                                                                 Szubin Wieś,2016-08-29

 

 Zn. spr.: S.804.1.2016

 

 

                                                                   Obwieszczenie o przetargu

 

                                  

Nadleśnictwo Szubin, Szubin Wieś 52, 89-200 Szubin e-mail:szubin@torun.lasy.gov.pl ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż kontenerów socjalnych.

 

1.Opis kontenera socjalnego o numerze inwentarzowym 109/920.

 

Rok produkcji

2004

Szerokość kontenera

2,54 m

Długość kontenera

4,03 m

Wysokość kontenera

2,16 m

Wysokość całkowita

3,36 m

Ilość okien

1 szt.

Wymiary okna

76 x 57 cm

Ilość drzwi

1 szt.

Wymiary drzwi

0,9 x 2 m

Izolacja termiczna ścian

70 mm

 

Rama kontenera wykonana jest z profili stalowych, ściany z płyty warstwowej o grubości 70 mm, w kolorze białym i niebieskim, dach dwuspadowy z płytą bitumiczną onduline, podłoga z wykładziną PCV, okno  zewnątrz osłonięte kratą z prętów stalowych, drzwi stalowe pokryte blachą ocynkowaną z zamkiem z wkładką patentową, wewnętrzna instalacja elektryczna ze skrzynką bezpiecznikową i dziesięcioma gniazdami wtykowymi oraz jedna lampa wewnętrzna sufitowa oraz jedna lampa zewnętrzna. Na powierzchni kształtowników widoczna jest korozja.

Cena wywoławcza kontenera wynosi 4059,00 zł brutto  ( słownie złotych: cztery tysiące pięćdziesiąt dziewięć 00/100 ), w tym VAT 23%.

 

2.Opis kontenera socjalnego o numerze inwentarzowym nr 109/824.

 

Rok produkcji

2001

Szerokość kontenera

1,25 m

Długość kontenera

2,50 m

Wysokość kontenera

2,25 m

Ilość okien

2 szt.

Wymiary okna

90 x 90 cm

Ilość drzwi

1 szt.

Izolacja termiczna ścian

70 mm

Rama kontenera wykonana jest z profili stalowych, ściany wykonane z blachy, ocieplone, o grubości 70 mm, dach wielospadowy wykonany z blachy, podłoga bez wykładziny, okna drewniane z zewnątrz osłonięte kratą z prentów stalowych, drzwi stalowe pokryte blachą z zamkiem z wkładką patentową, wewnętrzna instalacja elektryczna z dwoma gniazdami wtykowymi bez lampy wewnętrznej sufitowej oraz lampy zewnętrznej. Zewnętrzne zadaszenie o wymiarach ok. 4,4 x 1,8 m wykonane z płyty bitumicznej onduline.

Na powierzchni kształtowników widoczna korozja. Łaty na których są zamontowane płyty onduline są częściowo spróchniałe. Nad wejściem do kontenera płyta jest  popękana i złamana. Dolna krawędź lewego okna ( patrz od strony wejścia ) jest spróchniała.

Cena wywoławcza kontenera wynosi 984,00 zł brutto ( słownie złotych: dziewięćset osiemset cztery 00/100 )

 

3. Wybrany oferent ( kupujący ) zobowiązany będzie na własny koszt dokonać

    załadunku i transportu kontenerów.

4. Wadium w wysokości:

   -  405,90 zł za kontener o nr inw. 109/920,

   -    98,40 zł za kontener o nr inw. 109/824,

   oferenci zobowiązani są wnieść w formie pieniężnej w kasie nadleśnictwa w terminie

   do dnia 15.09.2016 r. do godz. 900.

5. W przypadku uchylenia się wybranego oferenta od zawarcia umowy kupna-

    sprzedaży wadium ulega przepadkowi.

6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie

    zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta

    została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.

7. Termin ważności oferty: 30 dni od daty składania ofert.

8. Sprzedawca zastrzega, że przysługuje mu prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli

    uczestnicy przetargu zaofiarowali tę samą cenę.

