Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach

szukaj >
>> Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep

Aktualne informacje i ogłoszenia naszej jednostki są również publikowane na stronie internetowej pod adresem http://zslp.warszawa.lasy.gov.pl/ w menu Aktualności.

Kierownik działu marketingu
 
Wymagania podstawowe:
1.     Wykształcenie wyższe;
2.     Umiejętność kierowania zespołem pracowniczym;
3.     Umiejętność planowania, organizowania i kontrolowania prac działu;
4.     Operatywność, komunikatywność, dyspozycyjność;
5.     Umiejętność samodzielnej pracy;
6.     Znajomość ustawy „ Prawo zamówień publicznych” ;
7.     Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu OFFICE;
8.     Umiejętność budowania dobrych relacji interpersonalnych;
9.     Doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym min. 2 lata;
 
Wymagania dodatkowe:
1.     Umiejętność analitycznego myślenia;
2.     Mile widziane doświadczenie informatyczne;
3.     Odporność na stres;
4.     Praca pod presją czasu;
5.     Znajomość zasad kosztorysowania;
6.     Posiadanie prawa jazdy kat. B;
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  
1.     Planuje, organizuje i kontroluje pracę działu marketingu;
2.     Planuje, organizuje, nadzoruje zadania inwestycyjne i remontowe Zakładu;
3.     Koordynuje działania w zakresie prawidłowego wykorzystania środków transportowych, maszyn i urządzeń Zakładu;
4.     Planuje, organizuje i koordynuje spedycję na terenie działania Zakładu;
5.     Przygotowuje postępowania z zakresu zamówień publicznych działu marketingu;
6.     Współpracuje z dostawcami, odbiorcami i klientami Zakładu;
7.     Ustala szczegółowe zakresy czynności dla pracowników działu marketingu;
8.     Sporządza zestawienia i analizy dotyczące działu marketingu;
Wymagane dokumenty:
 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia  06 grudnia 2017 r. na adres:
Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.
 
Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.    
Pozostałe informacje:  
1) przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;
2) osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

3) osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone

 _________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Kierownik działu marketingu
 w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
 
Zespół Składnic lasów Państwowych w Siedlcach, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, nie został wybrany żaden kandydat  

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kierownik działu marketingu

 
Wymagania podstawowe:
1.     Wykształcenie wyższe.
2.     Znajomość aktów prawnych regulujących działalność jednostek LP.
3.     Znajomość ustawy „ Prawo zamówień publicznych” i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
4.     Umiejętność planowania, organizowania i nadzorowania pracy zespołu pracowniczego.
5.     Wysoki poziom umiejętności obsługi komputera, programów w pakiecie Office.
6.     Umiejętność budowania dobrych relacji interpersonalnych.
7.     Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 2 lata.
 
Wymagania dodatkowe:
1.     Umiejętność sporządzania i weryfikacji kosztorysów w zakresie budowy dróg leśnych.
2.     Umiejętność analitycznego myślenia.
3.     Mile widziane doświadczenie informatyczne.
4.     Odporność na stres.
5.     Praca pod presją czasu
6.     Posiadanie prawa jazdy kat. B.
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  
1.     Planuje, organizuje, nadzoruje i kontroluje pracę działu marketingu.
2.     Ustala szczegółowe zakresy czynności dla pracowników działu marketingu.
3.     Zapewnia prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań działu marketingu.
4.     Pełni nadzór i kontrolę nad realizacją zadań Zespołu Składnic LP wraz
z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa i procedur.
5.     Planuje, organizuje, nadzoruje i kontroluje przebieg wykonywania zadań inwestycyjnych i remontowych dróg leśnych.
6.     Umiejętność sporządzania i weryfikacji kosztorysów w zakresie budowy dróg leśnych.
7.     Koordynuje działania w zakresie prawidłowego wykorzystania środków transportowych, maszyn i urządzeń Zespołu Składnic LP.
8.     Koordynuje całość działań w zakresie przygotowania, organizacji postepowań zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
9.     Kompleksowo planuje, organizuje i kontroluje spedycję na terenie działania Zespołu Składnic LP wraz z cała gospodarką surowcem drzewnym.
10. Współpracuje z dostawcami, odbiorcami i klientami zakładu.
11. Ustala szczegółowe zakresy czynności dla pracowników działu marketingu.
12. Sporządza zestawienia i analizy dotyczące działu marketingu.
 
Wymagane dokumenty:
 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia  24 października 2017 r. na adres:
Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.
 
Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.    
 
