Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep

 

Konsultacje projektów planów urządzenia lasu nadleśnictw Świebodzin i Babimost

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze informuje o możliwości zapoznania się z projektami Planów Urządzenia Lasu nadleśnictw: Świebodzin i Babimost na lata 2018-2027.
Projekty PUL wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne są w stopce strony oraz w siedzibie RDLP (dokumentacja szczegółowa, opisy, mapy).
Ewentualne wnioski i uwagi do projektu można składać w formie pisemnej na adres RDLP w Zielonej Górze, ul. Kazimierza Wielkiego 24a. 65-950 Zielona Góra, w terminie 21 dni począwszy od 07 lutego 2018 r.
Właściwym do rozpatrzenia wniosków jest dyrektor RDLP w Zielonej Górze.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Założenia do planu urządzenia lasu Nadleśnictw Lipinki, Sulechów, Wymiarki.

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz o wytyczne zarządzenia Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie Instrukcji urządzania lasu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze informuje o wyłożeniu do wglądu „Założeń do planu urządzenia lasu” Nadleśnictw Lipinki, Sulechów, Wymiarki.
 
Założenia są udostępnione w stopce strony (protokół KZP) począwszy od 09 listopada 2017 roku przez okres 21 dni.
 
Uwagi i wnioski do założeń prosimy przesyłać w powyższym terminie, w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, ul. Kazimierza Wielkiego 24A, 65-950 Zielona Góra lub na adres poczty elektronicznej: rdlp@zielonagora.lasy.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że właściwym do rozpatrzenia powyższych uwag i wniosków jest Dyrektor RDLP w Zielonej Górze.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Komisje Założeń Planu oraz Narady Techniczno - Gospodarcze

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze informuje 
o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska planu urządzenia lasu na lata 2017 – 2026 dla Nadleśnictw:

 

BRZÓZKA            - pismem z dnia 24 czerwca 2017 r. zn.spr. DL-I.611.45.2017

GUBIN                  - pismem z dnia 24 czerwca 2017 r. zn.spr. DL-I.611.48.2017

KROSNO              - pismem z dnia 13 czerwca 2017 r. zn.spr. DL-I.611.41.2017

BYTNICA              - pismem z dnia 24 czerwca 2017 r. zn.spr. DL-I.611.44.2017

 

Treść Planów urządzenia lasu oraz uzasadnienie i pisemne podsumowanie o których mowa w art. 42 i art. 55 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235) dostępna w stopce strony

 

 


 

Komisja Projektu Planu Nadleśnictwa Bytnica

 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze zwołuje Komisję Projektu Planu Nadleśnictwa Bytnica na lata 2017-2026. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 27 stycznia 2017 r. o godz. 10.00, w siedzibie RDLP w Zielonej Górze, przy ulicy Kazimierza Wielkiego 24A, w sali nr 415.

 

Celem posiedzenia jest omówienie uwag i wniosków złożonych w ramach upublicznienia projektu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Bytnica oraz ich rozstrzygnięcie, będące częścią uzasadnienia, o którym mowa w art. 42 pkt 2  Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Posiedzenie ma charakter debaty publicznej.

 

 Harmonogram posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia przez Dyrektora RDLP w Zielonej Górze.

2. Sformułowanie i uzasadnienie wniosków przez wnioskodawców.

3. Dyskusja.

4. Sformułowanie rozstrzygnięcia wnioskowanych kwestii - celem ich zaprotokołowania.

5. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Protokół z posiedzenia w stopce strony.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konsultacje projektów planów urządzenia lasu nadleśnictw Brzózka, Gubin, Krosno, Bytnica

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze informuje o możliwości zapoznania się z projektami Planów Urządzenia Lasu nadleśnictw: Gubin, Brzózka, Krosno, Bytnica na lata 2017-2026.
Projekty PUL wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne są w stopce strony oraz w siedzibie RDLP (dokumentacja szczegółowa, opisy, mapy).
Ewentualne wnioski i uwagi do projektu można składać w formie pisemnej na adres RDLP w Zielonej Górze, ul. Kazimierza Wielkiego 24a. 65-950 Zielona Góra, w terminie 21 dni począwszy od 15 grudnia 2016 r..
Właściwym do rozpatrzenia wniosków jest dyrektor RDLP w Zielonej Górze.
 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Założenia do planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Lubsko

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz o wytyczne zarządzenia Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie Instrukcji urządzania lasu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze informuje o wyłożeniu do wglądu „Założeń do planu urządzenia lasu” Nadleśnictwa Lubsko.
 
