Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep

 

 

 

 

 Aneks do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Jabłonna na lata 2009-2018

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że Aneks do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Jabłonna na lata 2009-2018 został zatwierdzony przez Ministra Środowiska pismem z dnia 28.03.2018 r. znak: DL-I.611.7.2018. Dokument można pobrać na dole strony.

 

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Chojnów na lata 2018-2027

 

W związku z dużym zainteresowaniem projektem Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Chojnów na lata 2018 – 2027, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje o przedłużeniu terminu zakończenia okresu konsultacji społecznych do dnia  04.05.2018 r.

Uwagi i wnioski do projektu mogą być wnoszone: 1) w formie pisemnej, 2) ustnie do protokołu, lub 3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do RDLP w Warszawie, ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa, rdlp@warszawa.lasy.gov.pl, lub do Nadleśnictwa Chojnów, Pilawa ul. Klonowa 13, 05-532 Baniocha, chojnow@warszawa.lasy.gov.pl.

Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie i omówione na Komisji Projektu Planu.

Z projektem i prognozą oddziaływania na środowisko wraz z oświadczeniem autora, można zapoznać się w siedzibie Nadleśnictwa Chojnów – Pilawa ul. Klonowa 13, 05-532 Baniocha lub pobrać projekt planu na dole strony.

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Chojnów na lata 2018-2027

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że w dniu 25.05.2018 r. o godz. 10:00, w siedzibie Nadleśnictwa Chojnów – Pilawa ul. Klonowa 13, 05-532 Baniocha, odbędzie się posiedzenie Komisji Projektu Planu (KPP), mającej charakter debaty publicznej w sprawie „Projektu planu urządzenia lasu” oraz „Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000”, której podstawowym zadaniem jest omówienie zgłoszonych opinii, uwag i wniosków oraz sformułowanie uzasadnienia, o którym mowa w art. 42, pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku.

 

Harmonogram KPP:

·        Prezentacja podstawowych danych o nadleśnictwie z zakresu projektu planu urządzenia lasu wraz z programem ochrony przyrody,

·        Sprawozdanie dyrektora RDLP z czynności zapewniających możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu,

·        Omówienie zgłoszonych opinii, uwag i wniosków.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych projektem Planu.

  

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Drewnica na lata 2018-2027

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje o możliwości zapoznania się z projektem Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Drewnica na lata 2018 – 2027, w siedzibie Nadleśnictwa Drewnica – ul. Kolejowa 31, 05-091 Ząbki, w terminie do dnia 13 kwietnia 2018 r. W tym czasie, w siedzibie Nadleśnictwa, będzie można składać na piśmie ewentualne uwagi i wnioski do projektu.

Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie. W przypadku, jeśli będą one miały charakter zastrzeżeń do projektu, w II kwartale br. zostanie zorganizowana Komisja Projektu Planu – debata publiczna.

 

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Chojnów na lata 2018-2027

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje o możliwości zapoznania się
z projektem Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Chojnów na lata 2018 – 2027, w siedzibie
Nadleśnictwa Chojnów – ul. Klonowa 13, 05-532 Pilawa, w terminie do dnia 30 marca 2018 r. W tym
czasie, w siedzibie Nadleśnictwa, będzie można składać na piśmie ewentualne uwagi i wnioski do
projektu.
Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie. W przypadku, jeśli będą one
miały charakter zastrzeżeń do projektu, w II kwartale 2018 r. zostanie zorganizowana Komisja Projektu
Planu – debata publiczna.

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Chojnów na lata 2018-2027

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje o możliwości zapoznania się z protokołem z posiedzenia Narady Techniczno – Gospodarczej oraz z oceną gospodarki leśnej za okres obowiązywania poprzedniego planu urządzenia lasu (pliki do pobrania na dole strony).

Ewentualne uwagi i wnioski do protokołu można składać w terminie do dnia 29.03.2018 r.

Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie.