Pozostałe informacje:  
1) przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;
2) osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
3) osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Referent ds. marketingu
 w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
 
Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Celej  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, ogłasza nabór na stanowisko:

referent/specjalista ds. marketingu
 
Wymagania:
 1. Wykształcenie min. średnie, mile widziane ekonomiczne, handlowe.
 2. Znajomość zasad gospodarki magazynowej przedsiębiorstwa, dokumentacji magazynowej i programów obrotu materiałowego.
 3. Znajomość zasad rachunkowości.
 4. Umiejętność sprawnej obsługi komputera w tym programy World i Excel.
 5. Znajomość ustawy „ Prawo zamówień publicznych” i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
 6. Umiejętność samodzielnego pisania pism.
 7. Umiejętność szybkiego uczenia się
 8. Prawo jazdy kat. B.
 9. Doświadczenie w pracy  na podobnym stanowisku min. 1 rok.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  
- Obsługa magazynu zakupów centralnych i sklepu internetowego.
- Współpraca z dostawcami i odbiorcami zakładu.
- Praca w systemie informatycznym Lasów Państwowych.
- Prowadzenie spraw z zakresu realizacji umów oraz realizacji zamówień.
- Sporządzanie dokumentacji przychodowo-rozchodowej.
- Sporządzanie zestawień i analiz

 

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia  30 sierpnia 2017 r. na adres:
Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.
 
Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.    
 
Pozostałe informacje:  
1) przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;
2) osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
3) osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
 
                                

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Referent ds. marketingu
 w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
 

Zespół Składnic lasów Państwowych w Siedlcach, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Michał Gregorczuk  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kierownik budowy ½ etatu

 

Wymagania:

1.    Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek budownictwo.

2.    5-letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych.

3.    Uprawnienia budowlane pozwalające na kierowanie budową w zakresie drogownictwa.

4.    Mile widziane uprawnienia projektowe.

 1. Mile widziana znajomość ustawy „ Prawo zamówień publicznych” i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

6.    Prawo jazdy kategorii B.

7.    Zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

1.      Nadzór przy budowie i remontach dróg leśnych.

2.      Przygotowywanie projektów budowy i modernizacji dróg, parkingów leśnych i miejsc postojowych.

3.      Przygotowywanie ofert, kosztorysów dotyczących budowy, remontów i bieżącego utrzymania dróg, parkingów leśnych i miejsc postojowych.

4.      Planowanie i organizowanie prac związanych z budową, remontem dróg leśnych.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia 26 czerwca 2017 r. na adres:

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.

Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.    

 

Pozostałe informacje:  

1) przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;

2) osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

3) osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

referent/specjalista ds. marketingu

Wymagania:
 1. Wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe informatyczne
 2. Umiejętność sprawnej obsługi komputera w tym programy World i Excel, mile widziana znajomość budowy sprzętu informatycznego i sieci logicznych
 3. Znajomość ustawy „ Prawo zamówień publicznych” i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
 4.  Umiejętność samodzielnego pisania pism, w tym urzędowych
 5. Mile widziana znajomość gospodarki magazynowej i programów obrotu materiałowego
 6. Umiejętność szybkiego uczenia się
 7. Prawo jazdy kat. B.
 8. Doświadczenie w pracy  na podobnym stanowisku min. 1 rok.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

- Współpraca z dostawcami i odbiorcami zakładu,
- Praca w systemie informatycznym Lasów Państwowych.
- Obsługa sklepu internetowego
- Prowadzenie spraw z zakresu realizacji umów oraz realizacji zamówień,
- Sporządzanie zestawień i analiz
 
Wymagane dokumenty:
 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

 Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia  10 czerwca 2017 r. na adres:

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.

Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.    

Pozostałe informacje:  

1) przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;
2) osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
3) osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Referent ds. marketingu
 w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
 
Zespół Składnic lasów Państwowych w Siedlcach, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, nie został wybrany żaden kandydat  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Referent ds. marketingu
Wymagania:
 1. Wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe informatyczne
 2. Umiejętność sprawnej obsługi komputera w tym programy World i Excel, mile widziana znajomość budowy sprzętu informatycznego i sieci logicznych
 3. Znajomość ustawy „ Prawo zamówień publicznych” i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
 4.  Umiejętność samodzielnego pisania pism, w tym urzędowych
 5. Mile widziana znajomość gospodarki magazynowej i programów obrotu materiałowego
 6. Umiejętność szybkiego uczenia się
 7. Prawo jazdy kat. B.
 8. Doświadczenie w pracy  na podobnym stanowisku min. 1 rok.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

- Współpraca z dostawcami i odbiorcami zakładu,
- Praca w systemie informatycznym Lasów Państwowych.
- Obsługa sklepu internetowego
- Prowadzenie spraw z zakresu realizacji umów oraz realizacji zamówień,
- Sporządzanie zestawień i analiz
 
Wymagane dokumenty:
 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia  08 maja 2017 r. na adres: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.

Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.    

Pozostałe informacje:  
1) przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;
2) osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
3) osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zostaną zniszczone

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wynikach naboru na stanowisko
kierownik działu administracyjno - pracowniczego
 w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
 
Zespół Składnic lasów Państwowych w Siedlcach, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została zatrudniona
Pani Anna Wardulińska

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wynikach naboru na stanowiska :
Operator koparko – ładowarki, Operator walca, Pracownik fizyczny
 w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
 
Zespół Składnic lasów Państwowych w Siedlcach, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska, zostały zatrudnione następujące osoby :
Pan Kobyliński Krzysztof, Pietrak Marek, Wakulicz Piotr

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, ogłasza nabór na stanowisko: Kierownik działu administracyjno - pracowniczego

Wymagania:

 1. Wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe kierunkowe
 2. Prawo jazdy kat. B.- mile widziane
 3.  Doświadczenie w pracy  na podobnym stanowisku min.  2 lata.
 4. Umiejętność sprawnej obsługi komputera w tym programy  World i Excel.
 5. Znajomość ustaw : Kodeks Pracy,  ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz  przepisów wykonawczych do tych ustaw.
 6. Znajomość obsługi programu Płatnik, mile widziana znajomość obsługi systemu SILP
 7.  Umiejętność samodzielnego pisania pism, w tym urzędowych
 8. Umiejętność szybkiego uczenia się
 9.  Komunikatywność

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

 1. Kierowanie administrowaniem budynków, obiektów i innymi nieruchomościami Zespołu.
 2. Prowadzenie spraw związanych z umowami cywilnoprawnymi, itp.
 3. Prowadzenie spraw w zakresie inwestycji i remontów Zespołu.
 4. Prowadzenie spraw organizacyjnych Zespołu.
 5. Przygotowanie, organizowanie i koordynacja całości działań i dokumentacji zgodnie z ustawą  Prawo Zamówień Publicznych .
 6. Prowadzenie dokumentacji i spraw w zakresie zakupu i eksploatacji urządzeń, środków  biurowych, sprzętu, wyposażenia Zespołu.
 7. Prowadzenie spraw i dokumentacji kadrowej, w tym akta osobowe pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Kontrola czasu pracy i dyscypliny pracy.
 9. Prowadzenie spraw i dokumentacji związanych z informacjami niejawnymi oraz sprawy i dokumentację związaną z ochroną danych osobowych.
 10. Opracowanie, uaktualnianie i wdrażanie w Zespole Regulaminów tj. Organizacyjny, Pracy, ZFŚS, Nagradzania i  Premiowania.
 11. Terminowe sporządzanie obowiązujących sprawozdań.
 12. Prowadzenie całości dokumentacji i spraw emerytalno – rentowych pracowników Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.
 13. Kontrola danych wprowadzanych do SILP przez pracowników działu administracyjno-pracowniczego.
 14. Przygotowywanie danych do sporządzenia planu finansowo-gospodarczego Zespołu.
 15. Aktualizacja danych z działu do publikacji na stronę BIP oraz na stronę internetową Zespołu.
 16. Sporządzanie i aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych.
 17. Sporządzanie  miesięcznej dokumentacji płac w pełnym zakresie.
 18. Prowadzenie kart wynagrodzeń oraz dokumentacji związanej z przyznawaniem nagród jubileuszowych pracownikom w danym roku.
 19. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych oraz przekazywanie do ZUS za pośrednictwem programu „PŁATNIK”.

       20.       Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych raportów oraz deklaracji do ZUS oraz sprawozdań GUS z zakresu Kadrowo - płacowego.

 1. Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT 4, PIT 4R).
 2. Sporządzanie ZUS Rp -7
 3. Wystawianie na pisemny wniosek pracownika zaświadczenia o zatrudnieniu
  i wynagrodzeniu.
 4. Prowadzenie całości dokumentacji związanej z obecnością pracowników w pracy 
 5. Prowadzenie ewidencji i rozliczenia czasu pracy pracowników.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia 14 kwietnia 2017r. na adres: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.

 

Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.    

