Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu >> Informacja o kontrolach

bip_logo_pl
odstep
Wyniki kontroli

Oceny i kontrole w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

2017

 Termin kontroli

 Kontrolujący  Zakres kontroli
17.07-11.08.2017

DGLP ILP

Kontrola problemowa w zakresie przygotowywania
i realizacji umów na sporządzanie planów urzadzania lasu w RDLP w Toruniu.
16.08-05.09.2017 DGLP ILP Kontrola problemowa w zakresie zasadności ponoszenia kosztów tzw. różnych i poprawności ich ewidencjonowania w latach 2014-2016.

 

2016

 Termin kontroli

 Kontrolujący  Zakres kontroli
09-11.05.2016

Ministerstwo Środowiska 

Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych.
06-15.06.2016 DGLP ILP Prawidłowość naliczania odpisów na ZFSS
i gospodarowanie środkami tego funduszu
w latach 2014-2015.
22.07.2016 DGLP Badanie skargi.
26.09.2016 DGLP Badanie skargi.
24.10-04.11.2016 DGLP ILP Kontrola problemowa w zakresie realizacji imprez pracowniczych w jednostkach organizacyjnych LP
w latach 2015-2016(Ipółrocze).
28.11-30.12.2016 DGLP ILP Kontrola problemowa w zakresie poprawności awansowania, premiowania i nagradzania w jednostkach organizacyjnych LP, za lata 2012-2015.
16.12.2016 WIORiN Kontrola stosowania środków ochrony roślin.

 

 2015

 Termin kontroli

 Kontrolujący  Zakres kontroli
07.08.2015 PPIS w Toruniu Przeprowadzenie oceny narażenia zawodowego dot. podejrzenia choroby zawodowej u pracownika.
19-21.08.2015 DGLP ILP Kontrola doraźna GI.092.8.8.2015.
28.10.2015

Archiwum Państwowe
w Toruniu

Kontrola ogólna dotycząca postępowania
z dokumentacją tajną w RDLP w Toruniu.
11.12.2015 WIORiN Stosowanie środków ochrony roślin.

 

 2014 

 Termin kontroli

 Kontrolujący  Zakres kontroli
07-31.01.2014 DGLP Sprawowanie kontroli instytucjonalnej w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych w 2010r.
14-16.01.2014 DGLP Kontrola gospodarki mieszkaniowej w biurze RDLP.
11.03-09.05.2014 DGLP Ochrona drzewostanów przed zwierzyną w aspekcie planowej gospodarki łowieckiej
01.04.2014 PSSE w Toruniu Kontrola warunków higieny pracy oraz wywiady dotyczace choroby zawodowej
30.04.-02.09.2014 DGLP Kontrola problemowa w zakresie statutowej działalności biura RDLP
25.08-12.09.2014 DGLP

Kontrola problemowa w biurze RDLP w Toruniu
w zakresie dotyczącym prawidłowości przeprowadzo- nych kontroli okresowych wykonywanych przez Wydział Kontroli i Audytu oraz wglądu do dokumen- tów źródłowych i bazy SILP wybranego nadleśnictwa.

23.12.2014 WIORiN w Bydgoszczy Kontrola stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego

 

2013  

 Termin kontroli

 Kontrolujący  Zakres kontroli
22.04.2013 DGLP Udostępnianie gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych w latach 2011-2012.
03.12.2013 PIP OIP w Bydgoszczy Kontrola wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.

 

2012

 Termin kontroli

 Kontrolujący  Zakres kontroli
 02-03.01.2012 I Urząd Skarbowy
 w Toruniu
Rozliczenie podatku VAT za m-c październik 2011 r.
13.02-03.03.2012 DGLP - PRI Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości tworzenia planów urządzania lasu w PGL LP dla nadleśnictw, dla których plan ekspirował w 2010 oraz 2011 r.
18-22.06.2012 DGLP - PRI Ocena funkcjonowania Ośrodków Hodowli Zwierzyny (OHZ) LP w latach 2009-2012
26.06.2012 PPIS w Toruniu Wywiad w sprawie podejrzenia choroby zawodowej u byłego pracownika
05.06-25.07.2012 Urząd Kontroli Skarbowej 
w Bydgoszczy
Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa lub funduszy celowych, celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym w 2010 r.
26.09-09.10.2012 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział
w Toruniu

Zakres wg:

- Dz.U. z 2009r Nr 205 poz. 1585 ze zm

- upoważnienie nr 5620120801671
10.10.2012 Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Kontrola realizacji projektu nr POIS 05.01.00-00-150/09

 

2011 

 Termin kontroli

 Kontrolujący  Zakres kontroli
 02.05.2011

 DGLP

 Kontrola problemowa w zakresie realizacji projektów retencji nizinnej, wspołfinansowanych z funduszu spójności w ramach "Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013"; stan na 31 marca 2011 r.
22-26.08.2011

1. Realizacja zamówień publicznych.                             

2. Realizacja sprzedaży drewna.

31.08.2011

PPIS

Wywiad w sprawie choroby zawodowej pracownika.