 

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Drewnica na lata 2018-2027

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje o możliwości zapoznania się z protokołem z posiedzenia Narady Techniczno – Gospodarczej oraz z oceną gospodarki leśnej za okres obowiązywania poprzedniego planu urządzenia lasu (pliki do pobrania na dole strony).

Ewentualne uwagi i wnioski do protokołu można składać w terminie do dnia 29.03.2018 r.

Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie.

 

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Chojnów na lata 2018-2027

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że w dniu 16.02.2018 r. o godz. 09:00, w siedzibie Nadleśnictwa Chojnów – ul. Klonowa 13, 05-532 Pilawa, odbędzie się posiedzenie Narady Techniczno-Gospodarczej.

Podstawowym zadaniem Narady Techniczno-Gospodarczej będzie sformułowanie Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa oraz prezentacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i na obszary Natura 2000”.

Podczas Narady Techniczno-Gospodarczej przedstawione i omówione zostaną:

1) analiza gospodarki leśnej za okres obowiązywania poprzedniego planu urządzenia lasu:

• referat nadleśniczego,

• koreferat wykonawcy projektu planu urządzenia lasu,

2) wnioski w sprawie ogólnej ochrony lasu - referat kierownika ZOL,

3) informacja naczelnika właściwego do spraw urządzania lasu rdLP w zakresie wykonania monitoringu dotyczącego skutków realizacji planu na środowisko i obszary Natura 2000,

4) końcowe ustalenia w sprawie organizacji prac urządzeniowych oraz projekt planu urządzenia lasu:

• referat wykonawcy projektu planu urządzenia lasu

• koreferat nadleśniczego.

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Drewnica na lata 2018-2027

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że w dniu 12.02.2018 r. o godz. 09:00, w siedzibie Nadleśnictwa Drewnica – ul. Kolejowa 31, 05-091 Ząbki, odbędzie się posiedzenie Narady Techniczno-Gospodarczej.

Podstawowym zadaniem Narady Techniczno-Gospodarczej będzie sformułowanie Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa oraz prezentacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i na obszary Natura 2000”.

Podczas Narady Techniczno-Gospodarczej przedstawione i omówione zostaną:

1) analiza gospodarki leśnej za okres obowiązywania poprzedniego planu urządzenia lasu:

• referat nadleśniczego,

• koreferat wykonawcy projektu planu urządzenia lasu,

2) wnioski w sprawie ogólnej ochrony lasu - referat kierownika ZOL,

3) informacja naczelnika właściwego do spraw urządzania lasu rdLP w zakresie wykonania monitoringu dotyczącego skutków realizacji planu na środowisko i obszary Natura 2000,

4) końcowe ustalenia w sprawie organizacji prac urządzeniowych oraz projekt planu urządzenia lasu:

• referat wykonawcy projektu planu urządzenia lasu

• koreferat nadleśniczego.

 

Aneks do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Jabłonna na lata 2009-2018

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że sporządzany projekt Aneksu do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Jabłonna na lata 2009-2018, zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.), nie podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, co potwierdzają uzgodnienia z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie (pliki do pobrania).

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Wyszków na lata 2017-2026

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że Minister Środowiska w dniu 24 czerwca 2017 r. zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Wyszków na lata 2017-2026.
Plan wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem zamieszczamy w pliku do pobrania na dole strony.


Aneks do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Drewnica na lata 2008-2017

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że Aneks do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Drewnica na lata 2008-2017 został zatwierdzony przez Ministra Środowiska decyzją z dnia 17.02.2017 r. znak: DLP-I.611.6.2017. Aneks nie podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, co potwierdzają uzgodnienia z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie.

 

Aneks do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Celestynów na lata 2009-2018

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że Aneks do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Celestynów na lata 2009-2018 został zatwierdzony przez Ministra Środowiska decyzją z dnia 17.02.2017 r. znak: DLP-I.611.7.2017. Aneks nie podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, co potwierdzają uzgodnienia z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie.

