Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu, Nadleśnictwo Międzylesie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu, Nadleśnictwo Międzylesie >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 1.   Przyjmowanie skarg i wniosków.
       W sprawie skarg i wniosków interesanci przyjmowani są przez Nadleśniczego w każdy         poniedziałek od godz. 8.00 - 10.00 oraz od 15.00 - 15.30

2.   Sprzedaż sadzonek.
      
Sprzedaż sadzonek prowadzona jest przez leśniczego Szkółkarza - Wiesława         Szczepanka
        Ul. Wojska Polskiego 47
         Międzygórze 
        57 - 530 Międzylesie
         tel. 0*74-813-51-88   

 CENNIK DETALICZNY SADZONEK W 2015 ROKU

3.   Sprzedaż detaliczna drewna.
        
Sprzedaż drewna w leśnictwach odbywa się we wtorek, a wydanie we wtorek i piątek               każdego tygodnia.
         
           Osoba kontaktowa -   Jerzy Adamek (dział techniczny)
jerzy.adamek@wroclaw.lasy.gov.pl

 CENNIK DETALICZNY I KWARTAŁ 2012

 CENNIK DETALICZNY I KWARTAŁ 2012 R. cz. II

 CENNIK DETALICZNY II KWARTAŁ 2012 R.

 CENNIK DETALICZNY III KWARTAŁ 2012 R.

 CENNIK DETALICZNY IVKWARTAŁ 2012 R. cz. 1

 CENNIK DETALICZNY IVKWARTAŁ 2012 R. cz. 2

 CENNIK DETALICZNY I KWARTAŁ 2014 R. 

 CENNIK DETALICZNY I KWARTAŁ 2015 R. 

 CENNIK DETALICZNY III KWARTAŁ 2015 R. 

 CENNIK DETALICZNY IV KWARTAŁ 2015 R. 

 4.   Wjazd do lasu.
      
Na obszarze Nadleśnictwa Międzylesie obowiązuje zakaz wjazdu na tereny leśne. Z uwagi         na wysokie walory turystyczne i krajobrazowe część dróg została udostępniona do użytku         publicznego. Poruszanie się pojazdami mechanicznymi po terenach leśnych możliwe jest         po uzyskaniu uprzedniej zgody Nadleśniczego.

       Osoba kontaktowa - Joanna Kobak (dział administracji)
      
miedzylesie@wroclaw.lasy.gov.pl

5.   Pokoje gościnne.

    Nadleśnictwo Międzylesie posiada pokoje gościnne dysponowane wyłącznie dla pracowników Lasów Państwowych. Stawka 1 osobodoba - 40,00 PLN (netto)

    Osoba kontaktowa - Joanna Kobak (dział administracji),          
   miedzylesie@wroclaw.lasy.gov.pl


6.   Cennik usług zewnętrznych.

 Tabela stawek

 

7.   Sprzedaż kamienia - gnejs czerwony

         Nadleśnictwo Międzylesie informuje, iż prowadzi sprzedaż kamienia (gnejs czerwony). Szczegółowych informacji udziela Pan Stanisław Pająk -          
sekretarz Nadleśnictwa.

Kontakt -   stanislaw.pajak@wroclaw.lasy.gov.pl 

Cena jednostkowa - 25,00 zł/t (netto)

 

8.   Sprzedaż samochodu osobowego KIA Carnival 2.9 CRDi

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na zbycie ruchomego środka trwałego.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na zbycie ruchomego środka trwałego.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 13 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z dn. 10 maja 2011 r. z póź. zm. w sprawie zagospodarowania zbędnych środków trwałych (ZI-0111-13/11) oraz Zarządzeniem nr 2/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzylesie z dnia 2 luty 2016 roku w sprawie zagospodarowania zbędnych ruchomych środków trwałych w Nadleśnictwie Międzylesie (N.0210.3.2016).

 

I.                   SPRZEDAJĄCY:

Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” - Nadleśnictwo Międzylesie

ul. Tysiąclecia P.P 7;  57-530 Międzylesie

REGON:    931024008; NIP: 881-000-32-18

Internet:

http://www.miedzylesie.wroclaw. lasy.gov.pl/                                          

e-mail: miedzylesie@wroclaw.lasy.gov.pl

Numer telefonu:

0-74/ 812-63-22 , faks: 0-74/ 812-63-85

 

II.                  MIEJSCE I TERMIN OGLĄDANIA SAMOCHODU

 

Oglądanie samochodu KIA Carnival 2.9  – Składnica Domaszków, ul. Kolejowa nr 60A, Domaszków, w godzinach od 8.00 do 14.00 w dni robocze, a w dniu przetargu do godz. 9.00.

 

III.              PRZEDMIOT  PRZETARGU :

 

1.      Samochód KIA Carnival 2.9 CRDi MR/02, nr inw.  741/608, rok produkcji 2005, cena wywoławcza  3200,00 zł.

Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej maszyny.

 

IV. WARUNKI DOPUSZCZENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

 

WADIUM może być wniesione w pieniądzu.

1.      Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego 

Bank Zachodni WBK S.A. o/ Bystrzyca Kłodzka

23 1090 2297 0000 0005 8800 0030

z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Wymagane jest posiadanie dowodu przelewu w chwili przystąpienia do przetargu.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem przetargu na zbycie ruchomych środków trwałych środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Międzylesie.

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie pieniężnej w Kasie Nadleśnictwa, najpóźniej w dniu przetargu do godziny 9.00.

 

    

V.                  PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY:

 

1.      Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie sekretariacie Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” - Nadleśnictwo Międzylesie , ul. Tysiąclecia P.P 7;  57-530 Międzylesie do dnia 13.07. 2016 roku do godziny 9.00. W przypadku składania ofert drogą pocztową, przesyłki kurierskie, etc.  decyduje data wpływu do sekretariatu.

2.      "Sprzedawcy" przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę,

3.      Obowiązek dołączenia kserokopii wpłaty wadium

4.      Wadium przepada na rzecz "Sprzedawcy", jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy,.

5.      Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta - zostanie zarachowane na poczet ceny.

6.      Środek trwały ruchomy sprzedany w drodze przetargu przekazuje się nabywcy na podstawie umowy kupna-sprzedaży oraz zapłaconej faktury.

 

     VI. Termin przetargu :   13 lipiec 2016 r. godz. 9.30 – Klub Leśnika

 

Podpisał

Nadleśniczy

Marian Rymarski

 

 
 

Pliki do pobrania:
      kia_carnival_zdjecia_1.jpg pobierz
      kia_carnival_zdjecia_2.jpg pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Dariusz Jesionowski - Nadleśniczy
Data modyfikacji: 2016/06/29 12:28:14
Redaktor zatwierdzający: Łukasz Duszyński
Wprowadzający: Łukasz Duszyński