Założenia są udostępnione w stopce strony (protokół KZP) począwszy od 09 listopada 2016 roku przez okres 21 dni.
 
Uwagi i wnioski do założeń prosimy przesyłać w powyższym terminie, w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, ul. Kazimierza Wielkiego 24A, 65-950 Zielona Góra lub na adres poczty elektronicznej: rdlp@zielonagora.lasy.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że właściwym do rozpatrzenia powyższych uwag i wniosków jest Dyrektor RDLP w Zielonej Górze.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze zawiadamia o:
1. Przystąpieniu do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu na lata 2019-2028 dla nadleśnictwa Lubsko. Na Komisji Założeń Planu będą ustalane założenia do PUL.
2. Przystąpieniu do kolejnego etapu tworzenia PUL nadleśnictw: Brzózka, Gubin, Krosno, Bytnica na lata 2017-2026. Na Naradzie Techniczno-Gospodarczej będą prezentowane wyniki prac.
Informujemy o możliwości udziału społeczeństwa w tworzeniu projektów PUL, poprzez udział w posiedzeniach KZP i NTG lub pisemne składanie wniosków w sprawie założeń lub ustaleń PUL.
Terminy i miejsca posiedzeń KZP i NTG:
- w dniu 10 X 2016 r., godz. 900 w Nadleśnictwie Lubsko, ul. E.Plater 15.
- w dniu11 X 2016 r., godz. 900 w Nadleśnictwie Krosno, Osiecznica ul. Krośnieńska 42.
- w dniu 20 X 2016 r. godz. 900 w Nadleśnictwie Brzózka, Dychów 6a.
- w dniu 21 X 2016 r., godz. 900 Nadleśnictwo Bytnica, gminne centrum Kultury- sala narad, Bytnica 52d,
- w dniu 25 X 2016 r., o godz. 900  Nadleśnictwo Gubin, budynek edukacji ekologicznej w Dzikowie.
Osoby i instytucje zainteresowane uczestnictwem w ww. posiedzeniach proszone są do zgłoszenia udziału w odpowiednich nadleśnictwach, w sposób: pisemny, telefoniczny lub pocztą elektroniczną.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze informuje 
o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska planu urządzenia lasu na lata 2016 – 2025 dla Nadleśnictw:

CYBINKA - pismem z dnia 19 lipca 2016 r. zn.spr. DLP-I.611.50.2016

SŁAWA ŚLĄSKA - pismem z dnia 19 lipca 2016 r. zn.spr. DLP-I.611.51.2016

TORZYM - pismem z dnia 19 lipca 2016 r. zn.spr. DLP-I.611.51.2016

Treść Planów urządzenia lasu oraz uzasadnienie i pisemne podsumowanie o których mowa w art. 42 i art. 55 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235) dostępna w stopce strony

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Założenia do planów urządzenia lasu nadleśnictw Świebodzin i Babimost

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz o wytyczne zarządzenia Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie Instrukcji urządzania lasu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze informuje o wyłożeniu do wglądu „Założeń do planów urządzenia lasu” następujących nadleśnictw: Świebodzin, Babimost
 
Założenia są udostępnione w stopce strony (protokoły KZP) począwszy od 02 listopada 2015 roku przez okres 21 dni.
 
Uwagi i wnioski do założeń prosimy przesyłać w powyższym terminie, w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, ul. Kazimierza Wielkiego 24A, 65-950 Zielona Góra lub na adres poczty elektronicznej: rdlp@zielonagora.lasy.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że właściwym do rozpatrzenia powyższych uwag i wniosków jest Dyrektor RDLP w Zielonej Górze.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Założenia do planów urządzenia lasu nadleśnictw Brzózka, Gubin, Krosno, Bytnica

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz o wytyczne zarządzenia Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie Instrukcji urządzania lasu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze informuje o wyłożeniu do wglądu „Założeń do planów urządzenia lasu” następujących nadleśnictw: Brzózka, Gubin, Krosno, Bytnica.
 
