Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 

 

PROTOKÓŁ
z postępowania odnośnie przyjęcia absolwentów szkół średnich i wyższych
na staż w 2015 roku
Komisja powołana decyzją nr 25 Dyrektora RDLP w Warszawie, w składzie:
    Grzegorz Pawłowski – naczelnik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami
    Piotr Lutyk – naczelnik Wydziału Ochrony Ekosystemów
    Maryla Gadomska – naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr
    Dorota Muras – starszy specjalista ds. kadr i szkoleń w Wydziale Organizacji i Kadr
przeprowadziła postępowanie zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2013 roku w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych.
Na staż wpłynęło 51 wniosków, w tym z wykształceniem:
    wyższym leśnym – 41
    średnim leśnym – 4
    innym – 6
1 osoba z wykształceniem wyższym zrezygnowała, nie przyjmując propozycji stażu pracy w innej jednostce niż wskazano we wniosku
2 osoby z wykształceniem wyższym nie zakwalifikowały się do jednostki wskazanej we wniosku
3 osoby z wykształceniem wyższym utraciły status absolwenta
1 osoba z wykształceniem średnim nie przedstawiła dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
1 osoba z wykształceniem średnim utraciła status absolwenta.
8 września 2015 roku odbył się egzamin dla absolwentów ubiegających się o staż pracy w jednostkach organizacyjnych RDLP w Warszawie, w których ilość złożonych wniosków przekroczyła limit wolnych miejsc dla stażystów (Nadleśnictwa: Chojnów, Jabłonna, Łochów, Łuków i Wyszków). Do egzaminu przystąpiły 24 osoby. 4 osoby nie przystąpiły do egzaminu co było równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o staż pracy w w/w jednostkach.
39 osób zostało skierowanych na staż pracy do jednostek wskazanych poniżej:
 

  
Nazwisko i imię stażysty
Nazwa nadleśnictwa
1.
Biela Iwona
Sokołów
2.
Bojar Michał
Garwolin
3.
Borowczyk Szymon
Drewnica
4.
Bosek Monika
Łuków
5.
Budziak Maria
Płońsk
6.
Choroszewski Robert
Ostrów Mazowiecka
7.
Cycoń Jakub
Chojnów
8.
Dołęga Jakub
Pułtusk
9.
Esman Tomasz
Celestynów
10.
Gąsior Joanna
Ostrów Mazowiecka
11.
Głowacka Mariola
Drewnica
12.
Górecki Jakub
Łochów
13.
Grzębkowski Mateusz
Jabłonna
14.
Gumowski Patryk
Pułtusk
15.
Hanusz Jakub
Garwolin
16.
Janik Daria
Łochów
17.
Jędruchów Dorota
Sokołów
18.
Koczara Piotr
Chojnów
19.
Kołodziejczyk Marcin
Pułtusk
20.
Kozłowski Krzysztof
Łuków
21.
Kulesza Elżbieta
Wyszków
22.
Kurek Agata
Mińsk
23.
Kuryłek Paulina
Płońsk
24.
Kwiatek Karol
Siedlce
25.
Lewandowski Mateusz
Wyszków
26.
Machalski Mateusz
Jabłonna
27.
Milewski Łukasz
Chojnów
28.
Olechowski Kamil
Garwolin
29.
Onisk Kamil
Mińsk
30.
Piasecki Michał
Biuro RDLP w Warszawie
31.
Piekacz Ewelina
Ostrów Mazowiecka
32.
Prus Marika
Jabłonna
33.
Rogulska Grażyna
Drewnica
34.
Sosiński Paweł
Celestynów
35.
Stępkowska Dominika
Łochów
36.
Suchta Tomasz
Wyszków
37.
Tyszkiewicz Agnieszka
Łuków
38.
Welenc Adrianna
Siedlce
39.
Wroniewski Maciej
Celestynów

 
Wyżej wymienionym osobom termin i zasady odbywania stażu pracy określą kierownicy jednostek organizacyjnych.
Podpisy Komisji:
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                    ZATWIERDZAM:                                                    
                                                                                              Dyrektor
                                                                                                          RDLP w Warszawie
                                                                                                          Konrad Grzybowski
 
 
Warszawa, dnia 17 września 2015 roku.

