Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu, Nadleśnictwo Głogów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu, Nadleśnictwo Głogów >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

Głogów, 8.07.2016r.

Zn.spr.: ZG.2181.8.2015

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości gruntowej , stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów:

dz.ewid.: 300/1,położona w obrębie Dalków , gmina Gaworzyce

                          

 

Termin i miejsce przetargu -  przetarg ustny nieograniczony odbył się  w dniu 30.06.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Nadleśnictwa Głogów,67-200 Głogów  , przy ul. Wł. Sikorskiego 54, pokój nr 14:

 

 

Oznaczenie wg Księgi Wieczystej  i danych z ewidencji gruntów i budynków:

 

1.     Nieruchomość gruntowa, dla której w Sądzie Rejonowym w Głogowie prowadzona jest KW LE1G/00034199/9 .

2.   Nieruchomość położona jest:

·  Woj. Dolnośląskie.

·  Powiat Polkowicki. 

·  Gmina: Gaworzyce

·  Obręb ewidencyjny: Dalków.

·  Nr działki 300/1.

·  Użytek: PS IV, Br-PsIV

3.     Powierzchnia nieruchomości  - 0,1494 ha. ( Ps IV – 0,0845ha, Br-PsIV – 0,0649 ha)

4.     Nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki ewidencyjnej 300/1 o powierzchni 0,1494 ha,  stanowi grunt rolny (Ps klasy IV), oraz budowlany (Br-PsIV) wraz z budynkiem gospodarczym (stodoła) o konstrukcji murowano-drewnianej z dachem pokrytym dachówką.

Nieruchomość ta sąsiaduje z nieruchomościami należącymi do osób prywatnych i znajduje się jednocześnie  w granicach zabudowy wiejskiej.  Powierzchnia zabudowy 427 m2 (wg. wypisu z kartoteki budynków)  Działka posiada kształt zbliżony do wielokąta , teren działki  nie ogrodzony.

Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi. Dostęp do drogi publicznej realizowany będzie poprzez odpłatną służebność drogową ustanowiona na fragmencie działki 300/2 (25m długości, 4 m szerokości)

5.     Dla terenu położonego w obrębie Dalków w granicach działki  300/1, w aktualnym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Dalków (Uchwała Rady Gminy Gaworzyce Nr XVI/146/200 z 31.10.2000R.) działka ta oznaczona jest symbolem: 30 MR/MN/ML  zabudowa zagrodowa/zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/zabudowa mieszkaniowa letniskowa.

6.     Sposób zagospodarowania – pomieszczenia na działce dotychczas wykorzystywane  na cele magazynowe z  wyłączeniem składowania materiałów niebezpiecznych i szkodliwych.

7.     Obciążenia :Dział III Księgi wieczystej ciężary i ograniczenia: brak wpisów

    Dział IV KW LE1G/00034199/9– wolny od wpisów.

8.     Zobowiązania na nieruchomości – brak.

 

 

Liczba uczestników przetargu – 1

 

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – BRAK

 

Cena wywoławcza netto nieruchomości – 20 000,00 zł   netto

 

Cena nabycia nieruchomości – 20 200 zł netto.

 

Imię i nazwisko nabywcy nieruchomości :  Mieczysław Karolewicz

 

 

 

                                                                             Nadleśniczy


 

 

 

Głogów, 27.05.2016r.

 

Nadleśnictwo Głogów

 z siedzibą przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 54, 67 – 200 Głogów,

  działając  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2011r. nr 12 poz. 59 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów , gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, oraz po uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 27.04.2016r o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw

ogłasza przetarg - ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych , stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów

 

 

I. Opis nieruchomości

 1. Nieruchomość gruntowa, dla której w Sądzie Rejonowym w Głogowie prowadzona jest KW LE1G/00034199/9 .

Nieruchomość położona jest:

·  Woj. Dolnośląskie. Powiat Polkowicki. 

·  Gmina: Gaworzyce

·  Obręb ewidencyjny: Dalków.

·  Nr działki 300/1.

·  Użytek: PS IV, Br-PsIV

 1. Powierzchnia nieruchomości  - 0,1494 ha. ( Ps IV – 0,0845ha, Br-PsIV – 0,0649 ha)
 2. Nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki ewidencyjnej 300/1 o powierzchni 0,1494 ha,  stanowi grunt rolny (Ps klasy IV), oraz budowlany (Br-PsIV) wraz z budynkiem gospodarczym (stodoła) o konstrukcji murowano-drewnianej z dachem pokrytym dachówką.

Nieruchomość ta sąsiaduje z nieruchomościami należącymi do osób prywatnych i znajduje się jednocześnie  w granicach zabudowy wiejskiej.  Powierzchnia zabudowy 427 m2 (wg. wypisu z kartoteki budynków)  Działka posiada kształt zbliżony do wielokąta , teren działki  nie ogrodzony.

Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi. Dostęp do drogi publicznej realizowany będzie poprzez odpłatną służebność drogową ustanowiona na fragmencie działki 300/2 (25m długości, 4 m szerokości)

 1. Dla terenu położonego w obrębie Dalków w granicach działki  300/1, w aktualnym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Dalków (Uchwała Rady Gminy Gaworzyce Nr XVI/146/200 z 31.10.2000R.) działka ta oznaczona jest symbolem: 30 MR/MN/ML  zabudowa zagrodowa/zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/zabudowa mieszkaniowa letniskowa.
 2. Sposób zagospodarowania – pomieszczenia na działce dotychczas wykorzystywane  na cele magazynowe z  wyłączeniem składowania materiałów niebezpiecznych i szkodliwych.
 3. Obciążenia :Dział III Księgi wieczystej ciężary i ograniczenia: brak wpisów
 4. Zobowiązania na nieruchomości – brak.
 5. Cena wywoławcza netto nieruchomości – 20 000zł.
 6. Wysokość wadium  -  2000 zł.
 7. Minimalna wysokość postąpienia -  200 zł.

 

 

Pozostałe informacje dla zbywanej nieruchomości położonej w obrębie Dalków, gmina Gaworzyce  oznaczonej nr ewid. 300/1:

 

 1. Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań .
 2. Nieruchomości nie są wpisane do rejestru zabytków.
 3. Dodatkowych informacji w sprawie nieruchomości udziela pracownik Nadleśnictwa Głogów tel.076 835 70 45 wew. * 333  w  dniach  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00, od czasu ukazania się niniejszego ogłoszenia .
 4.  Termin i miejsce przetargu -  przetarg ustny nieograniczony odbędzie się:

·         w dniu 30.06.2016r. godz. 10.00 w siedzibie Nadleśnictwa Głogów,67-200 Głogów  , przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 54, pokój nr 14.

 

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce, na konto BGŻ SA O/Głogów  95 2030 0045 1110 0000 0012 2070.
 2. Przez wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się potwierdzenie przez bank określonej  kwoty wadium na rachunku bankowym Nadleśnictwa, najpóźniej do dnia 30.06.2016r. do godz. 9.00.
 3. Cudzoziemcy są zobowiązani dodatkowo uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości pod rygorem utraty wadium w przypadku wygrania przetargu , a nie uzyskania wspomnianego zezwolenia.
 4. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość – ważny dowód osobisty lub paszport (gdy osoby w przetargu działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są do przedłożenia pełnomocnictw upoważniających na przystąpienie do przetargu na oznaczoną nieruchomość ),

·           w przypadku osób prawnych  - aktualny wypis z właściwego rejestru , stosowne  pełnomocnictwa, dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot ,

·           w przypadku spółki cywilnej - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej , dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa , umowę spółki ,

·          numer konta bankowego , na który należy zwrócić wadium w przypadku nie wygrania przetargu.

 

 1. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność netto  za nabytą nieruchomość. Należność tę należy powiększyć o podatek VAT (zgodnie z obowiązującymi na dzień 30.06.2016r. przepisami prawa)  i  wpłacić w całości na konto: BGŻ SA O/Głogów 95 2030 0045 1110 0000 0012 2070  na dzień przed terminem zawarcia umowy sprzedaży (przed podpisaniem aktu notarialnego).
 2. Dokumentem potwierdzającym zapłatę ceny nabycia nieruchomości , będzie jej wpływ na rachunek  bankowy Nadleśnictwa Głogów. Potwierdzenie wpłaty należy przedłożyć przy zawieraniu umowy sprzedaży nieruchomości .
 3. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi kupujący.
 4. Wadium wniesione przez osobę , która wygrała przetarg ,  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .
 5. Osobom , które przetargu nie wygrały , wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
 6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie  zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu sprzedającego, o którym mowa w paragrafie 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r.  , sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy , a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. 
 7. Nadleśnictwo Głogów  może odwołać ogłoszony przetarg  jedynie z ważnych powodów , informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 8. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z Państwowej Ewidencji Gruntów .
 9.  W przypadku  wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy , Nadleśnictwo Głogów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

     18.  Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zakończenia przetargu.

     19. Szczegółową informację w sprawie przetargu oraz regulamin przetargu można uzyskać w    siedzibie Nadleśnictwa Głogów tel. 076 835 70 45 wew. * 333 

 

 

                                                                                       Nadleśniczy Nadleśnictwa Głogów

                                                                                                Adam Grzelczak

Regulamin przetargu dostępny na stronie internetowej nadlesnictwa Głogów:

      http://www.glogow.wroclaw.lasy.gov.pl/documents/21700362/28245145/Regulamin+I+przetargu+na+sprzeda%C5%BC%20nieruchomo%C5%9Bci+w+Dalkowie+-2016r.pdf/22353256-78f1-47bd-aaa5-3f42e5caabd5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Głogów, 31.12.2015r.

 

Ogłoszenie

               Nadleśnictwo Głogów ul. Sikorskiego 54, 67-200 Głogów, będące Zarządcą mienia Skarbu Państwa,  reprezentowane przez Nadleśniczego,  Pana Adama Grzelczaka, informuje, że po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem zgód, planuje w   pierwszym półroczu  2016 roku dokonać  sprzedaży niżej wyszczególnionych gruntów,  będących w jego zarządzie. Sprzedaż odbędzie się na zasadach przetargu nieograniczonego

                Osobą upoważnioną do udzielania informacji o sprzedaży nieruchomości jest pracownik Nadleśnictwa Głogów – Tomasz Kurdas, tel. 76 835 70 45 wew. 333, e-mail: tomasz.kurdas@wroclaw.lasy.gov.pl

 Szczegóły dotyczące sprzedaży dostępne na stronie internetowej Nadleśnictwa Głogów


Głogów, 26.11.2015r.

 

Zn.spr.: ZG.2181.4.2015

 

 

Ogłoszenie o wyniku  negocjacji cenowej

na sprzedaż nieruchomości gruntowych , stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów - dz.ewid.: 615/470, obręb Głogówko , gmina Kotla

                                                 

 

Termin i miejsce negocjacji cenowych -  26.11.2015r.  godz. 10.00  w siedzibie Nadleśnictwa Głogów,67-200 Głogów  , przy ul. Wł. Sikorskiego 54, pokój nr 14:

 

 

Oznaczenie nieruchomości wg Księgi Wieczystej  i danych z ewidencji gruntów i budynków:

 

1.       Nieruchomość gruntowa, dla której w Sądzie Rejonowym w Głogowie prowadzona jest KW LE1G/00036320/1.Nieruchomość położona jest:

 • Woj. Dolnośląskie. Powiat Głogowski. 
 • Gmina Kotla
 • Obręb ewidencyjny Głogówko.
 • Nr działki 615/470.
 • Użytek B – tereny mieszkaniowe.

2.       Powierzchnia nieruchomości  - 0,1162 ha.

3.       Nieruchomość  zabudowana czterema garażami murowanymi wybudowanymi w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku oraz budynkami gospodarczymi . Powierzchnia zabudowy179,8 m2. Na działce znajdują się dwa zbiorniki podziemne. Działka posiada kształt zbliżony do wielokąta , teren działki ogrodzony. Nieruchomość posiada dostęp do drogi. Działka o dobrych walorach lokalizacyjnych , w sąsiedztwie tereny zabudowy siedliskowej.

4.       Dla terenu położonego w obrębie Głogówko w granicach działki  615/470, gmina Kotla nie posiada opracowanego miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kotla ,działka oznaczona nr 615/470  znajduje się w obrębie konturu oznaczonego symbolem „MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uzupełniającymi usługami i terenami zieleni.

5.       Sposób zagospodarowania – pomieszczenia na działce dotychczas wykorzystywane  na cele magazynowe z  wyłączeniem składowania materiałów niebezpiecznych i szkodliwych.

6.       Obciążenia :Dział III Księgi wieczystej ciężary i ograniczenia zawiera zapisy: Ograniczone prawo rzeczowe .Służebność przesyłu na czas nieoznaczony , obejmujący działki 187/484,188/571,189/607,604/469,606/503., oraz służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez działkę 189/607w pasie gruntu o szerokości 150 m na rzecz każdo czesnego właściciela lub współwłaściciela działki gruntu nr 57 , objętej KW LE1G/00015311/2.

7.       Zobowiązania na nieruchomości – brak.

 

Liczba uczestników negocjacji cenowej  BRAK

 

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – BRAK

 

Cena wywoławcza netto nieruchomości – 39 000 zł netto

 

Z uwagi na  brak uczestników negocjacji cenowych,  nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 615/470 położona w obrębie ewidencyjnym Głogówko, gmina Kotla  nie została sprzedana.

 

 

                                                                                                                 Nadleśniczy

 

 

 


 

23.10.2015r.

 

 

 

Głogów, 23.10.2015r.

 

Zn.spr.: ZG.2181.4.2015

 

 

Nadleśnictwo Głogów

 z siedzibą przy ul. Wł. Sikorskiego 54, 67 – 200 Głogów,

  działając  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2011r. nr 12 poz. 59 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów , gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych

ogłasza negocjacje cenowe


na sprzedaż nieruchomości gruntowej , stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów położonej w obrębie Głogówko, gmina Kotla  oznaczonej  numerem ewidencyjnym 615/470.

 

 

Szczegóły dotyczące sprzedaży dostępne na stronie internetowej Nadleśnictwa Głogów

 

 

 


17.04.2015r.

 

Głogów, 14.04.2015r.
 
Zn.spr.: ZG.2181.4.2015
 
 
Nadleśnictwo Głogów

 z siedzibą przy ul. Wł. Sikorskiego 54, 67 – 200 Głogów,

 działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2011r. nr 12 poz. 59 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów , gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych

ogłasza II przetarg - pisemny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych , stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów

 
 
I. Nieruchomość Nr 1.
 1. Nieruchomość gruntowa, dla której w Sądzie Rejonowym w Głogowie prowadzona jest KW LE1G/00036320/1.Nieruchomość położona jest:
 • Woj. Dolnośląskie. Powiat Głogowski. 
 • Gmina Kotla
 • Obręb ewidencyjny Głogówko.
 • Nr działki 615/470.
 • Użytek B – tereny mieszkaniowe.
 1. Powierzchnia nieruchomości - 0,1162 ha.
 2. Nieruchomość zabudowana czterema garażami murowanymi wybudowanymi w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku oraz budynkami gospodarczymi . Powierzchnia zabudowy 179,8 m2. Na działce znajdują się dwa zbiorniki podziemne. Działka posiada kształt zbliżony do wielokąta , teren działki ogrodzony. Nieruchomość posiada dostęp do drogi. Działka o dobrych walorach lokalizacyjnych , w sąsiedztwie tereny zabudowy siedliskowej.
 3. Dla terenu położonego w obrębie Głogówko w granicach działki 615/470, gmina Kotla nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kotla ,działka oznaczona nr 615/470 znajduje się w obrębie konturu oznaczonego symbolem „MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uzupełniającymi usługami i terenami zieleni.
 4. Sposób zagospodarowania – pomieszczenia na działce dotychczas wykorzystywane  na cele magazynowe z wyłączeniem składowania materiałów niebezpiecznych i szkodliwych.
 5. Obciążenia :Dział III Księgi wieczystej ciężary i ograniczenia zawiera zapisy: Ograniczone prawo rzeczowe .Służebność przesyłu na czas nieoznaczony , obejmujący działki 187/484,188/571,189/607,604/469,606/503., oraz służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez działkę 189/607w pasie gruntu o szerokości 150 m na rzecz każdo czesnego właściciela lub współwłaściciela działki gruntu nr 57 , objętej KW LE1G/00015311/2.
 6. Zobowiązania na nieruchomości – brak.
 7. Cena wywoławcza netto nieruchomości – 45 120 zł.
 8. Wysokość wadium -  4500 zł. 
 
 
II.   Nieruchomość Nr 2.
 1. Nieruchomość gruntowa, dla której w Sądzie Rejonowym w Głogowie prowadzona jest KW LE1G/00026488/3.
 2. Nieruchomość położona jest:
 • Woj. Dolnośląskie.
 • Powiat Głogowski.
 • Gmina Kotla
 • Obręb ewidencyjny Głogówko.
 • Nr działki 612/472.
 • Użytek B – tereny mieszkaniowe.
 1. Powierzchnia nieruchomości - 0,1660 ha.
 2. Nieruchomość obejmująca działkę Nr 612/472 położona jest w pośredniej części miejscowości Głogówko .Działka posiada nieregularny kształt zbliżony do wydłużonego wielokąta wąskiego od drogi i frontu , przewężonego w środku i rozszerzającego się w tyle. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się istniejące tereny zabudowy siedliskowej i nowo powstające domy mieszkalne, w dalszej odległości grunty rolne i leśne.
 3. Dla terenu położonego w obrębie Głogówko w granicach działki 612/472 gmina Kotla nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, działka oznaczona nr 612/472 znajduje się w obrębie konturu oznaczonego symbolami:

- „MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej , usługowej , z dopuszczeniem zabudowy mieszkalnej , terenów zieleni,

- MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uzupełniającymi usługami i terenami zieleni.

 - Obszar najwyższej ochrony głównego zbiornika wód podziemnych 306.

 1. Sposób zagospodarowania - użytek B -  tereny mieszkaniowe.
 2. Obciążenia : KW LE1G/00026488/3 , Dział III : bez wpisów, Dział IV: bez wpisów.   Zobowiązania na nieruchomości – brak.
 3. Cena wywoławcza netto nieruchomości – 18 360 zł.
 4. Wysokość wadium -  1800 zł. 
 
