Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

 

 

 

 

 

Stanowisko / komórka organizacyjna / osoba odpowiedzialna

Zakres zadań i kompetencji

Dane kontaktowe telefon, e-mail

Numer gabinetu

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji LP w Zielonej Górze

Leszek Banach

Dyrektor kieruje całokształtem działalności RDLP na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje RDLP na zewnątrz.

(68)3254451 Leszek.Banach@zielonagora.lasy.gov.pl

411

Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Krzysztof Poczekaj

Zastępca działa w ramach udzielonych przez Dyrektora uprawnień i kieruje pionem, w skład którego wchodzą:

1/ Wydział Gospodarowania Ekosystemami,

(68)3254451-311 Krzysztof.Poczekaj@zielonagora.lasy.gov.pl

410

2/ Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi,

3/ Wydział Rozwoju i Innowacji  Stanowisko ds. Gospodarki Łowieckiej,

4/ Stanowisko ds. Ochrony Ekosystemów,

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Janusz Frankowski

Zastępca działa w ramach udzielonych przez Dyrektora uprawnień i kieruje pionem, w skład którego wchodzą:

1) główny księgowy i Wydział     Księgowości,

(68)3254451-511  Janusz Frankowski@zielonagora.lasy.gov.pl

409

2) Zespół Planowania i Analiz,

3) Wydział Gospodarki Drewnem

4) Wydział Informatyki,

Naczelnik Wydziału Kadr i Organizacji

Zbigniew Dymek

Realizacja polityki kadrowej dyrektora RDLP, prowadznie spraw z zakresu zatrudnienia. Organizacja struktur. Sprawy socjalne. Koordynacja szkoleń. Obsługa administracyjna RDLP, gospodarka lokalowa i mieszkaniowa, administrowanie nieruchomościami i wyposażeniem; obsługa archiwum, prowadzenie sekretariatu; gospodarka samochodowa

(68) 3254451-131 Zbigniew.Dymek@zielonagora.lasy.gov.pl

412

Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Jacek Śliwiński

Wykonywanie kontroli instytucjonalnej w RDLP w Zielonej Górze, koordynacja działań kontroli funkcjonalnej w RDLP oraz rozpatrywania skarg.

(68)3254451-151 Jacek.Sliwinski@zielonagora.lasy.gov.pl

404

Naczelnik Wydziału Obronności i Ochrony Mienia

Paweł Wcisło

Koordynowanie działań i nadzór nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych w zakresie:

(68)3254451-191 Pawel.Wcislo@zielonagora.lasy.gov.pl

5

- ochrony przeciwpożarowej,

- ochrony mienia i gruntów przed szkodnictwem i zwalczania szkodnictwa leśnego,

- ochrony przed skutkami zagrożeń nadzwyczajnych,

- spraw gospodarczo – obronnych.

Stanowisko ds. Promocji i Mediów

Olga Ciemnoczołowska 

Prowadzenie całokształtu spraw z zakresu informacji, edukacji i komunikacji społecznej.

 

 

215

Stanowisko ds. BHP

Eugeniusz Kiełczawa

Koordynacja w skali RDLP zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Współpraca z ZUL.

(68)3254451-221 Eugeniusz.Kielczawa@zielonagora.lasy.gov.pl 

317

Stanowisko ds. Koordynacji Strategii i Funduszy Pomocowych

Anna Niemiec

Koordynacja wdrażania projektów realizowanych ze środków pomocowych, w tym z funduszy UE oraz poszukiwanie i rozpoznawanie nowych źródeł dofinansowania zadań realizowanych przez RDLP w Zielonej Górze, a także koordynacja i nadzór nad działaniami jednostek w tym zakresie. Koordynacja działań związanych z realizacją Strategii Lasów Państwowych

(68)3254451-222 Anna.Niemiec@zielonagora.lasy.gov.pl 

315

Zespół Obsługi Prawnej Jerzy Bunikiewicz Obsługa prawna jednostki oraz koordynacja działań związanych z realizacją Ustawy prawo zamówień publicznych

         406

 

 