_____________________________________________________________________

 

 

Protokół
 
z egzaminu dla absolwentów ubiegających się o staż pracy w Nadleśnictwach:  Chojnów, Jabłonna, Łochów, Łuków i Wyszków, który odbył się
w dniu 08 września 2015 roku w siedzibie RDLP w Warszawie
 

Komisja do przeprowadzenia egzaminu warunkującego przyjęcie na staż powołana decyzją nr 28 Dyrektora RDLP w Warszawie, w składzie:

1) Grzegorz Pawłowski - naczelnik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami,
2) Piotr Lutyk - naczelnik Wydziału Ochrony Ekosystemów,
3) Maryla Gadomska - naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr,
4) Dorota Muras - starszy specjalista ds. kadr i szkoleń,
 
oceniła prace testowe kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na staż w nadleśnictwach RDLP w Warszawie, do których ilość złożonych wniosków przekroczyła limit wolnych miejsc pracy.
 
Uczestnicy egzaminu uzyskali następujące wyniki (maksymalna liczba punktów - 50):
 

Lp.
Nazwisko i imię stażysty
Wynik
1.
Barszcz Mariusz
18
2.
Bartczak Marcin
nie przystąpił
3.
Biela Iwona
32
4.
Bielowska Agata
24
5.
Bosek Monika
23
6.
Budziak Maria
34
7.
Cycoń Jakub
29
8.
Górecki Jakub
35
9.
Grędziński Piotr
nie przystąpił
10.
Grzębkowski Mateusz
43
11.
Gumowski Patryk
23
12.
Janik Daria
41
13.
Jędruchów Dorota
24
14.
Koczara Piotr
30
15.
Kozłowski Krzysztof
33
16.
Kulesza Elżbieta
22
17.
Kwiatek Karol
21
18.
Lewandowski Mateusz
nie przystąpił
19.
Machalski Mateusz
33
20.
Milewski Łukasz
27
21.
Mościcki Tomasz
nie przystąpił
22.
Prus Marika
36
23.
Sosiński Paweł
30
24.
Stępkowska Dominika
39
25.
Suchta Tomasz
24
26.
Szymaniak Angelika
nie przystąpiła
27.
Tyszkiewicz Agnieszka
30
28.
Welenc Adrianna
25
29.
Wroniewski Maciej
27

 
Lista kandydatów przyjętych na staż z przydziałem do konkretnych nadleśnictw zostanie ogłoszona w terminie późniejszym. Dokumentem uprawniającym do rozpoczęcia stażu absolwenckiego jest skierowanie wydane przez Dyrektora RDLP w Warszawie.
                                                                      
 
Warszawa, dnia 09 września 2015 roku.
Ogłoszenie o egzaminie
 
dla absolwentów ubiegający się o staż pracy w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie (Nadleśnictwa: Chojnów, Jabłonna, Łochów, Łuków i Wyszków)
 
            Zgodnie z zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 roku w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych w przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów przekraczającej limit wolnych miejsc w danej jednostce, przeprowadza się na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż. Taka sytuacja dotyczy powyższych wyżej wymienionych nadleśnictw.
 
            Egzamin odbędzie w dniu 8 września 2015 roku (wtorek) o godz. 10.00 w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie przy   ul. Grochowskiej 278.
 
            Zakres tematyczny egzaminu obejmuje:
 
 • Ustawę z dnia 28 września 1991 roku o lasach z późn. zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2014, poz. 1153),
 • Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody z późn. zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 627),
 • "Instrukcję ochrony lasu" stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 roku, obowiązującym w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych od dnia 1 stycznia 2012 roku (część II tom II),
 • "Zasady hodowli lasu" stanowiące załącznik do zarządzenia nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 roku, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych od dnia 1 stycznia 2012 roku.
 • Normę PN-93/D-02002 Surowiec drzewny. podział, terminologia i symbole,
 • Normę Pn-D-95000:2002 Surowiec drzewny. pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie.
 