 

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Wyszków na lata 2017-2026

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje o możliwości zapoznania się z projektem Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Wyszków na lata 2017 – 2026, w siedzibie Nadleśnictwa Wyszków – Leszczydół Nowiny, ul. Leśników 27, 07-200 Wyszków, w godzinach od 8 do 14, w terminie do dnia 29 marca 2017 r. W tym czasie, w siedzibie Nadleśnictwa, będzie można składać na piśmie ewentualne uwagi i wnioski do projektu.

Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie. W przypadku, jeśli będą one miały charakter zastrzeżeń do projektu, w terminie około 29 kwietnia 2017 r. zostanie zorganizowana Komisja Projektu Planu – debata publiczna.

 

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Wyszków na lata 2017-2026

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje o możliwości zapoznania się z protokołem z posiedzenia Narady Techniczno – Gospodarczej oraz z oceną gospodarki leśnej za okres obowiązywania poprzedniego planu urządzenia lasu (pliki do pobrania na dole strony).

Ewentualne uwagi i wnioski do protokołu można składać w terminie do dnia 17.03.2017 r.

Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie.

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Wyszków na lata 2017-2026

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że w dniu 01.02.2017 r. o godz. 09:00, w siedzibie Nadleśnictwa Wyszków – Leszczydół Nowiny, ul. Leśników 27, 07-200 Wyszków, odbędzie się posiedzenie Narady Techniczno-Gospodarczej.

Podstawowym zadaniem Narady Techniczno-Gospodarczej będzie sformułowanie Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa oraz prezentacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i na obszary Natura 2000”.

Podczas Narady Techniczno-Gospodarczej przedstawione i omówione zostaną:

1) analiza gospodarki leśnej za okres obowiązywania poprzedniego planu urządzenia lasu:

• referat nadleśniczego,

• koreferat wykonawcy projektu planu urządzenia lasu,

2) wnioski w sprawie ogólnej ochrony lasu - referat kierownika ZOL,

3) informacja naczelnika właściwego do spraw urządzania lasu rdLP w zakresie wykonania monitoringu dotyczącego skutków realizacji planu na środowisko i obszary Natura 2000,

4) końcowe ustalenia w sprawie organizacji prac urządzeniowych oraz projekt planu urządzenia lasu:

• referat wykonawcy projektu planu urządzenia lasu

• koreferat nadleśniczego.

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Jabłonna na lata 2019-2028

 RDLP w Warszawie informuje, że do dnia 9 grudnia 2016 r. można składać uwagi i wnioski do protokołu z Komisji Założeń Planu, który można pobrać na dole strony.

Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie.

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Celestynów na lata 2019-2028 

 RDLP w Warszawie informuje, że do dnia 31 października 2016 r. można składać uwagi i wnioski do protokołu z Komisji Założeń Planu, który można pobrać na dole strony.

Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie.

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Mińsk na lata 2016-2025

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że Minister Środowiska w dniu 26 lipca 2016 r. zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Mińsk na lata 2016-2025.
Plan wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem zamieszczamy w pliku do pobrania na dole strony.

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Siedlce na lata 2016-2025

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że Minister Środowiska w dniu 22 lipca 2016 r. zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Siedlce na lata 2016-2025.
Plan wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem zamieszczamy w pliku do pobrania na dole strony.

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Sokołów na lata 2016-2025

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że Minister Środowiska w dniu 28 lipca 2016 r. zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Sokołów na lata 2016-2025.
Plan wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem zamieszczamy w pliku do pobrania na dole strony.

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Jabłonna na lata 2019-2028

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że przystępuje do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Jabłonna na lata 2019-2028 (PUL).

Założenia do PUL zostaną sformułowane na posiedzeniu Komisji Założeń Planu (KZP), które odbędzie się w szkółce leśnej Skierdy w Nadleśnictwie Jabłonna – Bagno 6, 05-110 Jabłonna, w dniu 27 września 2016 r., o godz. 10:00.