         405

Naczelnik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami

Marta Wiler

Merytoryczne przygotowanie, wspieranie, koordynowanie oraz nadzór nad realizacją w skali RDLP zadań w dziedzinie hodowli, ochrony lasu, prawidłowego wykorzystania otrzymanych środków z dotacji budżetu państwa i funduszy celowych, nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, a także nadzór merytoryczny nad działalnością pracowni gleboznawstwa i fitopatologii oraz wyłuszczarni nasion,

(68)3254451-331 Marta.Wiler@zielonagora.lasy.gov.pl

306

Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi

Dariusz Miernik

Prowadzenie całokształtu zagadnień w zakresie stanu posiadania, urządzania lasu, systemu informacji przestrzennej (SIP), a także tworzenia, dzielenia, łączenia i likwidacji oraz określania zasięgu terytorialnego nadleśnictw i obrębów leśnych - koordynowanie, wspieranie i nadzorowanie nadleśnictw w tym zakresie

(68)3254451-371 Dariusz.Miernik@zielonagora.lasy.gov.pl

311

Naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji

Zbigniew Gaweł

Koordynacja i nadzór nad jednostkami w zakresie budownictwa ogólnego, drogowego, wodnego, postępu technicznego, transportu, zamawiania robót, dostaw i usług w trybie prawa zamówień publicznych.

(68)3254451-381 Zbigniew.Gawel@zielonagora.lasy.gov.pl

301

Stanowisko ds. Gospodarki Łowieckiej

Marcin Urbaniak

Merytoryczne przygotowanie, koordynowanie oraz nadzór nad realizacją w skali RDLP zadań w dziedzinie gospodarki łowieckiej

(68)3254451-223 Marcin.Urbaniak@zielonagora.lasy.gov.pl

314

Stanowisko ds. Ochrony Ekosystemów

Marek Maciantowicz

Prowadzenie całokształtu spraw z zakresu ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego, inicjowanie oraz merytoryczne przygotowanie, wspieranie, koordynowanie i nadzór nad realizacją w skali RDLP zadań w dziedzinie ochrony przyrody oraz prawidłowego wykorzystania otrzymanych środków z funduszy celowych. Koordynacja programu "Natura 2000".

(68)3254451-341 Marek.Maciantowicz@zielonagora.lasy.gov.pl

304

Główny Księgowy,

Wydział Księgowości

Lilla Tararuj 

Prowadzenie rachunkowości, rozliczeń finansowych i podatkowych. Organizacja systemu kontroli wewnętrznej i zasad rachunkowości, koordynacja prac w zakresie sprawozdawczości. Wydział Księgowości - prowadzenie rachunkowości, rozliczeń finansowych i podatkowych. 

 

(68)3254451-611 Lilla.Tararuj@zielonagora.lasy.gov.pl

504

Naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem

Jacek Żygalski

Nadzór oraz koordynacja działalności jednostek organizacyjnych w zakresie gospodarki drewnem oraz sprzedaży drewna i działalności marketingowej.

(68)3254451-531 Jacek.Zygalski@zielonagora.lasy.gov.pl

207

Zespół Planowania i Analiz

Eugeniusz Szwarc

Koordynowanie w skali RDLP prac planistyczno-prognostycznych i statystycznych, a w szczególności

(68)3254451-651 Eugeniusz.Szwarc@zielonagora.lasy.gov.pl

402

przygotowanie wytycznych do planów i programów, sporządzanie analiz i korekt planów jednostek organizacyjnych oraz sporządzanie zbiorczego planu finansowo-gospodarczego,

Wydział Informatyki

Piotr Gryglicki

Obsługa informatyczna i utrzymanie spójności Systemu Informatycznego Lasów Państwowych w RDLP

(68)3254451-571 Piotr.Gryglicki@zielonagora.lasy.gov.pl

218

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Leszek Banach - Dyrektor RDLP w Zielonej Górze
Data modyfikacji: 2015/11/17 08:16:50
Redaktor zatwierdzający: Jacek Śliwiński
Wprowadzający: Jacek Śliwiński