            Kandydaci, którzy wskazali powyższe nadleśnictwa, jako preferencyjne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o konieczności przystąpienia do egzaminu.
 
 
 
                                                                                                                                                                                     Dyrektor
                                                                                                                                                                                    RDLP w Warszawie
                                                                                                                                                                                     Konrad Grzybowski
 
Warszawa, dnia 03 września 2015 roku.

 _______________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie
 
 
Absolwenci średnich i wyższych szkół, ubiegający się w bieżącym roku o zatrudnienie na okres odbycia stażu w nadleśnictwach RDLP w Warszawie, zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 roku w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, obowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 
1)    podanie o umożliwienie odbycia stażu,
2)    uwierzytelnioną kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, 
3)    uwierzytelnioną kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego   w przypadku absolwentów średnich szkół,
4)    oświadczenie o aplikowaniu o przyjęcie na staż do jednego wybranego nadleśnictwa oraz o nie odbywaniu stażu pracy w Lasach Państwowych w przeszłości,
5)    oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)”.
 
Wymienione wyżej dokumenty należy składać bezpośrednio w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie lub za pośrednictwem poczty na adres:
 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Warszawie
Wydział Organizacji i Kadr
ul. Grochowska 278
03-841 Warszawa
 
Termin złożenia dokumentów do RDLP ustala się do dnia 31 sierpnia 2015 roku (liczy się data stempla pocztowego).
 
 
Szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjmowania absolwentów na staż można zasięgnąć bezpośrednio w RDLP w Warszawie – Wydział Organizacji i Kadr tel. (22) 517 33 07, 517 33 06.
 
 
Warszawa, dnia 14 maja 2015 roku.
 
 
Dyrektor
RDLP w Warszawie
 
Konrad Grzybowski

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie o egzaminie
 
dla absolwentów ubiegający się o staż pracy w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie (nadleśnictwa: Celestynów, Chojnów, Drewnica, Jabłonna i Sokołów)
 
            Zgodnie z zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 roku w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych w przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów przekraczającej limit wolnych miejsc w danej jednostce, przeprowadza się na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż. Taka sytuacja dotyczy powyższych wyżej wymienionych nadleśnictw.
 
            Egzamin odbędzie w dniu 8 września 2014 roku (poniedziałek) o godz. 11.00 w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie przy ul. Grochowskiej 278.
 
            Zakres tematyczny egzaminu obejmuje:
 • Ustawę z dnia 28 września 1991 roku o lasach z późn. zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2011 nr 12, poz. 59),
 • Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody z późn. zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 627),
 • "Instrukcję ochrony lasu" stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 roku, obowiązującym w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych od dnia 1 stycznia 2012 roku (część II tom II),
 • "Zasady hodowli lasu" stanowiące załącznik do zarządzenia nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 roku, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych od dnia 1 stycznia 2012 roku.

 Kandydaci, którzy wskazali powyższe nadleśnictwa, jako preferencyjne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o konieczności przystąpienia do egzaminu

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

O g ł o s z e n i e
 
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ogłoszeniu o rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. finansowo-księgowych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie
niniejszym unieważniam nabór na stanowisko specjalisty ds. finansowo-księgowych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.
Złożone oferty zostaną niezwłocznie odesłane ich adresatom.
 
 
                                                                           Dyrektor
                                                                          RDLP w Warszawie
                                                                       mgr inż. Konrad Grzybowski

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Ogłoszenie

 
Absolwenci średnich i wyższych szkół, ubiegający się w bieżącym roku o zatrudnienie na okres odbycia stażu w nadleśnictwach RDLP w Warszawie, zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 roku w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, obowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 
1)    podanie o umożliwienie odbycia stażu,
2)    uwierzytelnioną kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, 
3)    uwierzytelnioną kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego   w przypadku absolwentów średnich szkół,
4)    oświadczenie o aplikowaniu o przyjęcie na staż do jednego wybranego nadleśnictwa oraz o nie odbywaniu stażu pracy w Lasach Państwowych w przeszłości,
5)    oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)”. 

W bieżącym roku nie przewiduje się naboru na staż do biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. 