9. Sprzedawca zastrzega, że przetarg może być odwołany.

10. Pisemna oferta powinna zawierać:

     - imię i nazwisko lub nazwę firmy i adres składającego ofertę,

     - oferowaną cenę zakupu,

     - dowód wniesienia wadium,

     - oświadczenie oferenta, iż zapoznał się ze stanem technicznym obiektu.

11. Do kontaktu z oferentami upoważniony jest Paweł Tadych tel. 662 210 442,

      052 391 03 27, e-mail: pawel.tadych@torun.lasy.gov.pl lub Karol Kubacki

      tel. 692 456 594, 052 391 03 29, e-mail karol.kubacki@torun.lasy.gov.pl

12. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do

      dnia 15.09.2016 r., do godz. 900 w sekretariacie Nadleśnictwa, budynek A,

      pokój nr 3, adres: Szubin Wieś 52, 89-200 Szubin.

13. Kopertę należy zaadresować: Nadleśnictwo Szubin 52, 89-200 Szubin.

      „Przetarg na sprzedaż kontenerów socjalnych”

      „Nie otwierać przed dniem 15.09.2016 r., do godz.900”.

      Koperta oprócz opisu j. w. powinna zawierać nazwę i adres oferenta.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert: 15.09.2016 r., godz. 915, budynek C, pokój nr 1,

      adres: Szubin Wieś 52, 89-200 Szubin.

15. Kontenery można oglądać w Leśnictwie Dębogóra, w dniach od poniedziałku do

      piątku w godz. od 900 do 1400 po wcześniejszym umówieniu terminu.

 

Formularz ofertowy dostępny jest do pobrania poniżej.

                                                                              

                                                                   Nadleśniczy Grzegorz Gust

Inwentaryzacja dzików na terenie N-ctwa Szubin

 

W związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF), w dniach 20-26 października 2016 r., prowadzona będzie w regionie kujawsko-pomorskim inwentaryzacja dzików. Leśnicy proszą o ograniczenie w tym terminie wizyt w lesie i ostrożność na drogach.

Afrykański pomór świń (ASF) jest zakaźną i wysoce zaraźliwą chorobą wirusową świń domowych i dzików. Choroba nie jest groźna dla człowieka, ponieważ ludzie nie zarażają się wirusem ASF. Wystąpienie pomoru świń może być jednak przyczyną poważnych strat ekonomicznych, związanych z padnięciami zwierząt, wypłatami odszkodowań, kosztami zwalczania, a przede wszystkim, z wstrzymaniem obrotu oraz eksportu świń i wieprzowiny.

Choroby nie notowano jeszcze na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ponieważ przypadki i ogniska ASF zostały stwierdzone na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, konieczne jest dostosowanie naszego regionu do przepisów weterynaryjnych regulujących zagęszczenie dzików.

W związku z tym, w dniach 20-26 października 2016 r., we wszystkich nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu będzie prowadzona ocena liczebności dzików w lasach metodą pędzeń próbnych na 10 proc. powierzchni lasów.

Leśnicy proszą – w miarę możliwości – o przełożenie wizyt w lesie na inny termin i wzmożoną ostrożność podczas poruszania się pojazdami przez tereny leśne. Przemieszczająca się zwierzyna (nie tylko dziki) może stanowić zagrożenie dla ruchu.

Nadleśnictwo Szubin informuje, że nadzwyczajna inwentaryzacja dzików metodą pędzeń odbędzie się na terenie:

1) Obrębu Łabiszyn w dniu 20.10.2016 r. Zbiórka godz. 7:00 w Kowalewie (parking koło byłego Rometu)
2) Obrębu Samostrzel w dniu 21.10.2016 r. Zbiórka godz. 7:00 Czerwonak - parking LP (droga nr 241 Nakło - Kcynia)
3) Obrębu Szubin w dniu 22.10.2016 r. Zbiórka godz. 7:00 Szubin (parking koło cmentarza)

 

 

Pliki do pobrania:
      cennik_detaliczny_na_drewno_okragle_na_2016.pdf pobierz
      cennik_na_sadzonki_2015.pdf pobierz
      formularz_ofertowy_sprzedaz_kontenerow.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Gust
Data modyfikacji: 2016/10/18 11:48:39
Redaktor zatwierdzający: Marek Skrzypczak
Wprowadzający: Marek Skrzypczak