Zgłoszenia udziału w posiedzeniu KZP przyjmowane będą do dnia 20 września 2016 r., tel. 22 774 49 33 lub e-mail: jablonna@warszawa.lasy.gov.pl.


 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Celestynów na lata 2019-2028

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że przystępuje do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Celestynów na lata 2019-2028 (PUL).

Założenia do PUL zostaną sformułowane na posiedzeniu Komisji Założeń Planu (KZP), które odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Celestynów - ul. Obrońców Pokoju 58, 05-430 Celestynów, w dniu 2 września 2016 r., o godz. 10:00.

Zgłoszenia udziału w posiedzeniu KZP przyjmowane będą do dnia 26 sierpnia 2016 r., tel. 22 789 70 03 lub e-mail: celestynow@warszawa.lasy.gov.pl.

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Mińsk na lata 2016-2025

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje o możliwości zapoznania się z  projektem Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Mińsk na lata 2016-2025 (pliki do pobrania na dole strony).

Ewentualne uwagi i wnioski do projektu można składać w terminie do dnia 04.05.2016 r.

Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie.

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Siedlce na lata 2016-2025

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje o możliwości zapoznania się z  projektem Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Siedlce na lata 2016-2025 (pliki do pobrania na dole strony).

Ewentualne uwagi i wnioski do projektu można składać w terminie do dnia 04.05.2016 r.

Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie.

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Sokołów na lata 2016-2025

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje o możliwości zapoznania się z  projektem Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Sokołów na lata 2016-2025 (pliki do pobrania na dole strony).

Ewentualne uwagi i wnioski do projektu można składać w terminie do dnia 04.05.2016 r.

Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie.

  

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Mińsk na lata 2016-2025

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje o możliwości zapoznania się z protokołem z posiedzenia Narady Techniczno – Gospodarczej oraz z oceną gospodarki leśnej za okres obowiązywania poprzedniego planu urządzenia lasu (pliki do pobrania na dole strony).

Ewentualne uwagi i wnioski do protokołu można składać w terminie do dnia 30.03.2016 r.

Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie.

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Siedlce na lata 2016-2025

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje o możliwości zapoznania się z protokołem z posiedzenia Narady Techniczno – Gospodarczej oraz z oceną gospodarki leśnej za okres obowiązywania poprzedniego planu urządzenia lasu (pliki do pobrania na dole strony).

Ewentualne uwagi i wnioski do protokołu można składać w terminie do dnia 30.03.2016 r.

Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie.

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Sokołów na lata 2016-2025

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje o możliwości zapoznania się z protokołem z posiedzenia Narady Techniczno – Gospodarczej oraz z oceną gospodarki leśnej za okres obowiązywania poprzedniego planu urządzenia lasu (pliki do pobrania na dole strony).

Ewentualne uwagi i wnioski do protokołu można składać w terminie do dnia 30.03.2016 r.

Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie.

 
  

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Mińsk na lata 2016-2025

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że w dniu 19 stycznia 2016 r. o godz. 10:00, w siedzibie Nadleśnictwa Mińsk – ul. Gen. K. Sosnkowskiego 41, 05-300 Mińsk Mazowiecki, odbędzie się posiedzenie Narady Techniczno-Gospodarczej.

Podstawowym zadaniem Narady Techniczno-Gospodarczej będzie sformułowanie Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa oraz prezentacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i na obszary Natura 2000”.

Podczas Narady Techniczno-Gospodarczej przedstawione i omówione zostaną:

1) analiza gospodarki leśnej za okres obowiązywania poprzedniego planu urządzenia lasu:

• referat nadleśniczego,

• koreferat wykonawcy projektu planu urządzenia lasu,

2) wnioski w sprawie ogólnej ochrony lasu - referat kierownika ZOL,

3) informacja naczelnika właściwego do spraw urządzania lasu rdLP w zakresie wykonania monitoringu dotyczącego skutków realizacji planu na środowisko i obszary Natura 2000,

4) końcowe ustalenia w sprawie organizacji prac urządzeniowych oraz projekt planu urządzenia lasu:

• referat wykonawcy projektu planu urządzenia lasu

• koreferat nadleśniczego.