 

Informacje wspólne dla zbywanych nieruchomości położonych w obrębie Głogówko, gmina Kotla oznaczonych nr : 615/470, 612/472:

 
 1. Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań .
 2. Nieruchomości nie są wpisane do rejestru zabytków.
 3. Dodatkowych informacji w sprawie nieruchomości udziela pracownik Nadleśnictwa Głogów tel.076 835 70 45 wew. * 333 w  dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, od czasu ukazania się niniejszego ogłoszenia .
 4.  Termin i miejsce przetargu -  przetarg pisemny nieograniczony odbędzie się:

·         w dniu 19.05.2015r. godz. 10.00 – przetarg na sprzedaż działki

nr 615/470,położonej w obrębie Głogówko , gmina Kotla ,

·         w dniu 19.05.2015r. godz. 11.00 – przetarg na sprzedaż działki

nr 612/472,położonej obrębie Głogówko, gmina Kotla,

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Głogów,67-200 Głogów  ,

przy ul. Wł. Sikorskiego 54, pokój nr 14.

 1. Oferty na zakup nieruchomości należy składać  w formie pisemnej w języku polskim.
 2. Pisemne oferty na zakup nieruchomości należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Głogów do dnia 19.05.2015r. do godz. 9.00
 3. Pisemna oferta powinna zawierać:

1)   imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta;

             2)   numery PESEL, NIP i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich 

                  uzyskania;

3)   numer rachunku bankowego oferenta;

4)   datę sporządzenia oferty;
             5)   oferowaną cenę;
6)   sposób zapłaty ceny;

7)   sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości;

8)   oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

9)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzanego przetargu.

10) dowód wniesienia wadium.

 8. Oferty należy składać w zabezpieczonych kopertach, osobno dla każdej z nieruchomości z dopiskiem „Sprzedaż działki nr 615/470, Gmina Kotla ,obręb Głogówko” lub „Sprzedaż działki nr 612/472, Gmina Kotla , obręb Głogówko”.

 
 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce, na konto BGŻ SA O/Głogów 9520300045 1110000000122070 .
 2. Przez wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się potwierdzenie przez bank określonej kwoty wadium na rachunku bankowym Nadleśnictwa, najpóźniej do dnia 19.05.2015r. do godz. 9.00.
 3. Cudzoziemcy są zobowiązani dodatkowo uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości pod rygorem utraty wadium w przypadku wygrania przetargu , a nie uzyskania wspomnianego zezwolenia.
 4. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość – ważny dowód osobisty lub paszport (gdy osoby w przetargu działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są do przedłożenia pełnomocnictw upoważniających na przystąpienie do przetargu na oznaczoną nieruchomość ),

·           w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z właściwego rejestru , stosowne pełnomocnictwa, dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot ,

·           w przypadku spółki cywilnej - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej , dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa , umowę spółki ,

·          numer konta bankowego , na który należy zwrócić wadium w przypadku nie wygrania przetargu.

 
 1. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność netto za nabytą nieruchomość. Należność tę należy powiększyć o podatek VAT (zgodnie z obowiązującymi na dzień 19.05.2015r. przepisami prawa)  i wpłacić w całości na konto: BGŻ SA O/Głogów 9520300045 1110000000122070 na dzień przed terminem zawarcia umowy sprzedaży (przed podpisaniem aktu notarialnego).
 2. Dokumentem potwierdzającym zapłatę ceny nabycia nieruchomości , będzie jej wpływ na rachunek bankowy Nadleśnictwa Głogów. Potwierdzenie wpłaty należy przedłożyć przy zawieraniu umowy sprzedaży nieruchomości .
 3. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi kupujący.
 4. Wadium wniesione przez osobę , która wygrała przetarg , zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .
 5. Osobom , które przetargu nie wygrały , wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia odwołania się albo zamknięcia przetargu.
 6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu sprzedającego, o którym mowa w paragrafie 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r.  , sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy , a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. 
 7. Nadleśnictwo Głogów może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów , informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 8. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z Państwowej Ewidencji Gruntów .
 9.  W przypadku wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy , Nadleśnictwo Głogów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

22.  Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zakończenia przetargu.

23. Szczegółową informację w sprawie przetargu oraz regulamin przetargu można uzyskać w    siedzibie Nadleśnictwa Głogów tel. 076 835 70 45 wew. * 333 

 
 

                                                                                       Nadleśniczy

 

 

Regulamin przetargu pisemnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dostępny <<TUTAJ>>

 

 


 

 

Zn. spr: ZG – 2710-2/14                                                                                                     Głogów , dnia 11.12.2014r.                                                       

 

 

 

Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego

na  usługi z zakresu  gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Głogów w latach 2015- 2016

 

 

w dniu  11.12. 2014 r. Komisja przetargowa w składzie:

 

1. Przewodniczący :  Danuta Charkow

2.Członek -   Daniel Latos

3. Członek -  Barbara Skrzyńska

4. Członek – Krystyna Złoczewska

5. Członek -  Łukasz Ciosek,

 

stwierdziła co następuje :

 

 1. Na ogłoszony w dniu 24.10.2014r.  i opublikowany i umieszczony   :

- w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  pod numerem 2014/S 2209-370292,

- na stronie BIP PGL LP Nadleśnictwo Głogów,

- na tablica informacyjnej Nadleśnictwa Głogów ,

     przetarg na usługi  z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Głogów  w latach 2015 - 2016 :

 

- na  pakiet nr 1 obejmujący usługi w leśnictwie: Kotla i  Bielawy,  wpłynęły cztery  oferty ,

- na pakiet nr 2 obejmujący usługi w leśnictwie: Gola ,Głogówko i  Wilków,  wpłynęły dwie oferty,

- na pakiet nr 3 obejmujący usługi w leśnictwach : Zabornia, Rzeczyca , Duża Wólka i  Obisz, wpłynęła jedna oferta,

- na pakiet nr 4 obejmujący usługi w leśnictwach : Dobromil i Dalków, wpłynęła jedna oferta,

- na pakiet nr 5 obejmujący usługi w szkółce leśnej i zbiory nasion,  wpłynęła jedna oferta .

 

2. Nie stwierdzono złożenia ofert po terminie.

3. Wśród dziewięciu złożonych ofert stwierdzono jedną ofertę wykonawcy podlegającą wykluczeniu, która zgodnie z art. 24 ust 4 uznana została przez Komisję przetargową za odrzuconą z powodu nie wykazania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – brak wymaganego sprzętu .

3. Pakiety NR 1,2,3,4,5.  rozstrzygnięto następująco:

 

Nr pakietu

Leśnictwo

Wykonawca

Ocena punktowa ofert

Wnioski Komisji przetargowej

Kryterium ceny – 90 % = 90 pkt.

Kryterium usprzętowienie(zrywka drewna) – 10 %= 10 pkt.

Łączna ilość punktów

Podstawa prawna

Podstawa faktyczna

 

 

 

1

 

 

 

 

Kotla ,Bielawy

 

Konsorcjum firm:

Usługi Leśne ”Krzew” Jarosław Szelest , Sobczyce 75 ,67-240 Kotla; Zakład Usług Leśnych „PRYM” Czesław Wojtczak, 67-112 Siedlisko , Bielawy 60

 

 

89,45

 

 

 

7

 

 

 

96,45

 

 

Art. 91.1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.( z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych .

Oferta  jest ofertą najkorzystniejszą.

Komisja wnioskuje o przyjęcie oferty i zawarcie umowy.

 

Konsorcjum firm:

P.P.H.U Anna Muszyńska ul. Matejki 19, 56-200 Góra;

Zakład Usług Leśnych i Usług Ciągnikowo Transportowych Marian Choryan

 

 

90

 

 

0

 

 

90

 

Art. 91.1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.( z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych

 

Oferta nie jest ofertą najkorzystniejszą

 

Zakład Usług Leśnych Edward Smalec

Os. Spółdzielcze 2/5, 67-100 Nowa Sól

 

71,94

 

0

 

71,94

 

Art. 91.1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.( z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych

 

Oferta nie jest ofertą najkorzystniejszą

 

2

 

Gola,

Głogówko, Wilków,

 

Zakład Usług Leśnych

Jan Perzyński , Miechów 7B, 56-215 Niechlów

 

86,01

 

10,00

 

96,01

Art. 91.1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.( z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych .

 

Oferta  jest ofertą najkorzystniejszą.

Komisja wnioskuje o przyjęcie oferty i zawarcie umowy.

 

 

Zakład Usług Leśnych Zbigniew Półgrabia ,

66-003 Zabór , ul. Akacjowa 8

 

90

 

4

 

94

Art. 91.1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.( z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych .

 

Oferta nie jest ofertą najkorzystniejszą.

 

3

 

Zabornia, Rzeczyca ,Duża .Wólka , Obisz,

 

Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowe Radosław Chrzan , Rzeczyca 35, 59-150 Grębocice;

DRAWPOL Zakład Usług Leśnych Marcin Pawlikiewicz, Piotrowice 2, 64-115 Święciechowa

 

90

 

10

 

100

 

Art. 91.1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.( z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych .

 

Oferta  jest ofertą najkorzystniejszą.

Komisja wnioskuje o przyjęcie oferty i zawarcie umowy.

 

 

4

 

Dobromil, Dalków

 

ZPHU „PINUS” S.C K. Jędrzejczak S.Pawłowski,

67-108 Lubięcin, Chełmek 35

 

90

 

10

 

100

 

Art. 91.1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.( z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych .

 

Oferta  jest ofertą najkorzystniejszą.

Komisja wnioskuje o przyjęcie oferty i zawarcie umowy.

 

 

5

 

Szkółka Leśna i nasiennictwo

 

BETMAR Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Beata Pesta ,59-101 Polkowice,

ul. Kmicica 5 /16

 

90

 

10

 

100

 

Art. 91.1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.( z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych .

 

Oferta  jest ofertą najkorzystniejszą.

Komisja wnioskuje o przyjęcie oferty i zawarcie umowy.

 

                                                                                          

 

 

 

                                                                                                          NINIEJSZY PROTOKÓŁ ZATWIERDZAM

 

                                                                                                             Głogów , dnia 12.12.2014r.

                                                                                                                                 Nadleśniczy: Adam Grzelczak                                                                              

 

 

 


 

Głogów, 13.11.2014r.

 

Zn.spr.: ZG – 2201 – 7/13 /14(2246)

 

 

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych , stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów:

dz.ewid.: 615/470,położona w obrębie Głogówko , gmina Kotla

                            dz.ewid.: 612/472,położona obrębie Głogówko, gmina Kotla

                               dz.ewid.: 511/121 położona w obrębie Bądzów, gmina Jerzmanowa

 

 

Termin i miejsce przetargu -  przetarg ustny nieograniczony odbył się  w dniu 12.11.2014r. w siedzibie Nadleśnictwa Głogów,67-200 Głogów  , przy ul. Wł. Sikorskiego 54, pokój nr 14:

 

• godz. 10.00 – przetarg na sprzedaż działki

nr  615/470,położonej w obrębie Głogówko , gmina Kotla ,

 

• godz. 11.00 – przetarg na sprzedaż działki

nr  612/472,położonej obrębie Głogówko, gmina Kotla,

 

• godz.12.00 – przetarg na sprzedaż działki nr 511/121 położonej w obrębie Bądzów, gmina Jerzmanowa .

 

Nieruchomość NR 1 – dz.ewid. 615/470

 

Oznaczenie wg Księgi Wieczystej  i danych z ewidencji gruntów i budynków:

 

1.     Nieruchomość gruntowa, dla której w Sądzie Rejonowym w Głogowie prowadzona jest KW LE1G/00036320/1.Nieruchomość położona jest:

 • Woj. Dolnośląskie. Powiat Głogowski. 
 • Gmina Kotla
 • Obręb ewidencyjny Głogówko.
 • Nr działki 615/470.
 • Użytek B – tereny mieszkaniowe.

2.     Powierzchnia nieruchomości  - 0,1162 ha.

3.     Nieruchomość  zabudowana czterema garażami murowanymi wybudowanymi w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku oraz budynkami gospodarczymi . Powierzchnia zabudowy179,8 m2. Na działce znajdują się dwa zbiorniki podziemne. Działka posiada kształt zbliżony do wielokąta , teren działki ogrodzony. Nieruchomość posiada dostęp do drogi. Działka o dobrych walorach lokalizacyjnych , w sąsiedztwie tereny zabudowy siedliskowej.

4.     Dla terenu położonego w obrębie Głogówko w granicach działki  615/470, gmina Kotla nie posiada opracowanego miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kotla ,działka oznaczona nr 615/470  znajduje się w obrębie konturu oznaczonego symbolem „MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uzupełniającymi usługami i terenami zieleni.

5.     Sposób zagospodarowania – pomieszczenia na działce dotychczas wykorzystywane  na cele magazynowe z  wyłączeniem składowania materiałów niebezpiecznych i szkodliwych.

6.     Obciążenia :Dział III Księgi wieczystej ciężary i ograniczenia zawiera zapisy: Ograniczone prawo rzeczowe .Służebność przesyłu na czas nieoznaczony , obejmujący działki 187/484,188/571,189/607,604/469,606/503., oraz służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez działkę 189/607w pasie gruntu o szerokości 150 m na rzecz każdo czesnego właściciela lub współwłaściciela działki gruntu nr 57 , objętej KW LE1G/00015311/2.

7.     Zobowiązania na nieruchomości – brak.

 

Liczba uczestników przetargu – BRAK

 

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – BRAK

 

Cena wywoławcza netto nieruchomości – 55 900,00 zł netto

 

Z uwagi na  brak uczestników przetargu,  nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 615/470 położona w obrębie ewidencyjnym Głogówko, gmina Kotla  nie została sprzedana w pierwszym przetargu

 

 

Nieruchomość NR 2 – dz.ewid. 612/472

 

Oznaczenie wg Księgi Wieczystej  i danych z ewidencji gruntów i budynków

 

 1. Nieruchomość gruntowa, dla której w Sądzie Rejonowym w Głogowie prowadzona jest KW LE1G/00026488/3.
 2. Nieruchomość położona jest:
 • Woj. Dolnośląskie.
 • Powiat Głogowski.
 • Gmina Kotla
 • Obręb ewidencyjny Głogówko.
 • Nr działki 612/472.
 • Użytek B – tereny mieszkaniowe.
 1. Powierzchnia nieruchomości  - 0,1660 ha.
 2. Nieruchomość obejmująca działkę Nr 612/472 położona jest w pośredniej części miejscowości Głogówko .Działka posiada nieregularny kształt zbliżony do wydłużonego wielokąta wąskiego od drogi i frontu , przewężonego w środku i rozszerzającego się w tyle. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się istniejące tereny zabudowy siedliskowej i nowo powstające domy mieszkalne, w dalszej odległości grunty rolne i leśne.
 3. Dla terenu położonego w obrębie Głogówko w granicach działki  612/472 gmina Kotla nie posiada opracowanego miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, działka oznaczona nr 612/472  znajduje się w obrębie konturu oznaczonego symbolami:
 • „MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej , usługowej , z dopuszczeniem zabudowy mieszkalnej , terenów zieleni,
 • MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uzupełniającymi usługami i terenami zieleni.
 • Obszar najwyższej ochrony głównego zbiornika wód podziemnych 306.
 1. Sposób zagospodarowania  - użytek B -  tereny mieszkaniowe.
 2. Obciążenia : KW LE1G00026488/3 , Dział III : bez wpisów, Dział IV: bez wpisów.   Zobowiązania na nieruchomości – brak.

 

Liczba uczestników przetargu – BRAK

 

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – BRAK

 

Cena wywoławcza netto nieruchomości – 19 900,00 zł.netto

 

Z uwagi na  brak uczestników przetargu,  nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 612/472 położona w obrębie ewidencyjnym Głogówko, gmina Kotla  nie została sprzedana w pierwszym przetargu

 

Nieruchomość NR 3 – dz.ewid. 511/121

 

Oznaczenie wg Księgi Wieczystej  i danych z ewidencji gruntów i budynków:

 

1.     Nieruchomość gruntowa, dla której w Sądzie Rejonowym w Głogowie prowadzona jest KW LE1G/00036307/4.

2.     Nieruchomość położona jest:

 • Woj. Dolnośląskie.
 • Powiat Głogowski.
 • Gmina Jerzmanowa
 • Obręb ewidencyjny Bądzów.
 • Nr działki 511/121.
 • Użytek  –grunty orne – R VI.

3.     Powierzchnia nieruchomości  - 0,4640 ha.

4.     Nieruchomość obejmująca działkę Nr 511/121 położona jest w peryferyjnej części obrębu ewidencyjnego  Bądzów, w północnej części miejscowości Gaiki. W sąsiedztwie znajdują się istniejące domy mieszkalne, grunty leśne ,rolne, rów z płynącą wodą , w dalszej przedwojenna zabudowa wsi Gaiki. Działka w dobrych walorach lokalizacyjnych. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta .

5.     Zgodnie z wypisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowa działka nr 511/121 oznaczona jest na rysunku planu symbolem  S.B.1MN w tekście planu symbol „MNn”(nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna).Nieruchomość położona jest na terenie górniczym.

6.     Sposób zagospodarowania – grunty orne , R VI .

7.     Obciążenia : KW LE1G/00036307/4, Dział III : odpłatna i ustanowiona na czas nieoznaczony służebność przesyłu.

8.     Dział IV KW LE1G/00036307/4 – wolny od wpisów.

9.     Zobowiązania na nieruchomości – brak.

 

Liczba uczestników przetargu – 1

 

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – BRAK

 

Cena wywoławcza netto nieruchomości – 68 700,00 zł   netto

 

Cena nabycia nieruchomości – 69 700 zł netto.

 

Imię i nazwisko nabywcy nieruchomości :  Jerzy Borysiewicz

 

                                                                             Nadleśniczy

                                                                                                                                       Adam Grzelczak

 

 


08.10.2014r.

 

 

 

Zn.spr.: ZG – 2201 – 7/13 /14(2246)

  

Nadleśnictwo Głogów

 z siedzibą przy ul. Wł. Sikorskiego 54, 67 – 200 Głogów,

  działając  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2011r. nr 12 poz. 59 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów , gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych , stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów

I.Nieruchomość Nr 1.