Założenia są udostępnione w stopce strony (protokoły KZP) począwszy od 26 listopada 2014 roku przez okres 21 dni.
 
Uwagi i wnioski do założeń prosimy przesyłać w powyższym terminie, w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, ul. Kazimierza Wielkiego 24A, 65-950 Zielona Góra lub na adres poczty elektronicznej: rdlp@zielonagora.lasy.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że właściwym do rozpatrzenia powyższych uwag i wniosków jest Dyrektor RDLP w Zielonej Górze.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze zawiadamia o:
1. Przystąpieniu do sporządzenia projektów planów urządzenia lasu na lata 2020-2029 dla nadleśnictw: Wymiarki, Lipinki i Sulechów. Na Komisji Założeń Planu będą ustalane założenia do PUL.
2. Przystąpieniu do końcowego etapu tworzenia PUL nadleśnictw: Babimost i Świebodzin na lata 2018-2027. Na Naradzie Techniczno-Gospodarczej będą prezentowane wyniki prac.
Informujemy o możliwości udziału społeczeństwa w tworzeniu projektów PUL, poprzez udział w posiedzeniach KZP i NTG lub pisemne składanie wniosków w sprawie założeń lub ustaleń PUL.
Terminy i miejsca posiedzeń KZP i NTG:
- w dniu 17 X 2017 r., godz. 800 w Nadleśnictwie Babimost, ul. Leśna 17.
- w dniu 18 X 2017 r., godz. 900 w Nadleśnictwie Lipinki, Żary, ul. Budowlanych 21.
- w dniu 19 X 2017 r. godz. 900 w Nadleśnictwie Wymiarki, ul Łąkowa 1.
- w dniu 24 X 2017 r., godz. 800 Nadleśnictwo Świebodzin, OW "Leśnik" w Łagowie, ul. Chrobrego 10.
- w dniu 25 X 2017 r., o godz. 900  Nadleśnictwo Sulechów, ul. Bankowa 2.
Osoby i instytucje zainteresowane uczestnictwem w ww. posiedzeniach proszone są do zgłoszenia udziału w odpowiednich nadleśnictwach, w sposób: pisemny, telefoniczny lub pocztą elektroniczną.”
Niniejszym zrealizowano wymóg Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227).

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ustalenia z Narad Techniczo-Gospodarczych w Nadleśnictwach Świebodzin i Babimost.

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz o wytyczne zarządzenia Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie Instrukcji urządzania lasu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze informuje o wyłożeniu do wglądu ustaleń z Narad Techniczno-Gospodarczych w Nadleśnictwach Świebodzin i Babimost.
 
Założenia są udostępnione w stopce strony (protokół NTG) począwszy od 09 listopada 2017 roku przez okres 21 dni.
 
Uwagi i wnioski do założeń prosimy przesyłać w powyższym terminie, w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, ul. Kazimierza Wielkiego 24A, 65-950 Zielona Góra lub na adres poczty elektronicznej: rdlp@zielonagora.lasy.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że właściwym do rozpatrzenia powyższych uwag i wniosków jest Dyrektor RDLP w Zielonej Górze.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Konsultacje projektów planów urządzenia lasu nadleśnictw Świebodzin, Babimost.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze informuje o możliwości zapoznania się z projektami Planów Urządzenia Lasu nadleśnictw: Świebodzin, Babimost.
Projekty PUL wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne są w stopce strony oraz w siedzibie RDLP (dokumentacja szczegółowa, opisy, mapy).
Ewentualne wnioski i uwagi do projektu można składać w formie pisemnej na adres RDLP w Zielonej Górze, ul. Kazimierza Wielkiego 24a. 65-950 Zielona Góra, w terminie 21 dni począwszy od 07 lutego 2018 r..
Właściwym do rozpatrzenia wniosków jest dyrektor RDLP w Zielonej Górze.