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Sokołów na lata 2016-2025

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że w dniu 22 stycznia 2016 r. o godz. 10:00, w siedzibie Nadleśnictwa Sokołów - Sokołów Podlaski 08-300, ul. Kupientyńska 17 odbędzie się posiedzenie Narady Techniczno-Gospodarczej.

Podstawowym zadaniem Narady Techniczno-Gospodarczej będzie sformułowanie Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa oraz prezentacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i na obszary Natura 2000”.

Podczas Narady Techniczno-Gospodarczej przedstawione i omówione zostaną:

1) analiza gospodarki leśnej za okres obowiązywania poprzedniego planu urządzenia lasu:

• referat nadleśniczego,

• koreferat wykonawcy projektu planu urządzenia lasu,

2) wnioski w sprawie ogólnej ochrony lasu - referat kierownika ZOL,

3) informacja naczelnika właściwego do spraw urządzania lasu rdLP w zakresie wykonania monitoringu dotyczącego skutków realizacji planu na środowisko i obszary Natura 2000,

4) końcowe ustalenia w sprawie organizacji prac urządzeniowych oraz projekt planu urządzenia lasu:

• referat wykonawcy projektu planu urządzenia lasu

• koreferat nadleśniczego.

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Siedlce na lata 2016-2025

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że w dniu 26 stycznia 2016 r. o godz. 10:00, w siedzibie Nadleśnictwa Siedlce - ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce, odbędzie się posiedzenie Narady Techniczno-Gospodarczej.

Podstawowym zadaniem Narady Techniczno-Gospodarczej będzie sformułowanie Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa oraz prezentacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i na obszary Natura 2000”.

Podczas Narady Techniczno-Gospodarczej przedstawione i omówione zostaną:

1) analiza gospodarki leśnej za okres obowiązywania poprzedniego planu urządzenia lasu:

• referat nadleśniczego,

• koreferat wykonawcy projektu planu urządzenia lasu,

2) wnioski w sprawie ogólnej ochrony lasu - referat kierownika ZOL,

3) informacja naczelnika właściwego do spraw urządzania lasu rdLP w zakresie wykonania monitoringu dotyczącego skutków realizacji planu na środowisko i obszary Natura 2000,

4) końcowe ustalenia w sprawie organizacji prac urządzeniowych oraz projekt planu urządzenia lasu:

• referat wykonawcy projektu planu urządzenia lasu

• koreferat nadleśniczego.

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Łuków na lata 2015-2024

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że Minister Środowiska w dniu 29 października 2015 r. zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Łuków na lata 2015-2024.
Plan wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem zamieszczamy w pliku do pobrania na dole strony.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Drewnica na lata 2018-2027

RDLP w Warszawie informuje, że do dnia 3 listopada 2015 r. można składać uwagi i wnioski do protokołu z Komisji Założeń Planu, który można pobrać na dole strony.

Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Chojnów na lata 2018-2027

RDLP w Warszawie informuje, że do dnia 3 listopada 2015 r. można składać uwagi i wnioski do protokołu z Komisji Założeń Planu, który można pobrać na dole strony.

Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Łochów na lata 2015-2024

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że Minister Środowiska w dniu 4 sierpnia 2015 r. zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Łochów na lata 2015-2024.
Plan wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem zamieszczamy w pliku do pobrania na dole strony.

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka na lata 2015-2024

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że Minister Środowiska w dniu 4 sierpnia 2015 r. zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka na lata 2015-2024.
Plan wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem zamieszczamy w pliku do pobrania na dole strony.

 

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Chojnów na lata 2018-2027

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że przystępuje do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Chojnów na lata 2018-2027 (PUL).