 1. Nieruchomość gruntowa, dla której w Sądzie Rejonowym w Głogowie prowadzona jest KW LE1G/00036320/1.Nieruchomość położona jest:
 • Woj. Dolnośląskie. Powiat Głogowski. 
 • Gmina Kotla
 • Obręb ewidencyjny Głogówko.
 • Nr działki 615/470.
 • Użytek B – tereny mieszkaniowe.
 1. Powierzchnia nieruchomości  - 0,1162 ha.
 2. Nieruchomość  zabudowana czterema garażami murowanymi wybudowanymi w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku oraz budynkami gospodarczymi . Powierzchnia zabudowy179,8 m2. Na działce znajdują się dwa zbiorniki podziemne. Działka posiada kształt zbliżony do wielokąta , teren działki ogrodzony. Nieruchomość posiada dostęp do drogi. Działka o dobrych walorach lokalizacyjnych , w sąsiedztwie tereny zabudowy siedliskowej.
 3. Dla terenu położonego w obrębie Głogówko w granicach działki  615/470, gmina Kotla nie posiada opracowanego miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kotla ,działka oznaczona nr 615/470  znajduje się w obrębie konturu oznaczonego symbolem „MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uzupełniającymi usługami i terenami zieleni.
 4. Sposób zagospodarowania – pomieszczenia na działce dotychczas wykorzystywane  na cele magazynowe z  wyłączeniem składowania materiałów niebezpiecznych i szkodliwych.
 5. Obciążenia :Dział III Księgi wieczystej ciężary i ograniczenia zawiera zapisy: Ograniczone prawo rzeczowe .Służebność przesyłu na czas nieoznaczony , obejmujący działki 187/484,188/571,189/607,604/469,606/503., oraz służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez działkę 189/607w pasie gruntu o szerokości 150 m na rzecz każdo czesnego właściciela lub współwłaściciela działki gruntu nr 57 , objętej KW LE1G/00015311/2.
 6. Zobowiązania na nieruchomości – brak.
 7. Cena wywoławcza netto nieruchomości – 55 900,00 zł.
 8. Wysokość wadium  -  5 600,00zł. 
 9. Minimalna wysokość postąpienia -  1000,00 zł.

II.   Nieruchomość Nr 2.

 1. Nieruchomość gruntowa, dla której w Sądzie Rejonowym w Głogowie prowadzona jest KW LE1G/00026488/3.
 2. Nieruchomość położona jest:
 • Woj. Dolnośląskie.
 • Powiat Głogowski.
 • Gmina Kotla
 • Obręb ewidencyjny Głogówko.
 • Nr działki 612/472.
 • Użytek B – tereny mieszkaniowe.
 1. Powierzchnia nieruchomości  - 0,1660 ha.
 2. Nieruchomość obejmująca działkę Nr 612/472 położona jest w pośredniej części miejscowości Głogówko .Działka posiada nieregularny kształt zbliżony do wydłużonego wielokąta wąskiego od drogi i frontu , przewężonego w środku i rozszerzającego się w tyle. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się istniejące tereny zabudowy siedliskowej i nowo powstające domy mieszkalne, w dalszej odległości grunty rolne i leśne.
 3. Dla terenu położonego w obrębie Głogówko w granicach działki  612/472 gmina Kotla nie posiada opracowanego miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, działka oznaczona nr 612/472  znajduje się w obrębie konturu oznaczonego symbolami:
 • „MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej , usługowej , z dopuszczeniem zabudowy mieszkalnej , terenów zieleni,

 

 • MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uzupełniającymi usługami i terenami zieleni.
 • Obszar najwyższej ochrony głównego zbiornika wód podziemnych 306.
 1. Sposób zagospodarowania  - użytek B -  tereny mieszkaniowe.
 2. Obciążenia : KW LE1G00026488/3 , Dział III : bez wpisów, Dział IV: bez wpisów.   Zobowiązania na nieruchomości – brak.
 3. Cena wywoławcza netto nieruchomości – 19 900,00 zł.
 4. Wysokość wadium  -  2000,00 zł. 
 5. Minimalna wysokość postąpienia -  500,00zł.

III. Nieruchomość NR 3.

 1. Nieruchomość gruntowa, dla której w Sądzie Rejonowym w Głogowie prowadzona jest KW LE1G/00036307/4.
 2. Nieruchomość położona jest:
 • Woj. Dolnośląskie.
 • Powiat Głogowski.
 • Gmina Jerzmanowa
 • Obręb ewidencyjny Bądzów.
 • Nr działki 511/121.
 • Użytek  –grunty orne – R VI.
 1. Powierzchnia nieruchomości  - 0,4640 ha.
 2. Nieruchomość obejmująca działkę Nr 511/121 położona jest w peryferyjnej części obrębu ewidencyjnego  Bądzów, w północnej części miejscowości Gaiki. W sąsiedztwie znajdują się istniejące domy mieszkalne, grunty leśne ,rolne, rów z płynącą wodą , w dalszej przedwojenna zabudowa wsi Gaiki. Działka w dobrych walorach lokalizacyjnych. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta .
 3. Zgodnie z wypisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowa działka nr 511/121 oznaczona jest na rysunku planu symbolem  S.B.1MN w tekście planu symbol „MNn”(nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna).Nieruchomość położona jest na terenie górniczym.
 4. Sposób zagospodarowania – grunty orne , R VI .
 5. Obciążenia : KW LE1G/00036307/4, Dział III : odpłatna i ustanowiona na czas nieoznaczony służebność przesyłu.
 6. Dział IV KW LE1G/00036307/4 – wolny od wpisów.
 7. Zobowiązania na nieruchomości – brak.
 8. Cena wywoławcza netto nieruchomości – 68 700,00zł.
 9. Wysokość wadium  -  6900,00.zł. 
 10. Minimalna wysokość postąpienia -  1000,00 zł.

 

Informacje wspólne dla zbywanych nieruchomości :

 • położonych w obrębie Głogówko, gmina Kotla  oznaczonych nr : 615/470, 612/472:
 • położonej w obrębie Bądzów , gmina Jerzmanowa, oznaczonej nr 511/121
 1. Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań .
 2. Nieruchomości nie są wpisane do rejestru zabytków.
 3. Dodatkowych informacji w sprawie nieruchomości udziela pracownik Nadleśnictwa Głogów tel.076 835 70 45 wew. * 333  w  dniach  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, od czasu ukazania się niniejszego ogłoszenia .
 4.  Termin i miejsce przetargu -  przetarg ustny nieograniczony odbędzie się:

·         w dniu 12.11.2014r. godz. 10.00 – przetarg na sprzedaż działki

nr  615/470,położonej w obrębie Głogówko , gmina Kotla ,

·         w dniu 12.11.2014r. godz. 11.00 – przetarg na sprzedaż działki

nr  612/472,położonej obrębie Głogówko, gmina Kotla,

·         w dniu 12.11.2014r. godz.12.00 – przetarg na sprzedaż działki nr 511/121 położonej w obrębie Bądzów, gmina Jerzmanowa .

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Głogów,67-200 Głogów  ,

przy ul. Wł. Sikorskiego 54, pokój nr 14.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce, na konto BGŻ SA O/Głogów 9520300045 1110000000122070  .
 2. Przez wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się potwierdzenie przez bank określonej  kwoty wadium na rachunku bankowym Nadleśnictwa, najpóźniej w dniu 12.11.2014r. do godz. 9.30.
 3. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.
 4. Cudzoziemcy są zobowiązani dodatkowo uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości pod rygorem utraty wadium w przypadku wygrania przetargu , a nie uzyskania wspomnianego zezwolenia.
 5. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość – ważny dowód osobisty lub paszport (gdy osoby w przetargu działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są do przedłożenia pełnomocnictw upoważniających na przystąpienie do przetargu na oznaczoną nieruchomość ),

·           w przypadku osób prawnych  - aktualny wypis z właściwego rejestru , stosowne  pełnomocnictwa, dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot ,

·           w przypadku spółki cywilnej - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej , dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa , umowę spółki ,

·          numer konta bankowego , na który należy zwrócić wadium w przypadku nie wygrania przetargu.

 

 1. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność netto  za nabytą nieruchomość. Należność tę należy    powiększyć o podatek VAT (23%) i  wpłacić w całości na konto

BGŻ SA O/Głogów 9520300045 1110000000122070  na dzień przed terminem zawarcia umowy sprzedaży(przed podpisaniem aktu notarialnego).

 1. Dokumentem potwierdzającym zapłatę ceny nabycia nieruchomości , będzie jej wpływ na rachunek  bankowy Nadleśnictwa Głogów. Potwierdzenie wpłaty należy przedłożyć przy zawieraniu umowy sprzedaży nieruchomości .
 2. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi kupujący.
 3. Wadium wniesione przez osobę , która wygrała przetarg ,  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .
 4. Osobom , które przetargu nie wygrały , wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia odwołania się albo zamknięcia przetargu.
 5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie  zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu sprzedającego, o którym mowa w paragrafie 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r.  , sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy , a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. 
 6. Nadleśnictwo Głogów  może odwołać ogłoszony przetarg  jedynie z ważnych powodów , informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 7. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z Państwowej Ewidencji Gruntów .
 8.  W przypadku  wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy , Nadleśnictwo Głogów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

32.  Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zakończenia przetargu.

33. Szczegółową informację w sprawie przetargu oraz regulamin przetargu można uzyskać w    siedzibie Nadleśnictwa Głogów tel. 076 835 70 45 wew. * 333 

 


 

23.10.2014r.

 

 

OGŁOSZENIE

O sprzedaży pustostanu Gaiki 25, 67-222 Jerzmanowa

 

Nadleśnictwo Głogów informuje, że przeznaczyło do sprzedaży na rzecz pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych niebędących najemcami lokali przeznaczonych do sprzedaży, pozostających w zarządzie Lasów Państwowych, następującą nieruchomość:

nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym (dz. nr 518/121, 519/121) Gaiki 25, 67-222 Jerzmanowa

Sprzedaż nieruchomości zostanie dokonana zgodnie z art. 40a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2011.12.59 z późn. zm.), w trybie ustalonym, Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 01 października 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich, jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1206).

Osoby uprawnione do nabycia lokalu wolnego (pustostanu) na podstawie powołanej wyżej ustawy, winny w terminie do dnia 27.10.2014r. do godz. 15.00 złożyć pisemny wniosek o nabycie nieruchomości w sekretariacie Nadleśnictwa Głogów za dowodem doręczenia lub przesłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres: Nadleśnictwo Głogów, ul. Sikorskiego 54, 67-200 Głogów.

Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie o przysługującym pierwszeństwie zakupu,
 • dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach, o których mowa w art. 40a ust.6 ustawy o lasach. Wymagane jest, aby dokument potwierdzający zatrudnienie (dot. dokumentów wystawionych przez pracodawcę, z którym wnioskodawcę nie łączy już stosunek pracy) zawierał informacje o sposobie rozwiązania stosunku pracy,
 • propozycję sposobu spłaty należności, a w szczególności ilość rat, w jakich zostanie spłacona należność.
 Udzielanie informacji na temat ww. nieruchomości pod nr tel. 76/ 836 59 88.

 

29.05.2014

Ogłoszenie
 o zamiarze zbycia gruntów i innych nieruchomości w 2014r.
 
 
               Nadleśnictwo Głogów ul. Sikorskiego 54, 67-200 Głogów, będące Zarządcą mienia Skarbu Państwa, reprezentowane przez Nadleśniczego, Pana Adama Grzelczaka,
informuje, że po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem zgód, planuje w   trzecim kwartale 2014 roku dokonać sprzedaży niżej wyszczególnionych gruntów, będących w jego zarządzie.
                Osobą upoważnioną do udzielania informacji o sprzedaży nieruchomości jest pracownik Nadleśnictwa Głogów – Tomasz Kurdas, tel. 76 835 70 45 wew. 333, e-mail: tomasz.kurdas@wroclaw.lasy.gov.pl
  
 
Grunty Nadleśnictwa Głogów planowane do sprzedaży w III kwartale 2014 roku.
 
Leśnictwo
oddział leśny
pow.[ha]
Użytek
Powiat
Gmina
Obręb ewidencyjny
Nr ewidencyjny działki
Gola
212 -s -00                                       212 - dx -00
0,023
B-RIVa
wschowski
Szlichtyngowa
Gola
3212/10, 3212/11,3212/12, 3212/23, 3212/24, 3212/25, 3212/8, 3212/9, 3212/7
Dalków
232 -r -00
0,1494
B-Ps
polkowicki
Gaworzyce
Dalków
300/1
Dobromil
121 - a -00
0,464
R VI
głogowski
Jerzmanowa
Bądzów
511/121
Kotla
168 -o
0,1660
B
głogowski
Kotla
Głogówko
612/472
168 -k
0,1162
B
głogowski
Kotla
Głogówko
615/470

 

 

 

 


 

Głogów, dnia 11.04.2014r.

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektów planów urządzenia lasu  Nadleśnictwa Głogów.

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), wprowadzającej obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla planów urządzenia lasu oraz zapisy zarządzenia Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie Instrukcji urządzania lasu, Nadleśnictwo Głogów informuje o przystąpieniu do opracowania projektów planów urządzenia lasu dla nadleśnictwa Głogów.
 
Celem ustalenia „Założeń do planu urządzenia lasu”  przewiduje się zwołanie, komisji założeń planu (KZP) w następującym terminie:
 
 
23 maja 2014 r. godz. 10.30 – KZP dla nadleśnictwa Głogów, posiedzenie odbędzie się w Oberży Leśna Dolina, 67-200 Kotla.
 
Wstęp na obrady jest wolny, każdy chętny może w nich wziąć udział.

 

Głogów, dnia 22.01.2013 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM
 
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu z dnia 5 października 1993 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 443) Nadleśnictwo Głogów ogłasza ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnych środków trwałych.
 1.      Nazwa oraz adres Sprzedającego:
 Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Głogów
Ul. Sikorskiego 54 , 67-200 Głogów
tel.: 76 / 835 70 45
fax: 76/ 835 71 00
2.      Miejsce przetargu
Otwarcie ofert  odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Głogów Ul. Sikorskiego 54 , 67-200 Głogów pok. nr  14. 18 lutego 2013 r. o godz. 10 30.
Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa  Głogów pokój nr 1 do dnia 18 lutego 2013r.  godz. 1000. Cena oferowana musi być ceną brutto. Na kopercie dopisać „Przetarg  na sprzedaż (wpisać nazwę środka trwałego, którego dotyczy oferta) – nie otwierać”. Koperta musi być opisana czytelnie i zawierać dane adresowe Oferenta.
 3.      Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane środki trwałe.
Pojazdy można oglądać w siedzibie sprzedającego przy ul.  Sikorskiego 54 , 67-200 Głogów w dniach  22-31.01.2013r. w godz. od 8ºº do 12ºº
 4.      Tryb sprzedaży:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego. Postępowanie prowadzone jest przez Komisję powołaną decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów nr  13/2011 z dnia 20.09.2011 roku.
5.      Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych środków trwałych,
1.       Przyczepa samozaładowcza z żurawiem nr inwentarzowy 748/083 - szt. 1.
2.       Przyczepa- beczkowóz 2000 l nr inwentarzowy 747/019 - szt. 1.
6.      Wysokość ceny wywoławczej i wysokość wadium
 

Lp.
Nr inwentarzowy
Nazwa
Cena wywoławcza brutto [zł]
Wadium [zł]
1
748/083
Przyczepa samozaładowcza z żurawiem
43 300
4 330
2
747/019
Przyczepa- beczkowóz 2000 l 
800
80

6.2.  Wadium
 6.2.1.     Sposób wpłacenia wadium we wskazanym terminie :
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 18.02.04.2013 r. do godz.10ºº w Kasie Nadleśnictwa Głogów lub na rachunek bankowy BGŻ S.A. O/Głogów 95 2030 0045 1110 0000 0012 2070. Za moment wniesienia wadium przyjmuje  się moment uznania na rachunku Nadleśnictwa Głogów.
6.2.2.     Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej.
6.2.3.     Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny; jeżeli wadium złożone przez nabywcę było w innej formie niż w gotówce, ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.
6.2.5.     Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zapłaty za samochód. Termin zapłaty wynosi 7 dni od momentu wystawienia Faktury przez Sprzedającego.
7.      Wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy następuje po zapłaceniu ceny nabycia.
8.      Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.
9.      Nadleśnictwo nie odpowiada za wady ukryte przedmiotu przetargu. Nabywca nie ma prawa do zgłaszania roszczeń względem Sprzedającego w zakresie stanu i jakości zakupionego przedmiotu przetargu.

 

 


Głogów, dnia 28.06.2012 r.

Ogłoszenie
 wyniku negocjacji cenowych w sprawie wyłonienia nabywcy
  nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Głogów stanowiącej nieruchomość:
1)      położoną w obrębie ewidencyjnym Chociemyśl, gmina Kotla , nr działki 545/149,
2)      położoną w obrębie ewidencyjnym Głogówko , gmina Kotla, nr działki 615/470.
 
Negocjacje  został przeprowadzone w oparciu o:
- Zgodę Pana Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 maja 2009r. znak: ZZ-2201-461/08/09
-  art. 38 ust.1 pkt.2  ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2011.Nr 12 poz.59 z późn. zmian.)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów , gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. 2007, Nr 78,poz. 532).
 
1.      Negocjacje cenowe zostały przeprowadzone w dniu 26.06.2012 r. w siedzibie Nadleśnictwa Głogów w pokoju nr 14  -  świetlicy Nadleśnictwa .
3)      Przedmiotem postępowania przetargowego   była sprzedaż nieruchomości położonej
- w obrębie ewidencyjnym Chociemyśl, gmina Kotla , nr działki 545/149,KW LE1G/00006103/5,
-  w obrębie ewidencyjnym Głogówko , gmina Kotla nr działki 615/470,  KW  LE1G/00036320/1,
w drodze negocjacji cenowej .
2.      W terminie negocjacji cenowych wpłynęły dwa prawidłowe zgłoszenia:
- Zgłoszenie nr 1 obejmowało działkę oznaczoną nr 545/149,
- Zgłoszenie nr 2 obejmowało działkę oznaczoną nr 615/470.
3.     Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem 545/149 wynosiła netto 4 050,00 zł .
4.      Cena nabycia nieruchomości oznaczonej numerem 545/149 wyniosła netto 4 500,00 zł.
5.      Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem 615/470 wynosiła netto 35 400,00 zł.
6.      Cena nabycia nieruchomości oznaczonej numerem 615/470 wyniosła netto 35 401,00 zł.