Wymienione wyżej dokumenty należy składać bezpośrednio w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie lub za pośrednictwem poczty na adres:
 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Warszawie
Wydział Organizacji i Kadr
ul. Grochowska 278
03-841 Warszawa
 
Termin złożenia dokumentów do RDLP ustala się do dnia 31 sierpnia 2014 roku (liczy się data stempla pocztowego).
 
 
Szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjmowania absolwentów na staż można zasięgnąć bezpośrednio w RDLP w Warszawie – Wydział Organizacji i Kadr tel. (22) 517 33 07, 517 33 06.
 
 
Warszawa, dnia 15 maja 2014 roku.
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

 

w Warszawie
 
 
poszukuje pracownika na stanowisko
 
 
specjalisty ds. finansowo-księgowych
 
I.      Wymagania
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • inne wykształcenie wyższe i ukończony kurs dla samodzielnych księgowych,
 • doświadczenie - minimum 3 lata pracy w obszarze finansowo-księgowym,
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów oraz prawa podatkowego,
 • znajomość obsługi komputera (pakiet Office: Word, Excel, poczty elektronicznej, Internetu).
 
II.    Wymagania pożądane
 • znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych,
 • doświadczenie pracy  w zakresie finansowo - księgowym w jednostkach Lasów Państwowych,
 • znajomość zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
 
III.           Wykaz dokumentów, które powinna zawierać oferta
·         list motywacyjny,
·         CV zawierające dokładny przebieg pracy zawodowej,
·         uwierzytelnione kopie lub odpisy dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań formalnych w zakresie wykształcenia i stażu pracy,
·         uwierzytelnione kopie lub odpisy dokumentów potwierdzających osiągnięcia i doświadczenie zawodowe,
·         oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)”,
·         adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail.
 
IV.           Oferujemy
 • pracę w przyjemnej atmosferze w rozwijającej się firmie,
 • stabilne zatrudnienie i konkurencyjne wynagrodzenie,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,
 • rozwój w ramach systemu szkoleń według potrzeb indywidualnych oraz potrzeb jednostki.
 
V.        Termin i miejsce składania ofert
 
·           Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie lub przesłać pocztą na adres:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie
ul. Grochowska 278
03-841 Warszawa
w terminie do dnia 15.05.2014r. – w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. finansowo-księgowych”.
·           W przypadku nadesłania dokumentów pocztą decyduje data wpłynięcia dokumentów do sekretariatu – dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
·           Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.
·           Informacje w sprawie naboru udzielane są w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 13,
nr telefonu: (22) 517 33 07 (06).
 
VI.      Dodatkowe informacje
 
·         W wyniku analizy i oceny przedstawionych dokumentów oraz oświadczeń zostaną wybrani (najwyżej oceniani) kandydaci, którzy zostaną zaproszeni do rozmowy kwalifikacyjnej w dniach 21-22.05.2014r. (po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym).
·         Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że nie odsyła złożonych dokumentów i nie zwraca kosztów związanych z naborem.
·         Dokumenty będzie można odebrać w terminie do 30.06.2014r. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
·         Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na w/w stanowisko na każdym etapie naboru bez podania przyczyny.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wytyczne w sprawie zamiany grup handlowo – gatunkowych (GHG), sprzedaży niewielkich ilości
drewna nie objętego umową oraz zmiany kierunku sprzedaży obowiązujące na terenie
RDLP w Warszawie przy realizacji umów na 2014 r.

 

Uzupełnienie do punktów 13, 14 oraz 15 „Wytycznych realizacyjnych dotyczących sprzedaży drewna w PGL LP na 2014 r.”

 

 

1. Zasady  zamiany grup handlowo – gatunkowych

 

 

1.1 Zamiany grup – handlowo gatunkowych mogą być dokonane po wyczerpaniu wszelkich możliwości realizacji umowy wg jej pierwotnych zapisów, wynikających wprost z rozstrzygnięć sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno – Drzewnym i systemowych aukcji internetowych w aplikacji „e- drewno”.