Założenia do PUL zostaną sformułowane na posiedzeniu Komisji Założeń Planu (KZP), które odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Chojnów - Pilawa, ul. Klonowa 13, 05-532 Baniocha, w dniu 25 września 2015 r. o godz. 10:00, (prosimy o potwierdzenie udziału w posiedzeniu KZP do dnia 18 września 2015 r., na nr tel. (22) 727 57 52 lub e-mail: chojnow@warszawa.lasy.gov.pl).

Na posiedzenie KZP zapraszamy przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa Chojnów.

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Drewnica na lata 2018-2027

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że przystępuje do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Drewnica na lata 2018-2027 (PUL).

Założenia do PUL zostaną sformułowane na posiedzeniu Komisji Założeń Planu (KZP), które odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Drewnica - ul. Kolejowa 31, 05-091 Ząbki, w dniu 22 września 2015 r. o godz. 10:00, (prosimy o potwierdzenie udziału w posiedzeniu KZP do dnia   15 września 2015 r., na nr tel. (22) 781 62 09 lub e-mail: drewnica@warszawa.lasy.gov.pl).

Na posiedzenie KZP zapraszamy przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa Drewnica.

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Wyszków na lata 2017-2026

 

RDLP w Warszawie informuje, że do dnia 10 grudnia 2014 r. można składać uwagi i wnioski do protokołu z Komisji Założeń Planu, który można pobrać na dole strony.

Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Pułtusk na lata 2014-2023

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że Minister Środowiska w dniu 17 lipca 2014 r. zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Pułtusk na lata 2014-2023.
Plan wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem zamieszczamy w pliku do pobrania na dole strony.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Wyszków na lata 2017-2026

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że przystępuje do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Wyszków na lata 2017-2026 (PUL).

Założenia do PUL zostaną sformułowane na posiedzeniu Komisji Założeń Planu (KZP), które odbędzie się  w siedzibie Nadleśnictwa Wyszków - Leszczydół Nowiny, ul. Leśników 27, 07-200 Wyszków, w dniu 21 sierpnia 2014 r. o godz. 10:00, (prosimy o potwierdzenie udziału w posiedzeniu KZP do dnia 14 sierpnia 2014 r., na nr tel. (29) 742 50 46).

Na posiedzenie KZP zapraszamy przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa Wyszków.

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Mińsk na lata 2016-2025

RDLP w Warszawie informuje, że do dnia 23 sierpnia 2013 r. można składać uwagi i wnioski do protokołu z Komisji Założeń Planu, który można pobrać na dole strony.

Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie.

 

  

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Siedlce na lata 2016-2025

RDLP w Warszawie informuje, że do dnia 23 sierpnia 2013 r. można składać uwagi i wnioski do protokołu z Komisji Założeń Planu, który można pobrać na dole strony.

Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie.

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Sokołów na lata 2016-2025

RDLP w Warszawie informuje, że do dnia 23 sierpnia 2013 r. można składać uwagi i wnioski do protokołu z Komisji Założeń Planu, który można pobrać na dole strony.

Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Dyrektora RDLP w Warszawie.

 

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Mińsk na lata 2016-2025

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że przystępuje do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Mińsk na lata 2016-2025 (PUL).

Założenia do PUL zostaną sformułowane na posiedzeniu Komisji Założeń Planu (KZP), które odbędzie się o godz. 10:00, w dniu 28 czerwca 2013 r. w siedzibie Nadleśnictwa Mińsk - ul. Gen. K. Sosnkowskiego 41; 05-300 Mińsk Mazowiecki, (prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 21 czerwca 2013 r. na nr tel. (25) 759 35 25).

Na posiedzenie KZP zapraszamy przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa Mińsk.

  

  

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Siedlce na lata 2016-2025

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że przystępuje do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Siedlce na lata 2016-2025 (PUL).

Założenia do PUL zostaną sformułowane na posiedzeniu Komisji Założeń Planu (KZP), które odbędzie się o godz. 10:00, w dniu 1 lipca 2013 r. w siedzibie Nadleśnictwa Siedlce - ul. Kazimierzowska 9; 08-110 Siedlce, (prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 24 czerwca 2013 r. na nr tel. (25) 632-84-31).