7.      Nabywcą nieruchomości oznaczonej numerem 545/149 została Pani Marta Halina Tomczyk, zam. w Głogowie , al. Wolności 18C/15, 67-200 Głogów.

8. Nabywcą nieruchomości oznaczonej numerem 615/470 położonej w obrębie Głogówko, gmina Kotla został Robert Jan Kuczała , zam. w Głogówku 43, 67-240 Kotla.  

Głogów, dnia 14.05.2012r.

 Sprzedaż nieruchomości Skarbu

Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów  .
 
Na podstawie artykułu 38 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U z 2011r. Nr 12, poz.59) oraz na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U.2007 Nr 78, poz. 532),
Nadleśnictwo Głogów, ul. Wł. Sikorskiego 54, 67 – 200 Głogów, ogłasza
negocjacje cenowe
 na  sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów .
 
Przedmiot przetargu - I:
1.     Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym 545/149, położona w obrębie ewidencyjnym Głogówko, gmina Kotla, posiadająca w Sądzie Rejonowym w Głogowie Wydział Ksiąg wieczystych
  KW o nr LE1G/00006103/5.
2.     Wg danych ewidencji gruntów  nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Chociemyśl, gmina Kotla oznaczona numerem ewidencyjnym 545/149, stanowi - Ł (użytek- łąki trwałe),
3.     Powierzchnia nieruchomości : 0.2513 ha.
4.     Opis nieruchomości :nieruchomość stanowi użytek Ł III, posiadająca kształt zbliżony do wielokąta . W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej.
5.     Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania: -  działka 545/149 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego znajduje się w obrębie konturu oznaczonego symbolem „1RM” tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych , hodowlanych i ogrodniczych z dopuszczoną zabudową jednorodzinną, usługową , terenami zieleni
 
6.      Sposób zagospodarowania nieruchomości: łąki trwałe - Ł III, nieużytkowane .
7.      Obciążenia nieruchomości – brak.
8.            Zobowiązania , których przedmiotem jest nieruchomość  – brak.
9.            Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków .
10.          Cena netto nieruchomości: 4050,00 zł .
11.          Wysokość zaliczki: 500,00 zł .
 
Przedmiot przetargu II.
 
1.         Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 615/470, polożona w miejscowości Głogówko , gmina Kotla  posiadająca w Sądzie Rejonowym w Głogowie Wydział Ksiąg wieczystych KW o nr LE1G/00036320/1.
2.         Wg danych ewidencji gruntów nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Głogówko, gmina Kotla oznaczona numerem ewidencyjnym 615/470, stanowi  tereny mieszkaniowe – użytek „B”.
3.         Powierzchnia nieruchomości : 0.1162ha.
4.         Opis nieruchomości: działka w części zabudowana garażami o pow. zabudowy -179,8m2. Pow. użytkowa 14,6 m2, kubatura 502m3, budynkami gospodarczymi , posiada kształt zbliżony do wielokąta, teren ogrodzony. Nieruchomość  posiada dostęp do drogi publicznej. W sąsiedztwie tereny zabudowy siedliskowej, w dalszej istniejąca zabudowa siedliskowa. 
5.         Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - działka 615/470 znajduje się w obrębie konturu oznaczonego symbolem „MN”- tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z uzupełniającymi usługami i terenami zieleni ; R – tereny rolnicze posiadające predyspozycje dla rolnictwa ekstensywnego.
6.         Sposób zagospodarowania nieruchomości: działka zabudowana czterema garażami murowanymi oraz budynkami gospodarczymi.
7.         Obciążenia nieruchomości – brak.
8.         Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.
9.         Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków .
10.       Cena netto nieruchomości: 35 400,00 zł.
11.       Wysokość zaliczki: 2000,00 zł.
12.       Terminy przeprowadzonych przetargów negocjacji: 
13.       Pierwszy przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 28.11.2011r.
14.       Drugi przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 12.04.2012r.
15.       Miejsce przetargu: siedziba Nadleśnictwa Głogów, 67-200 Głogów, pokój nr 14.
 
16.       Termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń.
Pisemne zgłoszenia - oferty należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Głogów do dnia 26.06.2012r. do godz. 9.30. Oferty winny być opatrzone napisem„ Negocjacje cenowe na sprzedaż nieruchomości nr ….. położonej w miejscowości Chociemyśl ,… położonej w miejscowości Głogówko”.
17.       Termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji cenowej:
- 26 czerwca 2012r.,
- godz. 10.00, negocjacje cenowe dotyczące zbycia nieruchomości oznaczonej nr 545/149 położonej w miejscowości Chociemyśl, gmina Kotla,
- godz.11.00 negocjacje cenowe dotyczące zbycia nieruchomości oznaczonej numerem 615/470 położonej w miejscowości Głogówko, gmina Kotla .
Negocjacje zostaną przeprowadzone wsiedzibie Nadleśnictwa Głogów,
ul. Sikorskiego 54, pokój. Nr 14 .
18.       Pisemne zgłoszenie przystępujących do negocjacji  powinno zawierać:
a.         Imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres zgłaszającego ,
b.         numery PESEL, NIP, i REGON zgłaszającego , o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania ,
c.         numer rachunku bankowego zgłaszającego,
d.         datę sporządzenia zgłoszenia,
e.         oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
f.          sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości,
g.         oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami negocjacji cenowej i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
h.         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzanej negocjacji .
i.           dowód wniesienia zaliczki.
19.       Warunkiem uczestnictwa w negocjacjach jest wpłacenie zaliczki w gotówce, na konto:
 BGŻ SA NR 95 2030 0045 1110 0000 0012 2070
 lub
 PKO BP SA 82 1020 5226 0000 6602 0395 8915,
 do dnia 26.06.2012.r. do godz.9.30, z adnotacją „Zaliczka tyt. zabezpieczenia kosztów , dotyczy działki nr ….., położonej w miejscowości………….. .” . 
20.       Zaliczkę wniesioną przelewem uznaje się za wniesioną skutecznie, jeżeli wpłacone środki znajdą się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Głogów najpóźniej w dniu negocjacji do godz.9.30.
21.       Dowód wpłaty zaliczki należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu negocjacji cenowej.
22.       Cudzoziemcy są zobowiązani dodatkowo uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości pod rygorem utraty zaliczki w przypadku wygrania licytacji , a nie uzyskania wspomnianego zezwolenia.
23.       Uczestnicy przystępujący do negocjacji zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość (gdy osoby w negocjacjach działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są do przedłożenia pełnomocnictw upoważniających na przystąpienie do przetargu na oznaczoną nieruchomość ),   a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.
24.       Przed przystąpieniem do negocjacji wskazane jest dokonanie wizji lokalnej sprzedawanej nieruchomości.
25.       Wynegocjowana cena będzie stanowiła należność netto za nabytą nieruchomość. Należność tę należy powiększyć o podatek VAT (23%).
26.       Do należności za nieruchomość brutto należy dodać koszty przygotowania negocjacji brutto i wpłacić w całości na konto jak w punkcie 19 przed podpisaniem aktu notarialnego.
27.       Ostatecznym terminem zapłaty ceny nabycia nieruchomości jest dzień poprzedzający termin zawarcia umowy sprzedaży.
28.       Dokumentem potwierdzającym zapłatę ceny nabycia nieruchomości , będzie jej wpływ na rachunek bankowy Nadleśnictwa Głogów.
29.       Zaliczka wniesiona przez osobę , która wygrała negocjacje , zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom , które negocjacji nie wygrały, zaliczkę zwraca się niezwłocznie po zakończeniu negocjacji.
30.       Do chwili rozpoczęcia negocjacji organizator negocjacji może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.
31.       Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca .
32.       Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia negocjacji cenowej bez ustalenia nabywcy nieruchomości .
33.       Nieruchomości sprzedawane będą na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej.
34.       W przypadku wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy , Nadleśnictwo Głogów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
35.       Data podpisania protokołu z negocjacji cenowej  jest datą zakończenia negocjacji cenowej .
36.       Szczegółową informację w sprawie negocjacji oraz regulamin negocjacji można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Głogów tel. (076) 835 70 45 w. 92.

 


Głogów, dnia,22.02.2012r .
 
        
 
Nadleśnictwo Głogów
ul. Wł. Sikorskiego 54, 67 – 200 Głogów
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów .
Szczegółowe informacje dotyczące  oferowanych do sprzedaży nieruchomości zawiera tabela nr 1.
 
 
 
Tabela nr 1
 
 
Lp.
Nr
 KW
Oznaczenie nieruchomości w Państwowej Ewidencji Gruntów
Powierzchnia nieruchomości w ha
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Sposób zagospodarowania
Obciążenia
Zobowiązania na nieruchomości
Cena netto nieruchomości w zł.
Wysokość
Wadium w zł.
Minimalna wysokość postąpienia w zł.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1111
12
1
LE1G/00036320/1
1. Woj. Dolnośląskie.
2. Powiat: głogowski.
3. Miejscowość: Głogówko.
4. Gmina Kotla .
5. Obręb Głogówko.
6.Nr działki 615/470.
7. Użytek – B- tereny mieszkaniowe.
0,1162
Działka zabudowana czterema garażami murowanymi oraz budynkami gospodarczymi. Powierzchnia zabudowy 179,8 m2.Działka posiada kształt zbliżony do wielokąta , teren ogrodzony , posiada dostęp do drogi . Teren o dobrych walorach lokalizacyjnych . W sąsiedztwie tereny zabudowy siedliskowej
Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, działka znajduje się w obrębie konturu oznaczonego symbolem „MN”- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uzupełniającymi usługami i terenami zieleni.
Działka zabudowana czterema garażami murowanymi oraz budynkami gospodarczymi. Powierzchnia zabudowy 179,8 m2.
Brak
Brak
50 610,00
3 000,00
1000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
6103
1. Woj. Dolnośląskie.
2. Powiat: głogowski.
3. Miejscowość Chociemyśl.
4. Gmina Kotla .
5. Obręb Chociemyśl.
6. Nr działki: 545/149.
7. Użytek – ŁIII – łąki trwałe.  
0.2513
Użytek – łąki trwałe
Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, działka znajduje się w obrębie konturu oznaczonego symbolem „1RM „tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych , hodowlanych i ogrodniczych z dopuszczoną zabudową jednorodzinną , usługową , terenami zieleni
Działka o kształcie wydłużonego wielokąta z dostępem do drogi .
W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej .Teren uzbrojony jest w energię elektryczną.
Brak
Brak
5 670,00
1000,00
500,00
 
 
 
 
 
13. Nieruchomości nie są  przedmiotem zobowiązań.
14. Nieruchomości nie są wpisane do rejestru zabytków.
15. Dodatkowych informacji w sprawie nieruchomości udziela pracownik Nadleśnictwa Głogów tel.076 8365992 w dniach: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, od czasu ukazania się niniejszego ogłoszenia .
16. Termin i miejsce przetargu:
* w dniu 12.04.2012r. godz. 10.00 - działka nr 615/470,
* w dniu 12.04.2012r. godz. 11.00 – działka nr 545/149,
W siedzibie Nadleśnictwa Głogów , ul. Wł. Sikorskiego 54, pokój nr 14.
 
17. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce, na konto BGŻ SA O/Głogów 9520300045 1110000000122070 do dnia 12.04.2012r. do godz.9.30.
     Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.
     Cudzoziemcy są zobowiązani dodatkowo uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji na nabycie w/w nieruchomości pod rygorem utraty wadium w przypadku wygrania przetargu , a nie uzyskania wspomnianego zezwolenia.
18.Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość (gdy osoby w przetargu działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są do przedłożenia pełnomocnictw upoważniających na przystąpienie do przetargu na oznaczoną nieruchomość ), a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.
19. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność netto  za nabytą nieruchomość. Należność tę należy    powiększyć o podatek VAT w wysokości 23%.
Do należności za nieruchomość brutto należy dodać koszty przygotowania przetargu brutto i całą kwotę wpłacić na konto  BGŻ SA O/Głogów 95 2030 0045 1110 0000 0012 2070 na dzień przed terminem zawarcia umowy sprzedaży (podpisania aktu notarialnego).
 Dokumentem potwierdzającym zapłatę ceny nabycia nieruchomości , będzie jej wpływ na rachunek bankowy Nadleśnictwa Głogów.
20.Wadium wniesione przez osobę , która wygrała przetarg , zgodnie z treścią paragraf 7 ust.5 Rozporządzenia   Ministra Skarbu Państwa zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom , które przetargu nie wygrały zgodnie z paragrafem 7 ust.4 w/w rozporządzenia wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
21. Do chwili rozpoczęcia przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania    przyczyny.
22. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej.
23. W przypadku wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy , Nadleśnictwo Głogów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
 
24. Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zakończenia przetargu.
25. Szczegółową informację w sprawie przetargu oraz regulamin przetargu można uzyskać w siedzibie nadleśnictwa Głogów tel. (076) 835 70 45 w. 72.
 
           Należność za w/w ogłoszenie uregulujemy z konta 95 2030 0045 1110 0000 0012 2070 w BGŻ S.A.O/Głogów, NIP 693-00093-98.
 

 


 

 

Głogów , dnia 30.12.2011r.

 

 

Ogłoszenie

 

 

 wyniku  negocjacji cenowych w sprawie wyłonienia nabywcy  nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Głogów stanowiącej nieruchomości  położone w obrębie ewidencyjnym Gola Drzewiecka ,oznaczone numerami ewidencyjnymi:  3212/15 i 3212/16,

3 212/28,3212/29,3212/32,3212/33,3212/40.

 

Negocjacje  został przeprowadzone w oparciu o:

- Zgodę  Pana Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 grudnia 2009r. znak: ZS-P-2201/26/2009

-  art. 38 ust.1 pkt. ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2011.Nr 12 poz.59 z późn. zmian.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów , gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. 2007, Nr 78,poz. 532).

 

1.      Negocjacje cenowe zostały przeprowadzone w dniu 22.12.2011r. w siedzibie Nadleśnictwa Głogów w pokoju nr 14  w  świetlicy Nadleśnictwa .

2.      Przedmiotem postępowania przetargowego   była sprzedaż  nieruchomości w drodze negocjacji cenowej gruntów położonych  w obrębie ewidencyjnym Gola Drzewiecka , gmina Szlichtyngowa ,  oznaczonych  numerami ewidencyjnymi: 

3212/15 i 3212/16, 312/28, 3212/29, 3212/32, 3212/33, 3212/40,dla których w Sądzie Rejonowym we Wschowie prowadzona jest KW ZG1W/00015721/0.

3.      W terminie negocjacji cenowych wpłynęły dwa prawidłowe zgłoszenia:

- Zgłoszenie nr 1 obejmowało działkę  oznaczoną nr 3212/29,

- Zgłoszenie nr 2 obejmowało działkę oznaczoną nr 3212/32.

4.       Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem 3212/29 wynosiła netto 14805,00 zł  .

5.      Cena nabycia nieruchomości oznaczonej numerem 3212/29 wyniosła netto 14900,00 zł.

6.      Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem 3212/32 wynosiła netto  9540,00 zł.

7.       Cena nabycia nieruchomości oznaczonej numerem 3212/32 wyniosła netto 9540,00 zł.

8.      Nabywcami nieruchomości oznaczonej numerem 3212/29 położonej w obrębie Gola Drzewiecka zostali Państwo Marzena i Artur Forystek zam. Gola 44a, 67- 407 Szlichtyngowa.

9.      Nabywcami nieruchomości oznaczonej numerem 3212/32 położonej w obrębie Gola Drzewiecka zostali Państwo Maria i Marian Blok , zam. Gola 44, 67-407 Szlichtyngowa.

10.  W terminie negocjacji cenowych nie wpłynęło żadne zgłoszenie na nabycie nieruchomości  oznaczonych   numerami : 3212/15 i 3212/16, 3212/28, 3212/33, 3212/40 , położonych w obrębie Gola Drzewiecka, gmina Szlichtyngowa.

11.  Wymienione w punkcie 10 działki, nie zostały sprzedane.

 

 


1.12.2011r.
Nadleśnictwo Głogów
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY NA:
 
Dzierżawę wód stojących na cele wędkarsko-rybackie
 
1.         Wydzierżawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów
  ul. Sikorskiego 54, 67-200 Głogów.
 2.      Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ofertowego.
 
 3.        Przedmiotem przetargu jest prawo dzierżawy  wód stojących (zbiornik wodny) będących w zarządzie Nadleśnictwa Głogów:
 

Leśnictwo
Oddział
Powierzchnia[ha]
Rodzaj użytku
Nr działki
Wilków
275 d
0,16
Ws
681/275

 
 4.      Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 5.      Przy wyborze oferty Wydzierżawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
 
Cena ofertowa – 100%.
 
Wg decyzji nr 5/2010 Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów minimalna wysokość czynszu dzierżawnego za 1ha zbiornika lub bagna wynosi równowartość 10 kg karpia,  liczonej wg cen detalicznych z miesiąca grudnia, stosowanych w placówkach handlowych na terenie miasta Głogowa.
 
 6.       Oferty sporządzone w języku polskim należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Głogów do dnia 14 grudnia  2011 r. do godziny 900. Druki ofert dostępne są na stronie BIP Nadleśnictwa Głogów.
7.       Koperta zawierająca ofertę powinna być opatrzona tytułem ,,Przetarg na dzierżawę wód stojących” oraz zawierać nazwę i adres oferenta.
 8.      Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Głogów w świetlicy(pokój nr 14) w dniu 14 grudnia 2011 r. o godzinie 905.
 9.   Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony.
 10.  Nadleśnictwo Głogów zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn do  momentu otwarcia ofert.
Głogów, dnia 22.11.2011r.
 
 
 
Sprzedaż nieruchomości Skarbu
Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe .
 
Na podstawie artykułu 38 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U z 2011r. Nr 12, poz.59) oraz na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U.2007 Nr 78, poz. 532),
Nadleśnictwo Głogów, ul. Wł. Sikorskiego 54, 67 – 200 Głogów, ogłasza
negocjacje cenowe
 na  sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów .
Przedmiotem negocjacji  są grunty położone w obrębie ewidencyjnym Gola , gmina Szlichtyngowa.
Szczegółowe informacje dotyczące  oferowanych do sprzedaży nieruchomości zawiera tabela nr 1a i 1b.
 