Pliki do pobrania:
      Babimost - Plan U.L. - Elaborat Rew.V_projekt pobierz
      Babimost - Program ochrony przyrody Rew.V_projekt pobierz
      Babimost - Prognoza oddziaływania na środowisko Rew.V_projekt pobierz
      Świebodzin - Plan U.L. - Elaborat Rew.V_projekt pobierz
      Świebodzin - Program ochrony przyrody Rew.V_projekt pobierz
      Świebodzin - Prognoza oddziaływania na środowisko Rew.V_projekt pobierz
      Protokół KZP Lipinki pobierz
      Protokół KZP Sulechów pobierz
      Protokół KZP Wymiarki pobierz
      Protokół NTG Babimost pobierz
      Protokół NTG Świebodzin pobierz
      Brzózka - Plan U.L. - Elaborat Rew.V pobierz
      Brzózka - Program ochrony przyrody Rew.V pobierz
      Brzózka - Prognoza oddziaływania na środowisko Rew.V pobierz
      Brzózka - Podsumowanie strategicznej oceny Rew. V pobierz
      Brzózka - zatwierdzenie PUL Rew.V pobierz
      Gubin - Plan U.L. - Elaborat Rew.V pobierz
      Gubin - Program ochrony przyrody Rew.V pobierz
      Gubin - Prognoza oddziaływania na środowisko Rew.V pobierz
      Gubin - Podsumowanie strategicznej oceny Rew. V pobierz
      Gubin - zatwierdzenie PUL Rew.V pobierz
      Krosno - Plan U.L. - Elaborat Rew.V pobierz
      Krosno - Program ochrony przyrody Rew.V pobierz
      Krosno - Prognoza oddziaływania na środowisko Rew.V pobierz
      Krosno - Podsumowanie strategicznej oceny Rew. V pobierz
      Krosno - zatwierdzenie PUL Rew.V pobierz
      Bytnica - Plan U.L.Elaborat Rew.V pobierz
      Bytnica - Program ochrony przyrody Rew.V pobierz
      Bytnica - Prognoza oddziaływania na środowisko Rew.V pobierz
      Bytnica - protokół z KPP pobierz
      Bytnica - Podsumowanie strategicznej oceny Rew. V pobierz
      Bytnica - zatwierdzenie PUL Rew.V pobierz
      Protokół z KZP Lubsko pobierz
      Cybinka - Plan U.L. - Elaborat Rew.V pobierz
      Cybinka - Program ochrony przyrody Rew.V pobierz
      Cybinka - Prognoza oddziaływania na środowisko Rew.V pobierz
      Cybinka - Podsumowanie strategicznej oceny Rew. V pobierz
      Cybinka - zatwierdzenie PUL Rew.V pobierz
      Sława Śląska - Plan U.L. - Elaborat Rew.V pobierz
      Sława Śląska - Program ochrony przyrody Rew.V pobierz
      Sława Śląska - Prognoza oddziaływania na środowisko Rew.V pobierz
      Sława Śląska - Podsumowanie strategicznej oceny Rew. V pobierz
      Sława Śląska - zatwierdzenie PUL Rew. V pobierz
      Torzym - Plan U.L. - Elaborat Rew.V pobierz
      Torzym - Program ochrony przyrody Rew.V pobierz
      Torzym - Prognoza oddziaływania na środowisko Rew.V pobierz
      Torzym - Podsumowanie strategicznej oceny Rew. V pobierz
      Torzym - zatwierdzenie PUL Rew. V pobierz
      Protokół KZP Świebodzin pobierz
      Protokół KZP Babimost pobierz
      Wolsztyn Decyzja_Rew.V pobierz
      Wolsztyn - Plan U.L. - Elaborat_Rew. V pobierz
      Wolsztyn - Program ochrony przyrody_Rew. V pobierz
      Wolsztyn - Prognoza oddziaływania na środowisko_Rew. V pobierz
      Krzystkowice - Plan U.L. - Elaborat pobierz
      Krzystkowice - Program ochrony przyrody pobierz
      Krzystkowice - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Krzystkowice - Opinia PWIS pobierz
      Krzystkowice - Opinia RDOŚ pobierz
      Krzystkowice - Podsumowanie strategicznej oceny pobierz
      Krzystkowice - Decyzja Ministra Środowiska pobierz
      Nowa Sól - Plan U.L. - Elaborat pobierz
      Nowa Sól - Program ochrony przyrody pobierz
      Nowa Sól - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Nowa Sól - Opinia PWIS pobierz
      Nowa Sól - Opinia RDOŚ pobierz
      Nowa Sól - Podsumowanie strategicznej oceny pobierz
      Nowa Sól - Decyzja Ministra Środowiska pobierz
      Szprotawa - Plan U.L. - Elaborat pobierz
      Szprotawa - Program ochrony przyrody pobierz
      Szprotawa - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Szprotawa - Opinia PWIS pobierz
