Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, Nadleśnictwo Łuków

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, Nadleśnictwo Łuków >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 

NADLEŚNICTWO ŁUKÓW

ogłasza nabór na stanowisko:

SPECJALISTA ds. INWESTYCJI i ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

1.   Dane podstawowe

a)   Miejsce pracy:

Siedziba Nadleśnictwa Łuków, Ławki 56A, 21-400 Łuków

b)   Komórka organizacyjna:

Dział Administracyjno - Gospodarczy,

c)   Wymiar czasu pracy:

Pełen  etat, od dnia 1 marca 2016 r., na okres 1 roku z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

 

2.  Wymagania niezbędne:

a)    wykształcenie wyższe, mile  widziany profil budowlany,

b)    ukończone studia podyplomowe i/lub kursy, i/lub szkolenia z zakresu Prawa zamówień  publicznych,

c)    znajomość zagadnień dotyczących prawa budowlanego,

d)    znajomość  zagadnień dotyczących prawa zamówień publicznych pozwalających na wszczęcie, przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia publicznego,

e)    prawo jazdy kat. B,

f)     posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz praw publicznych,

g)    niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h)    minimum 4 lata stażu pracy na podobnym stanowisku

 

3.   Preferowane  dodatkowe umiejętności i wiedza kandydata:

a)    uprawnienia budowlane w specjalności drogowej,

b)    umiejętność obsługi programu kosztorysowego Norma,

c)    znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych  (SILP),

d)    ogólna znajomość zasad realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

 

4.   Zakres wykonywanych zadań podstawowych na stanowisku:

a)    Prowadzenie  całości spraw związanych z remontami, zakupem i budową środków trwałych infrastruktury.

b)    Nadzór nad inwestycjami i remontami.

c)    Przeprowadzanie kontroli gospodarki remontowo-budowlanej i inwestycji w zakresie budownictwa ogólnego i drogowego.

d)    Prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem, wykonawstwem i  rozliczaniem robót remontowo-budowlanych  i konserwacyjnych w obiektach i przekazywanie  ich do użytkowania.

e)    Sporządzanie raportów z przebiegu realizacji inwestycji i remontów

f)     Prowadzenie książek obiektu budowlanego.

g)      Przygotowanie i prowadzenie postępowań na dostawy, usługi i roboty budowlane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

5.  Wymagane dokumenty:

a)  CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

b)  List motywacyjny,

c)  kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzający ich wykształcenie i  kwalifikacje zawodowe,

d)    inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności ,

e)   oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji , zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późń. zm.)"

Oświadczenie  powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich dokumentów związanych z procesami rekrutacji do pracy.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

 

6.  Termin, miejsce i sposób sadania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w siedzibie Nadleśnictwa Łuków, Ławki 56A, 21-400 Łuków, w sekretariacie, pokój nr 20, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds. inwestycji w Nadleśnictwie Łuków”,  w terminie do dnia  22 lutego 2016 roku do godziny 15.00.

 

7.   Informacja o etapach naboru:

Nabór składa s z dwóch etapów:

     etapu pierwszego - wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do naboru;

     etapu  drugiego   -   praktycznego   sprawdzianu   umiejętności  wraz   z   rozmową kwalifikacyjną.

 

Lista osób dopuszczonych do drugiego etapu naboru oraz termin i miejsce jego przeprowadzenia zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Nadlnictwa oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadlnictwa.

 

Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przewidziany jest nabór, podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Nadlnictwa oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Nadleśnictwa .

 

Nadlnictwo zastrzega sobie prawo uniewnienia naboru na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łuków

Grzegorz Uss

 

                         Ławki, dn. 05.02.2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DYŻURÓW PRACOWNIKÓW NADLEŚNICTWA ŁUKÓW PEŁNIĄCYCH NADZÓR NAD LASAMI NIESTANOWIĄCYMI WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

 

 

 

Lp

Obwód/Leśnictwo

Nr cechówki

Imię i nazwisko,

stanowisko

Miejsce dyżuru

Dzień tygodnia

Godziny

 

1.

Obwód Stoczek

(M. i Gm. Stoczek Łukowski, Gm. Wola Mysłowska)

Cechówka nr 02

Adam Madeka

Specjalista Służby Leśnej ds. LN

Tel. 507 045 239

UM i G w Stoczku Łukowskim

UG w Woli Mysłowskiej

Wtorek

I i III w w-cu

Środa

I i III w m-cu

9.00 – 11.00

 

9.00 – 11.00

2.

Obwód Krzywda

(Gm. Krzywda, Gm. Stanin)

Cechówka nr 03

Arkadiusz Tomasiewicz

Specjalista Służby Leśnej ds. LN

Tel. 509 613 652

UG w Krzywdzie

 

UG w Staninie

Poniedziałek

II i IV w m-cu

Środa

I i III w m-cu

10.00 -12.00

 

9.00 – 11.00

3.

Leśnictwo Sarnów

(M. i Gm. Łuków,

Gm. Trzebieszów

Cechówka 06

Magdalena Kryska

Podleśniczy

Tel. 506 850 795

Starostwo Powiatowe

w Łukowie

UG w Trzebieszowie

Czwartek

I i III w m-cu

Wtorek

I i III w m-cu

9.00 – 11.00

 

10.00 -12.00

4.

Leśnictwo Gułów

(Gm. Adamów cz.)

Cechówka nr 04

Waldemar Kępa

Leśniczy

Tel. 507 047 583

Kancelaria leśnictwa

Gułów 99

Czwartek

 

7.00 – 10.00

5.

Leśnictwo Korwin

(Gm. Adamów cz.)

Cechówka nr 05

Ryszard Borkowski

Leśniczy

Tel. 507 047 899

Kancelaria leśnictwa

Korwin 120

Czwartek

7.00 – 12.00

6.

Leśnictwo Wojcieszków

(Gm. Wojcieszków,

Gm. Serokomla)  

Cechówka nr 07

Marek Wierzchoń

Leśniczy

Tel. 507 047 591

UG w Wojcieszkowie

 

UG w Serokomli

Środa

I i III w m-cu

Środa

II i IV w m-cu

9.00 – 11.00

 

8.00 – 10.00

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
      cennik_detaliczny_z_1_lipca_2015.pdf pobierz
      nabor_na_stanowisko_specjalista_ds__inwestycji_i_zp.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Grzegorz Uss - Nadleśniczy Nadleśnictwa Łuków
Data modyfikacji: 2016/02/05 11:01:05
Redaktor zatwierdzający: Anna Oklińska
Wprowadzający: Anna Oklińska