Tabela nr 1a.
 
 
Lp.
Nr
 KW
Oznaczenie nieruchomości w Państwowej Ewidencji Gruntów
Powierzchnia nieruchomości w ha
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Sposób zagospodarowania
Obciążenia
Zobowiązania na nieruchomości
Cena netto nieruchomości w zł.
Wysokość
Zaliczki zł.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
ZG1W/00015721/0
1.Woj. Lubuskie
2.Powiat: Wschowski,
3.Miejscowość: Gola Drzewiecka,
4.Gmina: Szlichtyngowa .
5.Obręb: Gola,
6.Nr działki: 3212/15 i 3212/16
0,0785
Działka 3212/15 – użytek rolny kl. IV a – pow. 0,0524 ha,
Działka nr 3212/16 użytek rolny kl. IV a - pow. 0,0261 ha.
Razem 0,0785 ha.
 
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „M, U” – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej , jednorodzinnej i usług.
Grunty orne. 
Brak
Brak
7155,00
1 000,00
2
ZG1W/00015721/0
1.Woj. Lubuskie
2.Powiat: Wschowski,
3.Miejscowość: Gola Drzewiecka,
4.Gmina: Szlichtyngowa .
5.Obręb: Gola,
6.Nr działki: 3212/28
0,0509
Działka 3212/28 – użytek rolny kl. IV a – pow. 0,0509 ha,
 
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „M, U” – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej , jednorodzinnej i usług.
Grunty orne .
Brak
Brak
6030,00
1 000,00
3
ZG1W/00015721/0
1.Woj. Lubuskie
2.Powiat: Wschowski,
3.Miejscowość: Gola Drzewiecka,
4.Gmina: Szlichtyngowa .
5.Obręb: Gola,
6.Nr działki: 3212/29
0,1014
Działka 3212/29 – użytek rolny kl. IV a – pow. 0,1014 ha,
 
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „M, U” – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej , jednorodzinnej i usług.
Grunty orne
Brak
Brak
14805,00
1 400,00
4
ZG1W/00015721/0
1.Woj. Lubuskie
2.Powiat: Wschowski,
3.Miejscowość: Gola Drzewiecka,
4.Gmina: Szlichtyngowa .
5.Obręb: Gola,
6.Nr działki: 3212/32
0,0652
Działka 3212/32 – użytek rolny kl. IV a – pow. 0,0652 ha,
 
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „M, U” – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej , jednorodzinnej i usług.
Grunty orne .
Brak
Brak
9540,00
900,00
 
 
 
 
Tabela nr 1 b.
 
 
Lp.
Nr
 KW
Oznaczenie nieruchomości w Państwowej Ewidencji Gruntów
Powierzchnia nieruchomości w ha
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Sposób zagospodarowania
Obciążenia
Zobowiązania na nieruchomości
Cena netto nieruchomości
Wysokość zaliczki
zł.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1111
 
5
ZG1W/00015721/0
1.Woj. Lubuskie
2.Powiat: Wschowski,
3.Miejscowość: Gola Drzewiecka,
4.Gmina: Szlichtyngowa .
5.Obręb: Gola,
6.Nr działki: 3212/33
0,1171
Działka 3212/33 – użytek rolny kl. IV a – pow. 0,1171 ha,
 
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „M, U” – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej , jednorodzinnej i usług.
Grunty orne
Brak
Brak
17100,00
1 600,00
 
6
ZG1W/00015721/0
1.Woj. Lubuskie
2.Powiat: Wschowski,
3.Miejscowość: Gola Drzewiecka,
4.Gmina: Szlichtyngowa .
5.Obręb: Gola,
6.Nr działki: 3212/40
0,0885
Działka 3212/40 – użytek rolny kl. IV a – pow. 0,0885 ha, położona w peryferyjnej części wsi , przy drodze gruntowej utwardzonej. Teren działki płaski , nieogrodzony , uzbrojony w sieć energetyczna wodę , kanalizację bez przyłączy .
 
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „M, U” – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej , jednorodzinnej i usług.
Grunty orne
Brak
Brak
8055,00
800,00
 


12. Nieruchomości nie są  przedmiotem zobowiązań.
13. Nieruchomości nie są wpisane do rejestru zabytków.
14. Terminy przeprowadzonych przetargów:
- pierwszy przetarg odbył się w dniu 10.10.2011r,
- drugi przetarg odbył się w dniu  14.11.2011r.
15. Termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń.
      Pisemne zgłoszenia - oferty należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Głogów do dnia 22 grudnia 2011r. do godz. 9.30. Oferty winny być opatrzone napisem„ Negocjacje cenowe na sprzedaż nieruchomości nr … położonej w Goli Drzewieckiej”.
16. Termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji cenowej: 22 grudnia 2011r. godz. 10.00, siedziba Nadleśnictwa Głogów .ul. Sikorskiego 54, pokój. Nr 14 .
17. Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:
a. imię, nazwisko i adres albo nazwę siedzibę i adres zgłaszającego ,
b. numery PESEL,NIP,i REGON zgłaszającego , o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania ,
c. numer rachunku bankowego zgłaszającego,
d. datę sporządzenia zgłoszenia,
e. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
f.  sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości,
g. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami negocjacji cenowej i przyjmuje te warunki be zastrzeżeń,
h. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzanej negocjacji .
i. dowód wniesienia zaliczki.
18. Warunkiem uczestnictwa w negocjacjach  jest wpłacenie zaliczki  w gotówce, na konto BGŻ SA O/Głogów 95 2030 0045 1110 0000 0012 2070 do dnia 22.12.2011r. do godz.9.30  z adnotacją „Zaliczka tyt. zabezpieczenia kosztów , dotyczy działki nr …..” . 
Zaliczkę wniesioną  przelewem uznaje się za wniesioną skutecznie, jeżeli wpłacone środki znajdą się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Głogów najpóźniej w dniu negocjacji  do godz.8.00.
Dowód wpłaty zaliczki należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu negocjacji cenowej.
19. Cudzoziemcy są zobowiązani dodatkowo uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości pod rygorem utraty zaliczki w przypadku wygrania licytacji , a nie uzyskania wspomnianego zezwolenia.
20. Uczestnicy przystępujący do negocjacji  zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość (gdy osoby w negocjacjach  działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są do przedłożenia pełnomocnictw upoważniających na przystąpienie do przetargu na oznaczoną nieruchomość ),   a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.
Przed przystąpieniem do negocjacji  wskazane jest dokonanie wizji lokalnej sprzedawanej nieruchomości.
21. Wynegocjowana cena  będzie stanowiła należność netto  za nabytą nieruchomość. Należność tę należy  powiększyć o podatek VAT (23%).
Do należności za nieruchomość brutto należy dodać koszty przygotowania negocjacji  brutto i wpłacić w całości na konto BGŻ SA O/Głogów 95 2030 0045 1110 0000 0012 2070 przed podpisaniem aktu notarialnego.
Ostatecznym terminem zapłaty ceny nabycia nieruchomości jest dzień poprzedzający termin zawarcia umowy sprzedaży.
Dokumentem potwierdzającym zapłatę ceny nabycia nieruchomości , będzie jej wpływ na rachunek bankowy Nadleśnictwa Głogów.
22. Zaliczka  wniesiona przez osobę , która wygrała negocjacje  , zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom , które negocjacji  nie wygrały, zaliczkę  zwraca się niezwłocznie po zakończeniu negocjacji.
23. Do chwili rozpoczęcia negocjacji  organizator negocjacji  może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.
24. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca .
25. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia negocjacji cenowej bez ustalenia nabywcy nieruchomości  .
26. Nieruchomości sprzedawane będą na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej.
W przypadku wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy , Nadleśnictwo Głogów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
27. Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zakończenia przetargu.
27. Szczegółową informację w sprawie negocjacji oraz regulamin  negocjacji można uzyskać  w siedzibie nadleśnictwa Głogów tel. (076) 835 70 45 w. 92.
29.11.2011r.
Protokół 
 z przetargu ustnego nieograniczonego
 na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Głogów
stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem :
-  545/149 o pow. 0.2513 ha , położonej w obrębie Chociemyśl, gmina Kotla,
- 615/470 o pow. 0,1162 ha , położonej w obrębie Głogówko , gmina Kotla.
 
 
Przetarg został przeprowadzony w oparciu o:
- Zgodę Pana Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 maja 2009r. znak: ZS-P-2201/25/2009r.na sprzedaż nieruchomości na podstawie przepisów art. 38 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2005r.Nr 45 poz.435 z późn. zmian.)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów , gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78,poz. 532).
 
 1. Przedmiot przetargu:
- nieruchomość gruntowa posiadająca nr KW 6103 o nr ewidencyjnym 545/149, położona w obrębie ewidencyjnym Chociemyśl, gmina Kotla,
-  nieruchomość gruntowa posiadająca nr KW LE 1G/00036320/1 o nr ewidencyjnym  nr 615/470, położona w obrębie ewidencyjnym Głogówko , gmina Kotla.
 
 1. Wg danych ewidencji gruntów:
- nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Chociemyśl, gmina Kotla oznaczona numerem ewidencyjnym 545/149, stanowi - Ł (użytek-łąki trwałe),
- nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Głogówko , gmina Kotla oznaczona numerem ewidencyjnym 615/470 , stanowi - B (użytek- tereny mieszkaniowe),
 
 1. Powierzchnia nieruchomości :
– działka 545/149 - 0.2513 ha,
- działka 615/470 – 0,1162 ha.
 
 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium    uwarunkowań i kierunków zagospodarowania :
– Dziaka 545/149 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego znajduje się w obrębie konturu oznaczonego symbolem  1RM tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych , hodowlanych i ogrodniczych z dopuszczoną zabudową jednorodzinną, usługową , terenami zieleni,
- działka  615/470 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego znajduje się w obrębie konturu oznaczonego symbolem „MN” tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uzupełniającymi usługami i terenami zieleni.
 
 1. Sposób zagospodarowania nieruchomości:
– działka 545/149 -  łąki trwałe - Ł III ,
- działka 615/470 – zabudowana czterema garażami murowanymi oraz budynkami gospodarczymi . powierzchnia zabudowy 179,8 m2.
 
 1. Obciążenia nieruchomości – brak.
 
 1. Zobowiązania , których przedmiotem  są nieruchomości  – brak.
 
 1. Informacja o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków – brak wpisu.
 
 1. Termin przetargu:  
Przetarg został przeprowadzony w dniu:
r. godz. 10.00, działka nr 615/470,
godz. 11.00, działka nr 545/149.
 1. Miejsce przetargu siedziba Nadleśnictwa Głogów, 67-200 Głogów, pokój nr 14.
 
 1. Skład Komisji Przetargowej – (komisja przetargowa powołana Decyzją nr 10/2010 Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów z dnia 18 czerwca 2010 r.  ):
 
- Przewodniczący – Barbara Skrzyńska
- Członek              - Danuta Charkow
            - Członek              –  Krystyna Złoczewska .
 
 Rozstrzygnięcie przetargu wraz z uzasadnieniem :
 
Na ogłoszony w Gazecie Lubuskiej w dniu 24.10 2011r. , na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa Głogów, oraz na stronie internetowej Nadleśnictwa Głogów, przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych  położonych  w obrębie ewidencyjnym:
- Chociemyśl, gmina Kotla, oznaczonej numerem ewidencyjnym  545/149 o pow. 0.2513 ha ,
- Głogówko , gmina Kotla, oznaczonej numerem ewidencyjnym 615/470 o pow. 0,1162 ha ,
nie przystąpiła żadna osoba.
Nieruchomość nie została sprzedana w pierwszym przetargu.
 
                                        
 

18.11.2011 r.  

Ogłoszenie wyniku drugiego

przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Głogów stanowiącej nieruchomości  położone w obrębie ewidencyjnym Gola Drzewiecka ,oznaczone numerami ewidencyjnymi: 3212/15,3212/16,3212/28,3212/29,3212/32,3212/33,3212/40.

Przetarg został przeprowadzony w oparciu o:
- Zgodę Pana Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 grudnia 2009r. znak: ZS-P-2201/26/2009
-  art. 38 ust.1 pkt. ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2011.Nr 12 poz.59 z późn. zmian.)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów , gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. 2007, Nr 78,poz. 532).
Przedmiotem przetargu były grunty położone w obrębie ewidencyjnym Gola Drzewiecka , gmina Szlichtyngowa .

Opisy oferowanych do sprzedaży nieruchomości zawiera tabela nr 1a.1b. Szczegółowe dane nieruchomości zostały zawarte w kolumnach tabeli od 1a do 1b.

Tabela 1a

Lp.
Nr
 KW
Oznaczenie nieruchomości w Państwowej Ewidencji Gruntów
Powierzchnia nieruchomości w ha
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Sposób zagospodarowania
Obciążenia
Zobowiązania na nieruchomości
Cena netto nieruchomości w zł.
Wysokość
Wadium w zł.
Minimalna wysokość postąpienia w zł.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1111
12
1
ZG1W/00015721/0
1.Woj. Lubuskie
2.Powiat: Wschowski,
3.Miejscowość: Gola Drzewiecka,
4.Gmina: Szlichtyngowa .
5.Obręb: Gola Drzewiecka,
6.Nr działki: 3212/15 i 3212/16
0,0785
Działka 3212/15 – użytek rolny kl. IV a – pow. 0,0524 ha,
Działka nr 3212/16 użytek rolny kl. IV a - pow. 0,0261 ha.
Razem 0,0785 ha.
 
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „M,U” – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej , jednorodzinnej i usług.
Grunty orne. 
Brak
Brak
13400,00
1000,00
200,00
2
ZG1W/00015721/0
1.Woj. Lubuskie
2.Powiat: Wschowski,
3.Miejscowość: Gola Drzewiecka,
4.Gmina: Szlichtyngowa .
5.Obręb: Gola Drzewiecka,
6.Nr działki: 3212/28
0,0509
Działka 3212/28 – użytek rolny kl. IV a – pow. 0,0509 ha,
 
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „M, U” – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej , jednorodzinnej i usług.
Grunty orne .
Brak
Brak
11 500,00
1000,00
200,00
3
ZG1W/00015721/0
1.Woj. Lubuskie
2.Powiat: Wschowski,
3.Miejscowość: Gola Drzewiecka,
4.Gmina: Szlichtyngowa .
5.Obręb: Gola Drzewiecka,
6.Nr działki: 3212/29
0,1014
Działka 3212/29 – użytek rolny kl. IV a – pow. 0,1014 ha,
 
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „M, U” – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej , jednorodzinnej i usług.
Grunty orne
Brak
Brak
27 000,00
1800,00
400,00
4
ZG1W/00015721/0
1.Woj. Lubuskie
2.Powiat: Wschowski,
3.Miejscowość: Gola Drzewiecka,
4.Gmina: Szlichtyngowa .
5.Obręb: Gola Drzewiecka,
6.Nr działki: 3212/32
0,0652
Działka 3212/32 – użytek rolny kl. IV a – pow. 0,0652 ha,
 
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „M, U” – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej , jednorodzinnej i usług.
Grunty orne .
Brak
Brak
17 6000,00
1100,00
250,00

Tabela 1b

 
 
 
Lp.
Nr
 KW
Oznaczenie nieruchomości w Państwowej Ewidencji Gruntów
Powierzchnia nieruchomości w ha
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Sposób zagospodarowania
Obciążenia
Zobowiązania na nieruchomości
Cena netto nieruchomości
Wysokość
wadium
Minimalna wysokość postąpienia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1111
12
5
ZG1W/00015721/0
1.Woj. Lubuskie
2.Powiat: Wschowski,
3.Miejscowość: Gola Drzewiecka,
4.Gmina: Szlichtyngowa .
5.Obręb: Gola,
6.Nr działki: 3212/33
0,1171
Działka 3212/33 – użytek rolny kl. IV a – pow. 0,1171 ha,
 
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „M, U” – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej , jednorodzinnej i usług.
Grunty orne
Brak
Brak
31 100,00
1 600,00
400,00
6
ZG1W/00015721/0
1.Woj. Lubuskie
2.Powiat: Wschowski,
3.Miejscowość: Gola Drzewiecka,
4.Gmina: Szlichtyngowa .
5.Obręb: Gola,
6.Nr działki: 3212/40
0,0885
Działka 3212/40 – użytek rolny kl. IV a – pow. 0,0885 ha, położona w peryferyjnej części wsi , przy drodze gruntowej utwardzonej. Teren działki płaski , nieogrodzony , uzbrojony w sieć energetyczna wodę , kanalizację bez przyłączy .
 
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „M, U” – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej , jednorodzinnej i usług.
Grunty orne
Brak
Brak
15 500,00
800,00
200,00

 

13.  Zobowiązania , których przedmiotem jest nieruchomość – brak zobowiązań.
14. Informacja o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków – brak wpisu do rejestru zabytków. 
15. Termin i miejsce przetargu: 
- dnia 14.11.2011r. godz. 9.00, licytacja działki nr 3212/15 i3212/16,
- dnia 14.11.2011r. godz. 10.00 , licytacja działki nr 3212/28,
- dnia 14.11.2011r. godz. 11.00, licytacja działki nr 3212/29,
- dnia 14.11.2011r. godz.12.00, licytacja działki nr 3212/32,
- dnia 14.11.2011r. godz. 13.00, licytacja działki nr 3212/33,
- dnia 14.11.2011r. godz.14.00, licytacja działka nr 3212/40.
Miejsce przetargu - Nadleśnictwo Głogów , ul. Wł. Sikorskiego 54, pokój nr 14.
16 . Komisja Przetargowa powołana Decyzją nr 10/2010 Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów z dnia 18 czerwca 2010r. w składzie:
- Przewodniczący – Barbara Skrzyńska,
- Członek              - Danuta Charkow,
 - Członek              –  Krystyna Złoczewska .

 

 

 Rozstrzygnięcie przetargu wraz z uzasadnieniem :

 

Przetarg drugi  ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowych ujętych w tabeli  1, położonych  w obrębie ewidencyjnym
Gola Drzewiecka  , Gmina Szlichtyngowa ,  został  ogłoszony w:
·                               Gazecie Lubuskiej , domena Nowa Sól i okolice w dniu 27.10.2011r. na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa Głogów w dniu 27.10.2011r. ,
·                               w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 27.10.2011r.
W terminie przetargu  tj. 14.11.2011r.  do godz. 8.00 nie wpłacono wadium uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu publicznym na sprzedaż żadnej nieruchomości oznaczonej numerami: 3212/15,3212/16,3212/28,3212/29,3212/32,3212/33,3212/40, położonych  w obrębie ewidencyjnym  , Gola Drzewiecka , gmina Szlichtyngowa, do przetargu nie przystąpiła żadna osoba. 

Z uwagi na powyższe, nieruchomości oznaczone numerami: 3212/15,3212/16,3212/28,3212/29,3212/32,3212/33,3212/40 , położone w obrębie ewidencyjnym Gola Drzewiecka  nie zostały sprzedane w drugim przetargu.

 


 

25.10.2011r.

Sprzedaż nieruchomości Skarbu
Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe .
 
Na podstawie artykułu 38 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U z 2011r. Nr 12, poz.59) oraz na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U.2007 Nr 78, poz. 532),
 
Nadleśnictwo Głogów, ul. Wł. Sikorskiego 54, 67 – 200 Głogów, ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów .
Przedmiotem przetargu są grunty położone w obrębie ewidencyjnym Gola , gmina Szlichtyngowa.
Szczegółowe informacje dotyczące  oferowanych do sprzedaży nieruchomości zawiera tabela nr 1a i 1b.
 
 
 
 
Tabela nr 1a.
 
 
 
Lp.
Nr
 KW
Oznaczenie nieruchomości w Państwowej Ewidencji Gruntów
Powierzchnia nieruchomości w ha
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Sposób zagospodarowania
Obciążenia
Zobowiązania na nieruchomości
Cena netto nieruchomości w zł.
Wysokość
Wadium w zł.
Minimalna wysokość postąpienia w zł.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1111
12
1
ZG1W/00015721/0
1.Woj. Lubuskie
2.Powiat: Wschowski,
3.Miejscowość: Gola Drzewiecka,
4.Gmina: Szlichtyngowa .
5.Obręb: Gola,
6.Nr działki: 3212/15 i 3212/16
0,0785
Działka 3212/15 – użytek rolny kl. IV a – pow. 0,0524 ha,
Działka nr 3212/16 użytek rolny kl. IV a  - pow. 0,0261 ha.
Razem 0,0785 ha.
 
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „M, U” – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej , jednorodzinnej i usług.
Grunty orne. 
Brak
Brak
13 400,00
1 000,00
200,00
2
ZG1W/00015721/0
1.Woj. Lubuskie
2.Powiat: Wschowski,
3.Miejscowość: Gola Drzewiecka,
4.Gmina: Szlichtyngowa .
5.Obręb: Gola,
6.Nr działki: 3212/28
0,0509
Działka 3212/28 – użytek rolny kl. IV a – pow. 0,0509 ha,
 
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „M, U” – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej , jednorodzinnej i usług.
Grunty orne .
Brak
Brak
11 500,00
1 000,00
200,00
3
ZG1W/00015721/0
1.Woj. Lubuskie
2.Powiat: Wschowski,
3.Miejscowość: Gola Drzewiecka,
4.Gmina: Szlichtyngowa .
5.Obręb: Gola,
6.Nr działki: 3212/29
0,1014
Działka 3212/29 – użytek rolny kl. IV a – pow. 0,1014 ha,
 
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „M, U” – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej , jednorodzinnej i usług.
Grunty orne
Brak
Brak
27 000,00
1 400,00
500,00
4
ZG1W/00015721/0
1.Woj. Lubuskie
2.Powiat: Wschowski,
3.Miejscowość: Gola Drzewiecka,
4.Gmina: Szlichtyngowa .
5.Obręb: Gola,
6.Nr działki: 3212/32
0,0652
Działka 3212/32 – użytek rolny kl. IV a – pow. 0,0652 ha,
 
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „M, U” – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej , jednorodzinnej i usług.
Grunty orne .
Brak
Brak
17 600,00
900,00
200,00
 
 
 
 
Tabela nr 1 b.
 
 
 
Lp.
Nr
 KW
Oznaczenie nieruchomości w Państwowej Ewidencji Gruntów
Powierzchnia nieruchomości w ha
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Sposób zagospodarowania
Obciążenia
Zobowiązania na nieruchomości
Cena netto nieruchomości
Wysokość
wadium
Minimalna wysokość postąpienia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1111
12
5
ZG1W/00015721/0
1.Woj. Lubuskie
2.Powiat: Wschowski,
3.Miejscowość: Gola Drzewiecka,
4.Gmina: Szlichtyngowa .
5.Obręb: Gola,
6.Nr działki: 3212/33
0,1171
Działka 3212/33 – użytek rolny kl. IV a – pow. 0,1171 ha,
 
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „M, U” – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej , jednorodzinnej i usług.
Grunty orne
Brak
Brak
31 100,00
1 600,00
400,00
6
ZG1W/00015721/0
1.Woj. Lubuskie
2.Powiat: Wschowski,
3.Miejscowość: Gola Drzewiecka,
4.Gmina: Szlichtyngowa .
5.Obręb: Gola,
6.Nr działki: 3212/40
0,0885
Działka 3212/40 – użytek rolny kl. IV a – pow. 0,0885 ha, położona w peryferyjnej części wsi , przy drodze gruntowej utwardzonej. Teren działki płaski , nieogrodzony , uzbrojony w sieć energetyczna wodę , kanalizację bez przyłączy .
 
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „M, U” – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej , jednorodzinnej i usług.
Grunty orne
Brak
Brak
15 500,00
800,00
200,00


13. Nieruchomości nie są  przedmiotem zobowiązań.
14. Nieruchomości nie są wpisane do rejestru zabytków.
15. Dodatkowych informacji w sprawie nieruchomości udziela pracownik Nadleśnictwa Głogów tel.076 8365992 w dniach: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, od czasu ukazania się niniejszego ogłoszenia .
16. Termin przetargu (każda z nieruchomości ujęta w tabeli 1a i 1b będzie licytowana odrębnie) i tak :
- w dniu  14.11.2011r. godz. 9.00, licytacja działki nr 3212/15 i działki nr 3212/16,
- w dniu  14.11.2011r. godz. 10.00, licytacja działki nr 3212/28,
- w dniu 14.11.2011r. godz. 11.00,  licytacja działki nr 3212/29,
- w dniu 14.11.2011r. godz.12.00, licytacja działki nr 3212/32,
- w dniu 14.11.2011r. godz. 13.00, licytacja działki nr 3212/33,
- w dniu 14.11.2011r. godz.14.00, licytacja działki nr 3212/40.
 
       Miejsce przetargu - Nadleśnictwo Głogów , ul. Wł. Sikorskiego 54, pokój nr 14.
 
17. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce, na konto BGŻ SA O/Głogów
95 2030 0045 1110 0000 0012 2070 do dnia 14.11.2011r. do godz.8.00  z adnotacją „Wpłata wadium dotyczy nr działki..... . 
Wadium wniesione przelewem uznaje się za wniesione skutecznie, jeżeli wpłacone środki znajdą się na rachunku bankowym Nadleśnictwa najpóźniej w dniu przetargu do godz.8.00.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.
Cudzoziemcy są zobowiązani dodatkowo uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości pod rygorem utraty wadium w przypadku wygrania przetargu , a nie uzyskania wspomnianego zezwolenia.
18. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość (gdy osoby w przetargu działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są do przedłożenia pełnomocnictw upoważniających na przystąpienie do przetargu na oznaczoną nieruchomość ),   a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.
Przed przystąpieniem do przetargu wskazane jest dokonanie wizji lokalnej sprzedawanej nieruchomości.
19. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność netto  za nabytą nieruchomość. Należność tę należy  powiększyć o podatek VAT (23%) i wpłacić w całości na konto
 BGŻ SA O/Głogów 95 2030 0045 1110 0000 0012 2070  przed podpisaniem aktu notarialnego.
Ostatecznym terminem ceny zapłaty nabycia nieruchomości jest dzień poprzedzający termin zawarcia umowy sprzedaży.
 Dokumentem potwierdzającym zapłatę ceny nabycia nieruchomości , będzie jej wpływ na rachunek bankowy Nadleśnictwa Głogów.
20. Wadium wniesione przez osobę , która wygrała przetarg , zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom , które przetargu nie wygrały, wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
21. Do chwili rozpoczęcia przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.
22. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca .
23. Nieruchomości nie mogą być sprzedane w drugim przetargu nieograniczonym, jeżeli żaden uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą .
24. Nieruchomości sprzedawane będą na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej.
W przypadku wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy , Nadleśnictwo Głogów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
25. Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zakończenia przetargu.

26. Szczegółową informację w sprawie przetargu można uzyskać  w siedzibie nadleśnictwa Głogów tel. (076) 835 70 45 w. 92.

 


 

 24.10.2011r.

Ogłoszenie

 

 wyniku  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Głogów stanowiącej nieruchomości  położone w obrębie ewidencyjnym Gola Drzewiecka ,oznaczone numerami ewidencyjnymi:  3212/15,3212/16,3212/28,3212/29,3212/32,3212/33,3212/40.

Przetarg został przeprowadzony w oparciu o:

- Zgodę  Pana Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 grudnia 2009r. znak: ZS-P-2201/26/2009

-  art. 38 ust.1 pkt. ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2011.Nr 12 poz.59 z późn. zmian.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów , gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. 2007, Nr 78,poz. 532).

Przedmiotem przetargu były grunty położone w obrębie ewidencyjnym Gola Drzewiecka , gmina Szlichtyngowa .

Opisy oferowanych do sprzedaży nieruchomości zawiera tabela nr 1. Szczegółowe dane nieruchomości zostały zawarte w kolumnach tabeli od 1 do 12.

 

 

  Tabela nr 1.

 


 

12.10.2011 r.

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu publicznym

Nadleśnictwo Głogów

ul. Wł. Sikorskiego 54, 67 – 200 Głogów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów .
Szczegółowe informacje dotyczące  oferowanych do sprzedaży nieruchomości zawiera tabela nr 1.
 
 
 
 
 
 
 
Tabela nr 1
 
 
Lp.
Nr
 KW
Oznaczenie nieruchomości w Państwowej Ewidencji Gruntów
Powierzchnia nieruchomości w ha
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Sposób zagospodarowania
Obciążenia
Zobowiązania na nieruchomości
Cena netto nieruchomości w zł.
Wysokość
Wadium w zł.
Minimalna wysokość postąpienia w zł.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1111
12
1
LE1G/00036320/1
1. Woj. Dolnośląskie.
2. Powiat: głogowski.
3. Miejscowość: Głogówko.
4. Gmina Kotla .
5. Obręb Głogówko.
6.Nr działki 615/470.
7. Użytek – B- tereny mieszkaniowe.
0,1162
Działka zabudowana czterema garażami murowanymi oraz budynkami gospodarczymi. Powierzchnia zabudowy 179,8 m2.Działka posiada kształt zbliżony do wielokąta , teren ogrodzony , posiada dostęp do drogi . Teren o dobrych walorach lokalizacyjnych . W sąsiedztwie tereny zabudowy siedliskowej
Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, działka znajduje się w obrębie konturu oznaczonego symbolem „MN”- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uzupełniającymi usługami i terenami zieleni.
Działka zabudowana czterema garażami murowanymi oraz budynkami gospodarczymi. Powierzchnia zabudowy 179,8 m2.
Brak
Brak
72 300,00
4 000,00
1000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
6103
1. Woj. Dolnośląskie.
2. Powiat: głogowski.
3. Miejscowość Chociemyśl.
4. Gmina Kotla .
5. Obręb Chociemyśl.
6. Nr działki: 545/149.
7. Użytek – ŁIII – łąki trwałe.  
0.2513
Użytek – łąki trwałe
Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, działka znajduje się w obrębie konturu oznaczonego symbolem „1RM „tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych , hodowlanych i ogrodniczych z dopuszczoną zabudową jednorodzinną , usługową , terenami zieleni
Działka o kształcie wydłużonego wielokąta z dostępem do drogi .
W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej .Teren uzbrojony jest w energię elektryczną.
Brak
Brak
8 100,00
500,00
500,00
 
 


13. Nieruchomości nie są  przedmiotem zobowiązań.
14. Nieruchomości nie są wpisane do rejestru zabytków.
15. Dodatkowych informacji w sprawie nieruchomości udziela pracownik Nadleśnictwa Głogów tel.076 8365992 w dniach: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, od czasu ukazania się niniejszego ogłoszenia .
16. Termin i miejsce przetargu:
* w dniu 28.11.2011r. godz. 10.00 - działka nr 615/470,
* w dniu 28.11.2011r. godz. 11.00 – działka nr 545/149,
W siedzibie Nadleśnictwa Głogów , ul. Wł. Sikorskiego 54, pokój nr 14.
 
17. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce, na konto BGŻ SA O/Głogów 9520300045 1110000000122070 do dnia 28.11.2009r. do godz.9,30.
     Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.
     Cudzoziemcy są zobowiązani dodatkowo uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji na nabycie w/w nieruchomości pod rygorem utraty wadium w przypadku wygrania przetargu , a nie uzyskania wspomnianego zezwolenia.
18.Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość (gdy osoby w przetargu działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są do przedłożenia pełnomocnictw upoważniających na przystąpienie do przetargu na oznaczoną nieruchomość ), a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.
19. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność netto  za nabytą nieruchomość. Należność tę należy    powiększyć o podatek VAT (23%) i wpłacić w całości na konto
 BGŻ SA O/Głogów 9520300045 1110000000122070 na dzień przed terminem zawarcia umowy sprzedaży(podpisaniem aktu notarialnego).
 Dokumentem potwierdzającym zapłatę ceny nabycia nieruchomości , będzie jej wpływ na rachunek bankowy Nadleśnictwa Głogów.
20.Wadium wniesione przez osobę , która wygrała przetarg , zgodnie z treścią paragraf 7 ust.5 Rozporządzenia   Ministra Skarbu Państwa zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom , które przetargu nie wygrały zgodnie z paragrafem 7 ust.4 w/w rozporządzenia wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
21. Do chwili rozpoczęcia przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania    przyczyny.
22. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej.
23. W przypadku wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy , Nadleśnictwo Gogów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
 
24. Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zakończenia przetargu.
25. Szczegółową informację w sprawie przetargu oraz regulamin przetargu można uzyskać w siedzibie nadleśnictwa Głogów tel. (076) 835 70 45 w. 72.

 

Lp.

Nr

 KW

Oznaczenie nieruchomości w Państwowej Ewidencji Gruntów

Powierzchnia nieruchomości w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy

Sposób zagospodarowania

Obciążenia

Zobowiązania na nieruchomości

Cena  netto nieruchomości w zł.

Wysokość

Wadium w zł.

Minimalna wysokość postąpienia w zł.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1111

12

1

ZG1W/00015721/0

1.Woj. Lubuskie

2.Powiat: Wschowski,

3.Miejscowość: Gola Drzewiecka,

4.Gmina: Szlichtyngowa .

5.Obręb: Gola Drzewiecka,

6.Nr działki: 3212/15 i 3212/16

0,0785

Działka 3212/15 – użytek rolny kl. IV a – pow. 0,0524 ha,

Działka nr 3212/16 użytek rolny kl. IV a  - pow. 0,0261 ha.

Razem 0,0785 ha.

 

Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „M,U” – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej , jednorodzinnej i usług.

Grunty orne. 

Brak

Brak

16500,00

1000,00

200,00

2

ZG1W/00015721/0

1.Woj. Lubuskie

2.Powiat: Wschowski,

3.Miejscowość: Gola Drzewiecka,

4.Gmina: Szlichtyngowa .

5.Obręb: Gola Drzewiecka,

6.Nr działki: 3212/28

0,0509

Działka 3212/28 – użytek rolny kl. IV a – pow. 0,0509 ha,

 

Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „M, U” – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej , jednorodzinnej i usług.

Grunty orne .

Brak

Brak

14000,00

1000,00

200,00

3

ZG1W/00015721/0

1.Woj. Lubuskie

2.Powiat: Wschowski,

3.Miejscowość: Gola Drzewiecka,

4.Gmina: Szlichtyngowa .

5.Obręb: Gola Drzewiecka,

6.Nr działki: 3212/29

0,1014

Działka 3212/29 – użytek rolny kl. IV a – pow. 0,1014 ha,

 

Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „M, U” – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej , jednorodzinnej i usług.

Grunty orne

Brak

Brak

33500,00

1800,00

400,00

4

ZG1W/00015721/0

1.Woj. Lubuskie

2.Powiat: Wschowski,

3.Miejscowość: Gola Drzewiecka,

4.Gmina: Szlichtyngowa .

5.Obręb: Gola Dzrewiecka,

6.Nr działki: 3212/32

0,0652

Działka 3212/32 – użytek rolny kl. IV a – pow. 0,0652 ha,

 

Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „M, U” – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej , jednorodzinnej i usług.

Grunty orne .

Brak

Brak

21800,00

1100,00

250,00


13.  Zobowiązania , których przedmiotem jest nieruchomość – brak zobowiązań.

14. Informacja o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków – brak wpisu do rejestru zabytków. 

15. Termin i miejsce przetargu: 

- dnia 10.10.2011r. godz. 9.00, licytacja działki nr 3212/15 i3212/16,

- dnia 10.10.2011r. godz. 10.00 ,licytacja działki nr 3212/28,

- dnia 10.10.2011r. godz. 11.00,  licytacja działki nr  3212/29,

- dnia 10.10.2011r. godz.12.00,  licytacja działki nr 3212/32,

- dnia 10.10.2011r. godz. 13.00,  licytacja działki nr 3212/33,

- dnia 10.10.2011r. godz.14.00,  licytacja działka nr 3212/40.

Miejsce przetargu - Nadleśnictwo Głogów , ul. Wł. Sikorskiego 54, pokój nr 14.

16 . Komisja Przetargowa powołana Decyzją nr 10/2010 Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów z dnia 18 czerwca  2010r. w składzie:

- Przewodniczący – Barbara Skrzyńska,

- Członek              -  Danuta Charkow,

 - Członek               Krystyna Złoczewska .

