Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie >> Informacje nieopublikowane w BIP

bip_logo_pl
odstep
Niepodlegające upublicznieniu

 

Zgodnie z Art.10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z późniejszymi zmianami) informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP w Warszawie jest udostępniana na wniosek.


Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja publiczna może być udostępniona w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych lub przez zainstalowanie w tych miejscach urządzeń umożliwiających zapoznanie się z tą informacją 

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie - powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni się informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób lub w formie zgodnej z wnioskiem. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób i w formie określonych we wniosku - powiadamia się wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób i w formie wskazanym w powiadomieniu - postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.


Za przesłanie przesyłką pocztową kopii dokumentów pobiera się opłaty w wysokości ustalonej w cenniku usług pocztowych Poczty Polskiej S.A.

 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji. Do tych decyzji stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna - przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
       wniosek pobierz
       wniosek pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Marek Roman - Dyrektor RDLP w Warszawie
Data modyfikacji: 2007/02/15 14:03:56
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: