Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze >> Informacja o kontrolach

bip_logo_pl
odstep
Wyniki kontroli

 

Kontrole wykonywane w biurze RDLP w Zielonej Górze w 2017 r.

Kontrole zewnętrzne:

Kontrole wewnętrzne:

1. Grzegorz Nowak, Mariusz Faliński (ILP) - kontrola problemowa w zakresie poprawności przygotowania i przeprowadzenia sprzedaży mieszkań z zasobów LP, w latach 2012-2016. (20.02.2017 -03.03.2017)

 

 

Kontrole wykonywane w biurze RDLP w Zielonej Górze w 2016 r.

Kontrole zewnętrzne:

Kontrole wewnętrzne:

1. Waldemar Jabłoński, Grzegorz Nowak (ILP) - prawidłowość naliczania odpisów na fundusz świadczeń socjalnych i gospodarowanie środkami tego funduszu w latach 2014-2015. (20-30.06.2016)

 2. Grzegorz Nowak, Krzysztof Bałazy (ILP) - realizacja imprez pracowniczych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych w latach 2015-2016. (31.08.2016- 08.09.2016)

Kontrole wykonywane w biurze RDLP w Zielonej Górze w 2015 r.

Kontrole zewnętrzne:

1. Sławomir Gola - Ministerstwo Środowiska - kontrola realizacji zadań ochronnych- 28.02.2015

Kontrole wewnętrzne:

1. Krzysztof Bałazy , Paweł Kamela, Janusz Mentlewicz  - Inspekcja Lasów Państwowych - kontrola problemowa ,,w zakresie dotyczącym działalności nadleśnictw i sprawowanego nadzoru przez RDLP przy realizacji zadań dotyczących pozyskania drewna określonych w planie lub projekcie planu urządzania lasu"  -27-29.04.2014

2. Mariusz Kwieciński - DGLP - kontrola funkcjonalna spraw ochrony informacji niejawnych (25-26.06.2015)

Kontrole wykonywane w biurze RDLP w Zielonej Górze w 2014 r.

Kontrole zewnętrzne:

1. Rajmund Aszkowski - Najwyższa Izba Kontroli - kontrola ,,Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych w województwie lubuskim, w tym przygotowanie do realizacji zadań objętych kontrolą, osiągnięte efekty, prowadzenie rachunkowości, sprawozdawczości oraz nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych". Tekst wystąpienia pokontrolnego w załączeniu. 17.03.2014 - 2.06.2014

2. Lidia Sobkowiak - Mariasz - Najwyższa Izba Kontroli - ,,Prowadzenie gospodarki łowieckiej" 04.12.2014 - 27.01.2015.

Kontrole wewnętrzne:

 1. Grzegorz Nowak, Janusz Mentlewicz - Inspekcja Lasów Państwowych - ,,Prawidłowość prowadzenia kontroli okresowych przez Wydziały Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP" GI-0941-3/14. 03.09.2013-16.09.2014.

2. Paweł Kamela, Janusz Mentlewicz, Grzegorz Nowak, Iwona Danilewicz, Krzysztof Bałazy - Inspekcja Lasów Państwowych - ,,Statutowa działalność biur Regionalnych Dyrekcji Lasów Pańśtwowych" 29.09.2014 - 28.11.2014

 Kontrole wykonywane w biurze RDLP w Zielonej Górze w 2013 r.

Kontrole zewnętrzne:

1. Pawł Cierpiał - ZUS w Zielonej Górze - Działania jednostki w zakresie zgodności z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych.

2. Jerzy Łaboński - PIP - Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze - bezpieczeństwo wyrobów - nadzór rynku.

 Kontrole wewnętrzne:

 1. Grzegorz Nowak, Jerzy Zieliński - Inspekcja Lasów Państwowych w Warszawie - kontrola problemowa - Udostępnianie gruntów Skarbu Państwa w    Zarządzie PGL LP w latach 2011-2012. 

2. Janusz Janiak, Iwona Danilewicz - Inspekcja Lasów Państwowych w Warszawie - kontrola problemowa - Sprawowanie kontroli instytucjonalnej w regionalnych dyrekcjach LP w 2013 r.

 

Kontrole wykonywane w biurze RDLP w Zielonej Górze w 2012 r.

Kontrole zewnętrzne:

1. Maciej Wiśniewski - Specjalista ds informatyki śledczej BTC - 17.01.2012 r.  Weryfikacja dowodów legalności oprogramowania - audyt.  

2. Magdalena Buczek, Kamila Frankowska (kontrola Urządu Wojewódzkiego) -04.05.2012 r. - 14.05.2012 r. - Kontrola trwałości projektu pn. ,, Działania przygotowawcze dla poprawy dostępności obszarów przyrodniczych, etap I w ramach Intergeg IIIA.

3. Tomasz Przybysz, Dorota Bajor-Derlatka - Rzetelność deklarowania podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wypłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych, celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w 2010 r.. Czas trwania kontroli - 31.05.2012 - 31.08.2012 r.

Kontrole wewnętrzne:

 1. Emil Młodziński, Janusz Mentlewicz, Krzysztof Pilarczyk (DRI we Wrocławiu) - DRI-0941-02/12 , GI-0941-1-3/12 -13.02.2012-21.02.2012 r. -  Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości tworzenia planów UL.

 2. Emil Młodziński, Janusz Mentlewicz, Krzysztof Pilarczyk (DRI we Wrocławiu) - DRI-0941-04/12 , GI-0941-2-2/12  15.03.2012-03.04.2012 r. - Kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania Leśnych Kompleksów Promocyjnych.

3. Grzegorz Nowak, Żelisław Bartczak, Zdzisław Rejek (Wielkopolski Region Inspekcyjny w Poznaniu), 31.05.2012 - 30.08.2012 r. - Ocena funkcjonowania Ośrodków Hodowli Zwierzyny w latach 2009-2012 - prowadzenie nadzoru RDLP.

 

 

 

Kontrole wykonywane w biurze RDLP w Zielonej Górze w 2011 r.

Kontrole zewnętrzne:

1. Michał Nałęcz, Aleksandra Gregorkiewicz, Stanisław Kucharski - Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego Ministerstwa Środowiska - Realizacja Zamówień Publicznych w kontekście przestrzegania przepisów ustawowych i ustalonych procedur wewnętrznych. Sprzedaż drewna.

2. Anna Michałuszko, Kazimierz Skowroński - (up. nr. 425/2011 z 27.09.2011 r.) - Kontrola projektu - 13/SAX/10 ,,Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Leśników w ramach POWT Polska-Saksonia 2007-2013. 

Kontrole wewnętrzne:

1. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych - (GK-1242-34) - kontrola doraźna w zakresie sprzedaży nieruchomości zabudowanych, lokali mieszkalnych, gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz innych nieruchomości Lasów Państwowych w trybie art. 40a Ustawy o Lasach z 28 wrześnie 1991 r.

2. Inspekcja Lasów Państwowych - Mazowiecki Rejon Inspekcyjny (Maz-RI-0941-1/11 z 08.02.2011 r.) - Tryb i zasady udostępniania gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie PGL LP pod liniami elektroenergetycznymi.

3. Krystyna Adamska, Mieczysław Trzpis (DRI- 0941-03/11 z 06.06.2011 r.) - Kontrola problemowa w zakresie realizacji projektów indywidualnych małej retencji nizinnej za lata 2007-2011. 

 

Kontrole wykonywane w biurze RDLP w Zielonej Górze w 2010 r.

Kontrole zewnętrzne:

1. PPIS w Zielonej Górze - 23.02.2010 -  Dochodzenie w sprawie choroby zawodowej.

Kontrola wewnętrzna

 1. Dolnośląski Rejon Inspekcyjny  - 16.02.2010 - kontrola doraźna - w zakresie projektowanej zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Żagań gruntów Nadleśnictwa Lipinki i Żagań.

2. Dolnośląski Rejon Inspekcyjny  - 22.02.2010 - 05.03.2010  - Kontrola problemowa - wyłączanie gruntów leśnych z produkcji będących w zarządzie PGL LP w latach 2008-2009

3. Dolnośląski Rejon Inspekcyjny -24.08.2010 -  kontrola doraźna - w zakresie projektowanej zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gruntów Nadleśnictwa Zielona Góra.

4.  Dolnośląski Rejon Inspekcyjny - 02.11.2010 - 16.11.2010 - kontrola problemowa w zakresie poprawności sporządzania wykazu mieszkań do sprzedaży.  

 

Kontrole wykonywane w biurze RDLP w Zielonej Górze w 2009 r.

Kontrole zewnętrzne:

1. PPIS w Zielonej Górze - 23.11.2009 -  Dochodzenie w sprawie choroby zawodowej.

Kontrole wewnętrzne:

1. Dolnośląski Rejon Inspekcyjny - 16.02.2009- 06.03.2009 - Gospodarowanie środkami funduszu leśnego.

2. Dolnośląski Rejon Inspekcyjny - 09.02.2009- 17.02.2009 -  Zaopatrzenie i rozliczenie pracowników z sortów mundurowych.

3. Dolnośląski Rejon Inspekcyjny - 17.09.2009-20.09.2009 - Realizacja przez RDLP w Zielonej Górze obowiązku świadczenia pomocy przez Pracowniczą Kasę Zapomogowo Pożyczkową.

 

Kontrole wykonywane w biurze RDLP w Zielonej Górze w 2008 r.

Kontrole zewnętrzne:

1.Urząd Kontroli Skarbowej - 12.02. - 21.02 - Rozliczenie podatku VAT za wybrane miesiące 2004 r.

2. Wojewoda lubuski - 13.02. - 13.02. - Realizacja zadania pn. "Działania przygotowawcze dla poprawy dostępności obszarów przygranicznych".

3. ZUS Zielona Góra - Kontrola prawidłowości funkcjonowania

4. Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynikających 

    z ,,Programu dla Odry-2006" lata 2006-2007

5. Wojewoda Lubuski - 15.09.2008. - Kontrola problemowa w ramach realizacji zadania pt. Działania przygotowawcze dla poprawy dostępności      

    obsarów przyrodniczych...

Kontrole wewnętrzne:

1. Dolnośląski Region Inspekcyjny - 29.02 - 12.03. - Prawidłowość udostępniania gruntów Skarbu Państwa.

2. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych - 14.04- 17.04 - Audyt SILP

3. Dolnośląski Rejon Inspekcyjny we Wrocławiu - Kontrola problemowa w zakresie ,,Poprawności stosowania zasad handlu drewnem w jednostkach LP

    w 2007 i I połowie 2008 roku"

4. Szczeciński Rejon Inspekcyjny -20.10.2008-24.10.2008 - Kontrola problemowa w zakresie poprawności stosowania zasad handlu drewnem.

5. Dolnośląski Rejon Inspekcyjny - 01.12.2008-11.12.2008. Wydzierżawianie gruntów pod eksploatację kopalin

Pliki do pobrania:
      Wystąpienie pokontrolne NIK - gospodarka łowiecka RDLP 2014 pobierz
      Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne NIK - gospodarka łowiecka 2014 pobierz
      Wystąpienie pokontrolne NIK po kontroli retencji w pobierz
      Wystąpienie pokontrolne po kontroli wykonananej przez Delegaturę NIK w 2005 r. Temat: Pozyskanie i sprzedaż drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe w latach 2002-2004. pobierz
      Odpowiedź Dyrektora RDLP na wystąpienie NIK. pobierz
      wykaz kontroli wykonanych w RDLP pobierz
      Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne NIK dotyczące gospodarowania środkami funduszu leśnego pobierz
      wniosek o udostępnienie informacji publicznej w RDLP w Zielonej Górze pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Wojciech Grochala - Dyrektor RDLP w Zielonej Górze
Data modyfikacji: 2017/03/03 10:04:56
Redaktor zatwierdzający: Jacek Śliwiński
Wprowadzający: Jacek Śliwiński