 Rozstrzygnięcie przetargu wraz z uzasadnieniem :

Przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż  nieruchomości gruntowych ujętych w tabeli  1, położonych  w obrębie ewidencyjnym

Gola Drzewiecka  , Gmina Szlichtyngowa ,  został  ogłoszony  w:

·                               Gazecie Lubuskiej , domena Nowa Sól i okolice w dniu 02.09.2011r. ,

·                               na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa Głogów w dniu 02.09.2011r. ,

·                               w  Biuletynie Informacji Publicznej w dniu  02.09.2011r.

W terminie przetargu  tj. 10.10.2011r.  do godz. 8.00 nie wpłacono wadium uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu publicznym na sprzedaż żadnej nieruchomości  oznaczonej numerami: 3212/15,3212/16,3212/28,3212/29,3212/32,3212/33,3212/40, położonych  w obrębie ewidencyjnym  , Gola Drzewiecka , gmina Szlichtyngowa, do przetargu nie przystąpiła żadna osoba. 

Z uwagi na powyższe, nieruchomości oznaczone numerami: 3212/15,3212/16,3212/28,3212/29,3212/32,3212/33,3212/40 , położone w obrębie ewidencyjnym Gola Drzewiecka  nie zostały sprzedane w pierwszym przetargu.

 

Głogów, dnia 11.10.2011r.                                                                           

 


 

02.09.2011 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

Sprzedaż nieruchomości Skarbu
Państwa w zarządzie  PGL Lasy Państwowe.
 
Na podstawie artykułu 38 ust. 1 pkt. 3  ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U z 2011r. Nr 12, poz.59) oraz na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U.2007 Nr 78, poz. 532),
 
Nadleśnictwo Głogów
ul. Wł. Sikorskiego 54, 67 – 200 Głogów,
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów .

Przedmiotem przetargu są grunty położone w obrębie ewidencyjnym Gola Drzewiecka , gmina Szlichtyngowa. Szczegółowe informacje dotyczące  oferowanych do sprzedaży nieruchomości zawiera tabela nr 1a i 1b.

Tabela nr 1a
 
 
Lp
Nr
 KW
Oznaczenie nieruchomości w Państwowej Ewidencji Gruntów
Powierzchnia nieruchomości w ha
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Sposób zagospodarowania
Obciążenia
Zobowiązania na nieruchomości
Cena netto nieruchomości w zł.
Wysokość
Wadium w zł.
Minimalna wysokość postąpienia w zł.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1111
12
1
ZG1W/00015721/0
1.Woj. Lubuskie
2.Powiat: Wschowski,
3.Miejscowość: Gola Drzewiecka,
4.Gmina: Szlichtyngowa .
5.Obręb: Gola Drzewiecka,
6.Nr działki: 3212/15 i 3212/16
0,0785
Działka 3212/15 – użytek rolny kl. IV a – pow. 0,0524 ha,
Działka nr 3212/16 użytek rolny kl. IV a  - pow. 0,0261 ha.
Razem 0,0785 ha.
 
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „M,U” – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej , jednorodzinnej i usług.
Grunty orne. 
Brak
Brak
16500,00
1000,00
200,00
2
ZG1W/00015721/0
1.Woj. Lubuskie
2.Powiat: Wschowski,
3.Miejscowość: Gola Drzewiecka,
4.Gmina: Szlichtyngowa .
5.Obręb: Gola Drzewiecka,
6.Nr działki: 3212/28
0,0509
Działka 3212/28 – użytek rolny kl. IV a – pow. 0,0509 ha,
 
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „M, U” – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej , jednorodzinnej i usług.
Grunty orne .
Brak
Brak
14000,00
1000,00
200,00
3
ZG1W/00015721/0
1.Woj. Lubuskie
2.Powiat: Wschowski,
3.Miejscowość: Gola Drzewiecka,
4.Gmina: Szlichtyngowa .
5.Obręb: Gola Drzewiecka,
6.Nr działki: 3212/29
0,1014
Działka 3212/29 – użytek rolny kl. IV a – pow. 0,1014 ha,
 
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „M, U” – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej , jednorodzinnej i usług.
Grunty orne
Brak
Brak
33500,00
1800,00
400,00
4
ZG1W/00015721/0
1.Woj. Lubuskie
2.Powiat: Wschowski,
3.Miejscowość: Gola Drzewiecka,
4.Gmina: Szlichtyngowa .
5.Obręb: Gola Dzrewiecka,
6.Nr działki: 3212/32
0,0652
Działka 3212/32 – użytek rolny kl. IV a – pow. 0,0652 ha,
 
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „M, U” – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej , jednorodzinnej i usług.
Grunty orne .
Brak
Brak
21800,00
1100,00
250,00
 
 
 
 
Tabela nr 1 b
 
 
 
Lp
Nr
 KW
Oznaczenie nieruchomości w Państwowej Ewidencji Gruntów
Powierzchnia nieruchomości w ha
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Sposób zagospodarowania
Obciążenia
Zobowiązania na nieruchomości
Cena netto nieruchomości w zł.
Wysokość
Wadium w zł.
Minimalna wysokość postąpienia w zł.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1111
12
5
ZG1W/00015721/0
1.Woj. Lubuskie
2.Powiat: Wschowski,
3.Miejscowość: Gola Drzewiecka,
4.Gmina: Szlichtyngowa .
5.Obręb: Gola,
6.Nr działki: 3212/33
0,1171
Działka 3212/33 – użytek rolny kl. IV a – pow. 0,1171 ha,
 
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „M, U” – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej , jednorodzinnej i usług.
Grunty orne
Brak
Brak
38600,00
2000,00
400,00
6
ZG1W/00015721/0
1.Woj. Lubuskie
2.Powiat: Wschowski,
3.Miejscowość: Gola Drzewiecka,
4.Gmina: Szlichtyngowa .
5.Obręb: Gola,
6.Nr działki: 3212/40
0,0885
Działka 3212/40 – użytek rolny kl. IV a – pow. 0,0885 ha, położona w peryferyjnej części wsi , przy drodze gruntowej utwardzonej. Teren działki płaski , nieogrodzony , uzbrojony w sieć energetyczna wodę , kanalizację bez przyłączy .
 
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „M, U” – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej , jednorodzinnej i usług.
Grunty orne
Brak
Brak
18500,00
1000,00
200,00
13. Nieruchomości nie są  przedmiotem zobowiązań.
14. Nieruchomości nie są wpisane do rejestru zabytków.
15. Dodatkowych informacji w sprawie nieruchomości udziela pracownik Nadleśnictwa Głogów ,
tel. 076 835 70 45 wew. 92, w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, od czasu ukazania się niniejszego ogłoszenia .
16. Termin przetargu (każda z nieruchomości ujęta w tabeli 1a i 1b będzie licytowana odrębnie), i tak :
- dnia 10.10.2011r. godz. 9.00, licytacja działki nr 3212/15 i3212/16,
- dnia 10.10.2011r. godz. 10.00 ,licytacja działki nr 3212/28,
- dnia 10.10.2011r. godz. 11.00,  licytacja działki nr 3212/29,
- dnia 10.10.2011r. godz.12.00, licytacja działki nr 3212/32,
- dnia 10.10.2011r. godz. 13.00, licytacja działki nr 3212/33,
- dnia 10.10.2011r. godz.14.00, licytacja działka nr 3212/40.
 
Miejsce przetargu - Nadleśnictwo Głogów , ul. Wł. Sikorskiego 54, pokój nr 14.
 
17. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce, na konto BGŻ SA O/Głogów 95 2030 0045 1110 0000 0012 2070 do dnia 10.10.2011r. do godz.8.00  z adnotacją „Wpłata wadium dotyczy nr działki.. ..:.  
Wadium wniesione przelewem uznaje się za wniesione skutecznie , jeżeli wpłacone środki znajdą się na rachunku bankowym Nadleśnictwa najpóźniej w dniu przetargu o godz.8.00.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.
Cudzoziemcy są zobowiązani dodatkowo uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji na nabycie w/w nieruchomości pod rygorem utraty wadium w przypadku wygrania przetargu , a nie uzyskania wspomnianego zezwolenia.
18.Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość (gdy osoby w przetargu działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są do przedłożenia pełnomocnictw upoważniających na przystąpienie do przetargu na oznaczoną nieruchomość ), a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.
Przed przystąpieniem do przetargu wskazane jest dokonanie wizji lokalnej sprzedawanej nieruchomości.
19. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność netto  za nabytą nieruchomość. Należność tę należy  powiększyć o podatek VAT (23%) i wpłacić w całości na konto
 BGŻ SA O/Głogów 9520300045 1110000000122070  przed podpisaniem aktu notarialnego.
Ostatecznym terminem ceny zapłaty nabycia nieruchomości jest dzień poprzedzający termin zawarcia umowy sprzedaży.
 Dokumentem potwierdzającym zapłatę ceny nabycia nieruchomości , będzie jej wpływ na rachunek bankowy Nadleśnictwa Głogów.
20.Wadium wniesione przez osobę , która wygrała przetarg , zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom , które przetargu nie wygrały, wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
21. Do chwili rozpoczęcia przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.
22. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca .
23. Nieruchomości nie mogą być sprzedane w pierwszym przetargu nieograniczonym, jeżeli żaden uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą .
24.Nieruchomości sprzedawane będą na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej.
W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy , Nadleśnictwo Głogów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
25. Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zakończenia przetargu.
 
 

15.06.2011 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM
 
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu z dnia 5 października 1993 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 443) Nadleśnictwo Głogów ogłasza ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnych środków trwałych.
 1.      Nazwa oraz adres Sprzedającego:
 Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Głogów
Ul. Sikorskiego 54 , 67-200 Głogów
tel.: 76 / 835 70 45
fax: 76/ 835 71 00
 
2.      Miejsce przetargu
Otwarcie ofert  odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Głogów Ul. Sikorskiego 54 , 67-200 Głogów pok. nr  14. 6 czerwca 2011 r. o godz. 10 30.
Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa  Głogów pokój nr 1 do dnia 6 czerwca 2011 godz. 1000. Cena oferowana musi być ceną brutto. Na kopercie dopisać „Przetarg  na sprzedaż (wpisać nazwę środka trwałego, którego dotyczy oferta) – nie otwierać”. Koperta musi być opisana czytelnie i zawierać dane adresowe Oferenta.
 3.      Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane środki trwałe.
Pojazdy można oglądać w siedzibie sprzedającego przy ul.  Sikorskiego 54 , 67-200 Głogów w dniach  24-25.05.2011r. w godz. od 8ºº do 10ºº
 4.      Tryb sprzedaży:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego. Postępowanie prowadzone jest przez Komisję powołaną decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów nr 10/2007 z dnia 17.09.2007 roku.
5.      Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych środków trwałych,
       1.       Samochód ciężarowy do 3,5 t. Volkswagen Transporter nr inwentarzowy 742/071 - szt. 1.
       2.       Ciągnik rolniczy Białoruś MTZ 82 z kabiną nr inwentarzowy 746/022 - szt. 1.
6.      Wysokość ceny wywoławczej i wysokość wadium 

Lp.
Nr inwentarzowy
Nazwa
Cena wywoławcza brutto [zł]
Wadium [zł]
1
742/071
Volkswagen Transporter
9 100
910
2
746/022
Ciągnik rolniczy Białoruś MTZ 82
18 300
1 830

6.2.  Wadium
 6.2.1.     Sposób wpłacenia wadium we wskazanym terminie :
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 06.06.2011 r. do godz.10ºº w Kasie Nadleśnictwa Głogów lub na rachunek bankowy BGŻ S.A. O/Głogów 95 2030 0045 1110 0000 0012 2070. Za moment wniesienia wadium przyjmuje  się moment uznania na rachunku Nadleśnictwa Głogów.
6.2.2.     Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej.
6.2.3.     Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny; jeżeli wadium złożone przez nabywcę było w innej formie niż w gotówce, ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.
6.2.5.     Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zapłaty za samochód. Termin zapłaty wynosi 7 dni od momentu wystawienia Faktury przez Sprzedającego.
7.      Wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy następuje po zapłaceniu ceny nabycia.
8.      Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.
9.      Nadleśnictwo nie odpowiada za wady ukryte przedmiotu przetargu. Nabywca nie ma prawa do zgłaszania roszczeń względem Sprzedającego w zakresie stanu i jakości zakupionego przedmiotu przetargu.

 

 


06.04.2011 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM
 
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu z dnia 5 października 1993 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 443) Nadleśnictwo Głogów ogłasza ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnych środków trwałych.
 1.      Nazwa oraz adres Sprzedającego:
 Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Głogów
Ul. Sikorskiego 54 , 67-200 Głogów
tel.: 76 / 835 70 45
fax: 76/ 835 71 00
 
2.      Miejsce przetargu
Otwarcie ofert  odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Głogów Ul. Sikorskiego 54 , 67-200 Głogów pok. nr  14. 21 kwietnia o godz. 10 30.
Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa  Głogów pokój nr 1 do dnia 21  kwietnia godz. 1000. Cena oferowana musi być ceną brutto. Na kopercie dopisać „Przetarg  na sprzedaż (wpisać nazwę środka trwałego, którego dotyczy oferta) – nie otwierać”. Koperta musi być opisana czytelnie i zawierać dane adresowe Oferenta.
 3.      Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane środki trwałe.
Pojazdy można oglądać w siedzibie sprzedającego przy ul.  Sikorskiego 54 , 67-200 Głogów w dniach  11-12.04.2011r. w godz. od 8ºº do 10ºº
 4.      Tryb sprzedaży:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego. Postępowanie prowadzone jest przez Komisję powołaną decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów nr 10/2007 z dnia 17.09.2007 roku.
5.      Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych środków trwałych,
1.       Samochód terenowy SUZUKI JIMMY 1.3  nr inwentarzowy 741/078 - szt. 1.
2.       Samochód ciężarowy do 3,5 t. Volkswagen Transporter nr inwentarzowy 742/071 - szt. 1.
3.       Ciągnik rolniczy Białoruś MTZ 82 z kabiną nr inwentarzowy 746/022 - szt. 1.
6.      Wysokość ceny wywoławczej i wysokość wadium
 

Lp.
Nr inwentarzowy
Nazwa
Cena wywoławcza brutto [zł]
Wadium [zł]
1
741/078
SUZUKI JIMMY 1.3
13 300
1 330
2
742/071
Volkswagen Transporter
12 900
1 290
3
746/022
Ciągnik rolniczy Białoruś MTZ 82
26 100
2 610

6.2.  Wadium
 6.2.1.     Sposób wpłacenia wadium we wskazanym terminie :
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 21.04.2011 r. do godz.10ºº w Kasie Nadleśnictwa Głogów lub na rachunek bankowy BGŻ S.A. O/Głogów 95 2030 0045 1110 0000 0012 2070. Za moment wniesienia wadium przyjmuje  się moment uznania na rachunku Nadleśnictwa Głogów.
6.2.2.     Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej.
6.2.3.     Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny; jeżeli wadium złożone przez nabywcę było w innej formie niż w gotówce, ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.
6.2.5.     Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zapłaty za samochód. Termin zapłaty wynosi 7 dni od momentu wystawienia Faktury przez Sprzedającego.
7.      Wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy następuje po zapłaceniu ceny nabycia.
8.      Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.
9.      Nadleśnictwo nie odpowiada za wady ukryte przedmiotu przetargu. Nabywca nie ma prawa do zgłaszania roszczeń względem Sprzedającego w zakresie stanu i jakości zakupionego przedmiotu przetargu.

 


 

10.12.2010 r.

Ogłoszenie
 wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Głogów stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 615/470
 o pow. 0.1162 ha , położonej w obrębie Głogówko , gmina Kotla.
Przetarg został przeprowadzony w oparciu o:
- Zgodę Pana Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 maja 2009r. znak: ZS-P-2201/25/2009r.na sprzedaż nieruchomości na podstawie przepisów art. 38 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2005r.Nr 45 poz.435 z późn. zmian.)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów , gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U.Nr 78,poz. 532).
1. Przedmiot przetargu  - nieruchomość gruntowa posiadająca nr KW 36320, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Głogowie, Wydział Ksiąg Wieczystych .
2. Wg danych ewidencji gruntów - nieruchomość jest położona w obrębie ewidencyjnym Głogówko, gmina Kotla, oznaczona numerem ewidencyjnym 615/470, opis użytku - tereny mieszkalne – B.
3. Powierzchnia nieruchomości – 0,1162 ha
4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – dla nieruchomości w granicach działki 615/470 nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .   W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kotla uchwalonego uchwałą Rady Gminy Kotla nr VIII/44/07 z dnia 12 czerwca 2007r. działka 615/470 leży w strefie MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uzupełniającymi usługami i terenami zieleni , R – tereny rolnicze posiadające predyspozycje dla rolnictwa.
5. Sposób zagospodarowania nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana w części czterema garażami i budynkami gospodarczymi.
6. Obciążenia nieruchomości – bez wpisów w KW.
7. Zobowiązania , których przedmiotem jest nieruchomość – brak zobowiązań.
   8. Informacja o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków – brak wpisu do rejestru zabytków. 
9. Termin i miejsce przetargu:  21.06.2010r. o godz. 10.00, siedziba Nadleśnictwa Głogów, 67-200 Głogów, pokój nr 14.
10 . Komisja Przetargowa powołana Decyzją nr 10/2010 Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów z dnia 18 czerwca  2010r. w składzie:
- Przewodniczący – Barbara Skrzyńska,
- Członek              - Danuta Charkow,
   - Członek              –  Krystyna Złoczewska .
Rozstrzygnięcie przetargu wraz z uzasadnieniem:
Przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Głogówko , Gmina Kotla, oznaczonej numerem ewidencyjnym 615/470 o pow. 0.1162 ha,    został  ogłoszony w:
·         Gazecie Lubuskiej w dniu 28.10.2010r.r. ,
·         na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa Głogów w dniu 28.10.2010r.,
·         stronie internetowej w dniu 28.10.2010r. ,
·         w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 28.10.2010r.
W terminie przetargu  tj. 10.12 2010r. do godz. 9.30 nie wpłacono wadium uprawniającego do wzięcia udziału w drugim przetargu ustnym nieograniczonym (publicznym) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem 615/470, położonej w obrębie Głogówko , gmina Kotla, o godz. 10.00 do przetargu nie przystąpiła żadna osoba. 
Z uwagi na powyższe, nieruchomość oznaczona numerem 615/470 , położona w obrębie ewidencyjnym Głogówko , gmina Kotla nie została sprzedana w drugim przetargu ustnym nieograniczonym.