 

2010 

 Termin kontroli

 Kontrolujący  Zakres kontroli
 03.12.2010- 11.02.2011 NIK Zarządzanie lasami i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez PGL Lasy Państwowe
 15.11.2010 DGLP Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym poprawności sporządzania wykazów zbędnej substancji mieszkaniowej przeznaczonej do sprzedaży
 01.10.2010 Archiwum Państwowe w Toruniu Kontrola ogólna postępowania z dokumentacją wytworzoną w kontrolowanej jednostce
 10.02.2010 DGLP

Wyłączanie z produkcji gruntów leśnych będących w zarządzie PGL LP w latach 2008-2009

Kontrola problemowa dot. zaopatrzenia i rozliczenia pracowników z sortów mundurowych w jednostkach organizacyjnych LP w 2008 r.

 

2009

 Termin kontroli

 Kontrolujący  Zakres kontroli
 04.02-04.03.2009 DGLP Kontrola problemowa dot. zaopatrzenia i rozliczenia pracowników z sortów mundurowych w jednostkach organizacyjnych LP w 2008 r.
 09.03-12.03.2009 DGLP 

Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym gospodarowania środkami funduszu leśnego w 2008r

 23.03-03.04.2009 ZUS Oddział w Toruniu Zgodnie z upoważnieniem 56OP55/496/09
 02.10-16.10.2009 DGLP Kontrola problemowa: realizacja przez jednostki organizacyjne LP obowiązku zakładu pracy w zakresie świadczenia pomocy PKZP

17.12.2009

Archiwum Państwowe w Toruniu Kontrola sprawdzająca: wykonanie zaleceń pokontrolnych.

 

2008

 Termin kontroli

 Kontrolujący  Zakres kontroli
 07.01-08.01.2008 DGLP Badanie skargi 8 nadleśniczych
 05.05-30.05.2008 NIK  Gospodarowanie środkami funduszu leśnego
 25.07-28.07.2008 DGLP Sprzedaż drewna w 2007 r.
 01.09-12.09.2008 Minister Środowiska

1. Pozyskanie i sprzedaż drewna
2.Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa
3. Realizacja zamówień publicznych
4. Funkcjonowanie LKP

 03.09-03.10.2008 Urząd Kontroli Skarbowej 1. Prawidłowość rozliczenia z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług za I, II, III, X 2007 r.
2. Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2007 r.
3. Celowość i zgodność z prawem wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym w 2007 r.
16.12-27.12.2008 DGLP Kontrola problemowa z zakresu wydzierżawiania, pod eksploatację kopalin, gruntów Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych

 

2007

Termin kontroli

Kontrolujący Zakres kontroli
 09-15.01.2007

ZUS O/Toruń

Kontrola problemowa dotycząca zasiłków chorobowych i finansowanych z budżetu Państwa

 05.02-29.03.2007

DGLP
(Inspekcja Górnośląskiego Regionu Inspekcyjnego)
Planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczenie wydatków poniesionych na nabycie, wytworzenie, modernizację i remonty obiektów budowlanych za okres obejmujący 2005 i 2006 rok
 07-10.05.2007 DGLP Audyt systemu informatycznego
14.08.2007

ILP

Kontrola problemowa z zakresu poprawności stosowania KJW - drewno W-So i Db, za okres obejmujący 2007 r.
 01-02.10.2007

Minister Środowiska

Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych
 23.10-05.11.2007 I US w Toruniu Sprawdzenie prawidłowości rozliczenia podatku od towaru i usług - zasadnośćzwrotu za sierpień 2007 r.

 

2006

Termin kontroli Kontrolujący Zakres kontroli
16.01-09.03.2006 DGLP (Inspektorzy Mazowieckiego Regionu Inspekcyjnego LP) Według tematyki kontroli w zakresie sprawowania nadzoru przez RDLP nad działalnością nadleśnictw za lata 2004-2005

20-25.04.2006

DGLP (Inspektor Białostockiego Regionu Inspekcyjnego LP) Według programu kontroli w zakresie handlu należnościami w jednostkach organizacyjnych LP po 15 grudnia 2004 r.
 10.10.2006 Zespół Kontrolny Archiwum Państwowego Archiwum zakładowe
 23-24.10.2006 URM Realizacja zadań obronnych

 

Informacja publiczna, która nie jest zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP w Toruniu, jest udostępniana na wniosek.

 

 

 

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Janusz Kaczmarek
Data modyfikacji: 2017/09/14 12:20:43
Redaktor zatwierdzający: Mateusz Stopiński
Wprowadzający: Tomasz Sołtys