Na posiedzenie KZP zapraszamy przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa Siedlce.

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Sokołów na lata 2016-2025

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że przystępuje do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Sokołów na lata 2016-2025 (PUL).

Założenia do PUL zostaną sformułowane na posiedzeniu Komisji Założeń Planu (KZP), które odbędzie się o godz. 10:00, w dniu 3 lipca 2013 r. w siedzibie Nadleśnictwa Sokołów - Sokołów Podlaski 08-300, ul. Kupientyńska 17, (prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 26 czerwca 2013 r. na nr tel. (25) 781-24-21).

Na posiedzenie KZP zapraszamy przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa Sokołów.

 

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Jabłonna na lata 2009-2018

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Jabłonna na lata 2009-2018 został zatwierdzony przez Ministra Środowiska.

Udostępniamy w wersji elektronicznej (pliki do pobrania) przyjęty dokument wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  

 

 

Aneks do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Łuków na lata 2005-2014

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że Aneks do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Łuków na lata 2005-2014 został zatwierdzony przez Ministra Środowiska.

Udostępniamy w wersji elektronicznej (pliki do pobrania) przyjęty dokument wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  

 

 

Plany Urządzenia Lasu dla Nadleśnictw: Drewnica na lata 2008-2017

oraz Celestynów na lata 2009-2018

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że Plany Urządzenia Lasu dla nadleśnictw: Drewnica na lata 2008-2017 i Celestynów na lata 2009-2018 zostały zatwierdzone przez Ministra Środowiska.

Udostępniamy w wersji elektronicznej (pliki do pobrania) przyjęte plany urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko oraz z podsumowaniami, o których mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

 

 

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Celestynów na lata 2019-2028

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje, że przystępuje do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Celestynów na lata 2019-2028 (PUL).

Założenia do PUL zostaną sformułowane na posiedzeniu Komisji Założeń Planu (KZP), które odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Celestynów - ul. Obrońców Pokoju 58, 05-430 Celestynów, w dniu 2 września 2016 r., o godz. 10:00.

Zgłoszenia udziału w posiedzeniu KZP przyjmowane będą do dnia 26 sierpnia 2016 r., tel. 22 789 70 03 lub e-mail: celestynow@warszawa.lasy.gov.pl.

 

Pliki do pobrania:
      Jabłonna Aneks do PUL pobierz
      Chojnów projekt PUL i Prognoza pobierz
      Chojnów projekt PUL pobierz
      Chojnów Protokół z NTG i Ocena pobierz
      Drewnica Protokół z NTG cz.B Projekt PUL i Ocena pobierz
      Jabłonna odstąpienie od SOOS Aneks pobierz
      Wyszków PUL pobierz
      Jabłonna Protokół z KZP pobierz
      Celestynów Protokół z KZP pobierz
      Mińsk PUL pobierz
      Siedlce PUL pobierz
      Sokołów PUL pobierz
      Łuków - PUL pobierz
      protokol_z_kzp_chojnow.pdf pobierz
      protokol_z_kzp_drewnica.pdf pobierz
      Ostrów Mazowiecka - PUL pobierz
      Łochów - PUL pobierz
      Pułtusk PUL podsumowanie i uzasadnienie pobierz
      Pułtusk PUL pobierz
      Płońsk PUL pobierz
      Garwolin Plan UL - Elaborat pobierz
      Garwolin Plan UL - Program Ochrony Przyrody pobierz
      Garwolin Plan UL - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Aneks do PUL Nadlesnictwa Łuków pobierz
      Drewnica PUL pobierz
      Jabłonna PUL pobierz
      Celestynów PUL pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Marek Roman - Dyrektor RDLP w Warszawie
Data modyfikacji: 2018/04/18 08:51:19
Redaktor zatwierdzający: Zbigniew Kamiński
Wprowadzający: Piotr Okapiec