Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep

Plan urządzenia lasu to podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego nadleśnictwa, na okres 10 lat według stanu lasu na dzień 1 stycznia pierwszego roku jego obowiązywania.

Zawiera opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, analizę gospodarki leśnej w minionym okresie, program ochrony przyrody oraz określa zadania, w tym w szczególności dotyczące:

a) ilości przewidzianego do pozyskania drewna, określonego oddzielnie jako etat miąższościowy użytków rębnych oraz etat powierzchniowy użytków przedrębnych,

b) zalesień i odnowień,

c) pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej,

d) gospodarki łowieckiej,

e) potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej.

I.    Etapy wykonania projektu planu urządzenia lasu:

1.   Zwołanie Komisji Założeń Planu (KZP):

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych zwołuje Komisję Założeń Planu, której zadaniem jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i obszary Natura 2000. KZP ma charakter debaty publicznej, w której udział może wziąć każdy chętny. Na co najmniej miesiąc przed zwołaniem KZP, podaje się do publicznej wiadomości w BIP RDLP oraz prasie lokalnej informację o:

·   przystąpieniu do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu danego nadleśnictwa,

·   przewidywanym terminie zwołania w tej sprawie KZP,

·   możliwości udziału społeczeństwa w obradach KZP,

·   oraz o „Założeniach do planu urządzenia lasu” ustalanych podczas KZP.

Komisji założeń planu przewodniczy dyrektor RDLP lub upoważniony przez niego zastępca, a ustalenia KZP ujmowane są w protokole.

2.   Wystąpienie, w terminie do trzech miesięcy po KZP, z wnioskiem do regionalnego dyrektora ochrony środowiska o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko oraz obszary Natura 2000 lub z wnioskiem o odstąpienie od sporządzania tej prognozy (z uzasadnieniem), z takim wnioskiem dyrektor RDLP występuje również do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

3.   Podanie przez dyrektora RDLP bezpośrednio po podpisaniu protokołu z KZP informacji do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP i lokalnej prasie o:

·   terminie i miejscu wyłożenia do wglądu „Założeń do planu urządzenia lasu”,

·   sposobie, miejscu i terminie składania uwag i wniosków,

·   właściwości dyrektora RDLP do rozpatrywania uwag i wniosków.

4.   Opracowanie po uzgodnieniach, o których mowa w pkt 3, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz przystąpienie, nie później niż III kwartale dziewiątego roku obowiązywania dotychczasowego planu urządzenia lasu, do wyboru wykonawcy projektu planu urządzenia lasu oraz prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i obszary Natura 2000, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5.   Zwołanie, nie później niż w pierwszym kwartale pierwszego roku obowiązywania sporządzanego planu urządzenia lasu, Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG), której podstawowym zadaniem jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu” oraz akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000”. Z posiedzenia NTG sporządzany jest protokół, który zatwierdza przewodniczący narady (dyrektor RDLP lub upoważniony przez niego zastępca).

6.   Podanie przez dyrektora RDLP bezpośrednio po podpisaniu protokołu z NTG do publicznej wiadomości informacji o:

·   terminie i miejscu wyłożenia projektu pul do wglądu,

·   sposobie, miejscu i terminie składania uwag i wniosków,

·   właściwości dyrektora RDLP do rozpatrywania uwag i wniosków,

·   oraz o przewidywanym terminie zwołania Komisji Projektu Planu, a także możliwości udziału społeczeństwa w jej obradach

7.   Uzyskanie od regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego opinii dotyczących projektu planu urządzenia lasu oraz prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000, zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku.

8.   Fakultatywne zwołanie, w wypadku zgłoszenia opinii, uwag lub wniosków przez podmioty inne niż regionalny dyrektor ochrony środowiska oraz państwowy wojewódzki inspektor sanitarny - Komisji Projektu Planu (KPP) - mającej charakter debaty publicznej, której przedmiotem jest:

·   omówienie zgłoszonych opinii, uwag i wniosków,

·   sformułowanie uzasadnienia, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku.

9.   Dokonanie kontroli i odbioru prac urządzeniowych zgodnie z Zarządzeniem nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 13 sierpnia 2002 roku.

10. Sporządzenie wniosku o zatwierdzenie planu urządzenia lasu wraz z pisemnym podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz wystąpienie do ministra właściwego do spraw środowiska – poprzez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – o zatwierdzenie tego planu. Po otrzymaniu pisma ministra właściwego do spraw środowiska zatwierdzającego plan urządzenia lasu, dyrektor RDLP podaje do publicznej wiadomości informację o zatwierdzeniu planu, umożliwia zapoznanie się z jego treścią oraz treścią uzasadnienia i podsumowania. Następnie przekazuje decyzję wraz z posumowaniem regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska oraz państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz prowadzi monitoring oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko.

II.  Wersje elektroniczne obowiązujących planów urządzenia lasu dostępne są na stronach BIP właściwych nadleśnictw.

III.  Wykaz obowiązujących planów urządzenia lasu oraz sporządzonych opracowań glebowo-siedliskowych i opracowań fitosocjologicznych w RDLP Wrocław dostępny jest w pliku udostepnionym poniżej:

IV. Decyzje lub pisma ministra właściwego do spraw środowiska zatwierdzające plany urządzenia lasu w RDLP Wrocław wraz z pisemnym podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, dostępne są w plikach dostepnych poniżej:

Pliki do pobrania:
      Wykaz obowiązujących planów urządzenia lasu oraz sporządzonych opracowań glebowo-siedliskowych i opracowań fitosocjologicznych w RDLP Wrocław pobierz
      Bardo Śląskie pobierz
      Bardo Śląskie - aneks pobierz
      Bolesławiec pobierz
      Bystrzyca Kłodzka pobierz
      Chocianów pobierz
      Głogów pobierz
      Henryków pobierz
      Jawor pobierz
      Jawor - aneks pobierz
      Jugów pobierz
      Kamienna Góra pobierz
      Lądek Zdrój pobierz
      Legnica pobierz
      Lubin pobierz
      Lwówek Śląski pobierz
      Międzylesie pobierz
      Miękinia pobierz
      Milicz pobierz
      Oborniki Śląskie pobierz
      Oleśnica Śląska pobierz
      Oława pobierz
      Pieńsk pobierz
      Przemków pobierz
      Ruszów pobierz
      Szklarska Poręba pobierz
      Śnieżka pobierz
      Świdnica pobierz
      Świeradów pobierz
      Świeradów - aneks pobierz
      Świętoszów pobierz
      Wałbrzych pobierz
      Węgliniec pobierz
      Wołów pobierz
      Zdroje pobierz
      Złotoryja pobierz
      Żmigród pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Adam Płaksej - Dyrektor RDLP w Wrocławiu
Data modyfikacji: 2017/10/25 12:57:52
Redaktor zatwierdzający: Marek Zięba
Wprowadzający: Marek Zięba