 

 

1.2 Działania wymienione w pkt. 1.1 mogą być podjęte w przypadkach uzasadnionych interesem ekonomicznym i gospodarczym Lasów Państwowych w celu usprawnienia sprzedaży.

 

 

1.3 Zamiany mogą być dokonywane wyłącznie w ramach  adekwatnych grup grubościowo – wymiarowych (W→ W ; S→S;  M→M)

 

 

1.4 Przedmiotem zamiany tj. nową grupą nie może być GHG, która nie była przedmiotem sprzedaży w danej procedurze w RDLP w Warszawie.

 

 

1.5 Zamiana dokonywana jest za zgodą stron umowy na wniosek nadleśnictwa realizującego sprzedaż lub klienta.

 

Zamianę grup handlowo – gatunkowych każdorazowo akceptuje dyrektor RDLP w Warszawie, jeżeli z dokumentów przesłanych przez nadleśnictwo bezsprzecznie wynika, że zostały spełnione warunki określone w pkt. 1.2.

 

1.6 Ceny na GHG sprzedawane po zamianie winny być nie niższe niż:

 

 

 • cena z umowy – jeżeli zamiana dotyczy grup będących przedmiotem umowy (zmiana proporcji),

 • cena średnioważona z danej procedury sprzedaży, gdy dana GHG była sprzedawana przez nadleśnictwo w ramach innych umów,

 • cena obliczona wg zasady, gdzie % wzrostu w stosunku do ceny minimalnej dla zamienionej GHG jest równy % wzrostowi pomniejszanej GHG z umowy – w przypadku gdy dana GHG nie była sprzedawana w nadleśnictwie.
 •  w przypadku drewna kłodowanego: 

 

 • w przypadku zamiany drewna wielkowymiarowego wyrabianego w całych długościach na drewno kłodowane, gdy cena uzyskana ze sprzedaży drewna wielkowymiarowego jest wyższa od ceny uzyskanej ze sprzedaży drewna kłodowanego, wówczas warunkiem zgody na zamianę jest przyjęcie ceny wyższej uzyskanej w danej procedurze,

 • w przypadku zamiany drewna kłodowanego na drewno wielkowymiarowe wyrabiane w całych długościach, gdy cena drewna kłodowanego jest wyższa, warunkiem zamiany jest zachowanie ceny sprzedaży drewna kłodowanego w danej procedurze

 • w przypadku zamiany grup handlowo – gatunkowych w drewnie stosowym do mechanicznego przerobu (S2B), warunkiem zamiany jest przyjęcie do stosowania po zamianie wyższej ceny grupy handlowo – gatunkowej  z obu zamienianych grup.

 

 

 

 1.7 Zamiana GHG wymaga  sporządzenia aneksu do umowy.

 

 

 

 2. Zasady sprzedaży grup handlowo – gatunkowych nie ujętych w umowie w RDLP w Warszawie

 

 

 2.1 Sprzedaż dotyczyć może „niewielkich ilości”. Za niewielkie ilości przyjmuje się ilość do 20 % łącznej masy określonej w umowie, jednak nie więcej niż 25 m3 dla całego okresu realizacji umowy w danym nadleśnictwie. Ilości te wlicza się do łącznej masy na jaką została zawarta umowa.

 

2.2 Cena na GHG sprzedawane w ramach „niewielkich ilości” winna być nie niższa niż:

 

 • cena średnioważona GHG z danej procedury sprzedaży w nadleśnictwie,

 

 • cena średnioważona z danej procedury sprzedaży GHG najbardziej zbliżonej cechami (rodzaj drewna, wymiary i jakość) do sprzedawanej GHG.

 

2.3 Sprzedaż niewielkich ilości GHG nie ujętych w umowie, wg wyżej opisanych zasad nie wymaga spisania aneksu do umowy, a jedynie porozumienia z Kupującym zawierającego poziom cen na nie występujące w umowie GHG oraz stwierdzenie, że ilości te wlicza się do masy na jaką została zawarta umowa. Porozumienie to nie wymaga akceptacji dyrektora RDLP w Warszawie. Do umów podpisanych przez DGLP i RDLP kserokopie porozumień należy przesłać do RDLP w Warszawie.