 

 


28.10.2010r.

Ogłoszenie o drugim przetargu Nadleśnictwo Głogów ul. Wł. Sikorskiego 54, 67 – 200 Głogów,

na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów , gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U. Nr 78,poz.532)
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Głogówko , gmina Kotla , woj. Dolnośląskie , oznaczonej numerem ew. 615/470,stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów .
 
 1. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 36320.
2.     Oznaczenie nieruchomości w Państwowej Ewidencji Gruntów - .Woj. Dolnośląskie, Powiat: głogowski, Miejscowość: Głogówko, Gmina: Kotla, Obręb ew. : Głogówko, Nr działki: 615/470. użytek : B - 0.1162 ha,
3.     Powierzchnia nieruchomości : 0.1162 ha.
4.     Opis nieruchomości: Nieruchomość oznaczona numerem 615/470 położona w pośredniej części miejscowości Głogówko, posiada kształt zbliżony do prostokąta, z dostępem do drogi publicznej . Nieruchomość jest w części zabudowana czterema garażami i budynkami gospodarczymi.
5.     Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegogminy: Dla nieruchomości 615/470 nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kotla uchwalonego uchwałą Rady gminy Kotla nr VIII/44/07 z dnia 12 czerwca 2007r. działka 615/470 leży w strefie MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uzupełniającymi usługami i terenami zieleni ,R - tereny rolnicze posiadające predyspozycje dla rolnictwa .
6.     Sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa zabudowana w części czterema garażami i budynkami gospodarczymi.
7.     Obciążenia – bez wpisów w KW.
8.     Zobowiązania na nieruchomości: bez wpisów w KW.
 
 
Informacje dotyczące przetargu:
9.     Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 60 000,00zł (słownie: sześćdziesiąt  tysięcy złotych 00/100 ) bez podatku VAT.
10. Wysokość wadium wynosi 3000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
11. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 2000,00 zł. (słownie : dwa tysiące złotych 00/100) .
12. Nieruchomość nie jest  przedmiotem zobowiązań.
13. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.
14. Termin i miejsce przetargu:     10.12.2010r. godz. 10.00
Nadleśnictwo Głogów , ul. Wł. Sikorskiego 54, pokój nr 14. 
15. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium  w gotówce, na konto BGŻ SA O/Głogów             95 2030 0045 1110 0000 0012 2070 do dnia 10.12.2010 r. do godz.9.00 , z dopiskiem na przelewie : „wadium na sprzedaż nieruchomości w Głogówku”.
16. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.
17. Cudzoziemcy są zobowiązani dodatkowo uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości pod rygorem utraty wadium w przypadku wygrania przetargu , a nie uzyskania wspomnianego zezwolenia.
18. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość (gdy osoby w przetargu działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są do przedłożenia pełnomocnictw upoważniających na przystąpienie do przetargu na oznaczoną nieruchomość ), a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.
19. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność netto  za nabytą nieruchomość. Należność tę należy  powiększyć o podatek VAT (22%) i wpłacić w całości na konto
BGŻ SA O/Głogów 95 2030 0045 1110 0000 0012 2070 na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego.
20. Dokumentem potwierdzającym zapłatę ceny nabycia nieruchomości , będzie jej wpływ na rachunek bankowy Nadleśnictwa Głogów, przed podpisaniem aktu notarialnego.
21. Wadium wniesione  w pieniądzu przez osobę , która wygrała przetarg , zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom , które przetargu nie wygrały, wadium zwraca się w terminie trzech dni od odwołania albo zamknięcia przetargu.
22. Do chwili rozpoczęcia przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.
23. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej.
24. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, Nadleśnictwo Głogów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
25. Data podpisania przez Nadleśniczego protokołu z przetargu jest datą zakończenia przetargu.
26. Szczegółową informację w sprawie przetargu oraz regulamin przetargu można uzyskać w siedzibie nadleśnictwa Głogów tel. (076) 835 70 45 w. 92.

Dodatkowych informacji w sprawie nieruchomości udziela pracownik Nadleśnictwa Głogów tel.076 8365992 w dniach: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, od czasu ukazania się niniejszego ogłoszenia .

 

 


11.06.2010 r. 

Ogłoszenie o konkursie na Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ogłasza konkurs na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów z siedzibą w Głogowie przy ul. Sikorskiego 54, 67-200 Głogów.
Wymagania:
-wykształcenie wyższe średnie
-minimum 8 lat pracy w leśnictwie
-doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w Lasach Państwowych (zgodnie z definicją § 1 pkt 11 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników  PGLP zawartego w dniu 9 stycznia 1998r. (z późniejszymi zmianami)

Oferta powinna zawierac następujące dokumenty:
-Uwierzytelnione kopie lub odpisy dokumentow potwierdzających spelnianie wymagań formalnych dyplom ukończenia studiów wyższych leśnych, a także świadectwa pracy lub zaświadczenie od becnego pracodawcy o przebiegu zatrudnienia), określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad ynagradzania w Służbie Leśnej (Dz.U. Nr 11 poz. 123);
-Dokumenty potwierdzające osiągnięcia i doświadczenie zawodowe;
-Koncepcję kierowania Nadleśnictwem Głogów (w formie pisemnej) opatrzoną własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata
-Oświadczenie o braku przeszkód prawnych do zatrudnienia na stanowisku nadleśniczegoNadleśnictwa Głogów, wynikajacych z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach,opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata;
-Oświadczenie o gotowości poddania się procedurze konkursu na stanowisko nadleśniczegoNadleśnictwa Głogów, opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata;
-Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych celem przeprowadzeniapostępowania konkursowego na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów, opatrzonewłasnoręcznym czytelnym podpisem kandydata;
Inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje kierownicze, nabyte doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi, ukończone
studia podyplomowe, kursy, szkolenia itp.


Ofertę, zawierajacą  adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego, należy przesłac pocztą (listem poleconym, priorytetem) do dnia 30-06-2010 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres : Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa Wydzial Kadr i Doskonalenia Zawodowego (pok. 23) z dopiskiem "Konkurs na nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów".

Konkurs zostanie przeprowadzony pod warunkiem
złożenia co najmniej jednej oferty spelniającej wymagania okreslone w ogłoszeniu.
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych może unieważnić konkurs na każdym etapie
postępowania konkursowego, bez podania przyczyny.

 

 


18.05.2010 r.

Nadleśnictwo Głogów
ul. Wł. Sikorskiego 54, 67 – 200 Głogów,
na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów , gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U. Nr 78,poz.532)
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Głogówko , gmina Kotla , woj. Dolnośląskie , oznaczonej numerem ew. 615/470,stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów .
 
 1. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 36320.
 2. Oznaczenie nieruchomości w Państwowej Ewidencji Gruntów - .Woj. Dolnośląskie, Powiat: głogowski, Miejscowość: Głogówko, Gmina: Kotla, Obręb ew. : Głogówko, Nr działki: 615/470. użytek : B - 0.1162 ha.
 3. Powierzchnia nieruchomości : 0.1162 ha.
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość oznaczona numerem 615/470 położona w pośredniej części miejscowości Głogówko, posiada kształt zbliżony do prostokąta, z dostępem do drogi publicznej . Nieruchomość jest w części zabudowana czterema garażami i budynkami gospodarczymi.
 5. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegogminy: Dla nieruchomości 615/470 nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kotla uchwalonego uchwałą Rady gminy Kotla nr VIII/44/07 z dnia 12 czerwca 2007r. działka 615/470 leży w strefie MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uzupełniającymi usługami i terenami zieleni ,R - tereny rolnicze posiadające predyspozycje dla rolnictwa.
 6. Sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa zabudowana w części czterema garażami i budynkami gospodarczymi.
 7. Obciążenia: bez wpisów w KW.
 8. Zobowiązania na nieruchomości: bez wpisów w KW.

               Informacje dotyczące przetargu:

9.     Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 75 000,00zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 ) bez podatku VAT.
10. Wysokość wadium wynosi 5000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
11. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 2000,00 zł. (słownie : dwa tysiące złotych 00/100) .
12. Nieruchomość nie jest  przedmiotem zobowiązań.
13. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.
14. Termin i miejsce przetargu:
21.06.2010r. godz. 10.00
Nadleśnictwo Głogów , ul. Wł. Sikorskiego 54, pokój nr 14.
 
15. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium  w gotówce, na konto BGŻ SA O/Głogów  95 2030 0045 1110 0000 0012 2070 do dnia 21.06.2010 r. do godz.9.00 , z dopiskiem na przelewie : „wadium na sprzedaż nieruchomości w Głogówku”.
16. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.
17. Cudzoziemcy są zobowiązani dodatkowo uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości pod rygorem utraty wadium w przypadku wygrania przetargu , a nie uzyskania wspomnianego zezwolenia.
18. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość (gdy osoby w przetargu działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są do przedłożenia pełnomocnictw upoważniających na przystąpienie do przetargu na oznaczoną nieruchomość ), a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.
19. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność netto  za nabytą nieruchomość. Należność tę należy  powiększyć o podatek VAT (22%) i wpłacić w całości na konto
BGŻ SA O/Głogów 95 2030 0045 1110 0000 0012 2070 przed podpisaniem aktu notarialnego.
20. Dokumentem potwierdzającym zapłatę ceny nabycia nieruchomości , będzie jej wpływ na rachunek bankowy Nadleśnictwa Głogów, przed podpisaniem aktu notarialnego.
21. Wadium wniesione  w pieniądzu przez osobę , która wygrała przetarg , zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które przetargu nie wygrały, wadium zwraca się w terminie trzech dni od odwołania albo zamknięcia przetargu.
22. Do chwili rozpoczęcia przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.
23. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej.
24. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, Nadleśnictwo Głogów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
25. Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zakończenia przetargu.
26. Szczegółową informację w sprawie przetargu oraz regulamin przetargu można uzyskać w siedzibie nadleśnictwa Głogów tel. (076) 835 70 45 w. 92.lub na stronie internetowej

http://wroclaw.lasy.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=951&Itemid=903&tpe=glogow

Dodatkowych informacji w sprawie nieruchomości udziela pracownik Nadleśnictwa Głogów tel.076 836-59-92 w dniach: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, od czasu ukazania się niniejszego ogłoszenia .

 

 


14.05.2010r.

Ogłoszenie o planowanym przystąpieniu do operacji PROW Oś 2. Działanie 5. Schemat II

Nadleśnictwo Głogów informuje, że planuje przystąpienie do operacji Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.05.2008r. (Dz.U. 2008 nr 103 poz. 658) w schemacie II – wprowadzenie elementów zapobiegawczych na terenach zaliczonych do dwóch najwyższych kategorii zagrożenia pożarowego.
Nadleśnictwo planuje przebudowę drogi przeciwpożarowej.
Planowany obszar realizacji: lasy w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Głogów powiatu wschowskiego Gmina Sława i powiatu głogowskiego Gmina Kotla zgodnie z załączoną mapą.
Planowany termin rozpoczęcia operacji : III kwartał 2010 r.
Zapraszamy właścicieli lasów nie będących w zarządzie Nadleśnictwa Głogów, a położonych w zasięgu planowanej operacji, do pisemnego zgłaszania zamiaru przystąpienia do operacji.

Szacowany koszt przedsięwzięcia w lasach niebędących w zarządzie nadleśnictwa: 500 tys. zł netto/ 1 km drogi

Zgłoszenia należy składać w siedzibie Nadleśnictwa Głogów przy  ul. Sikorskiego 54, 67-200 Głogów

Termin składania zgłoszeń: w terminie 60 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia – 17 lipca 2010 r.

W zgłoszeniu należy podać następujące dane:
1. Imię i nazwisko oraz adres lub nazwę, siedzibę i adres zgłaszającego.

2. Informacje o:

 • lokalizacji lasów objętych zgłoszeniem(powiat, gmina, obręb ewidencyjny, nr działki)
 • zakresie kosztów, w jakim zgłaszający zamierza uczestniczyć w operacji

3. Uzasadnienie udziału w operacji

Ponadto do zgłoszenia należy załączyć:

1. Dokument potwierdzający prawo własności do lasów objętych zgłoszeniem.

2. Wypis z powszechnej ewidencji gruntów i budynków.

3. Kopię części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków obejmującej zgłoszone lasy.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa w godz. 8.00:14.00  lub pod nr telefonu 76/ 835 56 88

 

 


29.04.2009r.

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości gruntowej.
 
Nadleśnictwo Głogów informuje, że w IV kwartale   2009r. zamierza sprzedać grunty nieleśne (B, B-RIVA , R-IVA własności Skarbu Państwa , w zarządzie Lasów Państwowych,
 
-  położone w obrębie ewidencyjnym Gola, gmina Szlichtyngowa obszar wiejski, oznaczone numerami:
 • działka nr 3212/8 o pow. 0.0027 ha,
 • działka nr 3212/9 o pow. 0.0028 ha
 • działka nr 3212.10 o pow. 0.0030 ha,
 • działka nr 3212/11 o pow. 0.0030 ha,
 • działka nr 3212/12 o pow. 0.0030 ha,
 • działka nr 3212/15 o pow. 0.0524 ha,
 • działka nr 3212/16 o pow. 0.0261 ha,
 • działka nr 3212/23 o pow. 0.0028 ha,
 • działka nr 3212/24 o pow. 0.0027 ha,
 • działka nr 3212/25 o pow. 0.0030 ha,
 • działka nr 3212/28 o pow. 0.0509 ha,
 • działka nr 3212/29 o pow. 0.1014 ha,
 • działka nr 3212/32 o pow. 0.0652 ha,
 • działka nr 3212/33 o pow. 0.1171 ha,
 • działka nr 3212/37 o pow. 0.1106 ha,
 • działka nr 3212/40 o pow. 0.0885 ha
 • działka nr 3212/42 o pow. 0.0819 ha .
 
- położone w obrębie ewidencyjnym Głogówko , gmina Kotla , oznaczone numerami :
 • działka nr 615/470 o pow. o pow.0.1162 ha,
 • działka nr 611/471 o pow.0.0787 ha   ,
 • działka nr 610/471 o pow.0.2765 ha 
 
- położone w obrębie Chociemyśl , gmina Kotla , oznaczone numerem 545/149 o pow.
0.2513 ha.
 
Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości na miesiąc przed terminem przetargu w formie:
 • umieszczenia na stronie internetowej Nadleśnictwa Głogów www.wroclaw.lasy.gov.pl/glogow ,
 • wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa Głogów, ul. Wł. Sikorskiego 54,
 • zamieszczenia w prasie o zasięgu lokalnym (obejmującym co najmniej powiat) .
 
 

Osoba upoważniona do udzielania informacji: Barbara Skrzyńska , tel. 76/835 7045 w. 92 w godzinach 7.30 – 14.30 w dni robocze.

 

 


11.09.2008r.

 

Dotyczy: informacja o zamiarze zbycia nieruchomości w trybie przetargu.

                                                                                                                                                                                             

 

Skarb Państwa -  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

 Nadleśnictwo Głogów z siedzibą w Głogowie informuje, że po uzyskaniu zgody Ministra   Środowiska, zamierza przeprowadzić transakcję sprzedaży nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”, położonej na  terenie gminy Głogów, obręb ewidencyjny Serby, oznaczonej numerem 658/284 o pow.0.2457ha.

Przedmiotowy grunt przeznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę gminną.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji o sprzedaży nieruchomości jest pracownik działu technicznego Nadleśnictwa Głogów

 – Barbara Skrzyńska , tel. 076 836 59 92 meil barbara.skrzynska@wroclaw.lasy.gov.pl.

 

 


   29.07.2008

    Ogłoszenie o zamiarze zbycia nieruchomości w trybie przetargu

 

 Skarb Państwa -  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów z siedzibą w Głogowie informuje, że po uzyskaniu zgody Ministra Środowiska, zamierza przeprowadzić transakcję sprzedaży nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”, położonych na terenie jednostki ewidencyjnej Miasto Głogów, obręb ewidencyjny 0016 Huta, oznaczonych numerami ewidencyjnymi :

831/153 o pow. 9.6903 ha oraz

832/153 o pow. 0.2046 ha.

 

Osobą upoważnioną do udzielania informacji o zamianie nieruchomości jest pracownik działu technicznego Nadleśnictwa Głogów

 – Barbara Skrzyńska ,   tel. 076 836 59 92   

                                     e-mail   barbara.skrzynska@wroclaw.lasy.gov.pl

 


 

   23.10.2007

                                               Ogłoszenie o zamiarze zamiany nieruchomości

 

(pismo DGLP z dnia 12 kwietnia Br. Znak GI-0943-5/07)

 

 

 

Nadleśnictwo Głogów informuje, że zamierza  przeprowadzić transakcję zamiany nieruchomości leśnej położonej w miejscowości Jakubów, gmina Radwanice oznaczonej numerem ewidencyjnym 262 o pow. 0.2555 ha , na nieruchomość będącą własnością gminy Radwanice , oznaczoną numerem 181, o pow. 0.39 ha położoną w obrębie Radwanice , gmina Przesieczna.

Nieruchomość oznaczona numerem 262, należąca do Nadleśnictwa Głogów została w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Radwanice przeznaczona na cele nierolnicze i nieleśne – miejsce kultu religijnego.

Transakcja zostanie przeprowadzona w trybie przepisów ustawy o lasach .

Osobą upoważnioną do  udzielania informacji o zamianie nieruchomości  jest pracownik działu technicznego Nadleśnictwa Głogów - Barbara Skrzyńska , tel. 076/8365992,                  mail barbara.skrzynska@wroclaw.lasy.gov.pl

 

 

 

Pliki do pobrania:
      regulamin_ii_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomosci_w_glogowku__2015.pdf pobierz
      zalaczniki_sprzedaz_maszyn.pdf pobierz
      regulamin_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomosci_w_glogowku_dz._615_470_2010.doc pobierz
      druk_oferty_na_dzierzawe_stawow.doc pobierz
      mapka_sytuacyjna_zbiornik_wodny_oddz._275_d.jpg pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Adam Grzelczak
Data modyfikacji: 2016/07/08 10:11:49
Redaktor zatwierdzający: Łukasz Ciosek
Wprowadzający: Łukasz Ciosek