Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Szubin

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Szubin >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 

                                          Informacje różne

  1. Lasy na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, w której skład wchodzi Nadleśnictwo Szubin są zarządzane poprawnie na każdym etapie prowadzonych działań.

Dobre gospodarowanie zasobami leśnymi zostało potwierdzone przez  międzynarodową organizację Forest Stewardship Council, która nadała certyfikat SGS – FM/COC – 000916.

 

  1. Cennik detaliczny na drewno okrągłe PKWiU w Nadleśnictwie Szubin oraz cennik na sadzonki dla osób postronnych zostały umieszczone niżej.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Szubin w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w każdy poniedziałek między godziną 12.00 a 16.00.

W sprawach pilnych możliwe jest ustalenie innego terminu po uprzednim kontakcie telefonicznym.

 

 

  1. Sprzedaż drewna i innych produktów niedrzewnych odbywa się w:

 Ø      siedzibie Nadleśnictwa w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00.

Ø      kancelariach leśnictw w dni robocze do godziny 14.00.

 

5. Numery telefonów znajdują się w zakładce "Dane teleadresowe".

 

                                                                                                                             Szubin Wieś, 2016-04-12

Nadleśnictwo Szubin

Szubin Wieś 52

89-200 Szubin

tel. 52 391-03-10

e-mail: szubin@torun.lasy.gov.pl

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych-Nadleśnictwa Szubin o powierzchni 0,0720 ha, stanowiącą  użytek- B to jest działkę ewidencyjną nr 3129/3 położoną w obrębie ewidencyjnym Nowe Dąbie , gmina Łabiszyn

1.    Opis obiektu:

a) oznaczenie obiektu wg Księgi Wieczystej- wpisana w KW nr BY1U/00001190/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szubinie

b) oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków- działka 3129/3 , nieruchomość gruntowa o symbolu użytku- B

c) powierzchnia nieruchomości-0,0720 ha

d) przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego-dla terenu, na którym położona jest  nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast jest opracowane Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łabiszyn, w którym działka ta położona jest w strefie funkcjonalno-przestrzennej oznaczonej symbolem E – jednostka obejmująca zwarty kompleks leśny w części środkowozachodniej. Dla jednostki tej przewiduje się utrzymanie funkcji. Dopuszcza się realizację zagospodarowania związanego z rozwojem ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej. Zakaz lokalizacji zabudowy nie związanej z gospodarką leśną i ogólnodostępną bazą turystyczną i rekreacyjną.

e) sposób zagospodarowania nieruchomości- działka  jest zabudowana na powierzchni około 15m² domem z nieruchomości sąsiedniej usytuowanym u zachodniej granicy działki, na działce rosną 4 sosny w wieku 119 lat. Działka położona jest na skarpie z dużym spadkiem w kierunku zachodnim.

f) obciążenie nieruchomości- brak obciążeń

g) zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- brak zobowiązań.

h) informacja o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków-negatywnie

2.      Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  16.631,00 zł . Do ostatecznej  ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić. Postąpienie ustala się na kwotę 200,00 zł.

3.    Dodatkowe informację  uzyskać można w siedzibie Nadleśnictwa Szubin w Szubinie Wsi 52, 89-200 Szubin każdego dnia roboczego w godzinach 8-14.00 do dnia poprzedzającego przetarg w pokoju nr 3 budynek C u Pana Marka Skrzypczaka tel.52 391-03-36.

4.    Przetarg odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Szubin w dniu 20.05.2016 roku o godzinie 1000  w sali konferencyjnej w budynku C.

5.    Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości.

6.    Wadium w wysokości 1000,00 zł oferenci zobowiązani są wnieść w formie pieniężnej w kasie nadleśnictwa do dnia 20.05.2016 do godz. 9.00 lub przelać na konto N-ctwa PKO BP Szubin 102014620000750201570332 .Przelew musi być widoczny na koncie N-ctwa  do dnia 20.05.2016 do godz. 9.00.

7.    W przypadku uchylenia się wybranego oferenta od zawarcia umowy kupna-sprzedaży wadium ulega przepadkowi.

8.Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości -w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży tej nieruchomości przed podpisaniem aktu notarialnego.

      Szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania przetargu określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 roku ( Dz.U. 07.78.532 z dnia  04.05. 2007r. ).

 

 

 

 Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej PGL LP można uzyskać na wniosek.

Druki wniosków znajdują się w zakładce Archiwa - Zbiory archiwalne.

.

Pliki do pobrania:
      cennik_detaliczny_na_drewno_okragle_na_2016.pdf pobierz
      cennik_na_sadzonki_2015.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Gust
Data modyfikacji: 2016/04/12 10:39:50
Redaktor zatwierdzający: Marek Skrzypczak
Wprowadzający: Marek Skrzypczak