 

 

 

Tutaj można pobrać plik PDF z "Wytycznymi"                                                                                    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

w Warszawie

ogłasza nabór na stanowisko

specjalisty Służby Leśnej ds. audytu ekonomiczno – księgowego (rewident)

w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego

 

I. Wymagania formalne

 

 •  wykształcenie wyższe ekonomiczne;
 •  8 lat doświadczenia zawodowego w pionie ekonomicznym w jednostkach PGL LP;
 •  spełnienie wymogów, o których mowa w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz.U. Nr 12, poz. 59 z 2011r. ze zm.);
 • znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych;
 • prawo jazdy kat. B.

 

 

II. Wymagania dodatkowe, związane z pracą na stanowisku specjalisty SL ds. audytu ekonomiczno-księgowego w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego

 

 • umiejętność pracy w grupie i koordynowania pracy w zespole;
 • umiejętność pracy w warunkach stresu i pod presją czasu, dobra organizacja pracy, sumienność, rzetelność i komunikatywność.

 

 

III. Wykaz dokumentów, które powinna zawierać oferta

 

 • list motywacyjny;
 • CV zawierające dokładny przebieg pracy zawodowej;
 • uwierzytelnione kopie lub odpisy dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań formalnych w zakresie wykształcenia i stażu pracy;
 • uwierzytelnione kopie lub odpisy dokumentów potwierdzających osiągnięcia i doświadczenie zawodowe;
 • uwierzytelnioną kopię prawa jazdy;
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań formalnych, określonych w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz.U. Nr 12, poz. 59 z 2011r. ze zm.);
 • oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)”;
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie pozostawał w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków służbowych w wymiarze pełnego etatu;
 • adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail.

 

 

 IV. Termin i miejsce składania ofert

 

 • Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie lub przesłać pocztą na adres:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie
ul. Grochowska 278
03-841 Warszawa
w terminie do dnia 15.11.2013r. – w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty SL ds. audytu ekonomiczno-księgowego w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego”.

 

 • W przypadku nadesłania dokumentów pocztą decyduje data wpłynięcia dokumentów do sekretariatu – dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.·       
 • Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.
 • Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważniona jest Maryla Gadomska, naczelnik Wydziału Organizacji  i Kadr, pok. 13, nr telefonu: (22) 517 33 07.

 

 

  V.  Dodatkowe informacje

 

 • W wyniku analizy i oceny przedstawionych dokumentów oraz oświadczeń zostaną wybrani (najwyżej oceniani) kandydaci, którzy zostaną zaproszeni do rozmowy kwalifikacyjnej w dniach 25-26.11.2013r. (po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym).
 • Oferujemy umowę o pracę na czas określony – 1 rok, z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony, możliwość rozwoju oraz szkoleń.
 • Praca na w/w stanowisku wiąże się z wyjazdami służbowymi do nadzorowanych nadleśnictw.
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że nie odsyła złożonych dokumentów i nie zwraca kosztów związanych z naborem.
 • Dokumenty będzie można odebrać w terminie do 29.11.2013r. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na w/w stanowisko na każdym etapie naboru bez podania przyczyny.

 

Treść ogłoszenia można pobrać tutaj.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokół z postępowania odnośnie przyjęcia absolwentów szkół średnich i wyższych na staż w jednostkach organizacyjnych RDLP
w Warszawie w 2013 roku.

 

 

 

Listę osób przyjętych na staż można znaleźć w pliku na dole strony lub po kliknięciu w ten link.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogłoszenie o egzaminie

dla absolwentów ubiegających się o staż pracy w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie

(Biuro RDLP, Nadleśnictwa: Celestynów, Chojnów, Drewnica, Jabłonna, Siedlce, Wyszków)

 

            Zgodnie z  Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, w przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów przekraczającej limit wolnych miejsc w danej jednostce, przeprowadza się na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż. Taka sytuacja dotyczy powyższych jednostek.