      Szprotawa - Opinia RDOŚ pobierz
      Szprotawa - Podsumowanie strategicznej oceny pobierz
      Szprotawa - Decyzja Ministra Środowiska pobierz
      Zielona Góra - Plan U.L. - Elaborat pobierz
      Zielona Góra - Program ochrony przyrody pobierz
      Zielona Góra - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Zielona Góra - Opinia PWIS pobierz
      Zielona Góra - Opinia RDOŚ pobierz
      Zielona Góra - Podsumowanie strategicznej oceny pobierz
      Zielona Góra - Decyzja Ministra Środowiska pobierz
      Przytok - Plan U.L. - Elaborat pobierz
      Przytok - Program ochrony przyrody pobierz
      Przytok - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Przytok - Opinia PWIS pobierz
      Przytok - Opinia RDOŚ pobierz
      Przytok - Podsumowanie strategicznej oceny pobierz
      Przytok - Decyzja Ministra Środowiska pobierz
      Żagań - Plan U.L. - Elaborat pobierz
      Żagań - Program ochrony przyrody pobierz
      Żagań - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Żagań - Opinia PWIS pobierz
      Żagań - Opinia RDOŚ pobierz
      Żagań - Podsumowanie strategicznej oceny pobierz
      Żagań - Decyzja Ministra Środowiska pobierz
      Lipinki - Plan U.L. - Elaborat pobierz
      Lipinki - Program ochrony przyrody pobierz
      Lipinki - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Lipinki - Podsumowanie strategicznej oceny pobierz
      Lipinki - Decyzja Ministra Środowiska pobierz
      Sulechów - Plan U.L. - Elaborat pobierz
      Sulechów - Program ochrony przyrody pobierz
      Sulechów - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Sulechów - Podsumowanie strategicznej oceny pobierz
      Sulechów - Decyzja Ministra Środowiska pobierz
      Babimost - Plan U.L. - Elaborat pobierz
      Babimost - Program ochrony przyrody pobierz
      Babimost - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Babimost - Podsumowanie strategicznej oceny pobierz
      Babimost - Decyzja Ministra Środowiska pobierz
      Świebodzin - Plan U.L. - Elaborat pobierz
      Świebodzin - Program ochrony przyrody pobierz
      Świebodzin - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Świebodzin- Podsumowanie strategicznej oceny pobierz
      Świebodzin - Decyzja Ministra Środowiska pobierz
      Lubsko - Plan U.L. - Elaborat pobierz
      Lubsko - Program ochrony przyrody pobierz
      Lubsko - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Lubsko - Podsumowanie strategicznej oceny pobierz
      Lubsko - Decyzja Ministra Środowiska pobierz
      Wymiarki - Plan U.L. - Elaborat pobierz
      Wymiarki - Program ochrony przyrody pobierz
      Wymiarki - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Brzózka - Plan U.L. - Elaborat pobierz
      Brzozka - Program ochrony przyrody pobierz
      Brzózka - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Brzózka - Opinia PWIS pobierz
      Brzózka - Opinia RDOŚ pobierz
      Gubin - Plan U.L. - Elaborat pobierz
      Gubin - Program ochrony przyrody pobierz
      Gubin - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Gubin - Opinia PWIS pobierz
      Gubin - Opinia RDOŚ pobierz
      Krosno - Plan U.L. - Elaborat pobierz
      Krosno - Program ochrony przyrody pobierz
      Krosno - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Krosno - Opinia PWIS pobierz
      Krosno - Opinia RDOŚ pobierz
      Bytnica - Plan U.L. - Elaborat pobierz
      Bytnica - Program ochrony przyrody pobierz
      Bytnica - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Bytnica - Opinia PWIS pobierz
      Bytnica - Opinia RDOŚ pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Wojciech Grochala - Dyrektor RDLP w Zielonej Górze
Data modyfikacji: 2018/02/07 15:16:01
Redaktor zatwierdzający: Agnieszka Cieślik
Wprowadzający: Dariusz Miernik