 

Pozostałe informacje:  

1) przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;

2) osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

3) osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Operator koparko-ładowarki

 

Wymagania:

 1. Wykształcenie min. zawodowe
 2. Prawo jazdy kat. B.
 3. Uprawnienia do obsługi koparko – ładowarki
 4. Doświadczenie na stanowisku operatora koparko – ładowarki
 5. Dyspozycyjność

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  praca w terenie przy remontach i budowach dróg oraz innych elementów infrastruktury leśnej 

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

 Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych ub przesłać pocztą tradycyjną do dnia 31 marca 2017 r. na adres: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.

Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.    

Pozostałe informacje:  

1)      przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;

2)      osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

3)      osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Pracownik fizyczny

 

Wymagania:

 1. Wykształcenie min. zawodowe
 2. Prawo jazdy kat. B.
 3. Doświadczenie w pracy fizycznej
 4. Wytrzymałość
 5. Odpowiedzialność i rzetelność
 6. Mile widzane uprawnienia do obsługi maszyn budowlanych
 7. Dyspozycyjność

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  praca w terenie przy remontach i budowach dróg oraz innych elementów infrastruktury leśnej 

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia 31 marca 2017 r. na adres: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.

 

Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.    

Pozostałe informacje:  

1)      przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;

2)      osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

3)      osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Operator walca

Wymagania:

 1. Wykształcenie min. zawodowe
 2. Prawo jazdy kat. B.
 3. Uprawnienia do obsługi walca
 4. Doświadczenie na stanowisku operatora walca min. 2 lata
 5. Dyspozycyjność

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  praca w terenie przy remontach i budowach dróg oraz innych elementów infrastruktury leśnej

 Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia 31 marca 2017 r. na adres: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.

 

Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.      

 

Pozostałe informacje:  

1)      przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;

2)      osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

3)      osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko referenta ds. marketingu w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach

 

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca  osoba:

Pani Anna Wardulińska

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, ogłasza nabór na stanowisko: referent ds. marketingu

 
Wymagania:
 1. Wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe kierunkowe
 2. Prawo jazdy kat. B.
 3.  Doświadczenie w pracy min. ok 1 roku.
 4. Umiejętność sprawnej obsługi komputera w tym programy World i Excel, mile widziana znajomość budowy sprzętu informatycznego i sieci logicznych
 5. Mile widziana znajomość gospodarki magazynowej
 6. Znajomość ustawy „ Prawo zamówień publicznych” i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
 7.  Umiejętność samodzielnego pisania pism, w tym urzędowych
 8. Umiejętność szybkiego uczenia się
 9.  Komunikatywność
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  
- Współpraca z kontrahentami i odbiorcami,
- Praca w systemie SILP.
- Obsługa sklepu internetowego
- Prowadzenie spraw z zakresu realizacji umów oraz realizacji zamówień,
- Sporządzanie zestawień i analiz
  
Wymagane dokumenty:
 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia 24 lutego 2017r. na adres: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.
 
Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.    
 
Pozostałe informacje:  
1) przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;
2) osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
3) osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko referenta ds.  administracyjno - gospodarczych w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach

 

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca  osoba:

Pan Łukasz Jąg

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Referent ds. administracyjno - gospodarczych

Wymagania:

 1. Wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe kierunkowe
 2. Prawo jazdy kat. B.
 3.  Doświadczenie w pracy  min. ok 1 roku.
 4. Umiejętność sprawnej obsługi komputera w tym programy  World i Excel.
 5. Znajomość ustawy „ Prawo budowlane” i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
 6.  Umiejętność samodzielnego pisania pism, w tym urzędowych
 7. Umiejętność szybkiego uczenia się
 8.  Komunikatywność

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

- Sporządzanie planów remontów,

- Administrowanie budynkami, obiektami i innymi nieruchomościami Zespołu wraz z prowadzeniem całości dokumentacji i spraw w tym zakresie, m.in. przeglądy techniczne , budowlane, konserwacja itp.

- Praca w systemie SILP.

- Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń majątkowych,

- Współpraca z instytucjami i innymi jednostkami w sprawach pozwoleń, uzgodnień, opinii itp.

- Organizacja i prowadzenie spraw remontowych, sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań remontowych,

- Bieżąca analiza kosztów eksploatacji i robót remontowych.

- Utrzymywanie budynków i lokali w należytym stanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Prace gospodarcze w budynku biura i innych obiektach ZSLP.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia 05 stycznia 2017 r. na adres: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.

 

Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.    