            Egzamin odbędzie się 9 września 2013r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie przy ul. Grochowskiej 278. Zakres tematyczny egzaminu obejmie:

 • Ustawę z dnia 28 września 1991r. o lasach z późn. zm. (tekst jednolity, Dz.U. z 2011 nr 12 poz. 59)
 • Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z późn. zm.  (tekst jednolity, Dz.U. z 2013 nr 0 poz. 627)
 • „Instrukcję ochrony lasu”, która jest załącznikiem do Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 r., obowiązującym w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych od dnia 1 stycznia 2012 r. (część II tom II)

 

            Kandydaci, którzy wskazali powyższe jednostki jako preferencyjne zostaną powiadomieni telefoniczne lub mailowo o konieczności przystąpienia do egzaminu.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dla osób ubiegających się o staż pracy w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Warszawie

 

Absolwenci średnich i wyższych szkół, ubiegający się w bieżącym roku o zatrudnienie na okres odbycia stażu w nadleśnictwach RDLP w Warszawie, zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 roku w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 

 • podanie o umożliwienie odbycia stażu,
 • uwierzytelnioną kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • uwierzytelnioną kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego w przypadku absolwentów średnich szkół,
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)”.

 

Wymienione wyżej dokumenty należy składać bezpośrednio w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie lub za pośrednictwem poczty na adres :

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

w Warszawie

Wydział Organizacji i Kadr

ul. Grochowska 278

03-841 Warszawa

 

Termin złożenia dokumentów do RDLP ustala się do dnia 31 sierpnia 2013 roku (liczy się data stempla pocztowego).

 

Szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjmowania absolwentów na staż można zasięgnąć bezpośrednio w RDLP w Warszawie – Wydział Organizacji i Kadr Tel. (22) 517 33 07, 517 33 06.

 

 

 

           Zgodnie z  Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, w przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów przekraczającej limit wolnych miejsc w danej jednostce, przeprowadza się na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż. Egzamin odbędzie się odrębnie dla absolwentów szkół średnich leśnych i absolwentów szkół wyższych leśnych.

                 Termin egzaminu zostanie ustalony  na początku września, a jego zakres tematyczny obejmie:

 

 • Ustawę z dnia 28 września 1991r. o lasach z późn. zm. (tekst jednolity, Dz.U. z 2011 nr 12 poz. 59)

 

 • Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z późn. zm.  (tekst jednolity, Dz.U. z 2013 nr 0 poz. 627)

 

 • „Instrukcję ochrony lasu”, która jest załącznikiem do Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 r., obowiązującym w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych od dnia 1 stycznia 2012 r. (część II tom II)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

w Warszawie

poszukuje pracownika na stanowisko

specjalisty ds. analiz i planowania

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

1.      sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej i dokonywanie analiz ekonomicznych,

2.      sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej zatrudnienia i wynagrodzeń,

3.      zbieranie danych statystycznych oraz prowadzenie prac analitycznych dotyczących realizacji planów rzeczowych i kosztów jednostkowych.

WYMAGANIA:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku o porównywalnym zakresie obowiązków,
 3. znajomość obsługi komputera( pakiet Office: Word, Excel, poczty elektronicznej, Internetu ),
 4. znajomość raportowania Bussines Objects,
 5. umiejętność opracowywania analiz w skali mikro i makroekonomicznej,
 6. pożądane doświadczenie pracy jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych w zakresie sporządzania sprawozdań i analiz ekonomicznych.

OFERUJEMY;

 1. pracę w przyjemnej atmosferze w rozwijającej się firmie,
 2. stabilne zatrudnienie i konkurencyjne wynagrodzenie,
 3. możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,
 4. rozwój w ramach systemu szkoleń według  potrzeb indywidualnych oraz potrzeb jednostki

ZAINTERESOWANYCH  prosimy o  złożenie osobiste lub przesłanie drogą pocztową( za datę złożenia w tym przypadku uważa się datę wpływu do sekretariatu RDLP w Warszawie):

 -  CV i listu motywacyjnego zawierającego adres do kontaktu pisemnego, telefonicznego i e-mailowego,

 - oświadczenie o treści  „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych( tekst jednolity  Dz. U.  z 2002r, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)”,

-   kserokopię dyplomu ukończenia wyższych studiów.

 

                  - w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Specjalista w Wydziale Analiz i Planowania”

 

 - na adres : Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, 03-841 Warszawa. ul. Grochowska 278, pokój 13  (Tel. 22 517- 33-06) w terminie do dnia 29 marca 2012 roku.

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie zastrzega sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na bezpośrednie rozmowy kwalifikacyjne, w terminie 11 i 12 kwietnia 2013 roku.

 

Kandydaci do pracy, których oferty nie zostaną wybrane będą mogli odebrać złożone dokumenty z Wydziału Organizacji i Kadr RDLP w Warszawie  w  terminie od dnia 15 do dnia 30 kwietnia 2013 roku. Po tym terminie, nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Zarządzenie nr 30

Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie

z dnia 19.09.2011r.

w sprawie określenia kryteriów kwalifikacyjnych odbiorców surowca drzewnego do obsługi na szczeblu

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie

zarządzenia w całości do pobrania na dole strony

 

 

 

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Warszawie
 
 
poszukuje pracownika na stanowisko
 
 
specjalisty ds. finansowo-księgowych
 
I.      Wymagania
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • inne wykształcenie wyższe i ukończony kurs dla samodzielnych księgowych,
 • doświadczenie - minimum 3 lata pracy w obszarze finansowo-księgowym,
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów oraz prawa podatkowego,
 • znajomość obsługi komputera (pakiet Office: Word, Excel, poczty elektronicznej, Internetu).
 
II.    Wymagania pożądane
 • znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych,
 • doświadczenie pracy  w zakresie finansowo - księgowym w jednostkach Lasów Państwowych,
 • znajomość zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
 
III.           Wykaz dokumentów, które powinna zawierać oferta
·         list motywacyjny,
·         CV zawierające dokładny przebieg pracy zawodowej,
·         uwierzytelnione kopie lub odpisy dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań formalnych w zakresie wykształcenia i stażu pracy,
·         uwierzytelnione kopie lub odpisy dokumentów potwierdzających osiągnięcia i doświadczenie zawodowe,
·         oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)”,
·         adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail.
 
IV.           Oferujemy
 • pracę w przyjemnej atmosferze w rozwijającej się firmie,
 • stabilne zatrudnienie i konkurencyjne wynagrodzenie,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,
 • rozwój w ramach systemu szkoleń według potrzeb indywidualnych oraz potrzeb jednostki.
 
V.        Termin i miejsce składania ofert
 
·           Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie lub przesłać pocztą na adres:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie
ul. Grochowska 278
03-841 Warszawa
w terminie do dnia 15.05.2014r. – w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. finansowo-księgowych”.
·           W przypadku nadesłania dokumentów pocztą decyduje data wpłynięcia dokumentów do sekretariatu – dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
·           Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.
·           Informacje w sprawie naboru udzielane są w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 13,
nr telefonu: (22) 517 33 07 (06).
 
VI.      Dodatkowe informacje
 
·         W wyniku analizy i oceny przedstawionych dokumentów oraz oświadczeń zostaną wybrani (najwyżej oceniani) kandydaci, którzy zostaną zaproszeni do rozmowy kwalifikacyjnej w dniach 21-22.05.2014r. (po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym).
·         Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że nie odsyła złożonych dokumentów i nie zwraca kosztów związanych z naborem.
·         Dokumenty będzie można odebrać w terminie do 30.06.2014r. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
·         Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na w/w stanowisko na każdym etapie naboru bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania:
      zarzadzenie_nr_30.pdf pobierz
      Lista osób przyjętych na staż w 2013 r. pobierz
      nabór na stanowisko specjalisty Służby Leśnej ds. audytu ekonomiczno – księgowego (rewident)w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego pobierz
      Wytyczne w sprawie zmiany grup handlowo - gatunkowych pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Konrad Grzybowski-Dyrektor RDLP w Warszawie
Data modyfikacji: 2015/09/17 13:10:39
Redaktor zatwierdzający: Zbigniew Kamiński
Wprowadzający: Zbigniew Kamiński