 

Pozostałe informacje:  

1) przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;

2) osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

3) osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

                                  

 

 

 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko księgowego w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach

 

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca  osoba:

Pani Sylwia Szyc

 

 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko referenta ds.  zamówień publicznych i projektów rozwojowych w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach

 

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca  osoba:

Pani Monika Chromińska

 

 

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, ogłasza nabór na stanowisko: referent ds. zamówień publicznych i projektów rozwojowych

 

 

 

Wymagania:

 

-        wykształcenie wyższe prawnicze,

 

-        znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych, innych aktów prawnych oraz zagadnień z tego zakresu,

 

-        znajomość ustawy o lasach, oraz innych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Lasów Państwowych,

 

-        umiejętność interpretacji i stosowania w praktyce obowiązujących aktów prawnych,

 

-        umiejętności interpersonalne, wysoka kultura osobista,

 

-        umiejętność ustalania priorytetów i organizacji pracy własnej,

 

-        systematyczność, sumienność,

 

-        umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

 

-        biegła umiejętność obsługi komputera, m.in. Pakiet Office (Word, Excel).

 

 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:       

 

-        współpraca przy procedurach związanych z zamówieniami publicznymi,

 

-        współpraca przy działaniach związanych z projektami rozwojowymi,

 

-        przygotowywanie i sporządzanie wewnętrznej dokumentacji prawnej,

 

-        sporządzanie dokumentacji w zakresie projektów rozwojowych,

 

-         koordynowanie obiegu dokumentów i informacji na zajmowanym stanowisku.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

 

 

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia 31 października 2016r. na adres: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach

 

08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.

 

 

 

Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.    

 

 

 

Pozostałe informacje:  

 

1) przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;

 

2) osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

 

3) osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.                                              

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, ogłasza nabór na stanowisko: księgowego

 

Wymagania:

-        wykształcenie średnie/wyższe ekonomiczne lub pokrewne,

-        minimum 1 rok stażu pracy w dziale finansowo – księgowym,

-        znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

-        umiejętność uzgadniania kont analitycznych i syntetycznych,

-        znajomość bankowości elektronicznej,

-        umiejętności organizacyjne i analityczne,

-        biegła umiejętność obsługi komputera, m.in. Pakiet Office (Word, Excel).

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

-        dekretacja i księgowanie dokumentów,

-        kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,

-        analiza rozrachunków i innych dokumentów finansowo – księgowych,

-        sporządzanie przelewów w systemie elektronicznym,

-        prowadzenie rejestrów zakupu materiałów i usług,

-        rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych i niskocennych,

-        wystawianie faktury z zakresu działalności jednostki,

-        prowadzenie dokumentów obrotu magazynowego.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia 31 października 2016r. na adres: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9.

 

Dyrektor Zespołu Składnic LP w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez podania przyczyny i bez prawa odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji.    

 

Pozostałe informacje:  

1) przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922)”;

2) osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

3) osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko specjalisty ds. dróg w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach

 

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca  osoba:

Pan Dariusz Celiński

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko referenta w dziale administracyjno-pracowniczym w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach

   

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca  osoba:

Pani Aleksandra Justyna Drabik

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach

ogłasza nabór na stanowisko

referenta W DZIALE MARKETINGU

                                                 

Wymagania:

 1. Wykształcenie średnie, mile widziane wyższe;
 2. Biegła znajomość obsługi komputera i oprogramowania MS Office;
 3. Dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych;
 4. Bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 5. Prawo jazdy kat. B.

 

Ogólny zakres czynności na stanowisku pracy:

 1. Prowadzenie i obsługa magazynu zamówień centralnych;
 2. Całokształt spraw związanych z realizacją zamówień i prowadzeniu dokumentacji przychodowo- rozchodowej;

 

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny;
 2. Curriculum Vitae;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

 

Informacja o warunkach pracy:

1.     Umowa na czas określony z możliwością zawarcia na czas nieokreślony;

2.     Praca w pomieszczeniach sklepu.

 

Pozostałe informacje:

 1. Przedstawiane dokumenty powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz.2135 z późn. zm.)”.
 2. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione telefonicznie
  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Kandydatów zweryfikowanych pozytywnie zawiadamia się telefonicznie o terminie następnego etapu /rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. W przypadku wyboru kandydat przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności.

    

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Składnic Lasów Państwowych lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia 10 września 2016 roku  na adres: Zespół Składnic Lasów Państwowych, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9, (obowiązuje data wpływu dokumentów do Zespołu).

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach zastrzega sobie prawo wyboru kandydata bez przedstawiania uzasadnienia oraz bez możliwości odwoływania się ubiegających kandydatów od jego decyzji oraz może unieważnić rekrutację na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Grażyna Wereda
Data modyfikacji: 2017/11/08 11:37:03
Redaktor zatwierdzający: Aneta Kłos
Wprowadzający: Aneta Kłos